Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

82 deiseb

 1. Agorwch gyfleusterau gweithgareddau dŵr a phyllau nofio yng Nghymru yn gynt na’r dyddiad a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru

  6,900 llofnod

 2. Dylid gwneud rhwymo ceffylau yn anghyfreithlon ac yn weithred o greulondeb yng Nghymru, ni waeth a oes gan y ceffylau gysgod neu beidio

  3,597 llofnod

 3. Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru

  3,029 llofnod

 4. Dylid agor cyfleusterau i blant allu mynychu dosbarthiadau dawnsio cheer, dawnsio, gymnasteg, celfyddydau perfformio ac ati

  2,329 llofnod

 5. Dylai cyfnod preswylio 3 blynedd o leiaf fod yn ofynnol i bob ymgeisydd yn etholiadau’r Senedd

  2,311 llofnod

 6. Blaenoriaethu ac achub y Sector Gofal Plant - Profi, brechu ac ariannu

  2,280 llofnod

 7. Mae angen atal Llywodraeth Cymru a grwpiau cyhoeddus rhag gwneud Cymru yn Genedl sy’n Noddfa

  1,604 llofnod

 8. Dechrau Cynllun Erasmus yng Nghymru i ganiatáu i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru fynd i wledydd yr Undeb Ewropeaidd

  1,479 llofnod

 9. Dylid ailagor campfeydd yng Nghymru i ganiatáu i bobl weithio ar eu hiechyd corfforol a meddyliol

  1,290 llofnod

 10. Caniatáu i weithgareddau awyr agored wedi’u trefnu ar gyfer 30 o bobl ailddechrau ar 12 Ebrill

  998 llofnod

 11. Prydau ysgol am ddim i bob disgybl yng Nghymru

  958 llofnod

 12. Buddsoddwch mewn amddiffynfeydd llifogydd ar y Tywi yng Nghaerfyrddin gan gynnwys ardal y Cei

  731 llofnod

 13. Adolygwch safonau Mynediad i Bractis Cyffredinol yng Nghymru yng ngoleuni pandemig

  513 llofnod

 14. Darparu cynhyrchion mislif yn rhad ac am ddim i bob person sy’n cael mislif yng Nghymru

  468 llofnod

 15. Amddiffyniad Cyfreithiol i Ardaloedd Tirwedd Arbennig dynodedig yng Nghymru

  408 llofnod

 16. Stopio’r coronafeirws a helpu busnesau bach. Cadw’r gwaharddiad ar archfarchnadoedd yn gwerthu eitemau dianghenraid

  400 llofnod

 17. Agor canolfannau/clinigau meddygol un stop Covid Hir

  368 llofnod

 18. Gofynnwch i Lywodraeth y DU am ganiatâd i gynnal refferendwm ar ddychwelyd pwerau datganoledig

  356 llofnod

 19. Ailgyflwyno Profion Gyrru a Gwersi ar gyfer dysgwyr yng Nghymru

  356 llofnod

 20. Agorwch gampfeydd ar 15 Mawrth er mwyn cefnogi iechyd meddwl a llesiant corfforol pobl

  335 llofnod

 21. Dylid gwahardd lladd cywion diwrnod oed yng Nghymru

  313 llofnod

 22. Dylid gosod Gwasanaethau Plant Caerdydd mewn mesurau arbennig, a chynnal adolygiad annibynnol ar frys

  299 llofnod

 23. Gadewch i ddinasyddion Cymru bleidleisio ar gyfyngiadau symud.

  288 llofnod

 24. Hysbysu pob person 18 oed sydd wedi derbyn gofal cymdeithasol fod ganddynt yr hawl i wneud cais am eu gwybodaeth bersonol

  254 llofnod

 25. Dylid gosod cerflun coffa o’r canwr Affricanaidd-Americanaidd Paul Robeson yn y Cymoedd

  231 llofnod

 26. Deddfu i roi’r hawl i rydd-ddeiliaid mewn eiddo sydd newydd eu hadeiladu yr hawl i reoli eu hystadau eu hunain

  210 llofnod

 27. Dylid gwahardd defnyddio masgiau wyneb yn yr ystafell ddosbarth

  193 llofnod

 28. Ystyriwch ail-wneud y flwyddyn academaidd gyfredol hon ar gyfer myfyrwyr ar draws cymru.

  184 llofnod

 29. Peintiwch y trenau ar reilffordd canolbarth Cymru fel eu bod yn debyg i lindys, er mwyn rhoi hwb i dwristiaeth.

  181 llofnod

 30. Dylid gwahardd ar unwaith y defnydd o blwm gwenwynig yn holl ffrwydron Cymru … mae plwm yn lladd ein bywyd gwyllt!

  149 llofnod

 31. Y Siarter Urddas i ysbrydoli pob dinesydd i ddod yn llysgennad dros Gymru

  143 llofnod

 32. Blaenoriaethu criwiau badau achub gwirfoddol, a gwasanaethau brys eraill, i gael brechlyn COVID-19

  141 llofnod

 33. Dylid atal pobl nad ydynt wedi byw yng Nghymru ers o leiaf 6 mis rhag ymgeisio yn etholiadau’r Senedd

  138 llofnod

 34. Cefnogwch fusnesau teithio a thwristiaeth Cymru

  138 llofnod

 35. Dylid sicrhau bod graddau asesu canolfannau yn cyfrannu at y graddau TGAU a Safon Uwch terfynol

  111 llofnod

 36. Dylid ond cau busnesau sydd wedi cael achos o COVID-19 yn gysylltiedig â nhw

  111 llofnod

 37. Gwahardd tân gwyllt rhag cael ei werthu i'r cyhoedd

  105 llofnod

 38. Gwahardd saethu rhywogaethau adar sydd mewn perygl difrifol a rhoi’r diogelwch sydd ei angen mor daer arnynt!

  103 llofnod

 39. Cynyddu'r addysgu a'r wybodaeth sydd ar gael yn rhwydd am gyffuriau yn ysgolion uwchradd Cymru

  100 llofnod

 40. Dylid cael gwared ar y camerâu cyflymder cyfartalog a’r terfyn cyflymder o 50mya ar yr M4 rhwng Casnewydd a Chaerdydd

  99 llofnod

 41. Dylid gwahardd gwerthu ac yfed alcohol yn y Senedd

  90 llofnod

 42. Cyhoeddwch dystiolaeth glir fod COVID 19 yn cael ei ledaenu mewn tafarndai a bwytai lle mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith

  87 llofnod

 43. Mae treillio ar wely’r môr yn lladd ein bywyd gwyllt morol… Rhowch y gorau i chwalu’n moroedd!

  86 llofnod

 44. Dechreuwch gyfeirio at ddinasoedd a threfi Cymru yn ôl eu henwau Cymraeg

  81 llofnod

 45. Sefydlu System Wobrwyo Genedlaethol Er Anrhydedd; Gwobr Urdd Marchog Cymru

  79 llofnod

 46. Gosod terfyn cyflymder 20 milltir yr awr ar gyfer 100 metr bob ochr i'r groesfan newydd i gerddwyr yng Nglan Conwy

  55 llofnod

 47. Caniatáu i leoliadau adloniant o dan do ar gyfer plant aros yn agored drwy’r gaeaf

  53 llofnod

 48. Darparu grantiau ffioedd dysgu i gefnogi myfyrwyr meddygaeth sy’n astudio meddygaeth fel ail radd

  52 llofnod

 49. Stopiwch y cyfnodau atal byr yn ystod gwyliau hanner tymor. Dyma'r unig seibiannau y caniateir i staff addysgu eu cael

  52 llofnod

 50. Darparu grantiau di-dreth i bobl sy’n gweithio yn y celfyddydau a darparu cyllid grant i leoliadau celfyddydol.

  50 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV