Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

101 deiseb

 1. Dylid Diogelu Coed Yw Hynafol Cymru

  77 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Hydref 2019

 2. Achub Ward Sam Davies yn Ysbyty y Barri

  13,265 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Medi 2019

 3. Gwahardd y defnydd o anifeiliaid mewn syrcasau a sioeau teithiol yng Nghymru

  1,651 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Medi 2019

 4. Galw am Ymchwiliad Barnwrol Annibynnol i ad-drefnu gwasanaethau o fewn Bwrdd Iechyd Cwm Taf

  387 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Medi 2019

 5. Gwahardd Gwerthu Ffwr Anifeiliaid yng Nghymru

  3,098 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Medi 2019

 6. Ffilmio a Recordio Cyfarfodydd Cyngor

  58 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Medi 2019

 7. Dylid gwahardd defnyddio byrddau A yng Nghymru

  80 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2019

 8. Etifeddiaeth Rosa: Dylid cyflwyno cynllun i helpu pobl i gael hawl i ofal milfeddygol ar gyfer eu hanifeiliaid anwes

  95 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Awst 2019

 9. Achub Ein Parciau yng Nghymru

  244 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2019

 10. Labelu cig o anifeiliaid sydd wedi’u lladd mewn modd crefyddol

  348 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2019

 11. Stopio'r Llwybr Coch (coridor yr A55/A494)

  1,409 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mehefin 2019

 12. Trawsnewid yr ymateb i bobl hŷn sy'n dioddef camdriniaeth ddomestig - galw am weithredu

  125 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mai 2019

 13. Wythnos Genedlaethol Hanes Cymru

  86 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mai 2019

 14. Trwsio ein system gynllunio

  251 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Mai 2019

 15. Mae Cymru yn prysur golli ei henw da o ran cerddoriaeth, a’i threftadaeth

  2,226 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Mai 2019

 16. Datgan Argyfwng Hinsawdd a gosod targedau di-garbon ym mhob polisi

  6,148 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Ebrill 2019

 17. Trefnu bod cyfleusterau newid cewynnau ar gael mewn toiledau i ddynion a thoiledau i fenywod

  125 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Mawrth 2019

 18. Gadewch i ni Sicrhau y Caiff Calon Pob Person Ifanc (10-35 oed) ei Sgrinio

  3,444 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Mawrth 2019

 19. Diogelwch Dŵr/Atal Boddi ac effeithiau Sioc Dŵr Oer i'w haddysgu ym mhob Ysgol yng Nghymru

  896 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mawrth 2019

 20. Dylid gwarantu bod dewisiadau sy’n seiliedig yn llwyr ar blanhigion ar bob bwydlen y sector cyhoeddus, i ddiogelu hawliau figaniaid ac er budd ein hiechyd, yr amgylchedd ac anifeiliaid

  1,109 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Chwefror 2019

 21. Gwahardd y defnydd o 'Bensaernïaeth Elyniaethus'

  120 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2019

 22. Galwn ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cynhyrchion hylendid am ddim i bob menyw mewn cartrefi incwm isel.

  141 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Chwefror 2019

 23. Mynd i’r afael â bwlio mewn ysgolion

  1,463 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Ionawr 2019

 24. Rhaid gwahardd gwerthu cŵn bach gan siopau anifeiliaid anwes a phob gwerthwr trydydd parti masnachol yng Nghymru (Cyfraith Lucy)

  11,195 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Rhagfyr 2018

 25. Dylid Darparu Tai Plant yng Nghymru i Blant sy'n Dioddef Camdriniaeth Rywiol

  227 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Rhagfyr 2018

 26. Na i gau Cyffordd 41 o gwbl

  473 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Rhagfyr 2018

 27. Dylai pob dyn yng Nghymru gael mynediad drwy'r GIG at y profion diagnostig gorau posibl ar gyfer canser y prostad.

  6,345 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2018

 28. Achub Ysbyty Tywysog Philip Llanelli

  12,745 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Tachwedd 2018

 29. Rhowch ddiwedd ar yr annhegwch a'r gwahaniaethu yn y cymorth ariannol a roddir i ddioddefwyr sgandal gwaed wedi'i heintio yng Nghymru

  159 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2018

 30. Diwygio’r Cod Derbyn i Ysgolion ynghylch Plant a Anwyd yn ystod yr Haf

  241 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2018

 31. Mae sir Benfro yn dweud NA!! i gau adran damweiniau ac achosion brys Llwynhelyg!

  40,045 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Gorffennaf 2018

 32. Diogelu ysgyfaint plant rhag llygredd niweidiol tra maent yn yr ysgol

  159 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2018

 33. Rheoli'r Diwydiant Dofednod Dwys Sy'n Ehangu'n Gyflym Yng Nghymru

  4,570 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Mai 2018

 34. Pob Adeilad Newydd yng Nghymru i Gael Paneli Solar

  72 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mai 2018

 35. Rhoi chwarae teg i Athrawon Cyflenwi

  1,426 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Ebrill 2018

 36. Dylid gweithredu canllawiau NICE ar gyfer trin Anhwylder Personoliaeth Ffiniol

  137 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Ebrill 2018

 37. Rydym yn galw am roi rhif Tystysgrif Mynediad i bob safle busnes yng Nghymru, yn debyg i'r Dystysgrif Hylendid Bwyd.

  3,045 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mawrth 2018

 38. Mae ein byd naturiol yn cael ei wenwyno gan blastigau untro...mae'n bryd cyflwyno treth!

  102 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2018

 39. Mae angen cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer chwarae!!

  328 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Chwefror 2018

 40. Rhaid achub y coed a'r tir yng NJgerddi Melin y Rhath a Nant y Rhath cyn iddi fynd yn rhy hwyr

  8,700 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Ionawr 2018

 41. Gwasanaethau cymorth i ddynion sy'n ddioddefwyr trais yn y cartref i gael eu rhedeg a'u cyllido'n annibynnol

  138 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Ionawr 2018

 42. Achosi Niwsans neu Aflonyddwch ar safleoedd y GIG

  74 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Rhagfyr 2017

 43. Arbedwch ein cefn gwlad - dylid adolygu TAN 1

  706 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Tachwedd 2017

 44. Sicrhau Cydraddoldeb Cwricwlwm i Ysgolion Cyfrwng Cymraeg e.e. Seicoleg TGAU

  652 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Hydref 2017

 45. Ailystyried y penderfyniad i roi’r gorau i Grant Byw'n Annibynnol Cymru a’r angen i gefnogi pobl anabl i fyw'n annibynnol

  631 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Medi 2017

 46. Amddiffyn Cyllyll Môr ar Draeth Llanfairfechan

  460 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Medi 2017

 47. Ewch Heibio’n Llydan ac yn Araf (Cymru)

  1,755 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Medi 2017

 48. Cydnabod achosion o Ddieithrio Plentyn oddi wrth Riant

  2,063 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ebrill 2017

 49. Rhowch derfyn ar fasnachu anifeiliaid anwes egsotig yng Nghymru

  222 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Chwefror 2017

 50. Asbestos mewn Ysgolion

  448 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Tachwedd 2013

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV