Deiseb a gwblhawyd Atal newid y terfynau cyflymder i 20mya ar 17eg Medi.

Nid yw'r penderfyniad hwn yn gynrychioliadol o'r farn gyhoeddus ehangach ac o'r herwydd, nid yw'n ddemocrataidd i weithredu'r newidiadau. Dylai newid i gyfreithiau ffyrdd ar y raddfa hon fod yn destun pleidlais lawer ehangach neu o bosibl fel rhan o refferendwm yng Nghymru ar y mater.

Rhagor o fanylion

Mae'r defnydd o dwmpathau cyflymder a pharthau 20 mya mewn ardaloedd adeiledig a ger ysgolion yn arfer a dderbynnir yn gyffredinol er mwyn diogelu plant ac oedolion. Gallai lledu'r mesurau hyn arwain at gynnydd mewn achosion o “gythraul gyrru" ac ymddengys nad yw, ar hyn o bryd, yn ddim mwy na llif refeniw i bobl dalu dirwyon pan gânt eu dal yn goryrru (pan maen nhw'n teithio ar gyflymder diogel).
Nid wyf hyd yn hyn wedi gweld barn yn cefnogi'r newidiadau, rwyf wedi gofyn i lawer o bobl yn lleol ac wedi darllen y sylwadau a adawyd gan lawer o bobl ar-lein. Yr ymateb negyddol i'r newidiadau oedd yr ysgogiad i greu'r ddeiseb yma.
Bydd y newidiadau cyflymder newydd yn effeithio'n anghymesur ar amseroedd cymudo pobl sy'n teithio i’r gwaith ar y ffordd, yn enwedig mewn ardaloedd lle mae'r rhan fwyaf o ffyrdd yn 30mya ar hyn o bryd ac nad oes ganddynt ffyrdd osgoi â chyfyngiadau cyflymder uwch.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

21,920 llofnod

Dangos ar fap

10,000

Cynhaliwyd dadl yn y Senedd ar y pwnc hwn

Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 28 Mehefin 2023

Gwyliwch y ddeiseb ‘Atal newid y terfynau cyflymder i 20mya ar 17eg Medi.’ yn cael ei thrafod

Trafodwyd y ddeiseb gan y Senedd yn y Cyfarfod Llawn ar 28 Mehefin 2023.