Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

526 deiseb

 1. save the old Carnegie library in wrexham

  Gwrthodwyd

 2. Darparu trafnidiaeth gyhoeddus am ddim a hygyrch i'r rhai o dan 18 oed yng Nghymru er mwyn lleihau allyriadau carbon a hybu twf

  18 llofnod

 3. Ymgyrch i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd ynghylch Sepsis

  20 llofnod

 4. Dylid gwneud cynlluniau rheoli cadwraeth yn orfodol ar gyfer henebion cofrestredig sydd mewn perygl fel Castell Rhiw'r Perrai

  831 llofnod

 5. Abolish The General Medical Council (GMC) in Wales and Allow Wales to Regulate it's own Doctors.

  Gwrthodwyd

 6. Darparwch drafnidiaeth gyhoeddus am ddim i bob disgybl ysgol uwchradd

  289 llofnod

 7. Re-name The Prince of Wales Bridge to The Gareth Bale Bridge or Y Bont Bale.

  Gwrthodwyd

 8. Ariannu mwy o leoedd mewn ysgolion arbenigol a staff i blant ag anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru

  969 llofnod

 9. Dylid gostwng cyfraddau llog ac atal ad-daliadau i Gyllid Myfyrwyr Cymru dros dro i’n helpu o ran yr argyfwng costau byw

  49 llofnod

 10. Follow Scotland and Spain, allow self-ID for trans people by statutory declaration.

  Gwrthodwyd

 11. Diogelu canolfannau hamdden a phyllau nofio rhag gorfod cau yn ystod yr argyfwng ynni presennol

  6,279 llofnod

 12. Make the oath of allegiance to the monarch optional for members of the Senedd.

  Gwrthodwyd

 13. Diwedd ar bleidleisio mewn cerbyd

  132 llofnod

 14. Dylai Llywodraeth Cymru hyrwyddo a hwyluso dulliau profi generadur ynni gwyrdd newydd yng Nghaerdydd

  13 llofnod

 15. Canllawiau hygyrch ar gyfer rhieni ac ysgolion er mwyn helpu’r broses o ddatblygu cynlluniau i gefnogi plant ag anghenion dysgu ychwanegol.

  336 llofnod

 16. More zebra and pelican crossings on Beechley Drive and Gorse Place in Pentrebane.

  Gwrthodwyd

 17. Rhowch stop ar gost ychwanegol ddiangen alcohol yng Nghymru

  16 llofnod

 18. Gofynnwn i Lywodraeth Cymru brynu Neuadd Dewi Sant fel adnodd cenedlaethol i Gymru.

  3,575 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 19. Build a new, safe, play area / park in Pentrebane for 7-11 year olds.

  Gwrthodwyd

 20. Wales exports 22.7 TWh of electricity, and we want net producer energy rates

  Gwrthodwyd

 21. Reform The Welsh Rugby Union in the interest of Wales.

  Gwrthodwyd

 22. Prynu Sycharth, Cartref Owain Glyndŵr, er mwyn cadw'r safle yn saff i genedlaethau’r dyfodol

  4,567 llofnod

 23. Gwersi Cymraeg am ddim i bawb sydd isio dysgu'r iaith yng Nghymru

  826 llofnod

 24. Call on the King Charles III of England & HMG to abolish the title Prince of Wales

  Gwrthodwyd

 25. Remove the outdated title of Prince of Wales.

  Gwrthodwyd

 26. Gwneud y Senedd yn Fwy Cynrychiadol o Boblogaeth Cymru.

  192 llofnod

 27. Authorise the erection of a permanent sign for Llandegley International Airport.

  Gwrthodwyd

 28. Dylid creu gofyniad bod paneli solar yn cael eu gosod ar bob cartref newydd yng Nghymru, a hynny fel amod o sicrhau caniatâd cynllunio.

  74 llofnod

 29. Hoffwn i Lywodraeth Cymru ddarparu gwersi Iaith Arwyddion Prydain (BSL) am ddim i rieni plant byddar.

  20 llofnod

 30. Dylid ail-ystyried Deddf yr Iaith Gymraeg i sicrhau bod cyfathrebu'n gost-effeithiol

  15 llofnod

 31. Changing Bute town street name in memory of Tony Paris

  Gwrthodwyd

 32. Creu croesfan nodedig rhwng Bae Baglan a Thwyni Crymlyn.

  7 llofnod

 33. Stopiwch Llywodraeth Cymru rhag mynd i Gwpan y Byd yn Qatar

  Gwrthodwyd

 34. Improve welsh Train facilities.

  Gwrthodwyd

 35. We would like schools in Wrexham investigated for not ensuring that there is enough food at lunch

  Gwrthodwyd

 36. Agor cronfa iawndal gweithwyr allweddol i'r rhai sy'n cael eu heffeithio gan Covid Hir fel yr argymhellwyd gan y Grŵp Seneddol Hollbleidiol.

  23 llofnod

 37. Dylid ôl-ddyddio gostyngiadau’r dreth gyngor o ran dementia i’r dyddiad ardystio gan Feddyg Teulu

  73 llofnod

 38. Creu Canolfan Arbenigol ar gyfer Sarcoma yng Nghymru

  157 llofnod

 39. Gwnewch Mansion House yn breswylfa swyddogol i Brif Weinidog Cymru

  8 llofnod

 40. Change how schools educate us on periods.

  Gwrthodwyd

 41. Cyflwyno “cyfnod meithrin” newydd yn seiliedig ar chwarae mewn Addysg ar gyfer holl blant 3-6 oed yng Nghymru

  6 llofnod

 42. Gosod uchelgais ac amserlen glir i roi addysg cyfrwng Cymraeg i bob plentyn yn y wlad

  1,477 llofnod

 43. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i wrthod eu cynigion ar gyfer ailbrisio’r dreth gyngor.

  3,048 llofnod

 44. Hold an independent enquiry into the Welsh government’s handling of the Covid pandemic

  Gwrthodwyd

 45. Gwnewch Mansion House yn breswylfa swyddogol i Brif Weinidog Cymru

  Gwrthodwyd

 46. Gwnewch y cyfraddau Treth Trafodiadau Tir yng Nghymru yr un fath â chyfraddau'r Dreth Stamp yn Lloegr a Gogledd Iwerddon.

  8 llofnod

 47. Dylid sicrhau bod yr holl weithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru yn cael eu talu'r Cyflog Byw Gwirioneddol newydd (£10.90) ar unwaith

  310 llofnod

 48. Dylid darparu cyllid i'r teuluoedd hynny a fydd yn cael trafferth i fforddio gwisg ysgol ac offer

  9 llofnod

 49. Dileu Treth Trafodiadau Tir i brynwyr tro cyntaf yng Nghymru ar gyfer eiddo o dan £425,000

  43 llofnod

 50. Gostwng y cyfyngiad cyflymder ar yr A5 drwy Glasfryn

  154 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV