Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau y cynhaliwyd dadl arnynt gan y Senedd

Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar y deisebau hyn

17 deiseb

 1. Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru

  11,027 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 7 Rhagfyr 2022

 2. Rhaid gwarchod mynyddoedd unigryw Cambria yng Nghanolbarth Cymru drwy eu dynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  3,571 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 30 Tachwedd 2022

 3. Peidiwch â gadael cleifion â chanser y fron metastatig yng Nghymru y tu ôl

  14,106 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 19 Hydref 2022

 4. Ymestyn adran 25B o Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

  10,572 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 28 Medi 2022

 5. Achub yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Rhaid i Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg gadw gofal brys 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos, dan arweiniad meddyg ymgynghorol

  10,678 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 29 Mehefin 2022

 6. Darparu llwybr clinigol, gofal meddygol, ac arbenigwyr i bobl â Syndrom Tourette yng Nghymru

  10,393 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 25 Mai 2022

 7. ARBED YR HEN YSGOL GANOLRADD I FERCHED Y BONTFAEN RHAG EI DYMCHWEL

  5,541 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 16 Chwefror 2022

 8. Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd

  30,133 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 19 Ionawr 2022

 9. Deddfau newydd i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth

  10,555 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 8 Rhagfyr 2021

 10. Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl

  5,682 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 3 Tachwedd 2021

 11. Rhowch rymoedd i Awdurdodau Lleol reoli'r farchnad dai yn ardaloedd gwledig a thwristaidd Cymru.

  5,386 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 17 Mawrth 2021

 12. Cynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng. Mae angen newid!

  5,159 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 10 Mawrth 2021

 13. Cefnogaeth ar gyfer y cynlluniau arfaethedig presennol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd yng Nghaerdydd mewn unrhyw ymchwiliad yn y dyfodol.

  11,392 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 3 Mawrth 2021

 14. Cynnal ymchwiliad annibynnol i'r dewis o safle ar gyfer y Ganolfan Ganser Velindre newydd arfaethedig.

  5,241 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 3 Mawrth 2021

 15. Ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020 fel bod gwersi yn cael eu dysgu.

  5,743 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 9 Rhagfyr 2020

 16. Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru.

  34,736 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 4 Tachwedd 2020

 17. Mynnu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol nawr ynghylch gwaredu mwd wedi’i halogi’n radiolegol yn nyfroedd Cymru.

  10,692 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 21 Hydref 2020

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV