Deiseb a wrthodwyd Ban the sale of all but silent fireworks to the public.

Loud fireworks causes trauma for many people who have Autistic Spectrum Disorder, Phono-phobia, PTSD and anxiety etc, as well as countless pets and broader wildlife we live alongside.

Rhagor o fanylion

According to the RSPCA 64% of dog, 54% of cats and 53% of horses shows signs of distress due to loud fireworks.

According to the National Autistic Society, there 700,000 people who suffer from Autism, many of whom are sensitive are sensitive to loud noises.

By banning the sale of loud fireworks to the general public, the effects of loud fireworks would be greatly reduced, and give those sufferers or pet owners the opportunity to prepare for loud fireworks at organised displays.
A complete ban on loud fireworks would be ideal, but this would be a start.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n gofyn i’r Senedd wneud rhywbeth na all ei wneud.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn cadarnhau graddau pŵer y Senedd i wneud cyfreithiau newydd a diwygio cyfraith bresennol (a elwir hefyd yn gymhwysedd deddfwriaethol). Mae Atodlenni 7A and 7B o Ddeddf 2006 yn nodi’r materion sy’n gyfyngedig neu a gedwir yn ôl - h.y. meysydd lle y caiff Senedd y DU, nid Senedd Cymru, ddeddfu.

Mae sawl cymal cadw yn cyfyngu ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd yn y maes hwn, gan gynnwys mewn perthynas â ‘gwerthu a chyflenwi nwyddau i ddefnyddwyr' a 'safonau, diogelwch ac atebolrwydd mewn perthynas â chynhyrchion'.

Yn benodol, mae ‘safonau a gofynion technegol mewn perthynas â chynhyrchion yn unol â rhwymedigaeth o dan gyfraith yr UE’ wedi'u cadw gan Senedd y DU. Mae safonau technegol ar gyfer pyrotechneg (gan gynnwys tân gwyllt) yn dod o dan Gyfarwyddeb 2013/29/EU yr UE, a droswyd i gyfraith y DU gan Reoliadau Eitemau Pyrotechnegol (Diogelwch) 2015. Mae'r rheoliadau hyn yn nodi'r safonau technegol y mae'n rhaid i eitemau pyrotechnegol eu bodloni er mwyn cydymffurfio â chyfraith yr UE, gan gynnwys rhai mewn perthynas â lefelau sŵn.

Nid yw gwledydd sy'n ddarostyngedig i gyfraith yr UE yn gallu ‘gwahardd, cyfyngu na rhwystro eitemau pyrotechnegol sy'n bodloni gofynion y Gyfarwyddeb rhag cael eu gwerthu ar y farchnad’. Felly nid yw'n bosibl i'r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn gofyn amdanynt.

Efallai y bydd y sefyllfa hon yn newid ar ôl i gyfnod gweithredu y DU/UE ddod i ben (ar hyn o bryd mae disgwyl iddo ddod i ben ar 31 Rhagfyr 2020). Fodd bynnag, nid yw'n glir ar hyn o bryd a fyddai'r Senedd wedyn yn gallu cymryd mwy o gamau mewn perthynas â’r mater hwn.

Mae deiseb sy'n galw am roi terfyn ar werthu tan gwyllt i'r cyhoedd ar hyn o bryd yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244400

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi