Deiseb a gwblhawyd Dylid cyflwyno system orfodol o ficrosglodynnu cathod yng Nghymru

Mae microsglodynnu yn rhan o fod yn berchennog cyfrifol ar anifeiliaid anwes, ac mae’n arwain at fuddion helaeth i gathod a’u perchnogion. Os yw cath yn mynd ar goll, yn cael ei dwyn neu'n cael ei hanafu, mae mwy o gyfle o ddod o hyd iddi os oes ganddi ficrosglodyn. Mae microsglodion yn fuddiol nid yn unig i gathod a'r perchnogion sy'n eu caru – maent hefyd yn lleddfu’r straen ar y sefydliadau sy'n gorfod ymdrin â chathod nad oes modd eu hadnabod.
Mae elusen Cats Protection yn amcangyfrif bod mwy nag un rhan o bump o’r cathod yng Nghymru heb ficrosglodyn, er gwaethaf yr ymgyrchu di-baid a welwyd ar y mater hwn.

Rhagor o fanylion

Gwnaethom gyfrannu at y gwaith a wnaed ar Fil y DU, a arweiniodd yn y pen draw at y rheoliadau a gaiff eu cyflwyno yn Lloegr yn 2022, ac rydym yn parhau i weithio gyda DEFRA fel rhanddeiliaid ar y mater hwn. Fodd bynnag, gan fod lles anifeiliaid yn fater sydd wedi’i ddatganoli, yn anffodus, ni fydd y gwaith hwn yn berthnasol i Gymru. Mae Llywodraeth y DU bellach wedi cyhoeddi ei hymateb, ynghyd â chanlyniadau’r ymgynghoriadau cyhoeddus a gynhaliwyd. Hoffem weld y broses hon yn cael ei hymestyn i Gymru, a hynny er mwyn hyrwyddo budd y cathod a’u perchnogion.

Hefyd, o ganlyniad i ddeiseb lwyddiannus flaenorol a gyflwynwyd gennym i’r Senedd (P-05-779), Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd i gyflwyno system sganio gynhwysfawr, wrth i bob awdurdod lleol yng Nghymru benderfynu sganio’r holl gathod a gesglir. Fodd bynnag, gweithred wirfoddol oedd hon, a gwelwyd gostyngiad mewn rhai ardaloedd ers 2017. Byddem yn ddiolchgar pe bai’r Pwyllgor yn ailedrych ar y mater o sganio.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

854 llofnod

Dangos ar fap

10,000