Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

62 deiseb

 1. Codi’r cyfyngiadau ar ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored ar unwaith

  5,143 llofnod

 2. Dylid cytuno ar ddeiliadaeth o 105 diwrnod, yn hytrach na 182 diwrnod, er mwyn helpu i wahaniaethu rhwng busnesau llety gwyliau ac ail gartrefi

  3,218 llofnod

 3. Deiseb ar gyfer ymchwiliad Llywodraeth Cymru i ymgyrch gweithredwyr hawliau traws ym Mhrifysgol Caerdydd

  2,300 llofnod

 4. Rhaid atal gollyngiadau carthion amrwd ar fyrder ym Mae'r Tŵr Gwylio a’r Hen Harbwr yn y Barri

  1,574 llofnod

 5. Peidiwch â gadael cleifion â chanser y fron metastatig yng Nghymru y tu ôl

  1,271 llofnod

 6. Cadwch ysgolion ar agor yn nhymor y Gwanwyn 2022. Digon yw digon.

  907 llofnod

 7. Dylid cyflwyno system orfodol o ficrosglodynnu cathod yng Nghymru

  826 llofnod

 8. Rhaid gwarchod mynyddoedd unigryw Cambria yng Nghanolbarth Cymru drwy eu dynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  719 llofnod

 9. Dylid adolygu'r penderfyniad yn caniatáu i awdurdodau lleol gynyddu premiymau’r dreth gyngor ar ail gartrefi i 300 y cant

  624 llofnod

 10. Dod â "llosgi dan reolaeth" i ben yng Nghymru.

  593 llofnod

 11. Ailystyried eithrio staff cartrefi gofal rhag cael y taliad ychwanegol ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol

  503 llofnod

 12. Rhowch y gorau i fod yn anghyson o ran canllawiau COVID. Gadewch i ysgolion gael yr un hyblygrwydd â sinemâu neu stadia

  421 llofnod

 13. Gwnewch gyffordd Dorglwyd, Comins Coch ar yr A487 yn fwy diogel

  411 llofnod

 14. Dylid creu Llyfrgell Farddoniaeth Genedlaethol Cymru

  407 llofnod

 15. Mwy o ddiogelwch i goed hynafol a hynod yng Nghymru. Gall hen goed gael eu symud. Rhaid rhoi’r gorau i dorri coed

  405 llofnod

 16. Dylai "Rhewi ar adeiladu ffyrdd" Llywodraeth Cymru gynnwys cymal ar gyfer achosion sy'n peri perygl i fywyd

  394 llofnod

 17. Dylid gwrthod y cynnig ynghylch 36 o Aelodau ychwanegol o’r Senedd erbyn 2026.

  383 llofnod

 18. Gwneud i sefydliadau sector cyhoeddus Cymru adrodd ar allyriadau cwmpas 3 a’u cynnwys mewn targedau sero net

  337 llofnod

 19. Adolygu’r polisi tai dros dro mewn argyfwng sy’n effeithio ar ein cymunedau.

  301 llofnod

 20. Galluogi trigolion Cymru i gael mynediad at lwybr diagnosis "Hawl i Ddewis" y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ar gyfer ADHD

  293 llofnod

 21. Cynnal ymchwiliad i’r pryniant corfforaethol o’r proffesiwn milfeddygol yng Nghymru.

  287 llofnod

 22. Dylid darparu cyllid ar gyfer mynediad cyffredinol i Wasanaethau Cyswllt Torri Esgyrn

  249 llofnod

 23. Ymrwymo i awdurdodau lleol fabwysiadu gwaith cynnal a chadw ystadau tai newydd

  248 llofnod

 24. Cyflwyno targedau statudol, a dyletswydd i adrodd ar gynnydd, i gynyddu gorchudd coetir yng Nghymru

  146 llofnod

 25. Canslwch arholiadau Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru ar gyfer haf 2022

  146 llofnod

 26. Rhaid newid y ffordd y caiff awdurdodau lleol yng Nghymru eu llywodraethu gan ddefnyddio'r system Arweinydd/Cabinet/Craffu.

  121 llofnod

 27. Dylai asesiad a gwasanaethau cymorth ar gyfer Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADCG) gael eu cyflwyno ar frys ledled Cymru.

  115 llofnod

 28. Creu 'Strategaeth Cwsg Genedlaethol' i roi terfyn ar dlodi gwelyau plant yng Nghymru

  99 llofnod

 29. Gallu optio mewn/optio allan i dderbyn unrhyw fath o gyfathrebiad yn Gymraeg neu'n Saesneg, nid yn y ddwy iaith

  81 llofnod

 30. Dylid gosod cap ar y cynllun “cymorth i brynu” o 23% o bris y pwrcasiad gwreiddiol fel nad yw pobl yn cael eu gorfodi i werthu eu tŷ

  78 llofnod

 31. Creu, ariannu a chynnal digon o leoedd meithrin a gofal plant fforddiadwy i bob rhiant sy’n gweithio

  76 llofnod

 32. Ni ddylai arddangos gwybodaeth am galorïau ar fwydlenni fyth fod yn ofyniad cyfreithiol yng Nghymru.

  72 llofnod

 33. Dylid gwahardd bridio cŵn brachycephalig yng Nghymru

  66 llofnod

 34. Llwybr cyflymach newydd rhwng gogledd a de Cymru; boed hynny ar y ffordd, ar y trên, neu drwy hedfan.

  59 llofnod

 35. Byddai agor Gorsaf Gerdded ym Magwyr a Gwndy, sy'n rhan o Raglen Gyflenwi yr Arglwydd Burns, yn llwyddiant cyflym.

  58 llofnod

 36. Sicrhau bod triniaeth a sgrinio ar gyfer canser yn parhau yn ystod COVID19

  50 llofnod

 37. Sicrhau bod pob ysgol gynradd yn y wlad yn gallu cynnig darpariaeth ar ôl ysgol

  42 llofnod

 38. Ysgolion uwchradd i gael dechrau’n hwyrach

  32 llofnod

 39. Gwrthdroi’r rheoliadau newydd 'Gweithio Gartref' gan eu bod yn gwbl anymarferol!

  32 llofnod

 40. Rhaid ymchwilio i benderfyniad Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i gau’r feddygfa yng ngogledd Penarth a symud cleifion i feddygon teulu sydd ymhell i ffwrdd.

  29 llofnod

 41. Sicrhau bod archeolegwyr yn cynnal arolwg o bob gwaith mawr sy’n tarfu ar y ddaear

  29 llofnod

 42. Cryfhau deddfwriaeth i warchod y Gymraeg

  27 llofnod

 43. Dylid gwneud y rhestr o domenni glo “risg uwch” yn hysbys

  27 llofnod

 44. Rwyf am i Lywodraeth Cymru godi’r cyfyngiadau hynafol y maent wedi’u rhoi ar waith HEB DDIM tystiolaeth.

  22 llofnod

 45. Cadw clybiau nos ar agor – mae mwyafrif achosion COVID ymhlith rhai iau na 18 oed

  19 llofnod

 46. Newid y rheolau ymweld ar gyfer aelodau o’r teulu mewn ysbytai

  16 llofnod

 47. Dylid gwahardd gwerthu gweddillion dynol heb brawf o ganiatâd, a dychwelyd gweddillion y bobl na chafwyd caniatâd ar eu cyfer

  14 llofnod

 48. I ariannu lleoliad cymunedol ym mhob pentref a thref wledig i fod ar agor am 12 awr y dydd

  14 llofnod

 49. Lleihau’r rhestr aros ADHD i blant

  12 llofnod

 50. Caniatáu i bobl sydd heb gael eu brechu weithio ar ôl dod i gysylltiad ag achos positif, os yw canlyniadau profion llif unffordd yn negyddol

  12 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV