Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

320 deiseb

 1. Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru.

  5,804 llofnod

 2. Sicrhewch fod sticer ar gael i ddangos eich bod yn byw yng Nghymru.

  9 llofnod

 3. Dylid darparu o leiaf bedair awr y dydd o addysg fyw i bob disgybl tra bod ysgolion ar gau oherwydd COVID-19

  79 llofnod

 4. Dylid llacio’r cyfyngiadau a gyflwynwyd gan ddeddfwriaeth COVID-19 er mwyn caniatáu i bobl deithio yng Nghymru

  160 llofnod

 5. Mabwysiadu polisïau llywodraeth y DU o ran llacio’r cyfyngiadau symud

  9 llofnod

 6. Ban all 5G wireless/mobile network masts from Wales because of health and environmental concerns

  Gwrthodwyd

 7. Dechrau blwyddyn ysgol 2019 eto. Mae polisi presenoldeb yn yr ysgol yn awgrymu nad oes opsiwn arall.

  4 llofnod

 8. Addysgu disgyblion am ymateb ymladd/ffoi/rhewi y corff mewn ysgolion.

  25 llofnod

 9. Ailagor siopau barbwyr a siopau trin gwallt cyn belled â’u bod yn gosod mesurau cadw pellter cymdeithasol llym.

  54 llofnod

 10. Reconsider decision regarding A467 footbridge replacement

  Gwrthodwyd

 11. Newid i wyliau ysgol yr haf!

  11 llofnod

 12. Gofynnwch i’r Senedd ailystyried ei phenderfyniad i beidio â rhoi cyllid brys i sŵau ac acwaria.

  5,494 llofnod

 13. Provide immediate emergency financial support for the Welsh Mountain Zoo during the Covid crisis.

  Gwrthodwyd

 14. Dylid sicrhau bod technoleg yr aelodau prosthetig a ddarperir gan GIG Cymru cystal â’r hyn a geir yng ngweddill y DU.

  444 llofnod

 15. Stop England shipping released child sex offenders to Wales.

  Gwrthodwyd

 16. Explain why the Senedd found it necessary to Re-brand AGAIN!

  Gwrthodwyd

 17. Implement "ŵ" as a gender-neutral pronoun in the Welsh language

  Gwrthodwyd

 18. Annog Llywodraeth Cymru i ddiwygio ei pholisi ar ryddhad ardrethi annomestig i helpu i gadw siopau Debenhams ar agor yng Nghymru

  5,783 llofnod

 19. Ailystyriwch y codiad i’r dreth gyngor ar gyfer ail gartrefi tra'i bod yn anghyfreithlon i deithio i ail gartrefi.

  46 llofnod

 20. Sicrhau bod gweithgynhyrchu a chynhyrchu cyfarpar diogelu personol (PPE) digonol ar gyfer Cymru, yng Nghymru, ar ôl Covid-19.

  75 llofnod

 21. Dylid ymestyn absenoldeb â thâl a chymorth ariannol a ddarperir mewn ymateb i Covid-19 i staff cronfa GIG Cymru sy'n agored i niwed a staff sy’n feichiog

  174 llofnod

  Ar gau am lofnodion newydd

 22. Talu grantiau Coronafeirws i bob busnes sy'n gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach, yr un fath â gweddill y DU

  344 llofnod

 23. Support any investigation into the origin of COVID-19.

  Gwrthodwyd

 24. Avoid trade with China and the USA as much as possible.

  Gwrthodwyd

 25. Diwygiad brys i ymestyn yr oedran y ceir hawl i gymorth addysgol ychwanegol o 25 i 26 ac i ddiffinio pandemig Covid–19 yng nghanllawiau'r Llywodraeth fel amgylchiad eithriadol

  537 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 26. Ymchwiliwch i Reoliadau Drafft y Gronfa Ddata Addysg 2020 – diangen ac yn tanseilio hawliau dynol

  213 llofnod

 27. Mygydau wyneb mewn mannau cyhoeddus—amddiffyn y GIG

  15 llofnod

 28. Triniaeth mewn siambr ocsigen i gleifion ffibromyalgia wedi'i hariannu drwy'r GIG

  56 llofnod

 29. Dylid talu costau angladdau pob un o staff y GIG sy’n marw o Covid-19 neu gyda’r feirws

  414 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 30. Atal y dreth gyngor dros dro: COVID-19

  6 llofnod

 31. Rhowch fynediad at slotiau dosbarthu siopa blaenoriaeth yr archfarchnadoedd i bobl sy’n agored i niwed yng Nghymru yn ystod COVID19

  73 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2020

 32. Penderfyniadau Diweddar Ynglŷn â Graddau UG 2020

  219 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 33. Deiseb yn galw am ymchwiliad cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru i gam-drin plant hanesyddol ar Ynys Byr

  4,820 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 34. Deiseb i wahardd maglu bywyd gwyllt i’w defnyddio yn y fasnach ffwr

  2,130 llofnod

 35. Dylid canslo arholiadau safon UG 2020

  2 llofnod

 36. Atal yr arfer o ddargyfeirio Cerbydau Nwyddau Trwm drwy ardaloedd preswyl

  6 llofnod

 37. Gwneud ymwybyddiaeth amgylcheddol yn orfodol ac yn fodiwl allweddol mewn ysgolion yng Nghymru ar gyfer pob blwyddyn (Addysg Gynradd ac Uwchradd)

  35 llofnod

 38. ARBED YR HEN YSGOL GANOLRADD I FERCHED Y BONTFAEN RHAG EI DYMCHWEL

  5,541 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 39. Dylid ei gwneud yn ofynnol i archfarchnadoedd roi unrhyw fwyd sydd dros ben i elusennau

  84 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 40. Cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer biniau ailgylchu a chasglu deunyddiau i’w hailgylchu ym mhob lleoliad addysg yng Nghymru

  17 llofnod

 41. Achub y caeau gleision yng Nghefn yr Hendy, Meisgyn

  697 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2020

 42. ACHUBWCH FEDDYGFEYDD ANGENRHEIDIOL

  69 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2020

 43. Ymchwiliad i'r polisi chwarae sy'n caniatáu i blant chwarae mewn modd a allai fygwth bywyd

  6 llofnod

 44. Achub adran Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

  14,564 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 45. Gwrthwynebu cynnig Costain i weithredu Opsiwn B ar gyfer dargyfeirio'r A465 ym Mryn-mawr.

  1,128 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 46. Gorsaf yn Sanclêr – Cefnogwch y cais am orsaf drennau yn Sanclêr

  562 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 47. Peidio â gwneud TGAU Cymraeg yn orfodol mewn ysgolion Saesneg eu hiaith yng Nghymru

  26 llofnod

 48. Rhyddid i Roi Gwaed

  704 llofnod

 49. Dylai pob sefydliad bwyd, o dan y gyfraith, gadw amrywiaeth o gynhyrchion heb glwten

  13 llofnod

 50. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu

  6,576 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV