Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

69 deiseb

 1. Cael gwared ar y 'Gweithredoedd Sylfaenol' a’r gostyngiadau arfaethedig mewn taliadau o dan y Cynllun Ffermio Cynaliadwy.

  15,950 llofnod

 2. Llywodraeth Cymru i ddiogelu cyllid mewn addysg rhag toriadau Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol.

  10,975 llofnod

 3. Mae angen ymchwiliad gyhoeddus ar bobl Cymru i’r rhodd o £200,000 i Vaughan Gething.

  7,156 llofnod

 4. Parhau i ariannu swyddogion heddlu ysgolion sy'n addysgu plant ac yn cefnogi ysgolion

  5,713 llofnod

 5. Galw etholiad cynnar i’r Senedd.

  3,587 llofnod

 6. Deddfu i sicrhau bod briciau gwenoliaid duon yn cael eu gosod ym mhob adeilad newydd yng Nghymru

  3,259 llofnod

 7. Gwahardd ffonau clyfar ym mhob ysgol yng Nghymru (gydag esemptiadau ar gyfer amgylchiadau eithriadol)

  2,350 llofnod

 8. Ystyried opsiynau i drosglwyddo perchnogaeth asedau hanesyddol o Ystad y Goron i Lywodraeth Cymru

  1,601 llofnod

 9. Stopio cadw plant, pobl ifanc ac oedolion ag anableddau dysgu ac awtistiaeth mewn ysbytai.

  1,505 llofnod

 10. Clustogfa orfodol 1000 metr ar gyfer yr holl chwareli newydd a phresennol

  1,427 llofnod

 11. Gwnewch Herwgydio Anifeiliaid Anwes yn Drosedd Benodol yng Nghymru

  780 llofnod

 12. Caniatáu i deuluoedd Cymru sydd wedi colli baban cyn 24 wythnos gael tystysgrif colli baban.

  716 llofnod

 13. Diddymu holl bolisïau Llywodraeth Cymru o Agenda 21/Agenda 2030/Datblygu Cynaliadwy, gan gynnwys Sero Net

  565 llofnod

 14. Rhaid i bolisïau neu brosiectau’r Llywodraeth sy’n costio dros £10 miliwn gael eu cymeradwyo gan etholwyr

  550 llofnod

 15. Gwneud y menopos yn rhan orfodol o'r cwricwlwm ar gyfer pob myfyriwr y gwyddorau gofal iechyd a meddygaeth.

  525 llofnod

 16. Cael gwared ar y Cynllun Cymru Wrth-hiliol, sy’n gynllun HILIOL a hurt

  410 llofnod

 17. Mae datblygiadau ffermydd gwynt yn debyg i foddi cymoedd Cymru a’r hen ddiwydiant llechi. Stopiwch nhw.

  382 llofnod

 18. Rhoi llais i gymdogion pan fydd perchnogion llety gwyliau yn dechrau gwneud cais am drwyddedau

  336 llofnod

 19. Dylid cynnal adolygiad cynhwysfawr o waith Cyfoeth Naturiol Cymru a methiannau’r sefydliad o ran cyflawni ei rwymedigaethau statudol i ddiogelu Cymru

  336 llofnod

 20. Gwahardd Ambiwlansys rhag cael eu defnyddio fel gwelyau ychwanegol ar gyfer ysbytai

  334 llofnod

 21. Gosod rheolau llymach i gyfyngu ar y rhoddion a’r taliadau a gaiff Aelodau o’r Senedd

  326 llofnod

 22. Cyfarwyddo GIG Cymru i ychwanegu Adenomyosis at y rhestr A i Y ar ei wefan 111

  321 llofnod

 23. Gwella diogelwch yr A458, Treberfedd, Powys ar frys yn sgil gyrru peryglus parhaus

  308 llofnod

 24. Cefnogi Ffermwyr Cymru a sicrhau bod ffermwyr yn gallu parhau â’u gwaith o fwydo’r genedl.

  223 llofnod

 25. Sicrhau diagnosis a thriniaeth i bobl sy'n dioddef o sgîl-effeithiau negyddol brechlyn COVID-19

  211 llofnod

 26. Rhaid diogelu ein bywyd gwyllt ... dylid gwahardd glaswellt plastig yng Nghymru!

  182 llofnod

 27. Gwnewch Ebrill 7fed yn ddiwrnod i gofio hil-laddiad 1994 yn erbyn y Tutsi yn Rwanda yng Nghymru

  165 llofnod

 28. Rydym yn mynnu bargen deg i drigolion yr effeithir arnynt gan y cynllun Arbed/y Rhaglen Arbed Ynni Cymunedau

  163 llofnod

 29. Lleihau bil treuliau Aelodau o’r Senedd

  155 llofnod

 30. Creu llwybr gofal a thriniaeth ARFID a’i roi ar waith ym mhob bwrdd iechyd yng Nghymru

  152 llofnod

 31. Sefydlu ‘Cymdeithas Gofal’ i Fynd i’r Afael â’r Argyfwng COVID Hir yng Nghymru

  128 llofnod

 32. Cyflwyno gofyniad statudol i awdurdodau lleol gludo plant i ysgolion Cyfrwng Cymraeg

  128 llofnod

 33. Estyn Unedau Cyfeirio Disgyblion i gynnwys darpariaeth chweched dosbarth

  124 llofnod

 34. Gwyliau ysgol byrrach ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol

  123 llofnod

 35. Darparu croesfan i gerddwyr ar yr A4042 yn Llanofer; ei gwneud yn ddiogel i ddefnyddwyr bysiau a gostwng y terfyn cyflymder.

  120 llofnod

 36. Dylid cyflwyno profion arferol ar gyfer Strep B ym mhob menyw feichiog ledled Cymru.

  115 llofnod

 37. Dylid cyflwyno rhwydwaith o Lyfrgelloedd Teganau ledled Cymru

  106 llofnod

 38. Gwneud i bob Cyngor ddarparu canolfannau achub cathod

  98 llofnod

 39. Cadwch faes parcio traeth Ynyslas ar agor.

  91 llofnod

 40. Dylid grymuso Meddygon i ragnodi meddyginiaeth (ADHD) i blant sydd ar restrau aros hir

  77 llofnod

 41. Etholiad cyffredinol awtomatig os yw'r blaid sydd mewn grym yn newid ei harweinydd ac felly'n newid y Prif Weinidog yng nghanol tymor.

  75 llofnod

 42. Ymchwiliwch i daliadau ac arfer deintyddol sy’n effeithio ar iechyd deintyddol ac iechyd cyffredinol y tlotaf yng Nghymru.

  73 llofnod

 43. Gwahardd gwleidyddion rhag derbyn rhoddion.

  56 llofnod

 44. Annog Llywodraeth Cymru i ailystyried y defnydd o BMI yn Rhaglen Plant Iach Cymru

  56 llofnod

 45. Sganiau Dexa i bob menyw dros 60 oed a menywod â risg uchel o Osteoporosis.

  52 llofnod

 46. Caniatáu deisebau sy’n gofyn i wleidyddion ymddiswyddo.

  37 llofnod

 47. Lleihau amser aros triniaeth canser - 62 o ddiwrnodau i 30 o ddiwrnodau ar y mwyaf yng Nghymru.

  31 llofnod

 48. Adeiladu gorsafoedd trenau newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre a maes sioe Nant y Ci yn Sir Gaerfyrddin

  29 llofnod

 49. Lleihau elfen lafar y cymhwyster TGAU Cymraeg ar gyfer disgyblion â mudandod dethol

  29 llofnod

 50. Dylid gweithredu ar frys i wella amseroedd ymateb ar unwaith Gasanaethau Ambiwlans Cymru.

  28 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV