Deiseb Gofyn i Lywodraeth y Deyrnas Unedig roi rhagor o ymreolaeth i Gymru.

Pan sefydlwyd Senedd Cymru fel haen ychwanegol o lywodraeth yng Nghymru, y bwriad oedd grymuso pobl Cymru a rhoi mwy o reolaeth iddynt dros eu materion eu hunain.
Credwn nad yw Cymru, fel aelod o’r Deyrnas Unedig, wedi gallu llwyddo yn ei ymdrechion am y rhesymau canlynol...

Rhagor o fanylion

1. Pwerau Datganoledig Cyfyngedig: Mae materion tramor, a materion amddiffyn, yn parhau i fod o dan reolaeth llywodraeth y DU. Mae hyn wedi cyfyngu ar allu Cymru i lunio ei pholisïau yn annibynnol yn y meysydd hyn.
2. Dibyniaeth Gyllidol: Mae Llywodraeth y DU, drwy Fformiwla Barnett, wedi cyfyngu ar ymreolaeth gyllidol Cymru, gan effeithio ar ei gallu i ariannu rhai mentrau neu brosiectau yn annibynnol.
3. Gwahaniaethau Economaidd: Fel rhan o'r DU, San Steffan sy'n pennu polisïau economaidd Cymru, gan gynnwys trethiant a gwariant, ac mae hyn yn effeithio ar ddatblygiad economaidd Cymru.
4. Dyrannu adnoddau: Mae penderfyniadau ynghylch dyrannu gwariant cyhoeddus yng Nghymru yn cael eu dylanwadu gan flaenoriaethau a pholisïau ar gyfer y DU gyfan, nad ydynt bob amser yn cyd-fynd ag anghenion a dyheadau penodol Cymru.
5. Masnach a Chysylltiadau Rhyngwladol: Nid yw Cymru wedi cael yr un lefel o ddylanwad ag y byddai pe bai’n wlad annibynnol.
Dim ond drwy gael rhagor o ymreolaeth o’r Deyrnas Unedig y gall Cymru lwyddo i sicrhau bod materion o’r fath yn cael eu llywodraethu’n well.

Llofnodi’r ddeiseb hon

172 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon