Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

80 deiseb

 1. Deddfau newydd i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth

  10,320 llofnod

 2. Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru

  6,315 llofnod

 3. Dylid gwneud rhwymo ceffylau yn anghyfreithlon ac yn weithred o greulondeb yng Nghymru, ni waeth a oes gan y ceffylau gysgod neu beidio

  4,503 llofnod

 4. Dylai cyfnod preswylio 3 blynedd o leiaf fod yn ofynnol i bob ymgeisydd yn etholiadau’r Senedd

  2,604 llofnod

 5. Amddiffynnwch bobl Cymru - cymerwch gamau brys ar yr argyfwng tai nawr

  2,564 llofnod

 6. Gwasanaeth sgrinio’r galon am ddim i bob plentyn rhwng 11 a 35 oed sy'n cynrychioli ei ysgol neu sir mewn chwaraeon

  2,356 llofnod

 7. Mae angen uned iechyd meddwl arbenigol i famau a babanod yng Ngogledd Cymru

  2,326 llofnod

 8. Dechrau Cynllun Erasmus yng Nghymru i ganiatáu i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru fynd i wledydd yr Undeb Ewropeaidd

  1,484 llofnod

 9. Talu bonws i athrawon uwchradd am farcio a safoni asesiadau swyddogol haf 2021

  1,234 llofnod

 10. Paratoi cais i Gymru gystadlu yng Nghystadleuaeth yr Eurovision

  1,225 llofnod

 11. Agor canolfannau/clinigau meddygol un stop Covid Hir

  1,123 llofnod

 12. Gwahardd y defnydd o fawn mewn garddwriaeth ac unrhyw ddeunydd tyfu erbyn 2023

  775 llofnod

 13. Buddsoddwch mewn amddiffynfeydd llifogydd ar y Tywi yng Nghaerfyrddin gan gynnwys ardal y Cei

  738 llofnod

 14. Gwella gwasanaethau iechyd i bobl ag epilepsi sy’n byw yng Nghymru

  631 llofnod

 15. Dylid gwahardd ar unwaith y defnydd o blwm gwenwynig yn holl ffrwydron Cymru … mae plwm yn lladd ein bywyd gwyllt!

  598 llofnod

 16. Cynnal ymchwiliad annibynnol i farwolaeth Glyn Summers a gweithredoedd Coleg y Cymoedd

  582 llofnod

 17. Adolygwch safonau Mynediad i Bractis Cyffredinol yng Nghymru yng ngoleuni pandemig

  514 llofnod

 18. Dylid sicrhau darpariaeth briodol o wasanaethau a chefnogaeth i bobl yng Nghymru sydd wedi cael niwed i’r ymennydd

  424 llofnod

 19. Gofynnwch i Lywodraeth y DU am ganiatâd i gynnal refferendwm ar ddychwelyd pwerau datganoledig

  386 llofnod

 20. Dylid cynnig brechiad Covid-19 i blant sy'n agored i niwed yn glinigol.

  345 llofnod

 21. Dylai menywod gael ei sgrinio’n rheolaidd gyda phrawf gwaed o’r enw CA125 i ganfod canser yr ofari.

  342 llofnod

 22. Dylid gwahardd lladd cywion diwrnod oed yng Nghymru

  342 llofnod

 23. Dylid gosod cerflun coffa o’r canwr Affricanaidd-Americanaidd Paul Robeson yn y Cymoedd

  326 llofnod

 24. Dylid gosod Gwasanaethau Plant Caerdydd mewn mesurau arbennig, a chynnal adolygiad annibynnol ar frys

  321 llofnod

 25. Hysbysu pob person 18 oed sydd wedi derbyn gofal cymdeithasol fod ganddynt yr hawl i wneud cais am eu gwybodaeth bersonol

  256 llofnod

 26. Deddfu i roi’r hawl i rydd-ddeiliaid mewn eiddo sydd newydd eu hadeiladu yr hawl i reoli eu hystadau eu hunain

  238 llofnod

 27. Dileu'r hyn sy’n rhwystro mynediad i waith cymdeithasol ac annog parch cydradd rhwng gofal cymdeithasol ac iechyd

  236 llofnod

 28. Cynyddu'r cyllid sydd ar gael ar gyfer Gwasanaethau Iechyd, Addysg ac Ymwybyddiaeth Menywod

  234 llofnod

 29. Dylid gwahardd defnyddio masgiau wyneb yn yr ystafell ddosbarth

  200 llofnod

 30. Dylid cyflwyno arosfannau bysiau mwy gwyrdd, a mwy 'cyfeillgar i wenyn' ledled Cymru

  168 llofnod

 31. Ailddechreuwch parkruns Cymru yr un pryd â rhai Lloegr

  154 llofnod

 32. Lleihau’r costau ar gyfer prawf PCR yng Nghymru i’r rhai sy’n dychwelyd o wyliau tramor a rhoi terfyn ar hunanynysu i’r rhai sydd wedi cael y brechlyn

  144 llofnod

 33. Gwahardd barbeciws untro o’n Parciau Cenedlaethol, Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol a thraethau yng Nghymru!

  144 llofnod

 34. Dylid atal pobl nad ydynt wedi byw yng Nghymru ers o leiaf 6 mis rhag ymgeisio yn etholiadau’r Senedd

  142 llofnod

 35. Dylid cael gwared ar y camerâu cyflymder cyfartalog a’r terfyn cyflymder o 50mya ar yr M4 rhwng Casnewydd a Chaerdydd

  125 llofnod

 36. Gwrthodwch gynlluniau ar gyfer Cynllun Solar Ffermwyr Gwynllŵg, sef fferm solar ar gyrion Maerun.

  118 llofnod

 37. Gwahardd saethu rhywogaethau adar sydd mewn perygl difrifol a rhoi’r diogelwch sydd ei angen mor daer arnynt!

  113 llofnod

 38. Dylid sicrhau bod graddau asesu canolfannau yn cyfrannu at y graddau TGAU a Safon Uwch terfynol

  112 llofnod

 39. Dylid ond cau busnesau sydd wedi cael achos o COVID-19 yn gysylltiedig â nhw

  111 llofnod

 40. Ni ddylid cyfyngu ffordd newydd Blaenau’r Cymoedd i 50 mya.

  110 llofnod

 41. Dechreuwch gyfeirio at ddinasoedd a threfi Cymru yn ôl eu henwau Cymraeg

  99 llofnod

 42. Ataliwch Lywodraeth Cymru rhag cyflwyno terfyn cyflymder cyffredinol o 20 milltir yr awr

  92 llofnod

 43. Gwahardd polystyren a phlastigau untro eraill!

  84 llofnod

 44. Sefydlu System Wobrwyo Genedlaethol Er Anrhydedd; Gwobr Urdd Marchog Cymru

  83 llofnod

 45. Gosod terfyn cyflymder 20 milltir yr awr ar gyfer 100 metr bob ochr i'r groesfan newydd i gerddwyr yng Nglan Conwy

  82 llofnod

 46. Dylid creu rhestr o bob gofalwr di-dâl yng Nghymru

  76 llofnod

 47. Gwella Gofal Iechyd Endometriosis yng Nghymru Cefndir

  67 llofnod

 48. Darparu grantiau ffioedd dysgu i gefnogi myfyrwyr meddygaeth sy’n astudio meddygaeth fel ail radd

  54 llofnod

 49. Mae pob eiliad yn cyfrif: Dylid gosod diffibriliwr ym mhob ysgol yng Nghymru i'r cyhoedd gael mynediad ato

  51 llofnod

 50. Peidiwch â chyflwyno pasbortau brechlyn COVID-19 ar gyfer lleoliadau manwerthu a lletygarwch neu leoliadau eraill

  47 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV