Deiseb a wrthodwyd Reform Divorce Court Law that Financially Reward Domestic Violence Perpetrators

As a survivor of domestic abuse with resulting PTSD I am now experience trauma at the hands of the very system meant to protect me.
The current Court structure financially rewards perpetrates of domestic abuse and violence and financial abuse often at great cost to the victim, including making them homeless in order to home the perpetrator.
This injustice is morally reprehensible and encourages and perpetuates cycles of domestic abuse and violence.

Rhagor o fanylion

The Law Commission is currently reviewing this outdate law, however this needs to be brought forward and fast tracked in order to protect survivors from further abuse and victimisation via the Court system as conduct is not considered.
The current system permits abuse and coercive behaviour to legally continue.
Survivor's of abuse have no voice or rights.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn cadarnhau graddau pŵer y Senedd i wneud cyfreithiau newydd a diwygio cyfraith bresennol (a elwir hefyd yn gymhwysedd deddfwriaethol). Mae Atodlenni 7A and 7B o Ddeddf 2006 yn nodi’r materion sy’n gyfyngedig neu a gedwir yn ôl - h.y. meysydd lle y caiff Senedd y DU, nid Senedd Cymru, ddeddfu.

Mae paragraff 176 o Atodlen 7A i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn cyfyngu priodas, partneriaeth sifil a chyd-fyw. Mae’r Nodiadau Esboniadol i’r Atodlen honno yn darparu bod y mater a gedwir yn ôl yn cwmpasu “darpariaeth ariannol ac addasiad eiddo adeg ysgariad”.

O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau deddfwriaethol y Senedd i’w gweld yma:
https://senedd.cymru/sut-rydym-yn-gweithio/ein-rol/pwerau/

Mae’n bosibl y byddwch am gyflwyno deiseb i Senedd y DU, a gallwch wneud hynny drwy ddilyn y linc a ganlyn: https://petition.parliament.uk/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi