Deiseb a wrthodwyd Talu am 36 Aelod o’r Senedd newydd drwy leihau cyflogau’r Aelodau presennol.

Mae eu baich gwaith yn cael ei leihau. Rydyn ni am iddyn nhw dalu am y fraint o gael llwyth gwaith llai. Ni ddylai hyn fod yn faich ychwanegol ar y pwrs cyhoeddus.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae’n rhaid i ddeisebau i’r Senedd alw am gamau gweithredu penodol sy’n dod o fewn pwerau’r Senedd neu Lywodraeth Cymru.

Caiff cyflogau Aelodau'r Senedd ei penderfynu gan Y Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd, sy'n gorff annibynnol sy'n "penderfynu ar lefel o
gyflogau a system o gymorth ariannol i Aelodau sy'n eu galluogi i gyflawni eu dyletswyddau felAelodau. Mae gan y Bwrdd gyfrifoldeb statudol i sicrhau uniondeb, atebolrwydd, gwerth amarian a thryloywder o ran gwario arian cyhoeddus." https://bwrddtaliadau.cymru/

O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi