Deiseb a wrthodwyd Allow Escooters on Roads

As a nation we are lagging behind out fellow European nations in moving forward in regards to the use of Light Electric Vehicles on our roads. These vehicles are becoming more popular to the point of being ubiquitous. I believe that allowing these vehicles on to our roads will help to regulate the influx of the vehicles and elevate emissions within our cities. They can be used to move around our city safely and effectively and can utilise our current bike lanes.

Rhagor o fanylion

Using Germany as an example they have allowed Light Electric Vehicles on to their roads and cycle paths following strict rules and guidelines. I believe as a nation we can move with the times and allow Light Electric Vehicles

Example of Germany's allowance of Light Electric Vehicles:

https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/germany-regulation-to-allow-use-of-e-scooters-on-public-roads-enacted/

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn cadarnhau graddau pŵer y Senedd i wneud cyfreithiau newydd a diwygio cyfraith bresennol (a elwir hefyd yn gymhwysedd deddfwriaethol). Mae Atodlenni 7A and 7B o Ddeddf 2006 yn nodi’r materion sy’n gyfyngedig neu a gedwir yn ôl - h.y. meysydd lle y caiff Senedd y DU, nid Senedd Cymru, ddeddfu.

Ar hyn o bryd, mae sgwteri trydan yn dod o dan ddiffiniad “cerbyd modur” fel y nodir yn adran 185 Deddf Traffig Ffyrdd 1988 ac mae Llywodraeth y DU yn cadw’r pŵer i reoleiddio defnyddio cerbydau modur ar ffyrdd o dan Atodlen 7A i Ddeddf Llywodraeth Cymru.

O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau deddfwriaethol y Senedd i’w gweld yma:
https://senedd.cymru/sut-rydym-yn-gweithio/ein-rol/pwerau/

Mae’n bosibl y byddwch am gyflwyno deiseb i Senedd y DU, a gallwch wneud hynny drwy ddilyn y linc a ganlyn: https://petition.parliament.uk/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi