Deiseb a gaewyd Darparu cynhyrchion mislif yn rhad ac am ddim i bob person sy’n cael mislif yng Nghymru

Nid yw'r £3.1 miliwn a ddarperir i ysgolion yng Nghymru i brynu cynhyrchion mislif yn ddigon i gadw pob merch ifanc allan o dlodi mislif ac mewn addysg. A minnau wedi profi embaras mislif yn uniongyrchol, gwn sut deimlad yw eistedd drwy wers, yn gwaedu drwy fy nghynnyrch mislif oherwydd bod gen i ormod o gywilydd gofyn i ffrind, neu athro, a gawn fenthyg y cynnyrch ganddyn nhw. Mae angen inni roi terfyn ar y stigma o ran y mislif, a rhoi cynhyrchion mislif am ddim i bob merch.

Rhagor o fanylion

Ni all 1 o bob 10 merch 14-21 oed yn y DU fforddio cynhyrchion mislif. Mae 49 y cant o ferched wedi colli diwrnod ysgol oherwydd hyn. Mae merched ifanc yn peryglu eu hiechyd corfforol drwy wneud cynhyrchion mislif eu hunain o hancesi papur, sanau a bagiau plastig.
Nid problem i ferched ifanc yn eu harddegau yn unig mo hon. Mae 56 y cant o ferched ifanc 18-24 oed wedi gorfod mynd ddiwrnod heb gynhyrchion mislif hanfodol, neu ddefnyddio llai ohonynt oherwydd prinder arian.
Mae llawer o fenywod yn teimlo cywilydd oherwydd eu mislif, ac maen nhw hyd yn oed yn teimlo cywilydd ynglŷn â phrynu cynhyrchion mislif angenrheidiol iddyn nhw’u hunain. Mae'r cywilydd hwn yn hynod niweidiol gan ei fod yn atal sgyrsiau angenrheidiol am y mislif, sy’n arwain at ddiffyg gwybodaeth am eu goblygiadau yn y pen draw. Er enghraifft, diffyg lleddfu poen cramp mislif effeithiol, sy’n gallu arwain at effaith ar y gallu i weithio yn yr ystafell ddosbarth.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

481 llofnod

10,000