Deiseb a wrthodwyd Make it compulsory that companies create Welsh language packaging and/or labels for store products.

In an effort to promote the Welsh language, it should be required that companies here in Wales create Welsh language packaging as well as English packaging for their products - if not, then provide sticker labels for packaging instead.

This will greatly promote the language as people will be reading it. It also makes sense as Welsh should be an equal language to English - so why is there no Welsh packaging?

Rhagor o fanylion

For this to work, we could make a required ratio of packaging in Welsh and English, for instance, 3 in 10 boxes for products in store (as 3 in 10 people speak Welsh here in Wales); alternatively, we could do it by a county basis (7 in 10 boxes in Gwynedd being Welsh, 3 in 10 boxes in Powys being Welsh, etc.)

Having Welsh packaging in stores will encourage language immersion into Welsh (with food boxes or DVD covers being in Welsh, people can label them to know learn words); this can make it easier for people to understand words - thus contributing to passive learning, bi-literacy and bilingualism - as they’ll see them often.

References of interest:
* https://theconversation.com/wales-wants-to-make-the-welsh-language-part-of-every-lesson-under-new-curriculum-120312 (July 2019 Conversation Article on Welsh Language Immersion)

* Stats Wales (Annual Population Survey - Ability to speak Welsh by local authority and year; December, 2019)

* Welsh Language Act 1993 (Equal language right)

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn cadarnhau graddau pŵer y Senedd i wneud cyfreithiau newydd a diwygio cyfraith bresennol (a elwir hefyd yn gymhwysedd deddfwriaethol). Mae Atodlenni 7A and 7B o Ddeddf 2006 yn nodi’r materion sy’n gyfyngedig neu a gedwir yn ôl - h.y. meysydd lle y caiff Senedd y DU, nid Senedd Cymru, ddeddfu.

Mae pwerau mewn perthynas â ‘labelu cynnyrch’ wedi’u neilltuo i Senedd y DU gan Atodlen 7A o Ddeddf 2006. Mae hon hefyd yn nodi bod gan y Senedd rywfaint o bwerau mewn perthynas â labelu bwyd, cynnyrch bwyd a deunyddiau mewn cysylltiad â bwyd. Fodd bynnag, fel y mae’n sefyll, mae’n rhaid i ddeddfwriaeth a basiwyd gan y Senedd hefyd gyd-fynd â chyfraith yr UE. Mae Erthygl 15 o Reoliad Rhif 1169/2011 yr UE ar ddarparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr yn mynnu na chaiff Aelod Wladwriaethau ond ei gwneud yn ofynnol i labeli bwyd fod yn un o ieithoedd swyddogol yr UE. Nid yw’r rhain yn cynnwys y Gymraeg.

O ganlyniad i hynny, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y gelwir amdanynt yn y ddeiseb ar hyn o bryd. Mae’n bosibl y gall y sefyllfa hon newid ar ôl i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd yn dibynnu ar y cytundebau a wneir gyda’r UE ac o fewn y DU.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi