Deiseb Dylid sicrhau bod y cynllun cymorth hunanynysu ar gael i bawb sy’n hunanynysu

Rwyf wedi cael diagnosis o COVID-19 a chefais neges destun a chod i weld a allwn gael cymorth o dan y cynllun cymorth hunanynysu.
Ar ôl llenwi'r ffurflen, nodwyd na fyddwn yn gymwys am fy mod yn ddifrifol anabl ac yn fyfyriwr, ac fe ystyrir fy mod yn ddi-waith.
Hefyd, nid oeddwn yn gallu hawlio’r £20 yr wythnos ychwanegol am nad oeddwn yn bodloni meini prawf y llywodraeth ychwaith.

Rhagor o fanylion

Mae hyn yn gwbl annheg, ac mae’n gwahaniaethu yn erbyn pobl nad ydynt yn gweithio ar hyn o bryd am ba reswm bynnag. Ymddengys fod Llywodraeth Cymru o’r farn nad yw pobl sy’n ddi-waith neu’n anabl yn wynebu costau ychwanegol yn sgil Covid a hunanynysu.
Ers dechrau’r pandemig ym mis Mawrth 2020, gwahaniaethwyd yn erbyn pobl ddi-waith, anabl ac agored i newid o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a Deddf Hawliau Dynol 1998.

Llofnodi’r ddeiseb hon

9 llofnod

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon