Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

59 deiseb

 1. Gwahardd rasio milgwn yng Nghymru

  22,384 llofnod

 2. Darparu llwybr clinigol, gofal meddygol, ac arbenigwyr i bobl â Syndrom Tourette yng Nghymru

  9,349 llofnod

 3. Gwella Gofal Iechyd Endometriosis yng Nghymru Cefndir

  4,273 llofnod

 4. Ymestyn adran 25B o Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

  2,635 llofnod

 5. Galw ar y Llywodraeth i ail-ystyried eu penderfyniad i dynnu nôl o gynllun ffordd osgoi Llanbedr

  2,026 llofnod

 6. Llywodraeth Cymru i gynnal ymchwiliad cyhoeddus i benderfyniadau a wnaed ganddi cyn ac yn ystod y pandemig.

  1,886 llofnod

 7. Dylid agor cyfleuster ysbyty llawn, gan gynnwys adran damweiniau ac achosion brys yng nghanolbarth Cymru

  1,709 llofnod

 8. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i arwain y ffordd drwy gefnogi treialon wythnos waith pedwar diwrnod yng Nghymru.

  1,547 llofnod

 9. Gwella gwasanaethau iechyd i bobl ag epilepsi sy’n byw yng Nghymru

  1,310 llofnod

 10. Talu bonws i athrawon uwchradd am farcio a safoni asesiadau swyddogol haf 2021

  1,252 llofnod

 11. Dylid mynnu bod pob darluniad o’n draig yn cynnwys pidyn

  1,067 llofnod

 12. Cynnal refferendwm ar Gymru yn dod yn Genedl Noddfa

  1,029 llofnod

 13. Rhoi terfyn ar sefydlu unedau dofednod dwys trwy ddeddfu a chyflwyno moratoriwm hyd nes y gellir cyflawni hyn.

  612 llofnod

 14. Lleihau’r dreth gyngor ar gyfer eiddo ar ystadau preifat Cefndir

  574 llofnod

 15. Dylid adolygu'r broses o ran statws ardaloedd wedi’u rhag-asesu ar gyfer tyrbinau ar y tir, sy’n rhoi unigolion dan anfantais annheg.

  498 llofnod

 16. Galw ar Lywodraeth Cymru i beidio brechu plant 12 oed ac iau yn erbyn COVID-19

  449 llofnod

 17. Dylid sicrhau darpariaeth briodol o wasanaethau a chefnogaeth i bobl yng Nghymru sydd wedi cael niwed i’r ymennydd

  441 llofnod

 18. Rhowch y gorau i fod yn anghyson o ran canllawiau COVID. Gadewch i ysgolion gael yr un hyblygrwydd â sinemâu neu stadia

  391 llofnod

 19. Dylai menywod gael ei sgrinio’n rheolaidd gyda phrawf gwaed o’r enw CA125 i ganfod canser yr ofari.

  384 llofnod

 20. Profion COVID i blant sy'n addas i’r oedran

  357 llofnod

 21. Caffael y tir gan Network Rail lle mae ATR884 yn rhedeg fel llwybr caniataol a threfnu cynnal a chadw

  324 llofnod

 22. Er cof am Aberfan, dylid ailenwi Ysbyty George Thomas.

  305 llofnod

 23. Ni ddylid cyfyngu ffordd newydd Blaenau’r Cymoedd i 50 mya.

  233 llofnod

 24. Dylid cyflwyno arosfannau bysiau mwy gwyrdd, a mwy 'cyfeillgar i wenyn' ledled Cymru

  196 llofnod

 25. Gwarantu cludiant ysgol ar gyfer holl ddisgyblion ysgolion cyfun

  179 llofnod

 26. Lleihau amseroedd amser am ambiwlansys ac mewn adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn ddirfawr

  175 llofnod

 27. Creu system adalw ar gyfer Aelodau o’r Senedd sy’n perfformio’n wael

  158 llofnod

 28. Cyflwyno gwersi ar fagu plant a sgiliau bywyd sylfaenol ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd

  155 llofnod

 29. Dylid sicrhau’r hawl i fynediad o bell i bobl anabl a niwrowahanol Cefndir

  155 llofnod

 30. Canslo Arholiadau TGAU yng Nghymru

  135 llofnod

 31. Ystyried defnyddio Graddau a Aseswyd gan Athrawon ar gyfer dysgwyr na allent sefyll arholiadau TGAU ym mis Tachwedd oherwydd prawf COVID positif. Dylid sicrhau bod trefniadau tecach ar waith ar gyfer arholiadau mis Mai.

  126 llofnod

 32. Gwahardd polystyren a phlastigau untro eraill!

  115 llofnod

 33. Dylid newid y Rheolau Sefydlog a’r meini prawf ar gyfer derbyn deisebau.

  114 llofnod

 34. Llywodraeth Cymru i gwrdd â chynulleidfa ehangach o ofalwyr di-dâl

  78 llofnod

 35. Diddymu Rheoliadau Coronafeirws a dod â holl gyfyngiadau COVID-19 i ben

  77 llofnod

 36. Gwneud unigolion yng Nghymru sydd ag anableddau cudd yn gymwys ar gyfer y Bathodyn Glas

  67 llofnod

 37. Canslwch arholiadau Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru ar gyfer haf 2022

  66 llofnod

 38. Mae pob eiliad yn cyfrif: Dylid gosod diffibriliwr ym mhob ysgol yng Nghymru i'r cyhoedd gael mynediad ato

  63 llofnod

 39. Rheoli llygredd sy’n deillio o waith amaethyddol yn y rhannau o Afon Gwy ac Afon Hafren a leolir yng Nghymru Cefndir

  62 llofnod

 40. Dylid buddsoddi i sicrhau bod gan yr holl ysgolion seilwaith a chysylltedd rhyngrwyd effeithiol ac o safon.

  58 llofnod

 41. Cynyddu’r cyllid ar gyfer Clinigau Hunaniaeth Rywedd yng Nghymru

  52 llofnod

 42. Cynrychiolaeth amrywiol a chyfartal yn y Senedd

  47 llofnod

 43. Gwahardd bagiau baw cŵn nad ydynt yn fioddiraddiadwy

  47 llofnod

 44. Rhaid i bob Ysbyty’r GIG, gan gynnwys y rhai sydd yn y cam cynllunio, gael ardal llesiant ar gyfer gweithwyr y GIG

  41 llofnod

 45. Gwnewch Hydref 21ain yn Ddiwrnod Coffa swyddogol i'r rhai a laddwyd ac a effeithiwyd gan Drychineb Aberfan.

  37 llofnod

 46. Tynnwch wylanod o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (statws gwarchodedig)

  30 llofnod

 47. Gwahardd gwerthu POB barbeciw untro yng Nghymru

  28 llofnod

 48. Rhowch daliad bonws y GIG i’r gweithwyr asiantaeth sydd wedi gweithio mewn ysbytai a lleoliadau gofal iechyd eraill

  24 llofnod

 49. Cyflwynwch derfyn cyflymder 50mya ar hyd Ffordd yr A4042, Ffordd Dyrpeg a Ffordd Osgoi Croesyceiliog.

  23 llofnod

 50. Bod y Senedd yn mabwysiadu Hen Wlad Fy Nhadau fel anthem swyddogol Senedd Cymru.

  21 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV