Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

169 deiseb

 1. Dylid cyflwyno arosfannau bysiau mwy gwyrdd, a mwy 'cyfeillgar i wenyn' ledled Cymru

  74 llofnod

 2. Mae pob eiliad yn cyfrif: Dylid gosod diffibriliwr ym mhob ysgol yng Nghymru i'r cyhoedd gael mynediad ato

  19 llofnod

 3. Stop the development of Y Bryn Windfarm

  Gwrthodwyd

 4. Rhaid i bob Ysbyty’r GIG, gan gynnwys y rhai sydd yn y cam cynllunio, gael ardal llesiant ar gyfer gweithwyr y GIG

  32 llofnod

 5. Stop the development of Y Bryn Onshore Wind Farm creating 250m high wind turbines in Afan valley.

  Gwrthodwyd

 6. Cyfyngu ar gynnal ymweliadau ag eiddo preswyl wedi'i feddiannu yng Nghymru tan ddiwedd pandemig COVID-19

  10 llofnod

 7. Introduce a new law called Widget's law in honour of my dog Widget.

  Gwrthodwyd

 8. I would like you to ask the Senedd to relax Covid restrictions on amateur singing in groups.

  Gwrthodwyd

 9. Talu bonws i athrawon uwchradd am farcio a safoni asesiadau swyddogol haf 2021

  1,163 llofnod

 10. Deddfau newydd i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth

  3,516 llofnod

 11. Dod â’r mesurau cadw pellter cymdeithasol i ben erbyn mis Awst 2021.

  13 llofnod

 12. Cynyddu’r cyllid ar gyfer Clinigau Hunaniaeth Rywedd yng Nghymru

  28 llofnod

 13. Investigate new moves from Academies affecting Grass Roots Football.

  Gwrthodwyd

 14. Make it compulsory for Welsh history and language to be taught in the Welsh education curriculum.

  Gwrthodwyd

 15. Ei gwneud yn ofyniad cyfreithiol i ailblannu coeden yn union le coeden sydd wedi'i chwympo â Gorchymyn Diogelu Coed.

  7 llofnod

 16. Dileu'r hyn sy’n rhwystro mynediad i waith cymdeithasol ac annog parch cydradd rhwng gofal cymdeithasol ac iechyd

  202 llofnod

 17. Adolygiad annibynnol di-oed o’r broses ddethol Haen 1 a Haen 2 yn Uwch-gynghrair Menywod Cymru

  2,503 llofnod

 18. Amddiffynnwch bobl Cymru - cymerwch gamau brys ar yr argyfwng tai nawr

  1,663 llofnod

 19. Mae angen uned iechyd meddwl arbenigol i famau a babanod yng Ngogledd Cymru

  2,275 llofnod

 20. Darparu mynediad llawn i driniaethau deintyddol y GIG ym mhob rhan o Gymru

  7 llofnod

 21. Cymorth i fusnesau bach: ariannu, cefnogi a defnyddio busnesau yng Nghymru

  13 llofnod

 22. Allow trans people over 16 to self-identify without a deed poll

  Gwrthodwyd

 23. Provide remuneration or bonuses to radiographers during the COVID 19 pandemic

  Gwrthodwyd

 24. Ailddechreuwch parkruns Cymru yr un pryd â rhai Lloegr

  151 llofnod

 25. Paratoi cais i Gymru gystadlu yng Nghystadleuaeth yr Eurovision

  1,178 llofnod

 26. Trethu mawn yn hytrach na’i wahardd

  3 llofnod

 27. Gwahardd barbeciws untro o’n Parciau Cenedlaethol, Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol a thraethau yng Nghymru!

  77 llofnod

 28. Remove the police and crime commissioner for South Wales Police

  Gwrthodwyd

 29. Cyflymu’r broses ar gyfer caniatáu ac ailddechrau digwyddiadau rhedeg bach yng Nghymru

  5 llofnod

 30. Atal gwahaniaethu ar sail gwallt ym maes gofal iechyd

  7 llofnod

 31. Gwrthodwch gynlluniau ar gyfer Cynllun Solar Ffermwyr Gwynllŵg, sef fferm solar ar gyrion Maerun.

  117 llofnod

 32. Cynyddu'r cyllid sydd ar gael ar gyfer Gwasanaethau Iechyd, Addysg ac Ymwybyddiaeth Menywod

  231 llofnod

 33. For the Welsh Government to diplomatically recognise the state of Palestine.

  Gwrthodwyd

 34. Gwahardd y defnydd o fawn mewn garddwriaeth ac unrhyw ddeunydd tyfu erbyn 2023

  737 llofnod

 35. Caniatáu i weithgareddau awyr agored wedi’u trefnu ar gyfer 30 o bobl ailddechrau ar 12 Ebrill

  998 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 24 Mai 2021

 36. Dylid gosod cerflun coffa o’r canwr Affricanaidd-Americanaidd Paul Robeson yn y Cymoedd

  249 llofnod

 37. Hysbysu pob person 18 oed sydd wedi derbyn gofal cymdeithasol fod ganddynt yr hawl i wneud cais am eu gwybodaeth bersonol

  256 llofnod

 38. Rhewi’r Dreth Gyngor breswyl yng Nghymru am y 5 mlynedd nesaf

  8 llofnod

 39. Dylai cleifion sy’n cael trafferthion iechyd meddwl gael cynnig opsiynau wyneb yn wyneb fel dewis cyntaf

  6 llofnod

 40. Darparu lefel o ofal plant am ddim i rieni sy’n gweithio sydd â phlant 12 mis oed a hŷn

  11 llofnod

 41. Agor canolfannau/clinigau meddygol un stop Covid Hir

  483 llofnod

 42. Dylid ailddechrau gwasanaethau rheilffordd o’r holl orsafoedd sydd wedi’u cau

  16 llofnod

 43. Gosod terfyn cyflymder 20 milltir yr awr ar gyfer 100 metr bob ochr i'r groesfan newydd i gerddwyr yng Nglan Conwy

  81 llofnod

 44. Dylid caniatáu i drinwyr gwallt symudol fynd yn ôl i'r gwaith nawr!

  34 llofnod

 45. Caniatáu i ysgolion asesu myfyrwyr fel y maent yn gweld yn addas, gan gynnwys defnyddio asesiadau llyfr agored

  2,312 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 46. Mae treillio ar wely’r môr yn lladd ein bywyd gwyllt morol… Rhowch y gorau i chwalu’n moroedd!

  192 llofnod

 47. Dylid canslo asesiadau mewnol TGAU a Safon Uwch oherwydd diffyg dysgu

  44 llofnod

 48. Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru

  4,209 llofnod

 49. Dylid cynnwys hunanamddiffyn mewn gwersi addysg gorfforol mewn ysgolion

  33 llofnod

 50. Dylai trinwyr gwallt a barbwyr gael yr hawl i grant COVID y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau, a gyhoeddwyd ar 15 Mawrth 2021

  20 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV