Deiseb Dylid cynnal arolwg cyhoeddus ar leihau'r terfyn cyflymder diofyn CYN iddo ddod i rym

Credaf fod yn rhaid i Lywodraeth Cymru gynnal arolwg cyhoeddus ar y newid hwn gan y bydd yn effeithio ar bawb! Nid oes unrhyw dystiolaeth brofedig y bydd yn achub bywydau neu’n lleihau llygredd. Mae tystiolaeth i gefnogi y bydd yn cynyddu'r allyriadau sy'n cael eu rhoi i'r aer gan nad yw ceir wedi'u cynllunio i gael eu gyrru ar y cyflymder hwn! Mae modurwyr bob amser yn cael eu targedu ac mae'n hen bryd i gerddwyr fod yn atebol i ryw raddau! Mae pobl Cymru yn byw mewn democratiaeth, dylid cynnal arolwg cyhoeddus ar y cynnig hwn.Credaf fod yn rhaid i Lywodraeth Cymru gynnal arolwg cyhoeddus ar y newid hwn gan y bydd yn effeithio ar bawb! Nid oes unrhyw dystiolaeth brofedig y bydd yn achub bywydau neu’n lleihau llygredd. Mae tystiolaeth i gefnogi y bydd yn cynyddu'r allyriadau sy'n cael eu rhoi i'r aer gan nad yw ceir wedi'u cynllunio i gael eu gyrru ar y cyflymder hwn! Mae modurwyr bob amser yn cael eu targedu ac mae'n hen bryd i gerddwyr fod yn atebol i ryw raddau! Mae pobl Cymru yn byw mewn democratiaeth, dylid cynnal arolwg cyhoeddus ar y cynnig hwn.

Rhagor o fanylion

Maent eisoes wedi cynnal arolwg o grŵp mawr ar hyn a phleidleisiodd y mwyafrif yn ei erbyn!
Eu hunig dystiolaeth yw damcaniaeth ac achlust. Nid oes ganddynt ddim prawf o gwbl i gefnogi eu honiadau y bydd 20mya yn achub bywydau. Yr hyn y bydd yn ei wneud yw gorfodi ceir i stopio a chychwyn yn fwy aml ac yn y pen draw byddant yn cronni allyriadau mewn un ardal. Ni allaf ond dychmygu eu bod wedi seilio'r dystiolaeth ffug hon ar eu hadroddiad traffordd ar leihau i 50mya - NID YW'N GWEITHIO!!!!!
Dylai Llywodraeth Cymru fod yn gwneud mwy i addysgu cerddwyr i groesi ar groesfannau dynodedig yn unig a gosod rhwystrau ar hyd ymyl y palmentydd i'w hatal rhag cerdded allan i'r ffordd unrhyw le y dymunant!
Rydym ni fel modurwyr yn mynd yn fwyfwy rhwystredig am fod yn ysglyfaeth hawdd. O ran beicwyr, gyda'r rheol hon ar waith byddant yn reidio'n gyflymach na cheir. Rwyf wedi gweld hyn eisoes yn yr ardaloedd prawf.
Rhowch lais inni ar hyn ar unwaith!

Llofnodi’r ddeiseb hon

1,538 llofnod

Dangos ar fap

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon