Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

97 deiseb

 1. Trafnidiaeth Gyhoeddus ym Mlaenau Gwent

  1,332 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Tachwedd 2019

 2. Cyllid digonol i ddiogelu lles anifeiliaid fferm yn lladd-dai Cymru

  1,149 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Tachwedd 2019

 3. Galwad am well gorfodaeth o ffermydd cŵn bach yng Nghymru

  112 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2019

 4. Deiseb yn galw am ymchwiliad cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru i gam-drin plant hanesyddol ar Ynys Byr

  4,820 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2019

 5. Creu Llwybr Amlddefnydd Lôn Las Môn

  2,216 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Hydref 2019

 6. Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl

  5,682 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Hydref 2019

 7. Gwneud thrombectomi ar gael 24-7 i gleifion yng Nghymru

  685 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Hydref 2019

 8. Sicrhau bod Llysgenhadon Llesiant ym mhob ysgol yng Nghymru

  297 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Hydref 2019

 9. Achub Ward Sam Davies yn Ysbyty y Barri

  13,265 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Medi 2019

 10. Gwahardd y defnydd o anifeiliaid mewn syrcasau a sioeau teithiol yng Nghymru

  1,651 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Medi 2019

 11. Gwahardd Gwerthu Ffwr Anifeiliaid yng Nghymru

  3,098 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Medi 2019

 12. Ffilmio a Recordio Cyfarfodydd Cyngor

  58 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Medi 2019

 13. Dylid gwahardd defnyddio byrddau A yng Nghymru

  80 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2019

 14. Etifeddiaeth Rosa: Dylid cyflwyno cynllun i helpu pobl i gael hawl i ofal milfeddygol ar gyfer eu hanifeiliaid anwes

  95 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Awst 2019

 15. Labelu cig o anifeiliaid sydd wedi’u lladd mewn modd crefyddol

  348 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2019

 16. Stopio'r Llwybr Coch (coridor yr A55/A494)

  1,409 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mehefin 2019

 17. Wythnos Genedlaethol Hanes Cymru

  86 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mai 2019

 18. Trawsnewid yr ymateb i bobl hŷn sy'n dioddef camdriniaeth ddomestig - galw am weithredu

  125 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mai 2019

 19. Trwsio ein system gynllunio

  251 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Mai 2019

 20. Datgan Argyfwng Hinsawdd a gosod targedau di-garbon ym mhob polisi

  6,148 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Ebrill 2019

 21. Gadewch i ni Sicrhau y Caiff Calon Pob Person Ifanc (10-35 oed) ei Sgrinio

  3,444 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Mawrth 2019

 22. Diogelwch Dŵr/Atal Boddi ac effeithiau Sioc Dŵr Oer i'w haddysgu ym mhob Ysgol yng Nghymru

  896 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mawrth 2019

 23. Gwahardd y defnydd o 'Bensaernïaeth Elyniaethus'

  120 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2019

 24. Galwn ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cynhyrchion hylendid am ddim i bob menyw mewn cartrefi incwm isel.

  141 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Chwefror 2019

 25. Rhaid gwahardd gwerthu cŵn bach gan siopau anifeiliaid anwes a phob gwerthwr trydydd parti masnachol yng Nghymru (Cyfraith Lucy)

  11,195 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Rhagfyr 2018

 26. Dylid Darparu Tai Plant yng Nghymru i Blant sy'n Dioddef Camdriniaeth Rywiol

  227 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Rhagfyr 2018

 27. Na i gau Cyffordd 41 o gwbl

  473 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Rhagfyr 2018

 28. Dylai pob dyn yng Nghymru gael mynediad drwy'r GIG at y profion diagnostig gorau posibl ar gyfer canser y prostad.

  6,345 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2018

 29. Achub Ysbyty Tywysog Philip Llanelli

  12,745 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Tachwedd 2018

 30. Diwygio’r Cod Derbyn i Ysgolion ynghylch Plant a Anwyd yn ystod yr Haf

  241 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2018

 31. Rhowch ddiwedd ar yr annhegwch a'r gwahaniaethu yn y cymorth ariannol a roddir i ddioddefwyr sgandal gwaed wedi'i heintio yng Nghymru

  159 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2018

 32. Mae sir Benfro yn dweud NA!! i gau adran damweiniau ac achosion brys Llwynhelyg!

  40,045 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Gorffennaf 2018

 33. Diogelu ysgyfaint plant rhag llygredd niweidiol tra maent yn yr ysgol

  159 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2018

 34. Pob Adeilad Newydd yng Nghymru i Gael Paneli Solar

  72 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mai 2018

 35. Rhoi chwarae teg i Athrawon Cyflenwi

  1,426 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Ebrill 2018

 36. Dylid gweithredu canllawiau NICE ar gyfer trin Anhwylder Personoliaeth Ffiniol

  137 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Ebrill 2018

 37. Rydym yn galw am roi rhif Tystysgrif Mynediad i bob safle busnes yng Nghymru, yn debyg i'r Dystysgrif Hylendid Bwyd.

  3,045 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mawrth 2018

 38. Mae ein byd naturiol yn cael ei wenwyno gan blastigau untro...mae'n bryd cyflwyno treth!

  102 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2018

 39. Gwasanaethau cymorth i ddynion sy'n ddioddefwyr trais yn y cartref i gael eu rhedeg a'u cyllido'n annibynnol

  138 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Ionawr 2018

 40. Achosi Niwsans neu Aflonyddwch ar safleoedd y GIG

  74 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Rhagfyr 2017

 41. Arbedwch ein cefn gwlad - dylid adolygu TAN 1

  706 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Tachwedd 2017

 42. Sicrhau Cydraddoldeb Cwricwlwm i Ysgolion Cyfrwng Cymraeg e.e. Seicoleg TGAU

  652 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Hydref 2017

 43. Ailystyried y penderfyniad i roi’r gorau i Grant Byw'n Annibynnol Cymru a’r angen i gefnogi pobl anabl i fyw'n annibynnol

  631 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Medi 2017

 44. Ewch Heibio’n Llydan ac yn Araf (Cymru)

  1,755 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Medi 2017

 45. Rhowch derfyn ar fasnachu anifeiliaid anwes egsotig yng Nghymru

  222 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Chwefror 2017

 46. Asbestos mewn Ysgolion

  448 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Tachwedd 2013

 47. Teledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai

  1,066 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Hydref 2012

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV