Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Dylid ailagor campfeydd yng Nghymru i ganiatáu i bobl weithio ar eu hiechyd corfforol a meddyliol

Mae siopau trin gwallt yn cael agor yng Nghymru o Fawrth 15fed ymlaen, ond nid yw campfeydd – sy'n un o'r sectorau prin sy'n cefnogi'r GIG trwy gadw pobl yn iach – wedi cael dyddiad ar gyfer agor.

Yn ôl y data, pan ailagorwyd campfeydd ddiwethaf roedd yna 2.06 o achosion fesul 100,000, sy’n swm isel iawn.

Mae canllawiau Llywodraethau Cymru ei hunan hefyd yn nodi y dylem ni fod yn haen 1, pan fydd achosion fesul 100k yng Nghymru’n is na 50 fesul 100k. Rydym yn dal i fod yn haen 4 ar hyn o bryd.

Rhagor o fanylion

O ystyried bod cyfraddau achosion bellach yn ddigon isel i fod yn haen 1, mae'n ymddangos yn hurt na chaniateir i gampfeydd agor fel y bydden nhw o dan sefyllfa haen 3 yng Nghymru.

Mae astudiaethau newydd hefyd wedi canfod bod cysylltiad uniongyrchol rhwng gordewdra a marwolaethau sy'n gysylltiedig â’r Coronafeirws. Mae 90% o'r holl farwolaethau o COVID-19 mewn gwledydd sydd â chyfraddau uchel o ordewdra. Eto i gyd, ni chaniateir i ni hyfforddi mewn amgylchedd diogel o hyd i wneud ein hunain yn iachach, a chryfhau ein gallu i oresgyn y feirws.

Wrth ystyried y pwyntiau uchod, mae'n chwerthinllyd bod Llywodraeth Cymru yn cadw cyfleusterau ffitrwydd ar gau ac yn ystyried agor siopau trin gwallt, a siopau manwerthu nad ydynt yn hanfodol, o'u blaenau.

1,290 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon