Deiseb a wrthodwyd Accountability for professionals fabricating concerns regarding parents

Complaints policy’s need to change to protect parents/ families , social services need fully investigating and accountability needed for professionals who fabricate evidence the whole children’s services need investigating especially regarding disabled children and their families

Rhagor o fanylion

Wales as the highest number of children in care this needs investigating as many professionals are fabricating concerns in order to bully parents . Social workers are miss using section 47 In order to cause parents anxiety and distress it usually starts with a parent having to raise concerns regarding school issues or maybe having to complain to a health board from there a professional can fabricate concerns in order to get safeguarding involved. Parents of disabled children are more at risk of bullying. Parents are told to Make complaints with LA & health boards but this leads to worse treatment for families the welsh government’s complaints policy’s need to change to protect parents surrounding safeguarding and child protection .. many children are ripped from families based on fabricated evidence and many children could stay with families if given the correct support ..

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Nid yw’n glir beth mae’r ddeiseb yn gofyn i’r Senedd neu Lywodraeth Cymru ei wneud. Mae angen i ddeisebau alw ar y Senedd neu’r Llywodraeth i gymryd camau penodol.

Rydym yn deall eich bod yn teimlo bod angen i bolisïau cwynion newid ond nid ydym yn siŵr sut. Gallech geisio cychwyn deiseb newydd sy'n cynnwys camau clir yr hoffech i'r Senedd neu Lywodraeth Cymru eu cymryd. Neu gallai fod yn fwy effeithiol codi'r pryderon penodol sydd gennych mewn ffordd arall.
Er enghraifft, os ydych yn anfodlon â gweithdrefn gwynion awdurdod lleol efallai yr hoffech gysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru sydd â phwerau i ymchwilio i gwynion am wasanaethau cyhoeddus. www.ombwdsmon.cymru/sut-i-gwyno/
Mae prosesau eisoes ar waith i fynd i’r afael â phryderon am ymarfer proffesiynol gweithwyr cymdeithasol. Er mwyn ymarfer fel gweithiwr cymdeithasol rhaid iddynt fod wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru a rhaid iddynt ddilyn y Cod Ymarfer Proffesiynol. Gellir codi pryderon bod gweithiwr cofrestredig wedi torri'r Cod Ymarfer Proffesiynol gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. www.gofalcymdeithasol.cymru/delio-a-phryderon/codau-ymarfer-a-chanllawiau
Fodd bynnag, os yw'r pryder yn ymwneud â safon y gofal a ddarperir gan gwmni neu sefydliad dylech gysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru i gael gwybodaeth. Nhw yw'r corff sy'n rheoleiddio gwasanaethau gofal cymdeithasol. www.arolygiaethgofal.cymru/cysylltwch-ni/codi-pryder
Ymhlith y sefydliadau eraill a all ddarparu cefnogaeth i blant, plant ag anableddau a'u teuluoedd mae:
- Gwasanaethau eiriolaeth www.whatisadvocacy.cymru
- SNAP Cymru www.snapcymru.org
- Cysylltwch â Cymru Teulu www.contact.org.uk/cymru/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi