Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

116 deiseb

 1. Dylid mynd yn ôl i sillafu enwau lleoedd Cymraeg yn y ffordd Gymraeg

  1,096 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mawrth 2020

 2. Gosodwch derfyn cyfreithiol ar uchafswm y geist bridio mewn sefydliadau bridio cŵn trwyddedig yng Nghymru.

  229 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mawrth 2020

 3. ARBED YR HEN YSGOL GANOLRADD I FERCHED Y BONTFAEN RHAG EI DYMCHWEL

  5,541 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Mawrth 2020

 4. CF3 yn erbyn y Llosgydd

  2,224 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Mawrth 2020

 5. Mynediad Cyfartal i Ofal Iechyd ar gyfer yr Anabl

  121 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Mawrth 2020

 6. Yr Argyfwng Hinsawdd a Choedwig Genedlaethol i Gymru

  4,435 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mawrth 2020

 7. Gwrthdroi’r toriadau i wasanaethau trenau cymudwyr yng Ngogledd-ddwyrain Cymru

  953 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Chwefror 2020

 8. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau brys i sicrhau gwelliannau i'r A487 rhwng Gellilydan a Maentwrog

  5,450 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Chwefror 2020

 9. Yr Awr Euraidd wrth Ddioddef Strôc – Amseroedd Ymateb Ambiwlansau i’w hailgategoreiddio o Statws Oren yn ôl i Statws Coch

  117 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Chwefror 2020

 10. Cylch gwaith bioamrywiaeth ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru

  1,195 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Chwefror 2020

 11. Gostwng nifer y llawdriniaethau a gaiff eu canslo

  100 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 12. Gosod embargo ar unwaith ar drwyddedau bridio cŵn newydd, ar adnewyddu trwyddedau ac ar geisiadau cynllunio nes bod y rheoliadau'n addas i’r diben a nes bod modd eu gorfodi.

  1,738 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Ionawr 2020

 13. Dylid stopio berwi cramenogion yn fyw (cimychiaid, crancod, cimychiaid afon, corgimychiaid ac ati)

  2,016 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ionawr 2020

 14. Cynnig Prawf Sgrinio Canser y Coluddyn ar ôl 74 oed

  69 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Ionawr 2020

 15. Gwahardd Parcio ar Balmentydd - Addewid Palmant (Pavement Promise)

  801 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Ionawr 2020

 16. Addysg ar alergeddau bwyd mewn ysgolion a hyfforddiant EPI-PEN gorfodol

  173 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Ionawr 2020

 17. Cyfleusterau toiled Changing Places

  1,273 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Rhagfyr 2019

 18. Dylid Darparu Adran Blinder Cronig yng Nghymru

  155 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Rhagfyr 2019

 19. Cyllidebu Ysgolion ar gyfer ADY

  106 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Tachwedd 2019

 20. Peidiwch â chyflwyno’r syniad i drwyddedu cŵn sioe, cathod sioe a cheffylau a ddangosir

  4,242 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Tachwedd 2019

 21. Trafnidiaeth Gyhoeddus ym Mlaenau Gwent

  1,332 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Tachwedd 2019

 22. Cyllid digonol i ddiogelu lles anifeiliaid fferm yn lladd-dai Cymru

  1,149 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Tachwedd 2019

 23. Galwad am well gorfodaeth o ffermydd cŵn bach yng Nghymru

  112 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2019

 24. Deiseb yn galw am ymchwiliad cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru i gam-drin plant hanesyddol ar Ynys Byr

  4,820 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2019

 25. Gwneud thrombectomi ar gael 24-7 i gleifion yng Nghymru

  685 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Hydref 2019

 26. Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl

  5,682 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Hydref 2019

 27. Sicrhau bod Llysgenhadon Llesiant ym mhob ysgol yng Nghymru

  297 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Hydref 2019

 28. Achub Ward Sam Davies yn Ysbyty y Barri

  13,265 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Medi 2019

 29. Gwahardd y defnydd o anifeiliaid mewn syrcasau a sioeau teithiol yng Nghymru

  1,651 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Medi 2019

 30. Gwahardd Gwerthu Ffwr Anifeiliaid yng Nghymru

  3,098 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Medi 2019

 31. Ffilmio a Recordio Cyfarfodydd Cyngor

  58 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Medi 2019

 32. Dylid gwahardd defnyddio byrddau A yng Nghymru

  80 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2019

 33. Etifeddiaeth Rosa: Dylid cyflwyno cynllun i helpu pobl i gael hawl i ofal milfeddygol ar gyfer eu hanifeiliaid anwes

  95 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Awst 2019

 34. Labelu cig o anifeiliaid sydd wedi’u lladd mewn modd crefyddol

  348 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2019

 35. Stopio'r Llwybr Coch (coridor yr A55/A494)

  1,409 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mehefin 2019

 36. Wythnos Genedlaethol Hanes Cymru

  86 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mai 2019

 37. Trawsnewid yr ymateb i bobl hŷn sy'n dioddef camdriniaeth ddomestig - galw am weithredu

  125 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mai 2019

 38. Trwsio ein system gynllunio

  251 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Mai 2019

 39. Datgan Argyfwng Hinsawdd a gosod targedau di-garbon ym mhob polisi

  6,148 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Ebrill 2019

 40. Gadewch i ni Sicrhau y Caiff Calon Pob Person Ifanc (10-35 oed) ei Sgrinio

  3,444 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Mawrth 2019

 41. Diogelwch Dŵr/Atal Boddi ac effeithiau Sioc Dŵr Oer i'w haddysgu ym mhob Ysgol yng Nghymru

  896 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mawrth 2019

 42. Gwahardd y defnydd o 'Bensaernïaeth Elyniaethus'

  120 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2019

 43. Galwn ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cynhyrchion hylendid am ddim i bob menyw mewn cartrefi incwm isel.

  141 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Chwefror 2019

 44. Rhaid gwahardd gwerthu cŵn bach gan siopau anifeiliaid anwes a phob gwerthwr trydydd parti masnachol yng Nghymru (Cyfraith Lucy)

  11,195 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Rhagfyr 2018

 45. Dylid Darparu Tai Plant yng Nghymru i Blant sy'n Dioddef Camdriniaeth Rywiol

  227 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Rhagfyr 2018

 46. Na i gau Cyffordd 41 o gwbl

  473 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Rhagfyr 2018

 47. Dylai pob dyn yng Nghymru gael mynediad drwy'r GIG at y profion diagnostig gorau posibl ar gyfer canser y prostad.

  6,345 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2018

 48. Achub Ysbyty Tywysog Philip Llanelli

  12,745 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Tachwedd 2018

 49. Diwygio’r Cod Derbyn i Ysgolion ynghylch Plant a Anwyd yn ystod yr Haf

  241 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2018

 50. Rhowch ddiwedd ar yr annhegwch a'r gwahaniaethu yn y cymorth ariannol a roddir i ddioddefwyr sgandal gwaed wedi'i heintio yng Nghymru

  159 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2018

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV