Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

201 deiseb

 1. Save our precious environment. Stop an anonymous developer destroying Model Farm

  Gwrthodwyd

 2. Gwella Gofal Iechyd Endometriosis yng Nghymru Cefndir

  67 llofnod

 3. Give the people a vote (referendum) before introducing a default 20 mph speed limit in towns

  Gwrthodwyd

 4. Banned COVID Vaccine passport in Wales.

  Gwrthodwyd

 5. Put split barriers on the end of beach hill, aberavan Port talbot.

  Gwrthodwyd

 6. Place speed camera and limit speed to 50mph on A469 by Llanbradach. The road is very loud until late

  Gwrthodwyd

 7. Ban racist language,politics,policies,parties, politicians that incite racism to get votes

  Gwrthodwyd

 8. Remove the requirement to use NHS COVID tests on entry to Wales from overseas.

  Gwrthodwyd

 9. Lift mask 'mandates" Especially for schoolchildren in Wales,

  Gwrthodwyd

 10. Gwella gwasanaethau iechyd i bobl ag epilepsi sy’n byw yng Nghymru

  631 llofnod

 11. Stop Cardiff University scaling down students grades . We want the grades we earned and deserve!!!

  Gwrthodwyd

 12. Llywodraeth Cymru i gwrdd â chynulleidfa ehangach o ofalwyr di-dâl

  18 llofnod

 13. Lleihau’r costau ar gyfer prawf PCR yng Nghymru i’r rhai sy’n dychwelyd o wyliau tramor a rhoi terfyn ar hunanynysu i’r rhai sydd wedi cael y brechlyn

  144 llofnod

 14. Allow birth partners to stay for the duration of labour, and for longer after the birth of baby.

  Gwrthodwyd

 15. Lift all Maternity birthing partner visiting/staying over restrictions.

  Gwrthodwyd

 16. Gwahardd polystyren a phlastigau untro eraill!

  84 llofnod

 17. Dylid cynnig brechiad Covid-19 i blant sy'n agored i niwed yn glinigol.

  345 llofnod

 18. Request for employment law to be made a devolved matter

  Gwrthodwyd

 19. Dechrau ymchwiliad cyhoeddus i Wasanaethau Brys Aneurin Bevan

  6 llofnod

 20. Dylai menywod gael ei sgrinio’n rheolaidd gyda phrawf gwaed o’r enw CA125 i ganfod canser yr ofari.

  342 llofnod

 21. Dylid sicrhau darpariaeth briodol o wasanaethau a chefnogaeth i bobl yng Nghymru sydd wedi cael niwed i’r ymennydd

  424 llofnod

 22. Ban the use of fire and rehire in Wales

  Gwrthodwyd

 23. Support PGCE students who have not been given the same opportunities as the previous cohort.

  Gwrthodwyd

 24. Scrap the proposed plans for a 50mph limit on the Heads of the Valleys road (A465)

  Gwrthodwyd

 25. Stop children isolating for two weeks from school.

  Gwrthodwyd

 26. Ni ddylid cyfyngu ffordd newydd Blaenau’r Cymoedd i 50 mya.

  110 llofnod

 27. Stop Cardiff Council's landgrab of the Maindy Velodrome and ensure it stays a public open space.

  Gwrthodwyd

 28. Accountability for professionals fabricating concerns regarding parents

  Gwrthodwyd

 29. Diddymu Rheoliadau Coronafeirws a dod â holl gyfyngiadau COVID-19 i ben

  22 llofnod

 30. Dylid cael gwared ar fesurau cadw pellter cymdeithasol ym mhob priodas yng Nghymru yr haf hwn ar ôl 15 Gorffennaf 2021

  809 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 31. Dylid cyflwyno arosfannau bysiau mwy gwyrdd, a mwy 'cyfeillgar i wenyn' ledled Cymru

  168 llofnod

 32. Gwasanaeth sgrinio’r galon am ddim i bob plentyn rhwng 11 a 35 oed sy'n cynrychioli ei ysgol neu sir mewn chwaraeon

  2,356 llofnod

 33. Mae pob eiliad yn cyfrif: Dylid gosod diffibriliwr ym mhob ysgol yng Nghymru i'r cyhoedd gael mynediad ato

  51 llofnod

 34. Stop the development of Y Bryn Windfarm

  Gwrthodwyd

 35. Rhowch daliad bonws y GIG i’r gweithwyr asiantaeth sydd wedi gweithio mewn ysbytai a lleoliadau gofal iechyd eraill

  23 llofnod

 36. Rhaid i bob Ysbyty’r GIG, gan gynnwys y rhai sydd yn y cam cynllunio, gael ardal llesiant ar gyfer gweithwyr y GIG

  38 llofnod

 37. Stop the development of Y Bryn Onshore Wind Farm creating 250m high wind turbines in Afan valley.

  Gwrthodwyd

 38. Cyfyngu ar gynnal ymweliadau ag eiddo preswyl wedi'i feddiannu yng Nghymru tan ddiwedd pandemig COVID-19

  12 llofnod

 39. Introduce a new law called Widget's law in honour of my dog Widget.

  Gwrthodwyd

 40. I would like you to ask the Senedd to relax Covid restrictions on amateur singing in groups.

  Gwrthodwyd

 41. Talu bonws i athrawon uwchradd am farcio a safoni asesiadau swyddogol haf 2021

  1,234 llofnod

 42. Deddfau newydd i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth

  10,320 llofnod

 43. Dod â’r mesurau cadw pellter cymdeithasol i ben erbyn mis Awst 2021.

  35 llofnod

 44. Cynyddu’r cyllid ar gyfer Clinigau Hunaniaeth Rywedd yng Nghymru

  38 llofnod

 45. Investigate new moves from Academies affecting Grass Roots Football.

  Gwrthodwyd

 46. Make it compulsory for Welsh history and language to be taught in the Welsh education curriculum.

  Gwrthodwyd

 47. Ei gwneud yn ofyniad cyfreithiol i ailblannu coeden yn union le coeden sydd wedi'i chwympo â Gorchymyn Diogelu Coed.

  10 llofnod

 48. Dileu'r hyn sy’n rhwystro mynediad i waith cymdeithasol ac annog parch cydradd rhwng gofal cymdeithasol ac iechyd

  236 llofnod

 49. Adolygiad annibynnol di-oed o’r broses ddethol Haen 1 a Haen 2 yn Uwch-gynghrair Menywod Cymru

  2,526 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 50. Amddiffynnwch bobl Cymru - cymerwch gamau brys ar yr argyfwng tai nawr

  2,564 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV