Deiseb Sefydlu ‘Cymdeithas Gofal’ i Fynd i’r Afael â’r Argyfwng COVID Hir yng Nghymru

Mae Cymru’n mynd i’r afael â gwaethygu afiechydon hirdymor oherwydd COVID Hir ymhlith plant a phobl sy’n gweithio a arferai fod yn iach.
Yng Nghymru, mae mwy na 12,000 wedi marw gyda COVID [1, BBC]. Mae cymaint â 300,000 yn brwydro yn erbyn COVID Hir [2, Y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol].
-Teuluoedd yn colli darparwyr incwm [3, Bylines]
-Ysbytai o dan bwysau eithafol [4, Wales Online]
-Absenoldebau mewn ysgolion wedi mwy na dyblu [5, BBC]
Erbyn 2030, gallai 1 o bob 3 fod â COVID Hir. Rydym yn galw am ‘Cymdeithas Gofal’ i ddiogelu ein hiechyd a’n bywoliaeth.

Rhagor o fanylion

Cydrannau ‘Y Gymdeithas Gofal’
1. Iechyd
-Cyllid ar gyfer clinigau ac ymchwil COVID Hir
2. Cyfranogiad Economaidd
-Addasiadau yn y gweithle fel oriau hyblyg, gweithio o bell, ac amddiffyniadau rhag gwahaniaethu
-Cynllun peilot Incwm Sylfaenol Cyffredinol, i ymchwilio i sut y gallai cymorth ariannol rymuso pobl i gyfrannu at y gymdeithas, waeth beth fo’u statws iechyd
3. Seilwaith
-Gwella ansawdd aer mewn adeiladau cyhoeddus, gan gynnwys ysgolion ac ysbytai
-Buddsoddi mewn seilwaith gwyrdd i sbarduno twf economaidd, gan gynnwys ailhyfforddi’r rhai sy’n trosglwyddo o’u rolau cyfredol oherwydd COVID Hir

Cyferinodau
1. https://www.bbc.com/news/live/uk-wales-68426481
2. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/selfreportedlongcovidsymptomsuk/10july2023
3. https://bylines.cymru/voices-lleisiau/bereaved-covid-inquiry/
4. https://www.walesonline.co.uk/news/health/welsh-hospitals-full-nhs-services-28378743
5. https://www.bbc.com/news/articles/c90exkyw15no

Llofnodi’r ddeiseb hon

128 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon