Deiseb a gaewyd Atal newid y terfynau cyflymder i 20mya ar 17eg Medi.

Nid yw'r penderfyniad hwn yn gynrychioliadol o'r farn gyhoeddus ehangach ac o'r herwydd, nid yw'n ddemocrataidd i weithredu'r newidiadau. Dylai newid i gyfreithiau ffyrdd ar y raddfa hon fod yn destun pleidlais lawer ehangach neu o bosibl fel rhan o refferendwm yng Nghymru ar y mater.

Rhagor o fanylion

Mae'r defnydd o dwmpathau cyflymder a pharthau 20 mya mewn ardaloedd adeiledig a ger ysgolion yn arfer a dderbynnir yn gyffredinol er mwyn diogelu plant ac oedolion. Gallai lledu'r mesurau hyn arwain at gynnydd mewn achosion o “gythraul gyrru" ac ymddengys nad yw, ar hyn o bryd, yn ddim mwy na llif refeniw i bobl dalu dirwyon pan gânt eu dal yn goryrru (pan maen nhw'n teithio ar gyflymder diogel).
Nid wyf hyd yn hyn wedi gweld barn yn cefnogi'r newidiadau, rwyf wedi gofyn i lawer o bobl yn lleol ac wedi darllen y sylwadau a adawyd gan lawer o bobl ar-lein. Yr ymateb negyddol i'r newidiadau oedd yr ysgogiad i greu'r ddeiseb yma.
Bydd y newidiadau cyflymder newydd yn effeithio'n anghymesur ar amseroedd cymudo pobl sy'n teithio i’r gwaith ar y ffordd, yn enwedig mewn ardaloedd lle mae'r rhan fwyaf o ffyrdd yn 30mya ar hyn o bryd ac nad oes ganddynt ffyrdd osgoi â chyfyngiadau cyflymder uwch.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

21,920 llofnod

Dangos ar fap

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn ystyried y ddeiseb hon ar gyfer dadl

Mae’r Pwyllgor Deisebau yn ystyried pob deiseb sy’n casglu mwy na 10,000 llofnod ar gyfer dadl