Deiseb a wrthodwyd Ban the use of fire and rehire in Wales

Throughout the UK, we have seen a major disregard for working rights through the use of fire and rehire. This is when a corporation will fire an employee, and then offer them their very own contract back, but on worse terms and conditions. This practice has impacted families and communities at large, and has eroded the trust between employee and employer.

Rhagor o fanylion

Some of the UK's biggest brands, Argos, Weetabix, British Gas, British Airways, Tesco, Jacobs Douwe Egberts and Heathrow have used the practice, all the while the companies themselves have made profits off the back of the very same employees' hard work.

But not only have big brands used it but so too have schools, and even more disappointingly, reports of it coming from a Welsh council.

We must ensure that Welsh workers are protected from this practice. The Senedd must use its powers to prevent any further abuse of power, and provide a safe and secure working environment for all workers across Wales.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae’n rhaid i ddeisebau i’r Senedd alw am gamau gweithredu penodol sy’n dod o fewn pwerau’r Senedd neu Lywodraeth Cymru.

Mae Atodlenni 7A a 7B o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn pennu’r materion sy’n ‘gyfyngedig’ neu a ‘gedwir yn ôl’ i Senedd y DU - h.y. meysydd lle mai dim ond Senedd neu Lywodraeth y DU, nid y Senedd neu Lywodraeth Cymru, a gaiff weithredu.

Cyfrifoldeb Senedd y DU yw cyfraith cyflogaeth. O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau a chyfrifoldebau’r Senedd i’w gweld yma: https://senedd.cymru/sut-rydym-yn-gweithio/ein-rol/pwerau/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi