Deiseb Dylid oedi prosiectau solar a gwynt ar y tir dros 10 MW hyd nes y caiff potensial llawn ynni gwynt ar y môr ei gynnwys

Er mwyn atal difrod diangen ar raddfa eang yng nghefn gwlad Cymru, rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi moratoriwm ar bob datblygiad dros 10 MW ar gyfer ynni gwynt ar y tir ac ynni solar a osodir ar dir, hyd nes y caiff Cymru’r Dyfodol 2040 a thargedau ynni adnewyddadwy Llywodraeth Cymru eu diweddaru a’u hymgorffori yn Ynni Morol Cymru i sicrhau bod potensial llawn gwynt ar y môr, solar ar ben toeau, a ffynonellau ynni eraill sy’n dod i’r amlwg yn cael ei gydnabod fel blaenoriaeth hollbwysig ar gyfer brwydro yn erbyn newid hinsawdd.

Rhagor o fanylion

Ar hyn o bryd, mae Cymru’n cynhyrchu 30 awr Terra-Watt (TWh) o ynni (gyda 55 y cant o hynny’n dod o ynni adnewyddadwy), a dim ond 14 TWh y mae’n eu defnyddio. Fodd bynnag, amcangyfrifir y bydd y galw yn cynyddu i 45 TWh erbyn 2050.
Mae gan Gymru botensial enfawr o ran ynni gwynt ymhell ar y môr (yn sefydlog ac yn arnofiol)—rhagwelir y bydd prosiectau ynni gwynt arfaethedig ym Môr Iwerddon a’r Môr Celtaidd cynhyrchu o leiaf 100 TWh o ynni gyda’i gilydd.
Amcangyfrifir hefyd y gallai hyd at 50 y cant o’r ynni a ddefnyddir yng Nghymru ddod o solar ar ben toeau tai, busnesau a meysydd parcio dan do.
Ac eto, nid yw potensial llawn ynni gwynt ar y môr na solar ar ben toeau yn cael ei gyfrif ym mholisi Llywodraeth Cymru. Cydnabu’r Gweinidog Newid Hinsawdd i Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig nad yw hynny’n digwydd, gan nodi nad yw’r ddogfen bolisi, Cymru’r Dyfodol, wedi cael ei diweddaru mewn tair blynedd. Rydym yn galw am i bolisi gael ei ddiweddaru i gynnwys potensial llawn ynni gwynt ar y môr, solar ar ben toeau a thechnolegau eraill sy’n dod i’r amlwg, a hynny er mwyn sicrhau ein bod yn aberthu cyn lleied o gefn gwlad a thir amaeth â phosibl.

Llofnodi’r ddeiseb hon

5,201 llofnod

Dangos ar fap

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon