Deiseb Darparu profion llygaid a sbectol am ddim gan y GIG bob dwy flynedd

Mae llawer o bobl ledled Cymru angen gwisgo sbectol i gywiro eu golwg. Efallai na fydd ganddynt gyflyrau cymhleth, ond heb ryw fath o gymorth optegol, ni allant weld yn glir. Argymhellir hefyd bod pobl yn ymweld ag optegydd bob dwy flynedd os yw hyn yn wir.

Ar gyfer pobl nad oes ganddynt gyflyrau cymhleth, sydd dros 18 mlwydd oed ac angen gwisgo sbectol, nid ydynt ar gael am ddim er eu bod yn angenrheidiol i fedru gweld.

Rhagor o fanylion

Gall sbectol gostio cymaint â £70, ac yn uwch mewn rhai achosion, am sbectol sylfaenol, a gwaethygir hyn gan y ffaith y codir tâl am y prawf llygaid ei hun hefyd hyd yn oed. Yn syml, nid yw’n iawn nac yn deg i bobl sydd angen gwisgo sbectol orfod gwario’u harian eu hunain i allu gweld.

Mae’n teimlo’n debycach i fath ychwanegol o drethiant am y fraint o allu gweld yn iawn, rhywbeth y gall llawer o bobl ei gymryd yn ganiataol gan nad oes angen iddynt wisgo sbectol o gwbl.

Caiff y golwg ei drin fel ychwanegiad moethus, fel petai’n rhywbeth y gall pobl fyw hebddo. Mewn gwirionedd, i bobl y mae angen gwisgo sbectol arnynt, gall peidio â gwneud hynny arwain at gyflyrau gwaeth o lawer ac at ddallineb llwyr, sy’n beth ofnadwy i bobl.

Dylai’r prawf llygaid a’r sbectol presgripsiwn fod am ddim unwaith bob dwy flynedd i’r rhai y mae eu hangen arnynt.

Llofnodi’r ddeiseb hon

23 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon