Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

81 deiseb

 1. Cael gwared ar y 'Gweithredoedd Sylfaenol' a’r gostyngiadau arfaethedig mewn taliadau o dan y Cynllun Ffermio Cynaliadwy.

  15,859 llofnod

 2. Diddymu'r enw ‘Wales’ a gwneud ‘Cymru’ yr unig enw ar ein gwlad.

  11,871 llofnod

 3. Llywodraeth Cymru i ddiogelu cyllid mewn addysg rhag toriadau Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol.

  10,311 llofnod

 4. Tyfu, nid torri, cyllid y Llyfrgell Genedlaethol, Amgueddfa Cymru a’r Comisiwn Brenhinol

  8,328 llofnod

 5. Parhau i ariannu swyddogion heddlu ysgolion sy'n addysgu plant ac yn cefnogi ysgolion

  5,570 llofnod

 6. Gwella seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus hanfodol hwyr y nos yn Ne a De-orllewin Cymru.

  5,437 llofnod

 7. Cadwch yr enw 'Wales' a pheidiwch â gwastraffu rhagor o arian trethdalwyr ar ymarferion dibwrpas.

  5,228 llofnod

 8. Dileu cynlluniau i newid strwythur y flwyddyn ysgol

  4,846 llofnod

 9. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymrwymo i roi sgrinio canser yr ysgyfaint wedi'i dargedu ar waith

  4,838 llofnod

 10. Dylid cynnal pôl piniwn cyhoeddus ledled Cymru i ddangos gwir lefel cefnogaeth y cyhoedd i’r terfyn cyflymder 20mya.

  4,367 llofnod

 11. Galw ar y Prif Weinidog i ymyrryd ac achub Duolingo Cymraeg.

  4,161 llofnod

 12. Dylid dynodi Dyffryn Tywi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  2,181 llofnod

 13. Atal Cyfoeth Naturiol Cymru rhag cau’r ganolfan ymwelwyr yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Ynyslas

  1,955 llofnod

 14. Ystyried opsiynau i drosglwyddo perchnogaeth asedau hanesyddol o Ystad y Goron i Lywodraeth Cymru

  1,549 llofnod

 15. Galw etholiad cynnar i’r Senedd.

  1,458 llofnod

 16. Mae gan ferched Gogledd Cymru yr hawl i gael Gwasanaethau/Clinig Menopos yn Ysbyty Gwynedd

  1,235 llofnod

 17. Ailsefydlu cyllid craidd ar gyfer TRAC Cymru (Traddodiadau Cerdd Cymru)

  814 llofnod

 18. Darparu cyllid a chymorth ar gyfer darpariaeth ddigonol o doiledau cyhoeddus hygyrch a glân.

  775 llofnod

 19. Dechrau ymchwiliad cyhoeddus i'r rhesymau, y cyfiawnhad a'r dystiolaeth am 20mya

  704 llofnod

 20. Atal Llywodraeth Cymru rhag defnyddio Phil Jones Associates (PJA) i adolygu’r cynllun 20mya.

  651 llofnod

 21. Clustogfa orfodol 1000 metr ar gyfer yr holl chwareli newydd a phresennol

  555 llofnod

 22. Sefydlu gwasanaeth rhywedd o dan 18 oed yng Nghymru ar gyfer plant a phobl ifanc Cymru cyn gynted â phosibl.

  536 llofnod

 23. Gwnewch Herwgydio Anifeiliaid Anwes yn Drosedd Benodol yng Nghymru

  508 llofnod

 24. Diddymu holl bolisïau Llywodraeth Cymru o Agenda 21/Agenda 2030/Datblygu Cynaliadwy, gan gynnwys Sero Net

  504 llofnod

 25. Rhaid i bolisïau neu brosiectau’r Llywodraeth sy’n costio dros £10 miliwn gael eu cymeradwyo gan etholwyr

  457 llofnod

 26. Caniatáu i deuluoedd Cymru sydd wedi colli baban cyn 24 wythnos gael tystysgrif colli baban.

  443 llofnod

 27. Llygedyn o obaith o dan fygythiad: Cefnogwch Hwb Llesiant Cymunedol Bronllys os gwelwch yn dda!

  407 llofnod

 28. Cael gwared ar y Cynllun Cymru Wrth-hiliol, sy’n gynllun HILIOL a hurt

  387 llofnod

 29. Llywodraeth Cymru i weithredu i amddiffyn pobl rhag heintiau a drosglwyddir drwy’r awyr mewn lleoliadau gofal iechyd

  317 llofnod

 30. Atal llygredd ym Mae’r Tŵr Gwylio ac Aberogwr

  306 llofnod

 31. Rhaid atal y gwaharddiad ar GB News yn y Senedd

  305 llofnod

 32. Cyfarwyddo GIG Cymru i ychwanegu Adenomyosis at y rhestr A i Y ar ei wefan 111

  294 llofnod

 33. Dylai Cadw roi gwarchodaeth statudol i Dderwen Adwy’r Meirwon fel coeden hynafol

  266 llofnod

 34. Dydd Llun heb gig ym mhob ysgol yng Nghymru.

  254 llofnod

 35. Gwahardd Ambiwlansys rhag cael eu defnyddio fel gwelyau ychwanegol ar gyfer ysbytai

  251 llofnod

 36. Ehangu prydau ysgol am ddim i holl blant ysgolion uwchradd

  250 llofnod

 37. Gosod rheolau llymach i gyfyngu ar y rhoddion a’r taliadau a gaiff Aelodau o’r Senedd

  226 llofnod

 38. Newid Treth Trafodiadau Tir ar gyfer y rheini sy’n prynu cartref am y tro cyntaf yng Nghymru, i fod yn unol â Llywodraeth y DU

  216 llofnod

 39. Cefnogi Ffermwyr Cymru a sicrhau bod ffermwyr yn gallu parhau â’u gwaith o fwydo’r genedl.

  196 llofnod

 40. Diogelu cyllid ar gyfer darpariaeth amgen/addysg heblaw yn yr ysgol i blant sy'n methu â chael mynediad i'r ysgol

  164 llofnod

 41. Cynnwys dinasyddion Cymru yn llawn mewn penderfyniadau am bolisïau sero net ac arwain drwy esiampl

  155 llofnod

 42. Cadwch enwau trefi yn Saesneg ac yn Gymraeg.

  136 llofnod

 43. Darparu triniaeth Clefyd Ymbelydredd y Pelfis i gleifion canser

  135 llofnod

 44. Cyflwyno gofyniad statudol i awdurdodau lleol gludo plant i ysgolion Cyfrwng Cymraeg

  123 llofnod

 45. Gwyliau ysgol byrrach ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol

  119 llofnod

 46. Ailgyflwyno'r Cynllun Hawl i Brynu

  97 llofnod

 47. Gwneud i bob Cyngor ddarparu canolfannau achub cathod

  82 llofnod

 48. Dylid grymuso Meddygon i ragnodi meddyginiaeth (ADHD) i blant sydd ar restrau aros hir

  68 llofnod

 49. Galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cymorth iechyd meddwl brys i dadau newydd

  66 llofnod

 50. Ymchwiliwch i daliadau ac arfer deintyddol sy’n effeithio ar iechyd deintyddol ac iechyd cyffredinol y tlotaf yng Nghymru.

  65 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV