Deiseb Deddfu i roi’r hawl i rydd-ddeiliaid mewn eiddo sydd newydd eu hadeiladu yr hawl i reoli eu hystadau eu hunain

Mae Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002 yn rhoi’r hawl i lesddeiliaid gaffael swyddogaethau rheoli landlord drwy drosglwyddo i gwmni a sefydlir ganddynt. Nid yw’r hawl hwn yn gymwys i berchnogion rhydd-ddeiliad ar ddatblygiadau newydd, sy’n gorfod talu tâl gwasanaeth i gwmni a benodir i reoli eu hystadau. O ganlyniad nid oes ganddynt unrhyw reolaeth dros swm eu tâl gwasanaeth na materion cynnal a chadw. Mae angen diwygio’r drefn er mwyn diogelu perchnogion tai rhag taliadau gormodol a rheolaeth wael.

Rhagor o fanylion
Llofnodi’r ddeiseb hon

238 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon