Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

471 deiseb

 1. Hold a referendum on the future of the “Prince of Wales”

  Gwrthodwyd

 2. Dylai rhenti yng Nghymru gael eu rhewi i helpu gyda'r argyfwng costau byw

  8 llofnod

 3. Ensure pupils are given enough study time to maximise school performance

  Gwrthodwyd

 4. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi siomi pobl Gogledd Cymru a dylid ei rannu’n unedau llai.

  633 llofnod

 5. Bring back the right to buy council / housing association houses.

  Gwrthodwyd

 6. Remove Facial Recognitions Cameras in Cardiff

  Gwrthodwyd

 7. Ban jet skis from Welsh waters

  Gwrthodwyd

 8. Galw ar y Gweinidog Iechyd i gyflwyno cyfleusterau Triniaeth â Chymorth Heroin yng Nghymru

  102 llofnod

 9. Dylid newid y weithdrefn ddeisebau er mwyn sicrhau bod deisebau sy’n cael eu hystyried yn cael eu cefnogi yn bennaf gan bobl Cymru

  20 llofnod

 10. Dylai prynwyr tro cyntaf yng Nghymru gael eu heithrio rhag treth trafodiadau tir i fod yn gyson â chyfraith Lloegr

  7 llofnod

 11. We demand that the Welsh Senedd has full control of natural resources in Wales

  Gwrthodwyd

 12. Dylid ailddyrannu’r £30 miliwn sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer terfynau 20mya, i’r GIG, sydd mewn argyfwng, yn enwedig Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr!

  18 llofnod

 13. Deddfu i atal cwmnïau dŵr rhag achosi camdriniaeth amgylcheddol

  53 llofnod

 14. Remove the rights of senedd to refuse or deny petitions from the Welsh.

  Gwrthodwyd

 15. Make Legal Aid available for complaints against Local Authorities are not upheld and when taken

  Gwrthodwyd

 16. Bring your attention to the disgrace that is Cardiff Bus

  Gwrthodwyd

 17. Rhaid gweithredu ar unwaith i roi terfyn ar aflonyddu rhywiol yn HOLL ysgolion Cymru, nid ysgolion uwchradd yn unig

  392 llofnod

 18. Stop the merger of the Wales sevens team into teamGB

  Gwrthodwyd

 19. Rhowch groesfan i gerddwyr ar yr A4042 wrth groesffordd Goytre Arms a lleihau’r terfyn cyflymder i 20mya

  385 llofnod

 20. Sicrhau bod brechlynnau brech y mwncïod yn cael eu cyflwyno’n gyflym yng Nghymru

  16 llofnod

 21. Gwahardd cadachau gwlyb yn llwyr

  63 llofnod

 22. Eithrio ffyrdd A a B yng Nghymru o’r cyfyngiad cyflymder cyffredinol arfaethedig o 20 mya

  82 llofnod

 23. Dylid gwahardd polystyren

  24 llofnod

 24. Insiwleiddio holl gartrefi Cymru rhag y gwres a'r oerfel... cyflwyno grantiau sy'n agored i bawb!

  71 llofnod

 25. Sicrhau bod darllen y Mabinogion yn orfodol mewn ysgolion cynradd/uwchradd.

  36 llofnod

 26. Include people with hidden disabilities living in Wales in Blue Badge permit eligibility.

  Gwrthodwyd

 27. Cydnabod pwysigrwydd Cynorthwywyr Addysgu fel asedau pwysig i ysgolion drwy godi eu cyflog

  973 llofnod

 28. Cydnabod gwaith caled cymorthyddion mewn ysgolion drwy roi codiad cyflog iddyn nhw.

  Gwrthodwyd

 29. Dylid gwahardd planhigion plastig yng Nghymru

  25 llofnod

 30. Dylid gwahardd rhoi pysgod aur yn wobrau mewn ffeiriau a charnifalau yng Nghymru

  65 llofnod

 31. Reform the Welsh domestic football league system.

  Gwrthodwyd

 32. Stop the proposed 20 mph speed limit change due to be implemented across Wales in 2023

  Gwrthodwyd

 33. Gwneud pob ysgol yng Nghymru yn ysgol cyfrwng Cymraeg

  5 llofnod

 34. Ailenwi ‘Wales’, gan ddefnyddio ei henw gwreiddiol, sef Cymru.

  91 llofnod

 35. Dylid cynnal arolwg cyhoeddus ar leihau'r terfyn cyflymder diofyn CYN iddo ddod i rym

  1,646 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 36. Scrap the plans to introduce 20mph limits

  Gwrthodwyd

 37. Stop the 20mph limit in Wales

  Gwrthodwyd

 38. Stop 20 Mph speed limit enforcement idea in all of Wales.

  Gwrthodwyd

 39. Rhoi'r gorau i’r defnydd o gontractau allanol yng Nghanolfan Awyr Agored Genedlaethol Cymru, Plas Menai

  1,246 llofnod

 40. Rhaid glanhau’r sbwriel ym Mae Caerdydd, yn enwedig y sbwriel yn y dŵr.

  78 llofnod

 41. Gwneud i bob trên stopio ym mhob gorsaf ar rwydwaith rheilffyrdd Cymru.

  25 llofnod

 42. Pay all staff the £1498 payment. Not just care staff.

  Gwrthodwyd

 43. Dylid caniatáu eithriadau i'r rheol deiliadaeth 182 diwrnod i leihau niwed i fusnesau hunanddarpar dilys yng Nghymru

  1,626 llofnod

 44. Dylid codi’r trothwy ar gyfer rhyddhad ardrethi busnesau bach i gyd-fynd â Lloegr a’r Alban.

  43 llofnod

 45. Gwahardd gwerthu vapes untro

  19 llofnod

 46. Ensure works on Maerdy Mountain are carried out after regular commuting hours

  Gwrthodwyd

 47. Make regulations so pupils can wear uniform knee length shorts and not wear blazers in hot weather.

  Gwrthodwyd

 48. Cyhoeddi canllawiau i bob ysgol er mwyn sicrhau y gall plant ddewis gwisgo trowsus byr hyd at y gliniau yn yr haf

  91 llofnod

 49. We Call upon the Welsh Government to Our Status as a Nation of Sanctuary

  Gwrthodwyd

 50. Dylid cymhwyso buddiannau Cymru ac amddiffyn cyfraith ryngwladol yn erbyn marwolaeth pysgod oherwydd EDF-Hinkley yn Aber Afon Hafren

  552 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV