Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

421 deiseb

 1. Dylid ymestyn y Grant Cartrefi Gwyrdd newydd i Gymru.

  5 llofnod

 2. Sicrhau bod pob ysgol gynradd yn cadw pellter cymdeithasol o 1 metr fan lleiaf ym mis Medi 2020.

  8 llofnod

 3. Make face masks compulsory while visiting shops and supermarkets in Wales.

  Gwrthodwyd

 4. Defy UK legislation that allows Westminster to force food and environmental standards on Wales.

  Gwrthodwyd

 5. Gwneud masgiau wyneb yn orfodol (gydag eithriadau meddygol) ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru!

  104 llofnod

 6. Galw ar Lywodraeth Cymru i beidio â symud, difrodi na dinistrio unrhyw symbolau hanesyddol yng Nghymru.

  119 llofnod

 7. petition for stamp duty holiday in wales

  Gwrthodwyd

 8. Implement a holiday to land transaction tax In line with announcement made today by the Chancellor

  Gwrthodwyd

 9. Don't open schools in September unless it is safe to do so

  Gwrthodwyd

 10. Cysonwch y Dreth Trafodiadau Tir â gostyngiad Llywodraeth y DU yn y Dreth Stamp i roi hwb i’r economi

  2,084 llofnod

 11. Mynnu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol nawr ynghylch gwaredu mwd wedi’i halogi’n radiolegol yn nyfroedd Cymru.

  516 llofnod

 12. Provide new/re-open safe off road horseriding routes & address the 60mph speed limit of rural roads.

  Gwrthodwyd

 13. Call in applications 20/00357/MJR & 16/01530/MJR & re-visit all related applications on this site.

  Gwrthodwyd

 14. Dylid gorfodi gwisgo mygydau/gorchuddion wyneb mewn siopau.

  460 llofnod

 15. Dylid caniatáu i briodasau gael eu cynnal ynghyd â gwleddoedd priodas llawn ar gyfer uchafswm o 100 o bobl.

  11 llofnod

 16. Archwilio pa mor ymarferol fyddai cyfleuster dylunio a gweithgynhyrchu ar gyfer Offer Meddygol yn GIG Cymru

  22 llofnod

 17. Caniatáu cysylltiad corfforol rhwng pobl o aelwydydd gwahanol, ar wahân i aelwydydd estynedig.

  11 llofnod

 18. Keep TY FFOREST COMMUNITY HOUSE OPEN

  Gwrthodwyd

 19. Dylid lleihau gofynion cadw pellter cymdeithasol i blant, fel y gallant gyfarfod a chwarae yn yr awyr agored yr haf hwn

  277 llofnod

 20. Prevent change of purpose of the polish village in Pwlleli.

  Gwrthodwyd

 21. Make it Illegal not to Recycle Household Waste

  Gwrthodwyd

 22. Caniatáu i adeiladau eglwysi ailagor – er enghraifft, ar gyfer addoli ar y cyd

  415 llofnod

 23. Gorchmynnwch Gynghorau Cymru i gymhwyso gordal o 100 y cant o leiaf i’r Dreth Gyngor ar ail gartrefi.

  313 llofnod

 24. Agor ysgolion ym mis Medi. Cael gwared ar ddysgu cyfunol.

  9,266 llofnod

  Ar gau am lofnodion newydd

 25. Caniatáu i Barlyrau Tatŵs a Salonau Harddwch, Campfeydd a Phyllau Nofio ailagor.

  300 llofnod

 26. Open Gyms, Swimming Pools, Leisure Centres and other sporting facilities indoor and outdoor now

  Gwrthodwyd

 27. Welsh Parliament to take responsibility for the protection of the ‘Cofiwch Dryweryn’ mural

  Gwrthodwyd

 28. We are calling on the Cymric Government to remove the statue of Edward VIII fom Cymru.

  Gwrthodwyd

 29. Sefydlu Asiantaeth Gorfodi ym maes yr Amgylchedd a Bywyd Gwyllt yng Nghymru i ymdrin â throseddau amgylcheddol.

  153 llofnod

 30. Gorfodi pobl Cymru i wisgo masgiau wyneb mewn lleoedd cyhoeddus am fis o leiaf ar ôl iddynt agor.

  9 llofnod

 31. Helpu i ddiogelu lleoliadau cerddoriaeth a theatrau.

  16 llofnod

 32. Rhowch waharddiad ar werthu dyfeisiau sy’n hwyluso’r camddefnydd o silindrau n2o a’i gwneud yn anghyfreithlon i feddu ar silindrau o’r fath.

  19 llofnod

 33. Gadewch i bobl Cymru ddefnyddio ap Tracio ac Olrhain yr Almaen! Allwn ni ddim aros am ap o Loegr!

  55 llofnod

 34. Rhowch fynediad cyfartal at eu hysgolion a’u hathrawon i blant gweithwyr allweddol

  508 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 35. Enforce fines at beaches and beauty spots for littering.

  Gwrthodwyd

 36. Gwnewch y sector manwerthu’n gwbl hygyrch i bobl anabl

  147 llofnod

 37. Caniatáu i ddisgyblion wisgo mygydau ym mhob rhan o safle’r ysgol

  42 llofnod

 38. Dileu Bagloriaeth Cymru orfodol i fyfyrwyr sydd am fynd i'r Brifysgol

  12 llofnod

 39. Diogelwch ar y ffyrdd: Gostwng y terfyn cyflymder ar gefnffordd yr A487 i 20 milltir yr awr drwy Benparcau, Aberystwyth.

  237 llofnod

 40. Dylid sbarduno is-etholiad ar gyfer Aelodau sy'n dymuno newid eu hymlyniad o ran plaid

  232 llofnod

 41. Permanently change the name of the principality stadium to Dragon heart stadium.

  Gwrthodwyd

 42. Open gyms at the next 3 week review in Wales - 6th July!

  Gwrthodwyd

 43. Dylid caniatáu i bartneriaid genedigaeth fod yn bresennol adeg sganiau, dechrau esgor, yn ystod yr enedigaeth ac ar ôl yr enedigaeth.

  27 llofnod

 44. Dylid diweddaru’r canllawiau fel bod Canolfannau Hapchwarae i Oedolion, sy'n fusnesau teuluol, yn gymwys ar gyfer Grantiau Busnes yng Nghymru

  705 llofnod

 45. Ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020 fel bod gwersi yn cael eu dysgu.

  2,150 llofnod

 46. Dylid creu Amgueddfa Genedlaethol ar gyfer Hanes a Threftadaeth Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

  457 llofnod

 47. Save the Northern Meadow in Whitchurch Cardiff.

  Gwrthodwyd

 48. Deddfu i atal newid enwau Cymraeg tai.

  17,473 llofnod

 49. Caniatáu i gampfeydd bach a safleoedd hyfforddi personol agor yn gynt yn ystod cyfyngiadau COVID.

  3,181 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 50. Remove Welsh Labour from the Senedd

  Gwrthodwyd

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV