Deiseb Grantiau ar gyfer cwmnïau cyfyngedig a hepgorwyd o gymorth yn sgil COVID-19

Mae'r llywodraeth wedi cefnogi cwmnïau sydd wedi'u cofrestru ar gyfer TAW a busnesau sydd â mwy na £50,000 o drosiant. Mae'r cwmnïau llai o faint sydd â llai o drosiant a HEB eu cofrestru ar gyfer TAW wedi'u hepgor o unrhyw gymorth nad oes angen ei ad-dalu. Mae'r Gronfa Cadernid Economaidd wedi bod yn rhoi £10,000 i fusnesau sy'n bodloni'r meini prawf ac mae’r busnesau llai o faint sy'n ceisio goroesi'r pandemig a thyfu yn y dyfodol wedi’u hanghofio a'u hanwybyddu. Mae angen cywiro'r driniaeth annheg hon.

Rhagor o fanylion

Rwy'n gwybod bod llawer o fusnesau wedi’u gwthio yn erbyn wal heb ddim cymorth ariannol, yn union fel fy un i.

Mae fy musnes yn gweithredu yn y sector lletygarwch yn cefnogi sefydliadau eraill. Mae gennyf weithwyr TWE. Oherwydd y pandemig, rhwng 03/2020 a 08/2020, incwm fy musnes oedd £0.00. Cefais 3 wythnos o waith yn ystod y cynllun bwyta allan i helpu allan a daeth fy incwm i ben yr un pryd â’r cynllun. Rwyf am allu masnachu a pharhau i fasnachu ar ôl y pandemig ond nid wyf wedi cael dim cymorth ariannol ar gyfer fy musnes heblaw am gael cynnig benthyciad adfer nad oeddwn barod i'w gymryd, gan ei fod yn creu dyled ar gyfer y dyfodol. Pe gallai'r llywodraeth gynnig grant am 25 y cant o drosiant blynyddol busnes ar gyfer cwmnïau sy'n ennill llai na £50,000, byddai'n gyfle i gwmnïau llai o faint oroesi, symud ymlaen, cyflawni a chyflogi yn y dyfodol. Rydym wedi cael ein hepgor, ein hanghofio a'n hanwybyddu. Rydym am gael cyfle cyfartal a theg fel y mae eraill wedi’i gael.

Llofnodi’r ddeiseb hon

42 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon