Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

87 deiseb

 1. Cadwch gampfeydd ar agor ac ystyriwch eu bod nhw mor bwysig â siopau, os cyflwynir cyfyngiadau symud cenedlaethol unwaith yn rhagor.

  14,012 llofnod

 2. Caniatáu i blant fynd i mewn i ardaloedd dan gyfyngiadau symud i barhau i hyfforddi gyda'u clybiau chwaraeon.

  9,825 llofnod

 3. Dylid argraffu rhif cofrestru cerbydau ar becynnau bwyd brys a werthir drwy ffenest y car

  8,116 llofnod

 4. Dylid caniatáu i bartneriaid genedigaeth fod yn bresennol adeg sganiau, dechrau esgor, yn ystod yr enedigaeth ac ar ôl yr enedigaeth.

  5,992 llofnod

 5. Dylid diogelu Gwarchodfa Natur Cynffig gan ddefnyddio pwerau prynu gorfodol

  5,963 llofnod

 6. Mae’r sector gwallt a harddwch wedi profi ei fod yn ddiogel o ran COVID-19. Peidiwch â’n cau a pheryglu swyddi yng Nghymru unwaith yn rhagor

  5,354 llofnod

 7. Cyflwyno deunyddiau dysgu gwrth-hiliaeth i blant mewn ysgolion yng Nghymru i leihau troseddau casineb.

  3,997 llofnod

 8. Dylid gwahardd cewyll adar hela

  3,632 llofnod

 9. Cynyddwch nifer y bobl sy'n cael bod mewn mannau awyr agored fel y gall pob tîm yng Nghymru ailddechrau chwarae pêl-droed

  2,571 llofnod

 10. Dileu Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb o’r elfen orfodol o Fil Cwricwlwm 2020.

  2,116 llofnod

 11. Rhowch godiad cyflog i nyrsys yn unol â’r hyn a roddir i staff rheng flaen eraill yn ystod pandemig COVID-19

  2,032 llofnod

 12. Dylai Llywodraeth Cymru ail-brynu ac adnewyddu Coleg Harlech

  1,468 llofnod

 13. Dylai penderfyniadau ar y cyd ac adolygu cynlluniau gofal iechyd meddwl misol fod yn ofyniad cyfreithiol

  1,212 llofnod

 14. Gwnewch hyfforddiant adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) yn orfodol mewn ysgolion

  1,121 llofnod

 15. Gwahardd cynhyrchu, gwerthu a defnyddio maglau anifeiliaid unwaith ac am byth yng Nghymru

  1,067 llofnod

 16. Rhaid cefnogi busnesau bach a chanolig yn y diwydiant gwallt a harddwch yn ystod cyfnodau clo lleol

  1,063 llofnod

 17. Ailystyried y cyfnod clo ac ymchwilio i dystiolaeth wyddonol nad yw’n gweithio a’i fod yn achosi mwy o niwed.

  1,011 llofnod

 18. Dylid caniatáu i bobl hŷn gael mynediad i gyfleusterau chwaraeon awyr agored ar gyfer eu lles corfforol a meddyliol

  1,005 llofnod

 19. Cyflwyno cyllidebau iechyd personol a gofal personol yng Nghymru

  766 llofnod

 20. Cyflwyno moratoriwm ar gymeradwyo unrhyw losgyddion gwastraff newydd ar raddfa fawr yng Nghymru.

  717 llofnod

 21. Helpwch gymunedau yng Nghymru i brynu asedau cymunedol: Gweithredwch Ran 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011

  580 llofnod

 22. Caniatáu i gantorion / adloniant byw ailddechrau yn yr awyr agored

  576 llofnod

 23. Dileu arholiadau TGAU a Safon Uwch

  527 llofnod

 24. Gadewch i dafarndai a bariau fasnachu, a chanslo'r cyrffyw

  500 llofnod

 25. Dylid creu Amgueddfa Genedlaethol ar gyfer Hanes a Threftadaeth Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

  480 llofnod

 26. Caniatáu i chwaraeon hamdden (rhai nad ydynt yn seiliedig ar dimau) yn yr awyr agored ddigwydd ar draws ffiniau sirol

  464 llofnod

 27. Mae angen cymhwyso mesurau deddfwriaethol nawr i weithredu argymhellion Comisiwn y Gyfraith i ddiddymu Lesddaliad

  390 llofnod

 28. Cynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng. Mae angen newid!

  364 llofnod

 29. Ei gwneud yn ofynnol i ganolfannau arholiadau lleol yng Nghymru dderbyn myfyrwyr sy’n cael addysg yn y cartref ar gyfer arholiadau cyhoeddus

  356 llofnod

 30. Diogelwch ar y ffyrdd: Gostwng y terfyn cyflymder ar gefnffordd yr A487 i 20 milltir yr awr drwy Benparcau, Aberystwyth.

  322 llofnod

 31. Capiwch holl dreth gyngor sir Cymru ar 3 y cant. Rhaid cynnal refferendwm o’r cyhoedd os dymunir mynd dros 3 y cant

  310 llofnod

 32. Rhoi terfyn ar ddirywiad treftadaeth Pontypridd - achubwch y Bont Wen

  284 llofnod

 33. Dylid sbarduno is-etholiad ar gyfer Aelodau sy'n dymuno newid eu hymlyniad o ran plaid

  280 llofnod

 34. Llywodraeth Cymru i benodi Gweinidog anabledd pwrpasol o fewn tymor nesaf y Llywodraeth

  256 llofnod

 35. Rhowch y £7 miliwn yn ôl yn y gronfa Trawsnewid Iechyd Meddwl.

  246 llofnod

 36. Caniatáu i athletwyr iau Cymru hyfforddi dan yr un rheoliadau Covid â’u cymheiriaid iau yn Lloegr

  212 llofnod

 37. Sefydlu TGAU Astudiaethau Natur i helpu i baratoi cenedlaethau'r dyfodol i fynd i'r afael â'r bygythiadau sy'n wynebu natur

  200 llofnod

 38. Sefydlu Asiantaeth Gorfodi ym maes yr Amgylchedd a Bywyd Gwyllt yng Nghymru i ymdrin â throseddau amgylcheddol.

  189 llofnod

 39. Dylid addasu maes llafur hyfforddiant athrawon i gynnwys Hyfforddiant Trawsnewidiol a Deallusrwydd Emosiynol

  188 llofnod

 40. Addasu’r neges cyfyngiadau symud lleol i "Aros yn Lleol" yn hytrach nag aros o fewn ffiniau sirol

  185 llofnod

 41. Dylai Cymru arwain ar ddod â chyflogau’r GIG nôl i fod yn unol â chostau chwyddiant dros y 10 mlynedd diwethaf.

  184 llofnod

 42. Dylid caniatáu i athletwyr amatur mewn ardal sydd o dan gyfyngiadau lleol barhau i hyfforddi a chael hyfforddiant y tu allan i'r ardal honno

  172 llofnod

 43. Polisi a chyllid clir ar gyfer ysbytai a chartrefi gofal ar gyfer ymweliadau rhithwir yn ystod cyfnodau o gyfyngiadau symud

  154 llofnod

 44. Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno profion gorfodol ar yr holl deithwyr sy’n cyrraedd Maes Awyr Caerdydd

  152 llofnod

 45. Rhowch rymoedd i Awdurdodau Lleol reoli'r farchnad dai yn ardaloedd gwledig a thwristaidd Cymru.

  141 llofnod

 46. Gwneud hyfforddiant gwrth-hiliaeth yn orfodol i bob Cynghorydd etholedig ac Aelod o'r Senedd yng Nghymru

  139 llofnod

 47. Ymchwilio i’r pwerau sydd gan Senedd Cymru mewn perthynas â gwahardd therapi newid cyfeiriadedd rhywiol

  139 llofnod

 48. Cynyddu nifer y bobl sy’n cael mynd i dderbyniadau priodas.

  135 llofnod

 49. Rhannu Sir Rhondda Cynon Taf ac uno Cwm Cynon â Sir Merthyr

  127 llofnod

 50. Sicrhau bod gweithgynhyrchu a chynhyrchu cyfarpar diogelu personol (PPE) digonol ar gyfer Cymru, yng Nghymru, ar ôl Covid-19.

  122 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV