Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

78 deiseb

 1. Dylid argraffu rhif cofrestru cerbydau ar becynnau bwyd brys a werthir drwy ffenest y car

  8,341 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

 2. Arbed y tir fferm a'r caeau gwyrdd yn Cosmeston

  5,272 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Tachwedd 2020

 3. Rhoi'r gorau i'r prawf rt-PCR i brofi ar gyfer COVID-19, gan nad yw’n addas i’r diben.

  96 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Tachwedd 2020

 4. Caniatáu cyfarfodydd ymbellhau cymdeithasol mewn gerddi preifat i ddilyn y wyddoniaeth ac osgoi teimlo’n ynysig

  273 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Tachwedd 2020

 5. Rhowch rymoedd i Awdurdodau Lleol reoli'r farchnad dai yn ardaloedd gwledig a thwristaidd Cymru.

  5,386 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Tachwedd 2020

 6. Dylai penderfyniadau ar y cyd ac adolygu cynlluniau gofal iechyd meddwl misol fod yn ofyniad cyfreithiol

  1,462 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Tachwedd 2020

 7. Ailystyried y cyfnod clo ac ymchwilio i dystiolaeth wyddonol nad yw’n gweithio a’i fod yn achosi mwy o niwed.

  2,189 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Tachwedd 2020

 8. Polisi a chyllid clir ar gyfer ysbytai a chartrefi gofal ar gyfer ymweliadau rhithwir yn ystod cyfnodau o gyfyngiadau symud

  187 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Tachwedd 2020

 9. Cyflwyno moratoriwm ar gymeradwyo unrhyw losgyddion gwastraff newydd ar raddfa fawr yng Nghymru.

  891 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2020

 10. Dylid caniatáu i bartneriaid genedigaeth fod yn bresennol adeg sganiau, dechrau esgor, yn ystod yr enedigaeth ac ar ôl yr enedigaeth.

  7,326 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Hydref 2020

 11. Mynnu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol nawr ynghylch gwaredu mwd wedi’i halogi’n radiolegol yn nyfroedd Cymru.

  10,692 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Medi 2020

 12. Cefnogaeth ar gyfer y cynlluniau arfaethedig presennol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd yng Nghaerdydd mewn unrhyw ymchwiliad yn y dyfodol.

  11,392 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Medi 2020

 13. Rhowch gymorth ariannol i unigolion hunangyflogedig yn niwydiant cerddoriaeth fyw Cymru

  189 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Medi 2020

 14. Ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020 fel bod gwersi yn cael eu dysgu.

  5,743 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 15. Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru.

  34,736 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 16. Dylid sicrhau bod technoleg yr aelodau prosthetig a ddarperir gan GIG Cymru cystal â’r hyn a geir yng ngweddill y DU.

  561 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 17. Cynnal ymchwiliad annibynnol i'r dewis o safle ar gyfer y Ganolfan Ganser Velindre newydd arfaethedig.

  5,241 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Awst 2020

 18. ARBED YR HEN YSGOL GANOLRADD I FERCHED Y BONTFAEN RHAG EI DYMCHWEL

  5,541 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Mawrth 2020

 19. Mynediad Cyfartal i Ofal Iechyd ar gyfer yr Anabl

  121 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Mawrth 2020

 20. Gosod embargo ar unwaith ar drwyddedau bridio cŵn newydd, ar adnewyddu trwyddedau ac ar geisiadau cynllunio nes bod y rheoliadau'n addas i’r diben a nes bod modd eu gorfodi.

  1,738 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Ionawr 2020

 21. Dylid stopio berwi cramenogion yn fyw (cimychiaid, crancod, cimychiaid afon, corgimychiaid ac ati)

  2,016 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ionawr 2020

 22. Galwad am well gorfodaeth o ffermydd cŵn bach yng Nghymru

  112 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2019

 23. Deiseb yn galw am ymchwiliad cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru i gam-drin plant hanesyddol ar Ynys Byr

  4,820 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2019

 24. Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl

  5,682 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Hydref 2019

 25. Sicrhau bod Llysgenhadon Llesiant ym mhob ysgol yng Nghymru

  297 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Hydref 2019

 26. Etifeddiaeth Rosa: Dylid cyflwyno cynllun i helpu pobl i gael hawl i ofal milfeddygol ar gyfer eu hanifeiliaid anwes

  95 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Awst 2019

 27. Rhaid gwahardd gwerthu cŵn bach gan siopau anifeiliaid anwes a phob gwerthwr trydydd parti masnachol yng Nghymru (Cyfraith Lucy)

  11,195 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Rhagfyr 2018

 28. Dylid Darparu Tai Plant yng Nghymru i Blant sy'n Dioddef Camdriniaeth Rywiol

  227 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Rhagfyr 2018

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV