Deiseb a wrthodwyd Prohibit employers from requiring staff to be vaccinated against Covid-19

Make it illegal for any employer to mandate vaccination for its employees. This should apply to all public sector (including the NHS, armed forces, care workers), third sector and all private sector.

Rhagor o fanylion

We believe making vaccination a condition of employment undermines the principle of informed consent. All Welsh people must have the right to bodily autonomy and must never be coerced into receiving a medical intervention they may not want.

Any medical intervention must always be with properly informed consent (awareness of risks vs benefits) and be free of coercion (whether explicit or implicit).

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae’n rhaid i ddeisebau i’r Senedd alw am gamau gweithredu penodol sy’n dod o fewn pwerau’r Senedd neu Lywodraeth Cymru.

Mae Atodlenni 7A a 7B o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn pennu’r materion sy’n ‘gyfyngedig’ neu a ‘gedwir yn ôl’ i Senedd y DU - h.y. meysydd lle mai dim ond Senedd neu Lywodraeth y DU, nid y Senedd neu Lywodraeth Cymru, a gaiff weithredu.

Mae cyfraith cyflogaeth yn fater a gadwyd yn ôl ac felly ni allai Llywodraeth Cymru orfodi'r hyn y mae'r ddeiseb yn ei geisio yn erbyn unrhyw gyflogwyr preifat neu drydydd sector. O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

O ran y sector cyhoeddus, mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi cadarnhau nad oes unrhyw fwriad i fandadu brechiadau ar gyfer staff y sector gyhoeddus.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi