Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

32 deiseb

 1. Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru.

  6,648 llofnod

 2. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu

  6,593 llofnod

 3. Annog Llywodraeth Cymru i ddiwygio ei pholisi ar ryddhad ardrethi annomestig i helpu i gadw siopau Debenhams ar agor yng Nghymru

  5,783 llofnod

 4. Gofynnwch i’r Senedd ailystyried ei phenderfyniad i beidio â rhoi cyllid brys i sŵau ac acwaria.

  5,497 llofnod

 5. Deiseb i wahardd maglu bywyd gwyllt i’w defnyddio yn y fasnach ffwr

  2,130 llofnod

 6. Rhyddid i Roi Gwaed

  705 llofnod

 7. Dylid sicrhau bod technoleg yr aelodau prosthetig a ddarperir gan GIG Cymru cystal â’r hyn a geir yng ngweddill y DU.

  445 llofnod

 8. Talu grantiau Coronafeirws i bob busnes sy'n gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach, yr un fath â gweddill y DU

  345 llofnod

 9. Ymchwiliwch i Reoliadau Drafft y Gronfa Ddata Addysg 2020 – diangen ac yn tanseilio hawliau dynol

  213 llofnod

 10. Dylid llacio’r cyfyngiadau a gyflwynwyd gan ddeddfwriaeth COVID-19 er mwyn caniatáu i bobl deithio yng Nghymru

  160 llofnod

 11. Dylid darparu o leiaf bedair awr y dydd o addysg fyw i bob disgybl tra bod ysgolion ar gau oherwydd COVID-19

  80 llofnod

 12. Sicrhau bod gweithgynhyrchu a chynhyrchu cyfarpar diogelu personol (PPE) digonol ar gyfer Cymru, yng Nghymru, ar ôl Covid-19.

  75 llofnod

 13. Triniaeth mewn siambr ocsigen i gleifion ffibromyalgia wedi'i hariannu drwy'r GIG

  56 llofnod

 14. Ailagor siopau barbwyr a siopau trin gwallt cyn belled â’u bod yn gosod mesurau cadw pellter cymdeithasol llym.

  54 llofnod

 15. Ailystyriwch y codiad i’r dreth gyngor ar gyfer ail gartrefi tra'i bod yn anghyfreithlon i deithio i ail gartrefi.

  46 llofnod

 16. Gwneud ymwybyddiaeth amgylcheddol yn orfodol ac yn fodiwl allweddol mewn ysgolion yng Nghymru ar gyfer pob blwyddyn (Addysg Gynradd ac Uwchradd)

  35 llofnod

 17. Peidio â gwneud TGAU Cymraeg yn orfodol mewn ysgolion Saesneg eu hiaith yng Nghymru

  26 llofnod

 18. Addysgu disgyblion am ymateb ymladd/ffoi/rhewi y corff mewn ysgolion.

  25 llofnod

 19. Cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer biniau ailgylchu a chasglu deunyddiau i’w hailgylchu ym mhob lleoliad addysg yng Nghymru

  17 llofnod

 20. Mygydau wyneb mewn mannau cyhoeddus—amddiffyn y GIG

  15 llofnod

 21. Gorlifdiroedd

  14 llofnod

 22. Dylai pob sefydliad bwyd, o dan y gyfraith, gadw amrywiaeth o gynhyrchion heb glwten

  13 llofnod

 23. Newid i wyliau ysgol yr haf!

  11 llofnod

 24. Sicrhewch fod sticer ar gael i ddangos eich bod yn byw yng Nghymru.

  9 llofnod

 25. Mabwysiadu polisïau llywodraeth y DU o ran llacio’r cyfyngiadau symud

  9 llofnod

 26. Creu dull adalw ar gyfer Aelodau’r Cynulliad

  8 llofnod

 27. Atal y dreth gyngor dros dro: COVID-19

  6 llofnod

 28. Atal yr arfer o ddargyfeirio Cerbydau Nwyddau Trwm drwy ardaloedd preswyl

  6 llofnod

 29. Ymchwiliad i'r polisi chwarae sy'n caniatáu i blant chwarae mewn modd a allai fygwth bywyd

  6 llofnod

 30. Mesurau i atal dyfeisiau diwifr rhag cael eu defnyddio mewn meithrinfeydd ac ysgolion cynradd

  5 llofnod

 31. Dechrau blwyddyn ysgol 2019 eto. Mae polisi presenoldeb yn yr ysgol yn awgrymu nad oes opsiwn arall.

  4 llofnod

 32. Dylid canslo arholiadau safon UG 2020

  2 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV