Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Cyhoeddwch dystiolaeth glir fod COVID 19 yn cael ei ledaenu mewn tafarndai a bwytai lle mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith

Ni all Llywodraeth Cymru ddangos tystiolaeth glir i gyfiawnhau'r penderfyniad unochrog i gyflwyno’r cyfnod atal byr sydd mewn grym ar hyn o bryd am 17 diwrnod. Hefyd, nid yw wedi cyhoeddi strategaeth i ddod â’r cyfyngiadau presennol i ben.

Rhagor o fanylion

Mae penderfyniad Llywodraeth Cymru i orfodi’r cyfyngiadau Covid presennol wedi cythruddo nifer. Mae llawer yn dadlau bod y cyfyngiadau’n mynd yn groes i hawliau dynol mewn cymdeithas ddemocrataidd wâr.

Dylid cynghori, yn hytrach na gorfodi pobl, i gadw at y cyfyngiadau, gan esbonio’r canlyniadau’n glir. Hy y risg o gael eich heintio, o gael eich taro’n wael, o drosglwyddo’r haint i eraill a’r posibilrwydd y gall yr haint eich lladd.

Mae nifer yn poeni am yr effeithiau niweidiol ar yr economi a bywoliaeth pobl, am yr angen i ysbytai ohirio triniaethau nad ydynt yn gysylltiedig â Covid-19, ac am gyfyngiadau teithio difrifol etc.

Nid oes modd cael prawf oni bai’ch bod yn dangos symptomau, ac nid oes modd cael prawf gwrthgorff.

Hyn oll er nad yw ystadegau iechyd Llywodraeth Cymru yn cynnig unrhyw dystiolaeth bendant.

87 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon