Deiseb Gwneud pob ysgol yng Nghymru yn ysgol cyfrwng Cymraeg

Yn y gorffennol, byddai’r system addysg yn gwahardd siarad Cymraeg mewn ysgolion a byddai mesurau llym yn cael eu defnyddio i orfodi hyn, gan gynnwys y Welsh Not a chosb gorfforol. Heddiw, Saesneg yw’r iaith sy’n cael ei defnyddio yn bennaf mewn ysgolion o hyd. Trwy wneud pob ysgol yn ysgol cyfrwng Cymraeg, gallwn gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg, gwrthdroi’r ideoleg negyddol am yr iaith, a chyrraedd y nod o gael miliwn o siaradwyr llawer yn gynt. Mae plant mewn addysg cyfrwng Cymraeg yn dod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Rhagor o fanylion

Roedd bron pawb rwy’n ei nabod yn casáu’r Gymraeg yn yr ysgol oherwydd stereoteipiau negyddol, cenedlaethau o drawma, a’r defnydd o ddulliau dysgu diflas, aneffeithlon mewn ysgolion. Fodd bynnag, mae’r un bobl wedyn yn difaru peidio â dysgu Cymraeg pan oedd ganddynt y cyfle, gan fod yr iaith yn hynod ddefnyddiol yn y gweithle, a hi yw’r cysylltiad mwyaf uniongyrchol â'n diwylliant. Mae dysgu unrhyw iaith yn anoddach fel oedolyn. Trwy sicrhau y gall pob myfyriwr fynd i ysgolion cyfrwng Cymraeg bod myfyrwyr yn dod yn ddwyieithog, gall myfyrwyr Cymru gadw'r opsiwn o ddilyn addysg bellach neu addysg uwch yn y naill iaith neu'r llall, a hynny gyda chysylltiad dyfnach â'u treftadaeth a'u diwylliant. Dyma Gymru; dylem ni siarad Cymraeg.

Llofnodi’r ddeiseb hon

4 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon