Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

77 deiseb

 1. Gwahardd rasio milgwn yng Nghymru

  12,408 llofnod

 2. Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru

  7,887 llofnod

 3. Amddiffynnwch bobl Cymru - cymerwch gamau brys ar yr argyfwng tai nawr

  4,786 llofnod

 4. Dylid gwneud rhwymo ceffylau yn anghyfreithlon ac yn weithred o greulondeb yng Nghymru, ni waeth a oes gan y ceffylau gysgod neu beidio

  4,609 llofnod

 5. Darparu llwybr clinigol, gofal meddygol, ac arbenigwyr i bobl â Syndrom Tourette yng Nghymru

  4,333 llofnod

 6. Gwella Gofal Iechyd Endometriosis yng Nghymru Cefndir

  3,759 llofnod

 7. Gwasanaeth sgrinio’r galon am ddim i bob plentyn rhwng 11 a 35 oed sy'n cynrychioli ei ysgol neu sir mewn chwaraeon

  3,092 llofnod

 8. Mae angen uned iechyd meddwl arbenigol i famau a babanod yng Ngogledd Cymru

  2,772 llofnod

 9. Dylid gwahardd defnydd hamdden o Seadoo/sgïo jet yng Nghymru. Ac eithrio mewn ardaloedd dynodedig a reolir yn llym.

  1,416 llofnod

 10. Talu bonws i athrawon uwchradd am farcio a safoni asesiadau swyddogol haf 2021

  1,241 llofnod

 11. Paratoi cais i Gymru gystadlu yng Nghystadleuaeth yr Eurovision

  1,233 llofnod

 12. Agor canolfannau/clinigau meddygol un stop Covid Hir

  1,190 llofnod

 13. Gwella gwasanaethau iechyd i bobl ag epilepsi sy’n byw yng Nghymru

  957 llofnod

 14. Cynnal refferendwm ar Gymru yn dod yn Genedl Noddfa

  950 llofnod

 15. Dylunio cynllun peilot Incwm Sylfaenol Cyffredinol ‘Ymadawyr Gofal a Mwy’ sy'n cynnwys amrywiaeth o bobl.

  868 llofnod

 16. Dylid mynnu bod pob darluniad o’n draig yn cynnwys pidyn

  842 llofnod

 17. Buddsoddwch mewn amddiffynfeydd llifogydd ar y Tywi yng Nghaerfyrddin gan gynnwys ardal y Cei

  739 llofnod

 18. Dylid agor cyfleuster ysbyty llawn, gan gynnwys adran damweiniau ac achosion brys yng nghanolbarth Cymru

  664 llofnod

 19. Lleihau’r dreth gyngor ar gyfer eiddo ar ystadau preifat Cefndir

  535 llofnod

 20. Adolygwch safonau Mynediad i Bractis Cyffredinol yng Nghymru yng ngoleuni pandemig

  516 llofnod

 21. Dylid sicrhau darpariaeth briodol o wasanaethau a chefnogaeth i bobl yng Nghymru sydd wedi cael niwed i’r ymennydd

  435 llofnod

 22. Dylid gwahardd lladd cywion diwrnod oed yng Nghymru

  412 llofnod

 23. Dylid gosod cerflun coffa o’r canwr Affricanaidd-Americanaidd Paul Robeson yn y Cymoedd

  389 llofnod

 24. Galw ar Lywodraeth Cymru i beidio brechu plant 12 oed ac iau yn erbyn COVID-19

  371 llofnod

 25. Dylai menywod gael ei sgrinio’n rheolaidd gyda phrawf gwaed o’r enw CA125 i ganfod canser yr ofari.

  371 llofnod

 26. Dylai Gweinidogion Llywodraeth Cymru achub y coed, y gwrychoedd a'r caeau yng Nghefn yr Hendy, Meisgyn

  334 llofnod

 27. Dylid gosod Gwasanaethau Plant Caerdydd mewn mesurau arbennig, a chynnal adolygiad annibynnol ar frys

  325 llofnod

 28. Peidiwch â chyflwyno pasbortau brechlyn COVID-19 ar gyfer lleoliadau manwerthu a lletygarwch neu leoliadau eraill

  265 llofnod

 29. Hysbysu pob person 18 oed sydd wedi derbyn gofal cymdeithasol fod ganddynt yr hawl i wneud cais am eu gwybodaeth bersonol

  259 llofnod

 30. Dileu'r hyn sy’n rhwystro mynediad i waith cymdeithasol ac annog parch cydradd rhwng gofal cymdeithasol ac iechyd

  250 llofnod

 31. Cynyddu'r cyllid sydd ar gael ar gyfer Gwasanaethau Iechyd, Addysg ac Ymwybyddiaeth Menywod

  236 llofnod

 32. Dylid gwahardd defnyddio masgiau wyneb yn yr ystafell ddosbarth

  204 llofnod

 33. Lleihau’r costau ar gyfer prawf PCR yng Nghymru i’r rhai sy’n dychwelyd o wyliau tramor a rhoi terfyn ar hunanynysu i’r rhai sydd wedi cael y brechlyn

  200 llofnod

 34. Gwahardd barbeciws untro o’n Parciau Cenedlaethol, Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol a thraethau yng Nghymru!

  192 llofnod

 35. Dylid cyflwyno arosfannau bysiau mwy gwyrdd, a mwy 'cyfeillgar i wenyn' ledled Cymru

  179 llofnod

 36. Ailddechreuwch parkruns Cymru yr un pryd â rhai Lloegr

  155 llofnod

 37. Dylid sicrhau’r hawl i fynediad o bell i bobl anabl a niwrowahanol Cefndir

  149 llofnod

 38. Dylid cael gwared ar y camerâu cyflymder cyfartalog a’r terfyn cyflymder o 50mya ar yr M4 rhwng Casnewydd a Chaerdydd

  135 llofnod

 39. Ataliwch Lywodraeth Cymru rhag cyflwyno terfyn cyflymder cyffredinol o 20 milltir yr awr

  134 llofnod

 40. Gwahardd saethu rhywogaethau adar sydd mewn perygl difrifol a rhoi’r diogelwch sydd ei angen mor daer arnynt!

  121 llofnod

 41. Gwrthodwch gynlluniau ar gyfer Cynllun Solar Ffermwyr Gwynllŵg, sef fferm solar ar gyrion Maerun.

  120 llofnod

 42. Ni ddylid cyfyngu ffordd newydd Blaenau’r Cymoedd i 50 mya.

  117 llofnod

 43. Dylid newid y Rheolau Sefydlog a’r meini prawf ar gyfer derbyn deisebau.

  113 llofnod

 44. Dechreuwch gyfeirio at ddinasoedd a threfi Cymru yn ôl eu henwau Cymraeg

  104 llofnod

 45. Gwahardd polystyren a phlastigau untro eraill!

  95 llofnod

 46. Dylid creu rhestr o bob gofalwr di-dâl yng Nghymru

  77 llofnod

 47. Mae pob eiliad yn cyfrif: Dylid gosod diffibriliwr ym mhob ysgol yng Nghymru i'r cyhoedd gael mynediad ato

  59 llofnod

 48. Cynyddu’r cyllid ar gyfer Clinigau Hunaniaeth Rywedd yng Nghymru

  50 llofnod

 49. Diddymu Rheoliadau Coronafeirws a dod â holl gyfyngiadau COVID-19 i ben

  44 llofnod

 50. Dylid canslo asesiadau mewnol TGAU a Safon Uwch oherwydd diffyg dysgu

  44 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV