Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

42 deiseb

 1. Diogelu canolfannau hamdden a phyllau nofio rhag gorfod cau yn ystod yr argyfwng ynni presennol

  6,272 llofnod

 2. Prynu Sycharth, Cartref Owain Glyndŵr, er mwyn cadw'r safle yn saff i genedlaethau’r dyfodol

  4,567 llofnod

 3. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i wrthod eu cynigion ar gyfer ailbrisio’r dreth gyngor.

  3,048 llofnod

 4. Dyrannu cyllid ychwanegol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i sicrhau ei fod yn gynaliadwy

  1,893 llofnod

 5. Gosod uchelgais ac amserlen glir i roi addysg cyfrwng Cymraeg i bob plentyn yn y wlad

  1,477 llofnod

 6. Ariannu mwy o leoedd mewn ysgolion arbenigol a staff i blant ag anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru

  969 llofnod

 7. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi siomi pobl Gogledd Cymru a dylid ei rannu’n unedau llai.

  932 llofnod

 8. Dylid gwneud cynlluniau rheoli cadwraeth yn orfodol ar gyfer henebion cofrestredig sydd mewn perygl fel Castell Rhiw'r Perrai

  830 llofnod

 9. Gwersi Cymraeg am ddim i bawb sydd isio dysgu'r iaith yng Nghymru

  826 llofnod

 10. Rhowch groesfan i gerddwyr ar yr A4042 wrth groesffordd Goytre Arms a lleihau’r terfyn cyflymder i 20mya

  422 llofnod

 11. Canllawiau hygyrch ar gyfer rhieni ac ysgolion er mwyn helpu’r broses o ddatblygu cynlluniau i gefnogi plant ag anghenion dysgu ychwanegol.

  336 llofnod

 12. Dylid sicrhau bod yr holl weithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru yn cael eu talu'r Cyflog Byw Gwirioneddol newydd (£10.90) ar unwaith

  310 llofnod

 13. Darparwch drafnidiaeth gyhoeddus am ddim i bob disgybl ysgol uwchradd

  289 llofnod

 14. Dylid ailddyrannu’r £30 miliwn sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer terfynau 20mya, i’r GIG, sydd mewn argyfwng, yn enwedig Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr!

  278 llofnod

 15. Eithrio ffyrdd A a B yng Nghymru o’r cyfyngiad cyflymder cyffredinol arfaethedig o 20 mya

  269 llofnod

 16. Gwneud y Senedd yn Fwy Cynrychiadol o Boblogaeth Cymru.

  192 llofnod

 17. Creu Canolfan Arbenigol ar gyfer Sarcoma yng Nghymru

  157 llofnod

 18. Gostwng y cyfyngiad cyflymder ar yr A5 drwy Glasfryn

  154 llofnod

 19. Newid y Polisi Cludiant i’r Ysgol i ddiogelu rhag rhannu Cymunedau lleol

  138 llofnod

 20. Diwedd ar bleidleisio mewn cerbyd

  132 llofnod

 21. Deddfu i atal cwmnïau dŵr rhag achosi camdriniaeth amgylcheddol

  111 llofnod

 22. Galw ar y Gweinidog Iechyd i gyflwyno cyfleusterau Triniaeth â Chymorth Heroin yng Nghymru

  107 llofnod

 23. Dylid creu gofyniad bod paneli solar yn cael eu gosod ar bob cartref newydd yng Nghymru, a hynny fel amod o sicrhau caniatâd cynllunio.

  74 llofnod

 24. Dylid ôl-ddyddio gostyngiadau’r dreth gyngor o ran dementia i’r dyddiad ardystio gan Feddyg Teulu

  73 llofnod

 25. Gwahardd cadachau gwlyb yn llwyr

  72 llofnod

 26. Dylid gostwng cyfraddau llog ac atal ad-daliadau i Gyllid Myfyrwyr Cymru dros dro i’n helpu o ran yr argyfwng costau byw

  49 llofnod

 27. Dileu Treth Trafodiadau Tir i brynwyr tro cyntaf yng Nghymru ar gyfer eiddo o dan £425,000

  43 llofnod

 28. Dylid gwahardd polystyren

  30 llofnod

 29. Dylid newid y weithdrefn ddeisebau er mwyn sicrhau bod deisebau sy’n cael eu hystyried yn cael eu cefnogi yn bennaf gan bobl Cymru

  24 llofnod

 30. Agor cronfa iawndal gweithwyr allweddol i'r rhai sy'n cael eu heffeithio gan Covid Hir fel yr argymhellwyd gan y Grŵp Seneddol Hollbleidiol.

  23 llofnod

 31. Ymgyrch i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd ynghylch Sepsis

  20 llofnod

 32. Hoffwn i Lywodraeth Cymru ddarparu gwersi Iaith Arwyddion Prydain (BSL) am ddim i rieni plant byddar.

  20 llofnod

 33. Darparu trafnidiaeth gyhoeddus am ddim a hygyrch i'r rhai o dan 18 oed yng Nghymru er mwyn lleihau allyriadau carbon a hybu twf

  18 llofnod

 34. Rhowch stop ar gost ychwanegol ddiangen alcohol yng Nghymru

  16 llofnod

 35. Dylid ail-ystyried Deddf yr Iaith Gymraeg i sicrhau bod cyfathrebu'n gost-effeithiol

  15 llofnod

 36. Dylai Llywodraeth Cymru hyrwyddo a hwyluso dulliau profi generadur ynni gwyrdd newydd yng Nghaerdydd

  13 llofnod

 37. Dylai prynwyr tro cyntaf yng Nghymru gael eu heithrio rhag treth trafodiadau tir i fod yn gyson â chyfraith Lloegr

  10 llofnod

 38. Dylid darparu cyllid i'r teuluoedd hynny a fydd yn cael trafferth i fforddio gwisg ysgol ac offer

  9 llofnod

 39. Gwnewch Mansion House yn breswylfa swyddogol i Brif Weinidog Cymru

  8 llofnod

 40. Gwnewch y cyfraddau Treth Trafodiadau Tir yng Nghymru yr un fath â chyfraddau'r Dreth Stamp yn Lloegr a Gogledd Iwerddon.

  8 llofnod

 41. Creu croesfan nodedig rhwng Bae Baglan a Thwyni Crymlyn.

  7 llofnod

 42. Cyflwyno “cyfnod meithrin” newydd yn seiliedig ar chwarae mewn Addysg ar gyfer holl blant 3-6 oed yng Nghymru

  6 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV