Deiseb Addysg a Chefnogaeth o ran Niwrowahaniaeth mewn Gwasanaethau Iechyd Meddwl Mamolaeth ac Amenedigol

Mae ar wasanaethau iechyd meddwl mamolaeth ac amenedigol angen gwasanaethau arbenigol niwrowahaniaeth yng Nghymru i gydweithio â hwy i sicrhau llwybrau gofal gwell ar gyfer pob rhiant newydd. Creu gwell gwybodaeth a bod yn ystyriol o niwrowahaniaeth yn eu gwaith. Ffurfio grŵp llywio o gynrychiolwyr o bob bwrdd iechyd yng Nghymru i greu pecynnau cymorth i staff, ac addysg, a chymorth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i rieni sy’n niwrowahanol, a rhaglenni cymorth rhianta ac iechyd meddwl sydd wedi’u teilwra ar gyfer eu hanghenion.

Rhagor o fanylion

Mae niwrowahaniaeth yn cyfeirio at y syniad bod gwahaniaethau niwrolegol, fel awtistiaeth, ADHD, a dyslecsia, yn amrywiadau naturiol yn y boblogaeth ddynol ac y dylid eu cydnabod a’u parchu felly. Yn anffodus, mae unigolion sy’n niwrowahanol mewn mwy o berygl nag unigolion niwronodweddiadol o ladd eu hunain.
Yn ôl yr adroddiad “MBRRACE-UK: Saving Lives, Improving Mothers' Care”, a gyhoeddwyd gan y sefydliad Mothers and Babies: Reducing Risk through Audits and Confidential Enquiries across the UK (MBRRACE-UK), hunanladdiad mamau yw un o brif achosion marwolaeth ymhlith menywod yn ystod y cyfnod amenedigol yn y DU.
4.8 y cant oedd y risg o hunanladdiad ymhlith tadau yn y cyfnod ôl-enedigol; i dadau â phroblemau iechyd meddwl, ystyrir bod y risg o hunanladdiad 47 y cant yn uwch yn ystod y cyfnod amenedigol nag ar unrhyw adeg arall yn eu bywydau. Quevedo et al (2011)

Llofnodi’r ddeiseb hon

8 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon