Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

106 deiseb

 1. Dylid argraffu rhif cofrestru cerbydau ar becynnau bwyd brys a werthir drwy ffenest y car

  8,296 llofnod

 2. Dylid diogelu Gwarchodfa Natur Cynffig gan ddefnyddio pwerau prynu gorfodol

  7,540 llofnod

 3. Dylid agor cyrsiau golff gan eu bod yn chwarae rôl hanfodol o ran gwella iechyd corfforol ac iechyd meddyliol

  6,316 llofnod

 4. Mae’r sector gwallt a harddwch wedi profi ei fod yn ddiogel o ran COVID-19. Peidiwch â’n cau a pheryglu swyddi yng Nghymru unwaith yn rhagor

  6,059 llofnod

 5. Cynyddwch nifer y bobl sy'n cael bod mewn mannau awyr agored fel y gall pob tîm yng Nghymru ailddechrau chwarae pêl-droed

  5,330 llofnod

 6. Arbed y tir fferm a'r caeau gwyrdd yn Cosmeston

  5,237 llofnod

 7. Dylid gwahardd cewyll adar hela

  5,149 llofnod

 8. Cynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng. Mae angen newid!

  4,564 llofnod

 9. Cyflwyno deunyddiau dysgu gwrth-hiliaeth i blant mewn ysgolion yng Nghymru i leihau troseddau casineb.

  4,044 llofnod

 10. Dileu Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb o’r elfen orfodol o Fil Cwricwlwm 2020.

  4,013 llofnod

 11. Dylid rhoi mannau addoli mewn dosbarth hanfodol, er mwyn caniatáu i bobl fynd i eglwys yn ystod cyfnod o gyfyngiadau symud

  3,590 llofnod

 12. Sicrhau bod perchnogion ail gartrefi a thai gwyliau ar rent yng Nghymru yn pleidleisio yn eu prif gyfeiriad yn unig, mewn etholiadau datganoledig a lleol

  2,588 llofnod

 13. Peidiwch â gosod terfyn o 15 person ar weithgareddau dan do wedi'u trefnu – fel gwersi nofio a dosbarthiadau ffitrwydd – ar ôl y cyfnod atal byr

  2,389 llofnod

 14. Rhowch godiad cyflog i nyrsys yn unol â’r hyn a roddir i staff rheng flaen eraill yn ystod pandemig COVID-19

  2,077 llofnod

 15. Dylai Llywodraeth Cymru ail-brynu ac adnewyddu Coleg Harlech

  1,903 llofnod

 16. Gwnewch hyfforddiant adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) yn orfodol mewn ysgolion

  1,148 llofnod

 17. Gwahardd cynhyrchu, gwerthu a defnyddio maglau anifeiliaid unwaith ac am byth yng Nghymru

  1,128 llofnod

 18. Cynyddu nifer y bobl sy’n cael mynd i dderbyniadau priodas.

  972 llofnod

 19. Dylid caniatáu i aciwbigwyr traddodiadol yng Nghymru weithio yn ystod cyfnodau clo

  940 llofnod

 20. Caniatewch i gorwyr a chorau ieuenctid ganu yng Nghymru ac i gerddorion ifanc berfformio mewn grwpiau

  861 llofnod

 21. Cyflwyno cyllidebau iechyd personol a gofal personol yng Nghymru

  773 llofnod

 22. Peidiwch â newid ffin bleidleisio de Ystrad Mynach

  756 llofnod

 23. Caniatáu i chwaraeon hamdden (rhai nad ydynt yn seiliedig ar dimau) yn yr awyr agored ddigwydd ar draws ffiniau sirol

  698 llofnod

 24. Helpwch gymunedau yng Nghymru i brynu asedau cymunedol: Gweithredwch Ran 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011

  622 llofnod

 25. Caniatáu i gantorion / adloniant byw ailddechrau yn yr awyr agored

  591 llofnod

 26. Dylid creu Amgueddfa Genedlaethol ar gyfer Hanes a Threftadaeth Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

  487 llofnod

 27. Gadewch i gorau ymarfer dan do os ydyn nhw'n cynhyrchu asesiad risg llawn i atal haint C-19

  479 llofnod

 28. Mae angen cymhwyso mesurau deddfwriaethol nawr i weithredu argymhellion Comisiwn y Gyfraith i ddiddymu Lesddaliad

  402 llofnod

 29. Stopio’r coronafeirws a helpu busnesau bach. Cadw’r gwaharddiad ar archfarchnadoedd yn gwerthu eitemau dianghenraid

  391 llofnod

 30. Ei gwneud yn ofynnol i ganolfannau arholiadau lleol yng Nghymru dderbyn myfyrwyr sy’n cael addysg yn y cartref ar gyfer arholiadau cyhoeddus

  376 llofnod

 31. Capiwch holl dreth gyngor sir Cymru ar 3 y cant. Rhaid cynnal refferendwm o’r cyhoedd os dymunir mynd dros 3 y cant

  367 llofnod

 32. Dylid sbarduno is-etholiad ar gyfer Aelodau sy'n dymuno newid eu hymlyniad o ran plaid

  355 llofnod

 33. Ailgyflwyno Profion Gyrru a Gwersi ar gyfer dysgwyr yng Nghymru

  344 llofnod

 34. Caniatáu i'r holl Gelfyddydau Perfformio ailagor - cerddoriaeth fyw, dawns, theatrau a neuaddau cyngerdd.

  332 llofnod

 35. Diogelwch ar y ffyrdd: Gostwng y terfyn cyflymder ar gefnffordd yr A487 i 20 milltir yr awr drwy Benparcau, Aberystwyth.

  323 llofnod

 36. Rhoi terfyn ar ddirywiad treftadaeth Pontypridd - achubwch y Bont Wen

  291 llofnod

 37. Llywodraeth Cymru i benodi Gweinidog anabledd pwrpasol o fewn tymor nesaf y Llywodraeth

  289 llofnod

 38. Caniatáu cyfarfodydd ymbellhau cymdeithasol mewn gerddi preifat i ddilyn y wyddoniaeth ac osgoi teimlo’n ynysig

  273 llofnod

 39. Rhowch y £7 miliwn yn ôl yn y gronfa Trawsnewid Iechyd Meddwl.

  252 llofnod

 40. Dylid cynghori pawb yng Nghymru sy'n eithriadol o agored i niwed neu a fu’n cysgodi gynt i aros gartref, nid mynd i’r gwaith, yn ystod cyfnodau pan fo lefel uchel o haint Covid-19 yn y gymuned

  244 llofnod

 41. Cyflwyno mesurau diogelwch ar y ffyrdd ar yr A44 yn Llanbadarn Fawr, Ceredigion

  240 llofnod

 42. Caniatáu i athletwyr iau Cymru hyfforddi dan yr un rheoliadau Covid â’u cymheiriaid iau yn Lloegr

  218 llofnod

 43. Amddiffyniad Cyfreithiol i Ardaloedd Tirwedd Arbennig dynodedig yng Nghymru

  211 llofnod

 44. Sefydlu Asiantaeth Gorfodi ym maes yr Amgylchedd a Bywyd Gwyllt yng Nghymru i ymdrin â throseddau amgylcheddol.

  199 llofnod

 45. Dylid addasu maes llafur hyfforddiant athrawon i gynnwys Hyfforddiant Trawsnewidiol a Deallusrwydd Emosiynol

  190 llofnod

 46. Dylai Cymru arwain ar ddod â chyflogau’r GIG nôl i fod yn unol â chostau chwyddiant dros y 10 mlynedd diwethaf.

  187 llofnod

 47. Atal ail gyfnod o gyfyngaidau symud cenedlaethol yng Nghymru.

  159 llofnod

 48. Gadewch i ddinasyddion Cymru bleidleisio ar gyfyngiadau symud.

  149 llofnod

 49. Ymchwilio i’r pwerau sydd gan Senedd Cymru mewn perthynas â gwahardd therapi newid cyfeiriadedd rhywiol

  143 llofnod

 50. Gwneud hyfforddiant gwrth-hiliaeth yn orfodol i bob Cynghorydd etholedig ac Aelod o'r Senedd yng Nghymru

  142 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV