Creu deiseb

Deisebau yw un o’r ffyrdd mwyaf uniongyrchol o awgrymu sut y gellir newid rhywbeth. Mae deisebau’n gallu:

Gallwch gyflwyno deiseb drwy ddefnyddio ein system ddeisebau ar-lein, ar bapur, neu gyfuniad o’r ddwy.

Nid yw’r Pwyllgor Deisebau yn derbyn deisebau o wefannau eraill.

Os ydych chi’n ystyried casglu llofnodion ar bapur, dylech gysylltu â ni ymlaen llaw i gael cyngor. Gallwn ddarparu templed hefyd.

Sut mae deisebau’n gweithio

  1. Rydych chi’n creu deiseb. Dim ond pobl neu sefydliadau sydd â chyfeiriad yng Nghymru sy’n gallu creu deiseb.
  2. Mae angen i 2 berson gefnogi’ch deiseb. Byddwn ni’n dweud wrthych sut i wneud hyn ar ôl i chi greu eich deiseb.
  3. Rydym ni’n gwirio’ch deiseb, yna’n ei chyhoeddi yn Gymraeg ac yn Saesneg. Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod (gweler isod).
  4. Dim ond unwaith y gall pobl lofnodi deiseb. Os byddant yn llofnodi’r ddeiseb ar-lein, anfonir e-bost atynt i wirio eu llofnod. Ni all pobl lofnodi deiseb ar-lein a deiseb bapur.
  5. Mae’r Pwyllgor Deisebau yn adolygu’r holl ddeisebau sy’n casglu mwy na 250 llofnod. Bydd y Pwyllgor yn penderfynu beth i’w wneud er mwyn helpu i symud ymlaen â’r ddeiseb. Gall hyn gynnwys trafod y mater a phwyso ar Lywodraeth Cymru ac eraill i weithredu.
  6. Os bydd eich deiseb yn casglu dros 10,000 llofnod, bydd y Pwyllgor Deisebau yn ystyried gofyn am ddadl yn Siambr y Senedd. Bydd y Pwyllgor yn ystyried nifer o ffactorau, gan gynnwys y materion a godir yn y ddeiseb, pa mor ddybryd yw’r sefyllfa a chyfran y llofnodion sy’n dod o Gymru.

Y Pwyllgor Deisebau

Fel rhan o’r broses o drafod eich deiseb, mae’r Pwyllgor Deisebau yn gallu:

Safonau ar gyfer deisebau

Gallwch gyflwyno deiseb ar unrhyw fater mae’r Senedd neu Lywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Rhaid i ddeisebau alw am gamau penodol gan y Senedd neu Lywodraeth Cymru.

Gall deisebau anghytuno â Llywodraeth Cymru a gallant ofyn iddi newid ei pholisïau. Gall deisebau fod yn feirniadol o’r Senedd neu Lywodraeth Cymru.

Rydym yn gwrthod deisebau nad ydynt yn bodloni’r rheolau. Os byddwn ni’n gwrthod eich deiseb, byddwn ni’n dweud wrthych pam. Os yw’n bosibl, byddwn ni’n awgrymu ffyrdd eraill y gallech godi’r mater.

Bydd yn rhaid i ni wrthod eich deiseb:

Byddwn yn cyhoeddi testun y deisebau rydym ni’n eu gwrthod, ar yr amod nad ydynt:

Mae’r rheolau llawn ynghylch y broses ddeisebau ar gael yma.

Os oes gennych ragor o gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu.