Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

131 deiseb

 1. Cadwch gampfeydd ar agor ac ystyriwch eu bod nhw mor bwysig â siopau, os cyflwynir cyfyngiadau symud cenedlaethol unwaith yn rhagor.

  20,616 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Tachwedd 2020

 2. Dylai penderfyniadau ar y cyd ac adolygu cynlluniau gofal iechyd meddwl misol fod yn ofyniad cyfreithiol

  1,462 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Tachwedd 2020

 3. Ailystyried y cyfnod clo ac ymchwilio i dystiolaeth wyddonol nad yw’n gweithio a’i fod yn achosi mwy o niwed.

  2,189 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Tachwedd 2020

 4. Caniatewch i archfarchnadoedd werthu eitemau “nad ydynt yn hanfodol” yn ystod y cyfyngiadau symud

  67,940 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Tachwedd 2020

 5. Polisi a chyllid clir ar gyfer ysbytai a chartrefi gofal ar gyfer ymweliadau rhithwir yn ystod cyfnodau o gyfyngiadau symud

  187 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Tachwedd 2020

 6. Cyflwyno moratoriwm ar gymeradwyo unrhyw losgyddion gwastraff newydd ar raddfa fawr yng Nghymru.

  891 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2020

 7. Caniatáu i blant fynd i mewn i ardaloedd dan gyfyngiadau symud i barhau i hyfforddi gyda'u clybiau chwaraeon.

  9,867 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Hydref 2020

 8. Caniatáu swigod cefnogaeth yn ystod y cyfyngiadau symud

  108 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Hydref 2020

 9. Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno profion gorfodol ar yr holl deithwyr sy’n cyrraedd Maes Awyr Caerdydd

  184 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Hydref 2020

 10. Dylid caniatáu i bartneriaid genedigaeth fod yn bresennol adeg sganiau, dechrau esgor, yn ystod yr enedigaeth ac ar ôl yr enedigaeth.

  7,326 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Hydref 2020

 11. Dylid diddymu ffioedd cofrestru Cyngor y Gweithlu Addysg (EWC) a diwygio ei drefniant yn llwyr

  371 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Hydref 2020

 12. Deddfu i atal newid enwau Cymraeg tai.

  18,103 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Hydref 2020

 13. Llaciwch y cyfyngiadau gormodol i ganiatáu i ralïau chwaraeon modur gael eu cynnal yng Nghymru.

  3,889 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 3 Hydref 2020

 14. Deiseb i wahardd maglu bywyd gwyllt i’w defnyddio yn y fasnach ffwr

  2,481 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Hydref 2020

 15. Caniatáu clybiau pêl-droed domestig Cymru i chwarae gemau cyfeillgar, a chaniatáu cefnogwyr i fynd i’r gemau

  2,045 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Hydref 2020

 16. Tegwch i fyfyrwyr sy'n sefyll arholiadau yn 2021

  2,022 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Medi 2020

 17. Mynnu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol nawr ynghylch gwaredu mwd wedi’i halogi’n radiolegol yn nyfroedd Cymru.

  10,692 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Medi 2020

 18. Cefnogaeth ar gyfer y cynlluniau arfaethedig presennol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd yng Nghaerdydd mewn unrhyw ymchwiliad yn y dyfodol.

  11,392 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Medi 2020

 19. Rhowch gymorth ariannol i unigolion hunangyflogedig yn niwydiant cerddoriaeth fyw Cymru

  189 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Medi 2020

 20. Ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020 fel bod gwersi yn cael eu dysgu.

  5,743 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 21. Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru.

  34,736 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 22. Dylid sicrhau bod technoleg yr aelodau prosthetig a ddarperir gan GIG Cymru cystal â’r hyn a geir yng ngweddill y DU.

  561 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 23. Cynnal ymchwiliad annibynnol i'r dewis o safle ar gyfer y Ganolfan Ganser Velindre newydd arfaethedig.

  5,241 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Awst 2020

 24. Gwnewch y sector manwerthu’n gwbl hygyrch i bobl anabl

  173 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Awst 2020

 25. Galw ar Lywodraeth Cymru i beidio â symud, difrodi na dinistrio unrhyw symbolau hanesyddol yng Nghymru.

  415 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 26. Ymestyn grantiau ar unwaith i fusnesau bach yng Nghymru nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach

  130 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 27. Ailystyriwch y codiad i’r dreth gyngor ar gyfer ail gartrefi tra'i bod yn anghyfreithlon i deithio i ail gartrefi.

  68 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 28. Dylid darparu o leiaf bedair awr y dydd o addysg fyw i bob disgybl tra bod ysgolion ar gau oherwydd COVID-19

  100 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 29. Ailagor gwasanaethau deintyddol cyffredinol llawn yng Nghymru fel sydd wedi digwydd yn Lloegr.

  7,583 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 30. Dylid ymestyn absenoldeb â thâl a chymorth ariannol a ddarperir mewn ymateb i Covid-19 i staff cronfa GIG Cymru sy'n agored i niwed a staff sy’n feichiog

  174 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mehefin 2020

 31. Annog y Llywodraeth i gyflwyno ward ar wahân, heblaw’r ward famolaeth, ar gyfer teuluoedd sy'n colli plentyn drwy gamesgoriad

  52 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2020

 32. Dylid ei gwneud yn ofynnol i archfarchnadoedd roi unrhyw fwyd sydd dros ben i elusennau

  84 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Mai 2020

 33. Dylid talu costau angladdau pob un o staff y GIG sy’n marw o Covid-19 neu gyda’r feirws

  414 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Ebrill 2020

 34. Dylai llythyrau meddygon teulu fod am ddim i fyfyrwyr

  144 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Ebrill 2020

 35. ARBED YR HEN YSGOL GANOLRADD I FERCHED Y BONTFAEN RHAG EI DYMCHWEL

  5,541 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Mawrth 2020

 36. Mynediad Cyfartal i Ofal Iechyd ar gyfer yr Anabl

  121 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Mawrth 2020

 37. Gwrthdroi’r toriadau i wasanaethau trenau cymudwyr yng Ngogledd-ddwyrain Cymru

  953 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Chwefror 2020

 38. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau brys i sicrhau gwelliannau i'r A487 rhwng Gellilydan a Maentwrog

  5,450 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Chwefror 2020

 39. Yr Awr Euraidd wrth Ddioddef Strôc – Amseroedd Ymateb Ambiwlansau i’w hailgategoreiddio o Statws Oren yn ôl i Statws Coch

  117 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Chwefror 2020

 40. Gostwng nifer y llawdriniaethau a gaiff eu canslo

  100 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 41. Gosod embargo ar unwaith ar drwyddedau bridio cŵn newydd, ar adnewyddu trwyddedau ac ar geisiadau cynllunio nes bod y rheoliadau'n addas i’r diben a nes bod modd eu gorfodi.

  1,738 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Ionawr 2020

 42. Dylid stopio berwi cramenogion yn fyw (cimychiaid, crancod, cimychiaid afon, corgimychiaid ac ati)

  2,016 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ionawr 2020

 43. Cynnig Prawf Sgrinio Canser y Coluddyn ar ôl 74 oed

  69 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Ionawr 2020

 44. Cyfleusterau toiled Changing Places

  1,273 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Rhagfyr 2019

 45. Cyllidebu Ysgolion ar gyfer ADY

  106 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Tachwedd 2019

 46. Peidiwch â chyflwyno’r syniad i drwyddedu cŵn sioe, cathod sioe a cheffylau a ddangosir

  4,242 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Tachwedd 2019

 47. Trafnidiaeth Gyhoeddus ym Mlaenau Gwent

  1,332 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Tachwedd 2019

 48. Galwad am well gorfodaeth o ffermydd cŵn bach yng Nghymru

  112 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2019

 49. Deiseb yn galw am ymchwiliad cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru i gam-drin plant hanesyddol ar Ynys Byr

  4,820 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2019

 50. Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl

  5,682 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Hydref 2019

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV