Deiseb Gwneud i sefydliadau sector cyhoeddus Cymru adrodd ar allyriadau cwmpas 3 a’u cynnwys mewn targedau sero net

Cynnwys yr holl allyriadau sy’n gysylltiedig â buddsoddiadau sector cyhoeddus yn nhargedau datgarboneiddio Llywodraeth Cymru a’i gwneud yn orfodol i holl sefydliadau sector cyhoeddus Cymru adrodd ar allyriadau buddsoddiadau (cwmpas 3).
Nod awdurdodau lleol yw sero net erbyn 2030, ond maent yn buddsoddi mewn cwmnïau sy’n bwriadu echdynnu tanwyddau ffosil am ddegawdau.
Nid yw’n ofynnol ar hyn o bryd i sefydliadau sector cyhoeddus Cymru adrodd ar allyriadau sy’n gysylltiedig â buddsoddiadau! Mae’n rhaid cael gwared ar y ddihangfa hon.

Rhagor o fanylion

Esboniad cryno o allyriadau cwmpas 3.
Cwmpas 1 – allyriadau uniongyrchol o ffynonellau y mae sefydliad sector cyhoeddus yn berchen arnynt neu’n eu rheoli.
Cwmpas 2 – allyriadau anuniongyrchol o drydan, ager, gwres ac awyru a brynir.
Cwmpas 3 – yr holl allyriadau eraill sy’n gysylltiedig â gweithgareddau sefydliad, gan gynnwys buddsoddiadau mewn cwmnïau tanwydd ffosil.
Mae cynnwys rhai allyriadau cwmpas 3 o fen y ffin weithredol ond eithrio allyriadau yn anghyson â chyflawni sero net gwirioneddol erbyn 2030 ac yn tanseilio ymdrechion datgarboneiddio’r Llywodraeth. Gweler tudalen 14, tabl 3 yma.
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-05/canllaw-sector-cyhoeddus-cymru-ar-gyfer-adrodd-ar-garbon-sero-net_0.pdf
Drwy gynnwys pensiynau a buddsoddiadau yn nhargedau’r Llywodraeth, bydd gan y sector cyhoeddus yr hyblygrwydd i benderfynu eu hunain beth i’w wneud am yr allyriadau cwmpas 3 anuniongyrchol hyn heb eu hanwybyddu.

Llofnodi’r ddeiseb hon

339 llofnod

Dangos ar fap

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon