Deiseb Dylid gwahardd gwerthu gweddillion dynol heb brawf o ganiatâd, a dychwelyd gweddillion y bobl na chafwyd caniatâd ar eu cyfer

Mae gweddillion dynol yn cael eu gwerthu i gasglwyr preifat yng Nghymru. Mae'r gwerthiannau hyn yn gyfreithlon, ni waeth a yw'r person y mae ei gorff dan sylw wedi cydsynio ai peidio. Mae llawer yn honni eu bod yn dod o ffynhonnell foesegol gan gyflenwyr meddygol. Fodd bynnag, mae llawer o weddillion mewn casgliadau meddygol yn dod oddi wrth bobl ar sail hil a fu farw mewn gwrthdaro a oedd yn gysylltiedig â gwladychiaeth, neu a gafodd eu dwyn o’u beddau. Ni fyddent yn y naill achos na'r llall wedi cydsynio i gael eu prynu a'u gwerthu heddiw. Ni ddylai casglwyr preifat allu bod yn berchen ar gyrff pobl ar sail hil.

Rhagor o fanylion
Llofnodi’r ddeiseb hon

14 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon