Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau y cynhaliwyd dadl arnynt gan y Senedd

Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar y deisebau hyn

25 deiseb

 1. Ariannu ymchwil brechlyn i amddiffyn gwiwerod coch rhag feirws marwol brech y gwiwerod

  11,313 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 27 Medi 2023

 2. Cyflwyno mesurau diogelwch cynhwysfawr ar gyffordd 'Mynegbost' yr A477

  10,310 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 22 Tachwedd 2023

 3. Dylid gwneud cynlluniau rheoli cadwraeth yn orfodol ar gyfer henebion cofrestredig sydd mewn perygl fel Castell Rhiw'r Perrai

  7,469 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 18 Hydref 2023

 4. Prynu Sycharth, Cartref Owain Glyndŵr, er mwyn cadw'r safle yn saff i genedlaethau’r dyfodol

  10,539 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 13 Medi 2023

 5. Casglu a chyhoeddi data yn rheolaidd o ran faint o fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn

  60 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 12 Gorffennaf 2023

 6. Atal newid y terfynau cyflymder i 20mya ar 17eg Medi.

  21,920 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 28 Mehefin 2023

 7. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i arwain y ffordd drwy gefnogi treialon wythnos waith pedwar diwrnod yng Nghymru.

  1,619 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 10 Mai 2023

 8. Gwahardd rasio milgwn yng Nghymru

  35,101 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 8 Mawrth 2023

 9. Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru

  11,027 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 7 Rhagfyr 2022

 10. Rhaid gwarchod mynyddoedd unigryw Cambria yng Nghanolbarth Cymru drwy eu dynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  3,571 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 30 Tachwedd 2022

 11. Peidiwch â gadael cleifion â chanser y fron metastatig yng Nghymru y tu ôl

  14,106 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 19 Hydref 2022

 12. Ymestyn adran 25B o Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

  10,572 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 28 Medi 2022

 13. Achub yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Rhaid i Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg gadw gofal brys 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos, dan arweiniad meddyg ymgynghorol

  10,678 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 29 Mehefin 2022

 14. Darparu llwybr clinigol, gofal meddygol, ac arbenigwyr i bobl â Syndrom Tourette yng Nghymru

  10,393 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 25 Mai 2022

 15. ARBED YR HEN YSGOL GANOLRADD I FERCHED Y BONTFAEN RHAG EI DYMCHWEL

  5,541 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 16 Chwefror 2022

 16. Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd

  30,133 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 19 Ionawr 2022

 17. Deddfau newydd i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth

  10,555 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 8 Rhagfyr 2021

 18. Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl

  5,682 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 3 Tachwedd 2021

 19. Rhowch rymoedd i Awdurdodau Lleol reoli'r farchnad dai yn ardaloedd gwledig a thwristaidd Cymru.

  5,386 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 17 Mawrth 2021

 20. Cynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng. Mae angen newid!

  5,159 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 10 Mawrth 2021

 21. Cefnogaeth ar gyfer y cynlluniau arfaethedig presennol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd yng Nghaerdydd mewn unrhyw ymchwiliad yn y dyfodol.

  11,392 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 3 Mawrth 2021

 22. Cynnal ymchwiliad annibynnol i'r dewis o safle ar gyfer y Ganolfan Ganser Velindre newydd arfaethedig.

  5,241 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 3 Mawrth 2021

 23. Ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020 fel bod gwersi yn cael eu dysgu.

  5,743 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 9 Rhagfyr 2020

 24. Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru.

  34,736 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 4 Tachwedd 2020

 25. Mynnu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol nawr ynghylch gwaredu mwd wedi’i halogi’n radiolegol yn nyfroedd Cymru.

  10,692 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 21 Hydref 2020

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV