Deiseb Dylid gorfodi cwmnïau dŵr i flaenoriaethu buddsoddiad yn eu systemau carthffosiaeth i atal llygredd carthffosiaeth yn ein dyfrffyrdd.

Mae ein dyfrffyrdd yn fwyfwy agored i lygredd carthion o ganlyniad i hen weithfeydd sydd wedi'u difrodi a gwaith trin a gorlifoedd carthion sy'n anaddas i'w defnyddio. Nid yw'r cwmnïau dŵr sy'n gyfrifol yn gwneud dim.

Mae’n peryglu bywydau pobl sy’n mynd i mewn i’r dŵr, ac mae’n niweidio’r ecosystem a’r bywyd gwyllt yn yr ardal honno. Felly rwy’n annog newid a gweithredu yn awr. Yn ogystal â chyflwyno safonau neu gyfraith i fynd i'r afael â’r mater hwn a'i orfodi dylai Llywodraeth Cymru weithio gydag Ofwat a chwmnïau dŵr i sicrhau bod hyn ddigwydd.

Rhagor o fanylion

Y ffynhonnell yw ap SSRS ar Android (Syrffwyr yn erbyn carthion)
Bae Abertawe -
rhwng 25 Mai a 29 Mai 2024 - carthion wedi’u rhyddhau 35 o weithiau.
Ogwr -
Yn anniogel i nofio oherwydd ansawdd dŵr gwael o ganlyniad i garthffosiaeth.
Penarth -
carthion wedi’u rhyddhau 30 o weithiau yn 2024 (hyd at 29 Mai)
Bae Breichled, Gŵyr -
carthion wedi’u rhyddhau bedair o weithiau rhwng 21 a 28 Mai 2024
Gorllewin Angl -
carthion wedi’u rhyddhau 27 o weithiau (rhwng 24 Mai a 29 Mai)
a 230 o weithiau yn 2024.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd wedi cyhoeddi rhybuddion ynghylch aberoedd afonydd o amgylch y wlad (e.e. Cei Newydd, Aberystwyth, yr Afon Ogwen, ac ati).

Llofnodi’r ddeiseb hon

18 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon