Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Mae angen atal Llywodraeth Cymru a grwpiau cyhoeddus rhag gwneud Cymru yn Genedl sy’n Noddfa

Mae Llywodraeth Cymru a grwpiau cyhoeddus, wrthi'n hyrwyddo Cymru fel "cenedl sy’n noddfa" er mwyn i wladolion tramor (ffoaduriaid a cheiswyr lloches) ddod i fyw yng Nghymru. NID dyma yw ewyllys mwyafrif pobl Cymru. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori â'u hetholwyr eto (h.y Cymru fel cenedl) ynglŷn â'r mater hwn. Os daw Cymru i fod yn Genedl sy’n Noddfa, bydd treftadaeth Cymru yn cael ei herydu yn gyflym iawn.

Rhagor o fanylion

Dyma’r dyfyniad a geir ar https://wales.cityofsanctuary.org/cy/ "Rydym yn falch bod gennym gefnogaeth Llywodraeth Cymru eisoes ac rydym wedi cychwyn ar waith hynod o gyffrous gyda phrifysgolion, y gwasanaeth iechyd ac undebau llafur". Er bod lleiafrif bach iawn o bobl yng Nghymru, yn barod i agor eu breichiau, eu cartrefi a'u gwlad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches, NID yw hynny'n cynrychioli’r rhan fwyaf o bobl sy’n byw yng nghenedl Cymru.

Yn syml, ni allwn ni fel cenedl gynnal mwy o ffoaduriaid a cheiswyr lloches i'w lleoli/cartrefu yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru eisoes yn methu fforddio gofalu am bobl a theuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd rhoi bwyd ar y bwrdd neu do uwch eu pennau. Mae miloedd o bobl/teuluoedd (gan gynnwys plant) sy'n ddigartref yng Nghymru ac sydd angen cymorth ar frys. Gallai'r arian a arbedir trwy beidio â derbyn y ffoaduriaid a'r ceiswyr lloches hyn yng Nghymru, gael ei wario ar helpu pobl Cymru sydd ag angen mawr amdano.

Rydym ni (y rhai sydd wedi'u llofnodi) eisiau diddymu Cymru fel cenedl sy’n noddfa.

1,604 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon