Deiseb a gaewyd Dylid diwygio Bil Diwygio'r Senedd i ddarparu bod etholaethau'n cael cymeradwyo codiadau cyflog yr Aelodau o'r Senedd

Rydym yn galw ar y Senedd i ddatblygu a sefydlu system gymeradwyo ar gyfer pob codiad cyflog a ddyfernir i’r Aelodau ac i’r weithdrefn hon gael ei hymgorffori ym Mil Diwygio’r Senedd.
Drwy wneud hyn, byddai unrhyw godiad cyflog a argymhellir gan y Bwrdd Taliadau yn mynd gerbron etholwyr pob Aelod ar gyfer pleidlais rwymol i gymeradwyo neu wrthod rhoi’r codiad cyflog cytunedig i’w Haelodau unigol, a hynny ar sail eu perfformiad fel cynrychiolwyr da.
Byddai’r system hon yn cael ei defnyddio ar gyfer cynrychiolwyr etholaethol a chynrychiolwyr rhanbarthol.

Rhagor o fanylion

Byddai’r system a ddisgrifir uchod yn caniatáu i’r etholwyr roi adborth clir ac effeithiol i’r Aelodau drwy gyplysu codiadau cyflog yr Aelodau â’u perfformiad gwirioneddol wrth wasanaethu er budd eu pleidleiswyr, a byddai hefyd yn arbed arian i gyllideb Cymru!
Gellid cynnal y bleidlais ar-lein i arbed costau ymhellach i gyllideb Cymru.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

566 llofnod

Dangos ar fap

10,000