Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

71 deiseb

 1. Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru.

  34,684 llofnod

 2. Deddfu i atal newid enwau Cymraeg tai.

  17,735 llofnod

 3. Dylid argraffu rhif cofrestru cerbydau ar becynnau bwyd brys a werthir drwy ffenest y car

  8,021 llofnod

 4. Cynnal ymchwiliad annibynnol i'r dewis o safle ar gyfer y Ganolfan Ganser Velindre newydd arfaethedig.

  5,156 llofnod

 5. Cyflwyno deunyddiau dysgu gwrth-hiliaeth i blant mewn ysgolion yng Nghymru i leihau troseddau casineb.

  3,909 llofnod

 6. Dylid gorfodi gwisgo mygydau/gorchuddion wyneb mewn siopau.

  3,773 llofnod

 7. Ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020 fel bod gwersi yn cael eu dysgu.

  3,012 llofnod

 8. Gwersi rhithwir ar-lein dan arweiniad athrawon ar gyfer pob plentyn ysgol

  2,734 llofnod

 9. Deiseb i wahardd maglu bywyd gwyllt i’w defnyddio yn y fasnach ffwr

  2,327 llofnod

 10. Rhowch godiad cyflog i nyrsys yn unol â’r hyn a roddir i staff rheng flaen eraill yn ystod pandemig COVID-19

  1,984 llofnod

 11. Mynnu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol nawr ynghylch gwaredu mwd wedi’i halogi’n radiolegol yn nyfroedd Cymru.

  1,551 llofnod

 12. Caniatáu i Ysgolion Dawns yng Nghymru ailagor ar unwaith ar gyfer gwersi dan do

  1,302 llofnod

 13. Gwnewch hyfforddiant adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) yn orfodol mewn ysgolion

  800 llofnod

 14. Cyflwyno cyllidebau iechyd personol a gofal personol yng Nghymru

  628 llofnod

 15. Gorchmynnwch Gynghorau Cymru i gymhwyso gordal o 100 y cant o leiaf i’r Dreth Gyngor ar ail gartrefi.

  566 llofnod

 16. Dylid sicrhau bod technoleg yr aelodau prosthetig a ddarperir gan GIG Cymru cystal â’r hyn a geir yng ngweddill y DU.

  557 llofnod

 17. Caniatáu i gantorion / adloniant byw ailddechrau yn yr awyr agored

  546 llofnod

 18. Dylid creu Amgueddfa Genedlaethol ar gyfer Hanes a Threftadaeth Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

  467 llofnod

 19. Helpwch gymunedau yng Nghymru i brynu asedau cymunedol: Gweithredwch Ran 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011

  359 llofnod

 20. Dylid ymestyn y Grant Cartrefi Gwyrdd newydd i Gymru.

  340 llofnod

 21. Diogelwch ar y ffyrdd: Gostwng y terfyn cyflymder ar gefnffordd yr A487 i 20 milltir yr awr drwy Benparcau, Aberystwyth.

  312 llofnod

 22. Caniatáu i Barlyrau Tatŵs a Salonau Harddwch, Campfeydd a Phyllau Nofio ailagor.

  305 llofnod

 23. Dylid caniatáu i bartneriaid genedigaeth fod yn bresennol adeg sganiau, dechrau esgor, yn ystod yr enedigaeth ac ar ôl yr enedigaeth.

  280 llofnod

 24. Dylid categoreiddio ysgolion fel seilwaith hanfodol

  264 llofnod

 25. Dylid sbarduno is-etholiad ar gyfer Aelodau sy'n dymuno newid eu hymlyniad o ran plaid

  262 llofnod

 26. Rhowch y £7 miliwn yn ôl yn y gronfa Trawsnewid Iechyd Meddwl.

  227 llofnod

 27. Dysgu cymorth cyntaf iechyd meddwl yn ysgolion Cymru

  216 llofnod

 28. Uno Yr Hôb a Chaergwrle i greu ward dau aelod yn Sir y Fflint.

  203 llofnod

 29. Dylai Cymru arwain ar ddod â chyflogau’r GIG nôl i fod yn unol â chostau chwyddiant dros y 10 mlynedd diwethaf.

  177 llofnod

 30. Sefydlu Asiantaeth Gorfodi ym maes yr Amgylchedd a Bywyd Gwyllt yng Nghymru i ymdrin â throseddau amgylcheddol.

  166 llofnod

 31. Sicrhau nad yw gwisgo mygydau mewn siopau yn dod yn orfodol

  158 llofnod

 32. Rhowch statws “gweithiwyr allweddol” i bractisau deintyddol a'u staff

  135 llofnod

 33. Gwneud hyfforddiant gwrth-hiliaeth yn orfodol i bob Cynghorydd etholedig ac Aelod o'r Senedd yng Nghymru

  129 llofnod

 34. Rhowch gymorth ariannol i unigolion hunangyflogedig yn niwydiant cerddoriaeth fyw Cymru

  128 llofnod

 35. Ymchwilio i’r pwerau sydd gan Senedd Cymru mewn perthynas â gwahardd therapi newid cyfeiriadedd rhywiol

  124 llofnod

 36. Gwneud ymwybyddiaeth amgylcheddol yn orfodol ac yn fodiwl allweddol mewn ysgolion yng Nghymru ar gyfer pob blwyddyn (Addysg Gynradd ac Uwchradd)

  124 llofnod

 37. Sicrhau bod pob ysgol gynradd yn cadw pellter cymdeithasol o 1 metr fan lleiaf ym mis Medi 2020.

  123 llofnod

 38. Sicrhau bod gweithgynhyrchu a chynhyrchu cyfarpar diogelu personol (PPE) digonol ar gyfer Cymru, yng Nghymru, ar ôl Covid-19.

  117 llofnod

 39. Dilyn Llywodraeth yr Alban a dysgu hanes LGBTQ Cymru ym mhob ysgol yng Nghymru.

  109 llofnod

 40. Cyflwyno mesurau diogelwch ar y ffyrdd ar yr A44 yn Llanbadarn Fawr, Ceredigion

  105 llofnod

 41. Rhyddhau'r £59 miliwn o bunnoedd i'r celfyddydau er mwyn atal lleoliadau cerddoriaeth lleol ar lawr gwlad rhag cau

  99 llofnod

 42. Sefydlu ac adeiladu cangen newydd o Amgueddfa Cymru sy’n canolbwyntio ar ran Cymru mewn trefedigaethedd

  97 llofnod

 43. Dysgwch blant Cymru am sut y gwnaeth Cymru wladychu Patagonia

  95 llofnod

 44. Newid i wyliau ysgol yr haf!

  80 llofnod

 45. Cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer biniau ailgylchu a chasglu deunyddiau i’w hailgylchu ym mhob lleoliad addysg yng Nghymru

  79 llofnod

 46. Triniaeth mewn siambr ocsigen i gleifion ffibromyalgia wedi'i hariannu drwy'r GIG

  62 llofnod

 47. Gadewch i bobl Cymru ddefnyddio ap Tracio ac Olrhain yr Almaen! Allwn ni ddim aros am ap o Loegr!

  61 llofnod

 48. Dylid adfer nofio am ddim i bensiynwyr

  52 llofnod

 49. Dylid rhoi seibiant treth stamp o ran pob tŷ sy’n cael ei brynu yng Nghymru

  52 llofnod

 50. Caniatáu i ddisgyblion wisgo mygydau ym mhob rhan o safle’r ysgol

  47 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV