Deiseb Dylid gwahardd planhigion plastig yng Nghymru

Mae'r cynnydd mewn plastigion yn yr amgylchedd naturiol wedi'i peri pryder ers tro, bellach.
Yn ddiweddar, mae archfarchnadoedd wedi dechrau gwerthu glaswellt plastig, blodau plastig, gwrychoedd plastig a hyd yn oed coed plastig.
Wrth i'r cynhyrchion hyn heneiddio, trwy hindreulio ac ymbelydredd UV, mae'n anochel y byddant yn dechrau dadfeilio’n ficro-blastigau â’r gallu i gyrraedd llif dyfroedd, ymdreiddio i ecosystemau, a hyd yn oed yr organebau eu hunain.
Rwy’n cynnig bod y Senedd yn gwahardd y cynhyrchion diangen hyn, sy’n llygru.

Rhagor o fanylion

Fe wnaeth dadansoddiad cemegol o laswellt artiffisial a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Iâl ganfod 96 o gemegau gydag 20 y cant ohonynt yn garsinogenau, yn ôl pob tebyg. Yn ogystal, mae glaswellt artiffisial yn cynnwys PFAS gwenwynig iawn neu ‘gemegion sy’n bodoli am byth’ ac sy'n gysylltiedig ag imiwnedd is yn ystod plentyndod, aflonyddwch endocrin a chanser. Mae plant yn arbennig o agored i niwed o ran anadlu, llyncu ac amsugno trwy’r croen, gan eu bod yn is i'r ddaear ac yn anadlu'n gyflymach.
https://environmentaldefence.ca/2022/03/31/plastic-grass-isnt-green-the-problem-with-artificial-turf/

https://education.nationalgeographic.org/resource/microplastics

https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rspb.2021.2077

https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/microplastic-pollution-rivers-uk-wales-15936633

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31234003/

Llofnodi’r ddeiseb hon

22 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon