Deiseb a wrthodwyd Fully screen potential public sector workers for any racist tendencies or bigotry.

Prevention is better than cure. Having racist people in positions of power or responsibility in the public sector is detrimental to BAME citizens across Wales. We would like more rigorous screening procedures to be implemented in Wales so that people with racist tendencies or people who are bigoted are unable to work in the public sector by law.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn cadarnhau graddau pŵer y Senedd i wneud cyfreithiau newydd a diwygio cyfraith bresennol (a elwir hefyd yn gymhwysedd deddfwriaethol). Mae Atodlenni 7A and 7B o Ddeddf 2006 yn nodi’r materion sy’n gyfyngedig neu a gedwir yn ôl - h.y. meysydd lle y caiff Senedd y DU, nid Senedd Cymru, ddeddfu.

Mae paragraff 187 o Atodlen 7A yn nodi bod ‘cyfle cyfartal’ yn fater a gedwir yn ôl i Senedd y DU. Caiff hyn ei ddiffinio fel a ganlyn: “the prevention, elimination or regulation of discrimination between persons on grounds of sex or marital status, on racial grounds, or on grounds of disability, age, sexual orientation or social origin, or of other personal attributes, including beliefs or opinions, such as religious beliefs or political opinions, but not including language”.

Gan mai diben deddfu i gyflwyno gweithdrefn sgrinio orfodol fyddai atal gwahaniaethu yn erbyn popl ar sail hil, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae’ch deiseb yn galw amdanynt.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau deddfwriaethol y Senedd i’w gweld yma:
https://senedd.wales/cy/abthome/role-of-assembly-how-it-works/Pages/Powers.aspx

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi