Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb a gaewyd Llywodraeth Cymru i benodi Gweinidog anabledd pwrpasol o fewn tymor nesaf y Llywodraeth

Gydag un o bob pump o bobl yma yng Nghymru yn byw gydag anabledd yn ôl SYG, ni fu erioed yn bwysicach i Gymru ddod yn genedl wirioneddol gynhwysol i'w holl ddinasyddion. Rydym am i Gymru fod y wlad ddatganoledig gyntaf i gael ei Gweinidog anabledd pwrpasol ei hun. Gyda gweinidog pwrpasol yn canolbwyntio ar anabledd, gallwn gymryd camau brasach tuag at system gyflogaeth decach, creu mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr anabl a chynnig mwy o gymorth i bobl â phroblemau iechyd meddwl.

Rhagor o fanylion

Enghreifftiau o ystadegau anabledd yng Nghymru.
(1) Mae anabledd gan fwy nag un o bob pump o bobl o oedran gweithio yng Nghymru.
(2) Nid oes gan 21 y cant o orsafoedd trenau yng Nghymru fynediad heb risiau ac, ar y gyfradd bresennol, ni fydd gorsafoedd yn gwbl hygyrch tan 2070.
(3) Mae problem iechyd meddwl gan un o bob pedwar o bobl.
(4) Roedd 330,000 o bobl anabl yn ddi-waith y llynedd. Y llynedd, roedd 81.8 y cant o bobl nad ydynt yn anabl yn gyflogedig o gymharu hynny â 53.2 y cant o bobl anabl ar yr un pryd yn ôl ystadegau’r SYG (DU)

Dyma ychydig o enghreifftiau o pam y gall cael gweinidog anabledd pwrpasol yn Llywodraeth Cymru roi trefn ar y materion hyn ynghylch anabledd yng Nghymru.

(1)https://statswales.gov.wales/Catalogue/Equality-and-Diversity/Disability/summaryofeconomicactivityinwales-by-yeardisabledstatus-fromapril2013

(2)Leonard Cheshire. Trains for All Campaign, 2019

(3)ONS, Psychiatric Morbidity, 2007

(4)https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/disability/bulletins/disabilityandemploymentuk/2019

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

315 llofnod

10,000