Deiseb a gwblhawyd Cynnig i ohirio'r Cyfyngiadau ar Bysgota yn Afonydd Cymru.

​Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y cynnig dal a rhyddhau 10 mlynedd ar gyfer yr holl eogiaid ar afonydd Cymru yn cael ei ohirio ar unwaith, er mwyn i asesiad effaith llawn a phriodol gael ei wneud o effeithiau ar fusnesau lleol a'r economi twristiaeth, ar adeg pan mae economi Cymru eisoes yn dioddef oherwydd y dirywiad mewn cynhyrchu dur. Rydym yn credu bod y mater hwn yn gofyn am sylw brys.

Yr wyf yn gadeirydd Clwb Pysgota Abergwili, a leolir yng Nghaerfyrddin ac rwy'n poeni am gynigion diweddar gan Cyfoeth Naturiol Cymru i osod polisi dal a rhyddhau yn unig deng mlynedd ar gyfer eog ar holl afonydd Cymru, heb unrhyw dystiolaeth wyddonol bod pysgotwyr pleser yn gyfrifol am y dirywiad mewn stoc eogiaid mudol.

Mae canran uchel o aelodau'n clwb yn teithio i mewn i Gymru gan ddod â refeniw mawr ei angen i'r economi leol. Isod fe welwch ddarnau o adroddiad technegol Cyfoeth Naturiol Cymru ei hun sy'n tynnu sylw at y colledion a allai ddigwydd, yn dilyn pysgotwyr yn peidio â dod i Gymru, fel y disgwylir, os bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn bwrw ymlaen â rhaglen dal a rhyddhau eog 10 mlynedd.

Rhagor o fanylion

​Isod ceir darnau o 'ymgynghoriad' diweddar gyda physgotwyr, yng Ngorllewin Cymru: -

 NRW B B 40.15 Atodiad 2 ADRODDIAD TECHNEGOL: OPSIYNAU RHEOLI I FYND I'R AFAEL A'R DIRYWIAD MEWN STOCIAU EOG A RHAI SEWIN YNG NGHYMRU

 7. Mae eogiaid a sewin yn rhywogaethau eiconig a phwysig yn ein hafonydd. Maent yn cefnogi pysgodfeydd hamdden sy'n dod â budd economaidd (mwy na £74 miliwn o wariant blynyddol yng Nghymru, gan gefnogi tua 1,500 o swyddi yng Nghymru a £32 miliwn o incwm aelwydydd, Mawle a Peirson, 2009), yn aml i gymunedau gwledig, ac yn cael eu cydnabod yn eang fel dangosyddion ansawdd amgylcheddol da. Mae eog yn cefnogi dynodiadau chwe afon sydd wedi'u dynodi yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig. Y rhain yw'r afonydd ACA, fel a ddynodwyd o dan y Gyfarwyddeb Cynefinoedd (Cyfarwyddeb y Cyngor 92/43/ EEC) yng Nghymru. Mae'r eog hefyd yn nodwedd o safle Morol Ewropeaidd Aber Afon Hafren (ACA, a safle a ddynodwyd hefyd yn Ardal Gwarchodaeth Arbennig o dan y Gyfarwyddeb Adar a safle Ramsar). 8. Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu amcanion ar gyfer NRW i gyfrannu at amcanion ar gyfer rheoli pysgodfeydd dŵr croyw, yn fras trwy hyrwyddo cadwraeth a chynnal yr amrywiaeth o bysgod mudol a dŵr croyw, a thrwy wella'r cyfraniad y mae pysgodfeydd mudol a dŵr croyw yn ei wneud i'r economi, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig anghysbell ac mewn ardaloedd gyda lefelau isel o incwm. Mae gan NRW hefyd ddyletswyddau statudol ar gyfer pysgodfeydd o dan Ddeddf yr Amgylchedd (1995), a rhwymedigaethau fel y nodir yng nghyfrifoldebau Llywodraeth y DU i NASCO (Sefydliad Cadwraeth Gogledd yr Iwerydd) y mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi'i arwyddo.

Ar ben hynny, mae'r ateb i gais Rhyddid Gwybodaeth diweddar –cyf: ATI - 09971a - wedi'i nodi isod: -

Fel rhan o unrhyw achos dros fesurau rheoli pysgota newydd arfaethedig mae'n rhaid i Gyfoeth Naturiol Cymru ystyried ffactorau economaidd-gymdeithasol. Gallaf gadarnhau nad yw hyn wedi digwydd eto, felly mae rheoliad 12.4(a) o Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn gymwys.

Dim gwybodaeth yn cael ei chadw. Nid oes gennym ddyddiad pryd y disgwylir y bydd hyn yn cael ei gwblhau - fodd bynnag, rydym yn gobeithio ei gwblhau yn ddiweddarach eleni.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

689 llofnod

Dangos ar fap

5,000