Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau y cynhaliwyd dadl arnynt gan y Senedd

Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar y deisebau hyn

29 deiseb

 1. Rhowch rymoedd i Awdurdodau Lleol reoli'r farchnad dai yn ardaloedd gwledig a thwristaidd Cymru.

  5,386 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 17 Mawrth 2021

 2. Cynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng. Mae angen newid!

  5,159 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 10 Mawrth 2021

 3. Cefnogaeth ar gyfer y cynlluniau arfaethedig presennol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd yng Nghaerdydd mewn unrhyw ymchwiliad yn y dyfodol.

  11,392 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 3 Mawrth 2021

 4. Cynnal ymchwiliad annibynnol i'r dewis o safle ar gyfer y Ganolfan Ganser Velindre newydd arfaethedig.

  5,241 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 3 Mawrth 2021

 5. Blaenoriaethu athrawon, a staff ysgolion a gofal plant ar gyfer brechiadau COVID-19

  16,288 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 3 Mawrth 2021

 6. Rhowch y Brechlyn COVID i Swyddogion yr Heddlu fel blaenoriaeth

  10,879 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 3 Mawrth 2021

 7. Deddfu i atal newid enwau Cymraeg tai.

  18,103 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 20 Ionawr 2021

 8. Cadwch gampfeydd ar agor ac ystyriwch eu bod nhw mor bwysig â siopau, os cyflwynir cyfyngiadau symud cenedlaethol unwaith yn rhagor.

  20,616 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 13 Ionawr 2021

 9. Dylid agor cyrsiau golff gan eu bod yn chwarae rôl hanfodol o ran gwella iechyd corfforol ac iechyd meddyliol

  6,317 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 13 Ionawr 2021

 10. Cynyddwch nifer y bobl sy'n cael bod mewn mannau awyr agored fel y gall pob tîm yng Nghymru ailddechrau chwarae pêl-droed

  5,330 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 13 Ionawr 2021

 11. Ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020 fel bod gwersi yn cael eu dysgu.

  5,743 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 9 Rhagfyr 2020

 12. Caniatewch i archfarchnadoedd werthu eitemau “nad ydynt yn hanfodol” yn ystod y cyfyngiadau symud

  67,940 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 11 Tachwedd 2020

 13. Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru.

  34,736 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 4 Tachwedd 2020

 14. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu

  7,927 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 4 Tachwedd 2020

 15. Mynnu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol nawr ynghylch gwaredu mwd wedi’i halogi’n radiolegol yn nyfroedd Cymru.

  10,692 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 21 Hydref 2020

 16. Annog Llywodraeth Cymru i ddiwygio ei pholisi ar ryddhad ardrethi annomestig i helpu i gadw siopau Debenhams ar agor yng Nghymru

  5,790 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 8 Gorffennaf 2020

 17. Gwneud hyfforddiant Anabledd Dysgu yn orfodol ar gyfer staff ysbytai

  5,654 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 6 Tachwedd 2019

 18. Dibyniaeth ar gyffuriau presgripsiwn ac effeithiau diddyfnu - adnabyddiaeth a chefnogaeth

  213 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 22 Mai 2019

 19. Dylai pob dyn yng Nghymru gael mynediad drwy'r GIG at y profion diagnostig gorau posibl ar gyfer canser y prostad.

  6,345 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 6 Mawrth 2019

 20. Mynediad at Iaith Arwyddion Prydain i bawb

  1,162 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 6 Chwefror 2019

 21. Rhagdybiaeth o blaid Ysgolion Gwledig

  5,125 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 21 Tachwedd 2018

 22. Sgrinio Rheolaidd ar gyfer Diabetes Math 1 mewn Plant a Phobl Ifanc.

  2,570 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 3 Hydref 2018

 23. Mae sir Benfro yn dweud NA!! i gau adran damweiniau ac achosion brys Llwynhelyg!

  40,045 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 26 Medi 2018

 24. Atal Trwydded Forol 12/45/ML i ollwng gwaddodion morol ymbelydrol o safle niwclear Hinkley Point yn nyfroedd glannau Cymru ger Caerdydd

  7,033 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 23 Mai 2018

 25. Galw ar Lywodraeth Cymru i wahardd yr arfer o ddefnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau yng Nghymru

  6,398 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 7 Mawrth 2018

 26. Sicrhau y gall Pobl Anabl Ddefnyddio Trafnidiaeth Gyhoeddus Pryd Bynnag y Bo’i Hangen Arnynt

  22 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 31 Ionawr 2018

 27. Cymuned Port Talbot yn erbyn yr Archgarchar

  8,791 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 6 Rhagfyr 2017

 28. Diogelu Cerddoriaeth Fyw yng Nghymru

  5,383 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 12 Gorffennaf 2017

 29. Cefnogi Sgrinio Blynyddol ar gyfer Canser yr Ofari (CA125)

  104 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 29 Mawrth 2017

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV