Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

58 deiseb

 1. Rhaid gwarchod mynyddoedd unigryw Cambria yng Nghanolbarth Cymru drwy eu dynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  3,461 llofnod

 2. Deiseb ar gyfer ymchwiliad Llywodraeth Cymru i ymgyrch gweithredwyr hawliau traws ym Mhrifysgol Caerdydd

  2,343 llofnod

 3. Dylid caniatáu eithriadau i'r rheol deiliadaeth 182 diwrnod i leihau niwed i fusnesau hunanddarpar dilys yng Nghymru

  1,626 llofnod

 4. Dylai Llywodraeth Cymru gynnal refferendwm cyn ehangu maint y Senedd.

  1,594 llofnod

 5. Rhoi'r gorau i’r defnydd o gontractau allanol yng Nghanolfan Awyr Agored Genedlaethol Cymru, Plas Menai

  1,246 llofnod

 6. Helpu i wella ansawdd dŵr yn Afon Wysg drwy uwchraddio systemau carthffosiaeth yn nyffryn Wysg.

  1,121 llofnod

 7. Cydnabod pwysigrwydd Cynorthwywyr Addysgu fel asedau pwysig i ysgolion drwy godi eu cyflog

  931 llofnod

 8. Dylid gwrthod y cynnig ynghylch 36 o Aelodau ychwanegol o’r Senedd erbyn 2026.

  738 llofnod

 9. Dylid adolygu'r penderfyniad yn caniatáu i awdurdodau lleol gynyddu premiymau’r dreth gyngor ar ail gartrefi i 300 y cant

  662 llofnod

 10. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi siomi pobl Gogledd Cymru a dylid ei rannu’n unedau llai.

  629 llofnod

 11. Dod â "llosgi dan reolaeth" i ben yng Nghymru.

  603 llofnod

 12. Gwarchod Mynydd Eglwysilan a Chefn Eglwysilan

  575 llofnod

 13. Dylid cymhwyso buddiannau Cymru ac amddiffyn cyfraith ryngwladol yn erbyn marwolaeth pysgod oherwydd EDF-Hinkley yn Aber Afon Hafren

  552 llofnod

 14. Ailystyried eithrio staff cartrefi gofal rhag cael y taliad ychwanegol ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol

  540 llofnod

 15. Mwy o ddiogelwch i goed hynafol a hynod yng Nghymru. Gall hen goed gael eu symud. Rhaid rhoi’r gorau i dorri coed

  464 llofnod

 16. Dylai "Rhewi ar adeiladu ffyrdd" Llywodraeth Cymru gynnwys cymal ar gyfer achosion sy'n peri perygl i fywyd

  454 llofnod

 17. Rhaid gweithredu ar unwaith i roi terfyn ar aflonyddu rhywiol yn HOLL ysgolion Cymru, nid ysgolion uwchradd yn unig

  392 llofnod

 18. Rhowch groesfan i gerddwyr ar yr A4042 wrth groesffordd Goytre Arms a lleihau’r terfyn cyflymder i 20mya

  385 llofnod

 19. Adolygu’r polisi tai dros dro mewn argyfwng sy’n effeithio ar ein cymunedau.

  306 llofnod

 20. Ymrwymo i awdurdodau lleol fabwysiadu gwaith cynnal a chadw ystadau tai newydd

  266 llofnod

 21. Rhaid newid y ffordd y caiff awdurdodau lleol yng Nghymru eu llywodraethu gan ddefnyddio'r system Arweinydd/Cabinet/Craffu.

  147 llofnod

 22. Creu 'Strategaeth Cwsg Genedlaethol' i roi terfyn ar dlodi gwelyau plant yng Nghymru

  116 llofnod

 23. Galw ar y Gweinidog Iechyd i gyflwyno cyfleusterau Triniaeth â Chymorth Heroin yng Nghymru

  102 llofnod

 24. Ailenwi ‘Wales’, gan ddefnyddio ei henw gwreiddiol, sef Cymru.

  91 llofnod

 25. Cyhoeddi canllawiau i bob ysgol er mwyn sicrhau y gall plant ddewis gwisgo trowsus byr hyd at y gliniau yn yr haf

  91 llofnod

 26. Eithrio ffyrdd A a B yng Nghymru o’r cyfyngiad cyflymder cyffredinol arfaethedig o 20 mya

  82 llofnod

 27. Ni ddylai arddangos gwybodaeth am galorïau ar fwydlenni fyth fod yn ofyniad cyfreithiol yng Nghymru.

  80 llofnod

 28. Rhaid glanhau’r sbwriel ym Mae Caerdydd, yn enwedig y sbwriel yn y dŵr.

  78 llofnod

 29. Insiwleiddio holl gartrefi Cymru rhag y gwres a'r oerfel... cyflwyno grantiau sy'n agored i bawb!

  71 llofnod

 30. Dylid gwahardd rhoi pysgod aur yn wobrau mewn ffeiriau a charnifalau yng Nghymru

  65 llofnod

 31. Gwahardd cadachau gwlyb yn llwyr

  63 llofnod

 32. Sicrhau bod archeolegwyr yn cynnal arolwg o bob gwaith mawr sy’n tarfu ar y ddaear

  54 llofnod

 33. Deddfu i atal cwmnïau dŵr rhag achosi camdriniaeth amgylcheddol

  53 llofnod

 34. Cyflwyno gwasanaeth bws uniongyrchol, rheolaidd i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru o’r Fenni ac ati

  45 llofnod

 35. Dylid codi’r trothwy ar gyfer rhyddhad ardrethi busnesau bach i gyd-fynd â Lloegr a’r Alban.

  43 llofnod

 36. Cyflwyno'r system Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy ar gyfer etholiadau'r Senedd yn 2026.

  41 llofnod

 37. Sicrhau bod darllen y Mabinogion yn orfodol mewn ysgolion cynradd/uwchradd.

  36 llofnod

 38. Dylid gwahardd planhigion plastig yng Nghymru

  25 llofnod

 39. Gwneud i bob trên stopio ym mhob gorsaf ar rwydwaith rheilffyrdd Cymru.

  25 llofnod

 40. Dylid gwahardd polystyren

  24 llofnod

 41. Ailgyflwynwch y cynlluniau 'hawl i brynu' a 'rhentu i brynu'.

  23 llofnod

 42. Dylid newid y weithdrefn ddeisebau er mwyn sicrhau bod deisebau sy’n cael eu hystyried yn cael eu cefnogi yn bennaf gan bobl Cymru

  20 llofnod

 43. Gwahardd gwerthu vapes untro

  19 llofnod

 44. Dylid ailddyrannu’r £30 miliwn sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer terfynau 20mya, i’r GIG, sydd mewn argyfwng, yn enwedig Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr!

  18 llofnod

 45. Gwrthod y defnydd arfaethedig o Restrau Pleidiau Caeedig yn etholiadau'r Senedd yn y dyfodol

  18 llofnod

 46. Newid y rheolau ymweld ar gyfer aelodau o’r teulu mewn ysbytai

  18 llofnod

 47. Sicrhau bod brechlynnau brech y mwncïod yn cael eu cyflwyno’n gyflym yng Nghymru

  16 llofnod

 48. Dylid gwahardd gwerthu gweddillion dynol heb brawf o ganiatâd, a dychwelyd gweddillion y bobl na chafwyd caniatâd ar eu cyfer

  14 llofnod

 49. Creu Cerdyn / Ap Trafnidiaeth Gyhoeddus Genedlaethol

  13 llofnod

 50. Gwneud i Lywodraeth Cymru adolygu ei bandiau a gwerthoedd treth gyngor.

  13 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV