Deiseb Disodli graddau CBAC 2022 gydag asesiadau athrawon/graddau a ragwelir, os ydynt yn uwch, er mwyn sicrhau tegwch.

Cafodd llawer o fyfyrwyr syndod ynghylch arholiadau CBAC - cafwyd sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol gan rieni pryderus a myfyrwyr dig. Roedd Mathemateg A2 U3 yn gwbl wahanol i'r holl bapurau blaenorol; Roedd gan bapur Cemeg A2 U3 gynnwys Safon UG.
Sut mae tawelu meddwl ein meibion a'n merched, sy'n teimlo'n gwbl ddigalon? Maent yn ofni nad oes modd cyflawni'r graddau sydd eu hangen i fynd i’r brifysgol ac na fyddant yn cymharu'n dda ag ymgeiswyr eraill yn y DU. Mae CBAC yn dweud y gallai ffiniau graddau gael eu haddasu, ond a fydd hyn yn eu gwneud yn gymwysterau eilradd?

Rhagor o fanylion

Safodd myfyrwyr ym Mlynyddoedd 11-13 eu harholiadau allanol cyntaf y mis hwn, ar ôl dwy flynedd o darfu ar eu dysgu. Er gwaethaf y sicrwydd a roddwyd, ystyrir bod papurau arholiad CBAC yr haf hwn yn wahanol i bapurau blaenorol, ac yn profi myfyrwyr ar gynnwys nad oeddent yn ei ddisgwyl ac nad oedd eu hysgolion wedi eu paratoi ar ei gyfer. Mae hyn wedi cael effaith andwyol ar eu hiechyd meddwl.
Mae AQA wedi datgan y byddant yn rhoi marciau llawn am gynnwys annisgwyl. Mae CBAC wedi cynnig adolygu ffiniau graddau yn unig. Nawr mae’n rhaid i fyfyrwyr aros amser hir i glywed a fydd ffiniau graddau'n cael eu haddasu'n ddigonol i wneud yn iawn am y materion hyn.
Ond nid gostwng ffiniau graddau yw'r ateb. Os caiff ffiniau graddau eu gostwng yn sylweddol, bydd Safon Uwch CBAC yn dod yn gymhwyster llai. Mae'n rhaid i fyfyrwyr yng Nghymru sefyll arholiadau CBAC a byddant yn cael eu cymharu'n anffafriol â myfyrwyr yng ngwledydd eraill y DU. Bydd ein myfyrwyr o dan anfantais o ran cael lleoedd mewn prifysgolion. Byddai asesiadau athrawon yn decach.

Llofnodi’r ddeiseb hon

39 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon