Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

455 deiseb

 1. Rhowch statws “gweithiwyr allweddol” i bractisau deintyddol a'u staff

  131 llofnod

 2. Rhowch gymorth ariannol i unigolion hunangyflogedig yn niwydiant cerddoriaeth fyw Cymru

  128 llofnod

 3. Gorfodi pobl i wisgo masgiau/gorchuddion wyneb ym mhob ysbyty yng Nghymru

  9 llofnod

 4. Sicrhau nad yw gwisgo mygydau mewn siopau yn dod yn orfodol

  158 llofnod

 5. Sefydlu TGAU Astudiaethau Natur i helpu i baratoi cenedlaethau'r dyfodol i fynd i'r afael â'r bygythiadau sy'n wynebu natur

  25 llofnod

 6. Cyflwyno mesurau diogelwch ar y ffyrdd ar yr A44 yn Llanbadarn Fawr, Ceredigion

  105 llofnod

 7. Form a Welsh Cricket board and join the ICC (International Cricket Council)

  Gwrthodwyd

 8. Hold an independence referendum in 2021

  Gwrthodwyd

 9. Caniatáu i Ysgolion Dawns yng Nghymru ailagor ar unwaith ar gyfer gwersi dan do

  1,302 llofnod

 10. Open dentists to general check ups and repairs.

  Gwrthodwyd

 11. Helpwch gymunedau yng Nghymru i brynu asedau cymunedol: Gweithredwch Ran 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011

  359 llofnod

 12. Creu deddfwriaeth i atal preifateiddio’r GIG a Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd

  8 llofnod

 13. Dylid categoreiddio ysgolion fel seilwaith hanfodol

  264 llofnod

 14. Rhowch y £7 miliwn yn ôl yn y gronfa Trawsnewid Iechyd Meddwl.

  227 llofnod

 15. Dylai Cymru arwain ar ddod â chyflogau’r GIG nôl i fod yn unol â chostau chwyddiant dros y 10 mlynedd diwethaf.

  177 llofnod

 16. Say No To Bryn Quarry Extension Gelligaer

  Gwrthodwyd

 17. Rhowch godiad cyflog i nyrsys yn unol â’r hyn a roddir i staff rheng flaen eraill yn ystod pandemig COVID-19

  1,984 llofnod

 18. Dylid adfer nofio am ddim i bensiynwyr

  52 llofnod

 19. Rename Snowdon and Snowdonia as Yr Wyddfa and Eryri.

  Gwrthodwyd

 20. Dysgu cymorth cyntaf iechyd meddwl yn ysgolion Cymru

  216 llofnod

 21. Cyhoeddi canllawiau a chynllun talebau i achub gweithgarwch y sector babanod a phlant bach yng Nghymru

  4 llofnod

 22. Fully screen potential public sector workers for any racist tendencies or bigotry.

  Gwrthodwyd

 23. Caniatáu i gantorion / adloniant byw ailddechrau yn yr awyr agored

  546 llofnod

 24. Rhyddhau'r £59 miliwn o bunnoedd i'r celfyddydau er mwyn atal lleoliadau cerddoriaeth lleol ar lawr gwlad rhag cau

  99 llofnod

 25. Uno Yr Hôb a Chaergwrle i greu ward dau aelod yn Sir y Fflint.

  203 llofnod

 26. Cyflwyno cyllidebau iechyd personol a gofal personol yng Nghymru

  628 llofnod

 27. Make masks in shops mandatory for staff & customers to prevent infections via airborne Covid19 virus

  Gwrthodwyd

 28. Atal y Senedd rhag gwahardd ysmygu yn yr awyr agored.

  10 llofnod

 29. Dylid rhoi seibiant treth stamp o ran pob tŷ sy’n cael ei brynu yng Nghymru

  52 llofnod

 30. Gwnewch hyfforddiant adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) yn orfodol mewn ysgolion

  800 llofnod

 31. Fund stagecoach so buses can run after 6pm and on sundays

  Gwrthodwyd

 32. Cynnal ymchwiliad annibynnol i'r dewis o safle ar gyfer y Ganolfan Ganser Velindre newydd arfaethedig.

  5,156 llofnod

 33. Dylid ymestyn y Grant Cartrefi Gwyrdd newydd i Gymru.

  340 llofnod

 34. Dylid codi’r cyfyngiadau i hyfforddwyr gyrru yng Nghymru allu ailddechrau gweithio.

  Gwrthodwyd

 35. Sicrhau bod pob ysgol gynradd yn cadw pellter cymdeithasol o 1 metr fan lleiaf ym mis Medi 2020.

  123 llofnod

 36. Make face masks compulsory while visiting shops and supermarkets in Wales.

  Gwrthodwyd

 37. Defy UK legislation that allows Westminster to force food and environmental standards on Wales.

  Gwrthodwyd

 38. Gwneud masgiau wyneb yn orfodol (gydag eithriadau meddygol) ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru!

  Gwrthodwyd

 39. Galw ar Lywodraeth Cymru i beidio â symud, difrodi na dinistrio unrhyw symbolau hanesyddol yng Nghymru.

  415 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 40. petition for stamp duty holiday in wales

  Gwrthodwyd

 41. Implement a holiday to land transaction tax In line with announcement made today by the Chancellor

  Gwrthodwyd

 42. Don't open schools in September unless it is safe to do so

  Gwrthodwyd

 43. Cysonwch y Dreth Trafodiadau Tir â gostyngiad Llywodraeth y DU yn y Dreth Stamp i roi hwb i’r economi

  Gwrthodwyd

 44. Mynnu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol nawr ynghylch gwaredu mwd wedi’i halogi’n radiolegol yn nyfroedd Cymru.

  1,548 llofnod

 45. Provide new/re-open safe off road horseriding routes & address the 60mph speed limit of rural roads.

  Gwrthodwyd

 46. Rhaid darparu lleoedd parcio pwrpasol am ddim ar gyfer holl staff ysbytai Cymru yn ystod eu sifft

  31 llofnod

 47. Call in applications 20/00357/MJR & 16/01530/MJR & re-visit all related applications on this site.

  Gwrthodwyd

 48. Dylid gorfodi gwisgo mygydau/gorchuddion wyneb mewn siopau.

  3,772 llofnod

 49. Dylid caniatáu i briodasau gael eu cynnal ynghyd â gwleddoedd priodas llawn ar gyfer uchafswm o 100 o bobl.

  12 llofnod

 50. Archwilio pa mor ymarferol fyddai cyfleuster dylunio a gweithgynhyrchu ar gyfer Offer Meddygol yn GIG Cymru

  24 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV