Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

453 deiseb

 1. Bring your attention to the disgrace that is Cardiff Bus

  Gwrthodwyd

 2. Rhowch groesfan i gerddwyr ar yr A4042 wrth groesffordd Goytre Arms a lleihau’r terfyn cyflymder i 20mya

  4 llofnod

 3. Sicrhau bod brechlynnau brech y mwncïod yn cael eu cyflwyno’n gyflym yng Nghymru

  10 llofnod

 4. Gwahardd cadachau gwlyb yn llwyr

  5 llofnod

 5. Eithrio ffyrdd A a B yng Nghymru o’r cyfyngiad cyflymder cyffredinol arfaethedig o 20 mya

  4 llofnod

 6. Insiwleiddio holl gartrefi Cymru rhag y gwres a'r oerfel... cyflwyno grantiau sy'n agored i bawb!

  34 llofnod

 7. Sicrhau bod darllen y Mabinogion yn orfodol mewn ysgolion cynradd/uwchradd.

  35 llofnod

 8. Include people with hidden disabilities living in Wales in Blue Badge permit eligibility.

  Gwrthodwyd

 9. Cydnabod pwysigrwydd Cynorthwywyr Addysgu fel asedau pwysig i ysgolion drwy godi eu cyflog

  635 llofnod

 10. Cydnabod gwaith caled cymorthyddion mewn ysgolion drwy roi codiad cyflog iddyn nhw.

  Gwrthodwyd

 11. Dylid gwahardd planhigion plastig yng Nghymru

  21 llofnod

 12. Dylid gwahardd rhoi pysgod aur yn wobrau mewn ffeiriau a charnifalau yng Nghymru

  31 llofnod

 13. Reform the Welsh domestic football league system.

  Gwrthodwyd

 14. Stop the proposed 20 mph speed limit change due to be implemented across Wales in 2023

  Gwrthodwyd

 15. Gwneud pob ysgol yng Nghymru yn ysgol cyfrwng Cymraeg

  3 llofnod

 16. Ailenwi ‘Wales’, gan ddefnyddio ei henw gwreiddiol, sef Cymru.

  76 llofnod

 17. Dylid cynnal arolwg cyhoeddus ar leihau'r terfyn cyflymder diofyn CYN iddo ddod i rym

  1,467 llofnod

 18. Scrap the plans to introduce 20mph limits

  Gwrthodwyd

 19. Stop the 20mph limit in Wales

  Gwrthodwyd

 20. Stop 20 Mph speed limit enforcement idea in all of Wales.

  Gwrthodwyd

 21. Rhoi'r gorau i’r defnydd o gontractau allanol yng Nghanolfan Awyr Agored Genedlaethol Cymru, Plas Menai

  1,118 llofnod

 22. Rhaid glanhau’r sbwriel ym Mae Caerdydd, yn enwedig y sbwriel yn y dŵr.

  75 llofnod

 23. Gwneud i bob trên stopio ym mhob gorsaf ar rwydwaith rheilffyrdd Cymru.

  24 llofnod

 24. Pay all staff the £1498 payment. Not just care staff.

  Gwrthodwyd

 25. Dylid caniatáu eithriadau i'r rheol deiliadaeth 182 diwrnod i leihau niwed i fusnesau hunanddarpar dilys yng Nghymru

  1,601 llofnod

 26. Dylid codi’r trothwy ar gyfer rhyddhad ardrethi busnesau bach i gyd-fynd â Lloegr a’r Alban.

  42 llofnod

 27. Gwahardd gwerthu vapes untro

  12 llofnod

 28. Ensure works on Maerdy Mountain are carried out after regular commuting hours

  Gwrthodwyd

 29. Make regulations so pupils can wear uniform knee length shorts and not wear blazers in hot weather.

  Gwrthodwyd

 30. Cyhoeddi canllawiau i bob ysgol er mwyn sicrhau y gall plant ddewis gwisgo trowsus byr hyd at y gliniau yn yr haf

  90 llofnod

 31. We Call upon the Welsh Government to Our Status as a Nation of Sanctuary

  Gwrthodwyd

 32. Dylid cymhwyso buddiannau Cymru ac amddiffyn cyfraith ryngwladol yn erbyn marwolaeth pysgod oherwydd EDF-Hinkley yn Aber Afon Hafren

  538 llofnod

 33. Disodli graddau CBAC 2022 gydag asesiadau athrawon/graddau a ragwelir, os ydynt yn uwch, er mwyn sicrhau tegwch.

  Gwrthodwyd

 34. Helpu i wella ansawdd dŵr yn Afon Wysg drwy uwchraddio systemau carthffosiaeth yn nyffryn Wysg.

  1,057 llofnod

 35. Cyflwyno gwasanaeth bws uniongyrchol, rheolaidd i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru o’r Fenni ac ati

  30 llofnod

 36. Gwarchod Mynydd Eglwysilan a Chefn Eglwysilan

  520 llofnod

 37. Cyflwyno'r system Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy ar gyfer etholiadau'r Senedd yn 2026.

  40 llofnod

 38. Sicrhau bod gemau Cwpan y Byd Cymru sy’n cael eu cynnal yn ystod oriau ysgol yn cael eu dangos mewn ysgolion.

  8 llofnod

 39. Gwrthod y defnydd arfaethedig o Restrau Pleidiau Caeedig yn etholiadau'r Senedd yn y dyfodol

  18 llofnod

 40. Dylai Llywodraeth Cymru gynnal refferendwm cyn ehangu maint y Senedd.

  1,549 llofnod

 41. Ymrwymo i awdurdodau lleol fabwysiadu gwaith cynnal a chadw ystadau tai newydd

  266 llofnod

 42. Stop catchment intake for high school and allow intake from a feeder school.

  Gwrthodwyd

 43. Diddymu arholiadau mewn addysg

  9 llofnod

 44. Gadewch i Lena, Anna, Vika, Alexi a Ryta gadw eu hanifeiliaid anwes!

  8 llofnod

 45. Rhaid ymchwilio i benderfyniad Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i gau’r feddygfa yng ngogledd Penarth a symud cleifion i feddygon teulu sydd ymhell i ffwrdd.

  266 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 46. Mwy o ddiogelwch i goed hynafol a hynod yng Nghymru. Gall hen goed gael eu symud. Rhaid rhoi’r gorau i dorri coed

  458 llofnod

 47. Byddai agor Gorsaf Gerdded ym Magwyr a Gwndy, sy'n rhan o Raglen Gyflenwi yr Arglwydd Burns, yn llwyddiant cyflym.

  297 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 48. Prevent Welsh Assembly from wasting £25 million by increasing the assembly members from 60 to 96.

  Gwrthodwyd

 49. Dylid gwrthod y cynnig ynghylch 36 o Aelodau ychwanegol o’r Senedd erbyn 2026.

  719 llofnod

 50. Peidiwch â gadael cleifion â chanser y fron metastatig yng Nghymru y tu ôl

  5,107 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV