Deiseb Caniatáu cysylltiad corfforol rhwng pobl o aelwydydd gwahanol, ar wahân i aelwydydd estynedig.

Er bod pobl Cymru yn awr yn gallu ymuno ar ffurf aelwyd estynedig, nid yw hyn yn caniatáu i gyplau sy’n dal i fyw gyda’u teuluoedd gael cysylltiad corfforol â’u partner sy’n byw ar aelwyd arall.
Drwy gyfyngu aelwydydd i gysylltu dim ond ag aelwyd arall, mae llawer yn dal i gael eu hamddifadu o’r cyfle i gwrdd yn gorfforol â’u partner, gan fod yr aelwyd estynedig y dewisir ei chreu’n dibynnu ar anghenion/dymuniadau eu haelwyd. Gall hyn effeithio’n niweidiol ar eu lles.

Rhagor o fanylion

Mae disgwyl i lawer o’r cyplau hyn ddychwelyd i’w gwaith, ond nid ydynt yn cael cyfle i ddiwallu eu anghenion o ran cariad a pherthyn, sef dau o’r anghenion sylfaenol y cyfeiriodd Maslow atynt ym 1943 yn ei bapur ar gymhelliant dynol. Gall hyn effeithio ar les unigolion a’u gallu i reoli’r straen digynsail sy’n codi o sefyllfa economaidd-gymdeithasol bresennol y wlad.

Llofnodi’r ddeiseb hon

14 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon