Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Dylid ailddechrau gwasanaethau rheilffordd o’r holl orsafoedd sydd wedi’u cau

Ers 7 Gorffennaf 2020, mae nifer o orsafoedd rheilffordd o amgylch Cymru wedi bod "ar gau dros dro". Mae dros 8 mis wedi mynd heibio ers iddyn nhw gau, ac mae yna dystiolaeth sy’n dangos bod y diwydiant rheilffyrdd a'r economi leol yn dioddef yn sgil y penderfyniad. Gobeithio y bydd gwasanaethau’n cael eu hadfer yn fuan ar ôl llacio’r cyfyngiadau symud yng Nghymru. Mae teithio ar reilffordd yn fwy diogel na theithio ar fws – mae mwy o le i gadw pellter cymdeithasol yn ogystal â chyfleusterau i olchi dwylo.

Rhagor o fanylion

Mae gorsafoedd y Fali, Llanfairpwll, Conwy, Cilfach Fargoed a Mynydd y Bwlch wedi bod ar gau ers 7 Gorffennaf 2020, oherwydd bod angen i’r giard agor y drysau â llaw. Mae sawl ffordd o agor drysau heb i'r giard fod yno:
– Ynysu’r drysau ar ben y caban ar hyd y daith, fel mai dim ond y drysau ar yr eiliau y gellir eu hagor.
– Gweithredu gwasanaethau Dosbarth 153 rhwng gwasanaethau intercity i godi teithwyr wrth arosfannau cais, er enghraifft gwasanaeth bob 2 awr rhwng Caergybi a Chyffordd Llandudno.
– Cael y giard i agor y drysau, cyn symud i fan arall i sicrhau cadw pellter cymdeithasol.

Gall sicrhau bod y gwasanaethau rheilffordd yn cael eu hailddechrau o'r gorsafoedd hyn gefnogi dyletswyddau pobl, gostwng y tebygolrwydd o gwymp yn yr economi leol, a gostwng nifer y teithwyr sy'n mynd ar fysiau, sydd eisoes yn wasanaeth bregus yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Roedd yn bosibl teithio o'r gorsafoedd hyn yn ystod y cyfnod clo cyntaf, pam bod hynny wedi newid?

14 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon