Datganiad ynghylch hygyrchedd

Rydym wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch fel y gall cynifer o bobl â phosibl ei defnyddio.

Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i gynnwys a gyhoeddir ar wefan Deisebau, Senedd Cymru.

Senedd Cymru sydd berchen ar y parth hwn (cyfeirir ati o hyn ymlaen fel y Senedd).

Ein nod yw sicrhau bod y wefan hon yn hygyrch i’r gynulleidfa ehangaf bosibl. Ystyr hyn yw y dylech, er enghraifft, allu:

Beth rydyn ni’n ei wneud i wella hygyrchedd

Er mwyn gwneud gwefannau’r Senedd yn hygyrch, rydym yn:

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon?

Dylai’r wefan hon fod yn gwbl hygyrch.

Sut i ofyn am gynnwys mewn fformat gwahanol

Os oes angen gwybodaeth arnoch mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni a dywedwch wrthym:

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Os cewch unrhyw broblemau neu os credwch nad ydym yn bodloni’r gofynion o ran hygyrchedd, cysylltwch â ni i roi gwybod.

Gweithdrefn orfodi

Os byddwch yn cysylltu â ni gyda chwyn ac nad ydych yn fodlon â’r ymateb, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth o ran Cydraddoldeb (EASS).

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Ffonau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae’r Senedd wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Ffonau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio â safon 2.1 AA o’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We.

Sut wnaethon ni brofi’r wefan hon

Mae ein gwefannau wedi’u profi, a pharheir i’w profi ar hyn o bryd, ar gyfer cydymffurfio â safon V2.1 lefel A a lefel AA o’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We gan ddefnyddio cyfuniad o offer awtomataidd o ran safonau hygyrchedd WCAG 2.0.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 12 Tachwedd 2020.

Profir y wefan hon yn barhaus drwy gyfuniad o offer hygyrchedd.