Deiseb a wrthodwyd Ban the sale and use of fireworks which make loud explosive noises

In these days of awareness the public should be aware that what may be a bit of fun to some is utter despair for others. Large numbers of the population are not able to tolerate loud bangs for a wide variety of reasons. These include Post Traumatic Stress Disorder, Severe Autism, Dementia and Acute Hearing Sensitivity.

Rhagor o fanylion

The wide availability of fireworks on the internet as well as in stores means that these are now bigger, louder and more common than at any previous period and can be heard at any time of year and any time of day, without any warning. The period between the start of October to the end of November is, in some areas becoming comparable to being caught up in an active war zone. This really should not be tolerated by a caring community. Silent fireworks are now available and there is no longer any excuse to continue this most hurtful practice.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n gofyn i’r Senedd wneud rhywbeth na all ei wneud.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn cadarnhau graddau pŵer y Senedd i wneud cyfreithiau newydd a diwygio cyfraith bresennol (a elwir hefyd yn gymhwysedd deddfwriaethol). Mae Atodlenni 7A and 7B o Ddeddf 2006 yn nodi’r materion sy’n gyfyngedig neu a gedwir yn ôl - h.y. meysydd lle y caiff Senedd y DU, nid Senedd Cymru, ddeddfu.

Mae sawl cymal cadw yn cyfyngu ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd yn y maes hwn, gan gynnwys mewn perthynas â ‘gwerthu a chyflenwi nwyddau i ddefnyddwyr' a 'safonau, diogelwch ac atebolrwydd mewn perthynas â chynhyrchion'.

Yn benodol, mae ‘safonau a gofynion technegol mewn perthynas â chynhyrchion yn unol â rhwymedigaeth o dan gyfraith yr UE’ wedi'u cadw gan Senedd y DU. Mae safonau technegol ar gyfer pyrotechneg (gan gynnwys tân gwyllt) yn dod o dan Gyfarwyddeb 2013/29/EU yr UE, a droswyd i gyfraith y DU gan Reoliadau Eitemau Pyrotechnegol (Diogelwch) 2015. Mae'r rheoliadau hyn yn nodi'r safonau technegol y mae'n rhaid i eitemau pyrotechnegol eu bodloni er mwyn cydymffurfio â chyfraith yr UE, gan gynnwys rhai mewn perthynas â lefelau sŵn.

Nid yw gwledydd sy'n ddarostyngedig i gyfraith yr UE yn gallu ‘gwahardd, cyfyngu na rhwystro eitemau pyrotechnegol sy'n bodloni gofynion y Gyfarwyddeb rhag cael eu gwerthu ar y farchnad’. Felly nid yw'n bosibl i'r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn gofyn amdanynt.

Efallai y bydd y sefyllfa hon yn newid ar ôl i gyfnod gweithredu y DU/UE ddod i ben (ar hyn o bryd mae disgwyl iddo ddod i ben ar 31 Rhagfyr 2020). Fodd bynnag, nid yw'n glir ar hyn o bryd a fyddai'r Senedd wedyn yn gallu cymryd mwy o gamau mewn perthynas â’r mater hwn.

Mae deiseb sy'n galw am roi terfyn ar werthu tan gwyllt i'r cyhoedd ar hyn o bryd yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244400

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi