Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

227 deiseb

 1. Dylid buddsoddi i sicrhau bod gan yr holl ysgolion seilwaith a chysylltedd rhyngrwyd effeithiol ac o safon.

  6 llofnod

 2. Gwahardd bagiau baw cŵn nad ydynt yn fioddiraddiadwy

  26 llofnod

 3. Gwahardd gwerthu POB barbeciw untro yng Nghymru

  13 llofnod

 4. Change the law on having an inquest on still births

  Gwrthodwyd

 5. Ban all snares

  Gwrthodwyd

 6. Ymchwiliad annibynnol i gost y gwaith sydd wedi ei wneud ar brosiect ffordd osgoi yr M4.

  30 llofnod

 7. Galw ar Lywodraeth Cymru i beidio brechu plant 12 oed ac iau yn erbyn COVID-19

  372 llofnod

 8. Dylid cyfeirio at Sianel San Siôr fel Culfor Gordon Bastian Cefndir

  3 llofnod

 9. Gwahardd rasio milgwn yng Nghymru

  12,409 llofnod

 10. Lleihau’r dreth gyngor ar gyfer eiddo ar ystadau preifat Cefndir

  536 llofnod

 11. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i ailddatgan ei hymrwymiad i fod yn Genedl Noddfa

  Gwrthodwyd

 12. Ei gwneud yn ofynnol i gyfleusterau newid baban fod ar gael, heb fod yn seiliedig ar rywedd

  15 llofnod

 13. Cynnal refferendwm ar Gymru yn dod yn Genedl Noddfa

  950 llofnod

 14. Dylai Gweinidogion Llywodraeth Cymru achub y coed, y gwrychoedd a'r caeau yng Nghefn yr Hendy, Meisgyn

  334 llofnod

 15. Open our historic churches for visitors

  Gwrthodwyd

 16. Dylid agor cyfleuster ysbyty llawn, gan gynnwys adran damweiniau ac achosion brys yng nghanolbarth Cymru

  664 llofnod

 17. Darparu llwybr clinigol, gofal meddygol, ac arbenigwyr i bobl â Syndrom Tourette yng Nghymru

  4,336 llofnod

 18. Dylid sicrhau’r hawl i fynediad o bell i bobl anabl a niwrowahanol Cefndir

  149 llofnod

 19. Dylid newid y Rheolau Sefydlog a’r meini prawf ar gyfer derbyn deisebau.

  113 llofnod

 20. Dylunio cynllun peilot Incwm Sylfaenol Cyffredinol ‘Ymadawyr Gofal a Mwy’ sy'n cynnwys amrywiaeth o bobl.

  870 llofnod

 21. Dylai pobl sydd wedi'u brechu'n llawn gael eu heithrio rhag gorfod hunanynysu pan fyddant yn cyrhaedd Cymru os ydynt wedi teithio drwy Ffrainc i Dwnnel y Sianel yn Calais

  13 llofnod

 22. Make sea survival a part of curriculum in coastal towns

  Gwrthodwyd

 23. Bod y Senedd yn mabwysiadu Hen Wlad Fy Nhadau fel anthem swyddogol Senedd Cymru.

  17 llofnod

 24. Dylid mynnu bod pob darluniad o’n draig yn cynnwys pidyn

  842 llofnod

 25. Save our precious environment. Stop an anonymous developer destroying Model Farm

  Gwrthodwyd

 26. Tynnwch wylanod o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (statws gwarchodedig)

  27 llofnod

 27. Gwella Gofal Iechyd Endometriosis yng Nghymru Cefndir

  3,759 llofnod

 28. Give the people a vote (referendum) before introducing a default 20 mph speed limit in towns

  Gwrthodwyd

 29. Dylid gwahardd defnydd hamdden o Seadoo/sgïo jet yng Nghymru. Ac eithrio mewn ardaloedd dynodedig a reolir yn llym.

  1,416 llofnod

 30. Banned COVID Vaccine passport in Wales.

  Gwrthodwyd

 31. Put split barriers on the end of beach hill, aberavan Port talbot.

  Gwrthodwyd

 32. Place speed camera and limit speed to 50mph on A469 by Llanbradach. The road is very loud until late

  Gwrthodwyd

 33. Ban racist language,politics,policies,parties, politicians that incite racism to get votes

  Gwrthodwyd

 34. Remove the requirement to use NHS COVID tests on entry to Wales from overseas.

  Gwrthodwyd

 35. Lift mask 'mandates" Especially for schoolchildren in Wales,

  Gwrthodwyd

 36. Gwella gwasanaethau iechyd i bobl ag epilepsi sy’n byw yng Nghymru

  958 llofnod

 37. Stop Cardiff University scaling down students grades . We want the grades we earned and deserve!!!

  Gwrthodwyd

 38. Llywodraeth Cymru i gwrdd â chynulleidfa ehangach o ofalwyr di-dâl

  33 llofnod

 39. Lleihau’r costau ar gyfer prawf PCR yng Nghymru i’r rhai sy’n dychwelyd o wyliau tramor a rhoi terfyn ar hunanynysu i’r rhai sydd wedi cael y brechlyn

  201 llofnod

 40. Allow birth partners to stay for the duration of labour, and for longer after the birth of baby.

  Gwrthodwyd

 41. Lift all Maternity birthing partner visiting/staying over restrictions.

  Gwrthodwyd

 42. Gwahardd polystyren a phlastigau untro eraill!

  95 llofnod

 43. Dylid cynnig brechiad Covid-19 i blant sy'n agored i niwed yn glinigol.

  347 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 44. Request for employment law to be made a devolved matter

  Gwrthodwyd

 45. Dechrau ymchwiliad cyhoeddus i Wasanaethau Brys Aneurin Bevan

  7 llofnod

 46. Dylai menywod gael ei sgrinio’n rheolaidd gyda phrawf gwaed o’r enw CA125 i ganfod canser yr ofari.

  371 llofnod

 47. Dylid sicrhau darpariaeth briodol o wasanaethau a chefnogaeth i bobl yng Nghymru sydd wedi cael niwed i’r ymennydd

  435 llofnod

 48. Ban the use of fire and rehire in Wales

  Gwrthodwyd

 49. Support PGCE students who have not been given the same opportunities as the previous cohort.

  Gwrthodwyd

 50. Scrap the proposed plans for a 50mph limit on the Heads of the Valleys road (A465)

  Gwrthodwyd

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV