Deiseb a wrthodwyd Close Confucius institutes in schools and universities

Confucius Institutes (CIs) are Trojan propaganda organs fully funded by the Chinese Communist government and hosted by higher educational institutions outside of China in the name of language teaching & cultural exchanges.

Rhagor o fanylion

Serious concerns about CIs and the threat they pose to academic and intellectual freedom has led to the closure of 53 closures of CIs/CCs around the world, including all CIs/CCs in Sweden in May 2020, after the following was revealed:
o CI is a propaganda tool for the Chinese Communist Party
o CI promotes communist propaganda in textbooks and cultural events
o Evidence that CI discriminates against teachers in their hiring practices
o CI plays the role of a spy agency for the Chinese Communist Party
Protect our values of democracy and freedom of thought, belief, and conscience for the next generation:
Permanently close CIs in Wales

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae’n rhaid i ddeisebau i’r Senedd alw am gamau gweithredu penodol sy’n dod o fewn pwerau’r Senedd neu Lywodraeth Cymru.

Sefydliadau annibynnol i raddau helaeth yw prifysgolion ac er eu bod yn cael rhywfaint o arian cyhoeddus maent hefyd yn cael incwm gan noddwyr, rhoddwyr a phartneriaid prosiect. Mae hyn yn golygu bod ganddyn nhw gryn annibyniaeth. Felly, mae'n anodd gweld pa ddull cyfreithiol y gallai Llywodraeth Cymru ei ddefnyddio i ymyrryd mewn cytundeb masnachol dwyochrog rhwng Prifysgol yng Nghymru ac unrhyw drydydd parti.

Ym mis Tachwedd 2019, cyhoeddodd Pwyllgor Materion Tramor Tŷ'r Cyffredin adroddiad a argymhellodd y dylai Llywodraeth y DU roi'r canllawiau diweddaraf i brifysgolion ar y goblygiadau gwleidyddol, diplomyddol a chyfreithiol o dderbyn cyllid gan sefydliadau sydd wedi'u lleoli mewn gwladwriaethau annemocrataidd ac ystyried cydweithio â nhw. Rhoddwyd y cyfrifoldeb ar y Prifysgolion i benderfynu (ar ôl ystyried y canllawiau priodol) a yw partneriaethau o'r fath yn briodol.

O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau deddfwriaethol y Senedd i’w gweld yma:
https://senedd.wales/cy/abthome/role-of-assembly-how-it-works/Pages/Powers.aspx

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi