Deiseb Dylai rhenti yng Nghymru gael eu rhewi i helpu gyda'r argyfwng costau byw

Mae rhenti yng Nghymru wedi codi bron 14 y cant yn y flwyddyn ddiwethaf, sef y cynnydd mwyaf yn y DU y tu allan i Lundain. Gyda biliau ynni yn dyblu mewn blwyddyn, prisiau tanwydd yn codi’n aruthrol a chwyddiant yn arwain at gynnydd ym mhrisiau nwyddau bob dydd, bydd tenantiaid Cymru yn dioddef effeithiau gwaethaf yr argyfwng. Mae Llywodraeth yr Alban wedi cyhoeddi y bydd rhenti yn cael eu rhewi tan fis Mawrth 2023 i helpu tenantiaid drwy’r argyfwng costau byw. Dylai Llywodraeth Cymru wneud yr un peth.

Rhagor o fanylion

Ni fyddai rhewi rhenti yn gostus i Lywodraeth Cymru, ond byddai’n helpu i dawelu meddyliau cannoedd o filoedd o denantiaid ledled Cymru. Byddai’n helpu i roi sicrwydd iddynt ynghylch eu tenantiaeth gan na fyddai landlordiaid yn gallu codi’r rhent ar ddiwedd cytundeb tenantiaeth.

Mae’n hanfodol i Lywodraeth Cymru fod ar ochr tenantiaid yn ystod argyfwng costau byw mor niweidiol. Mae penderfyniad Llywodraeth yr Alban i rewi rhenti yn dangos beth sy’n bosibl yng Nghymru.

Llofnodi’r ddeiseb hon

8 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon