Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

97 deiseb

 1. Blaenoriaethu athrawon, a staff ysgolion a gofal plant ar gyfer brechiadau COVID-19

  16,286 llofnod

 2. Rhowch y Brechlyn COVID i Swyddogion yr Heddlu fel blaenoriaeth

  10,878 llofnod

 3. Canslo 'asesiadau' allanol ar gyfer cymwysterau Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yn 2021 a defnyddio graddau a aseswyd gan athrawon yn unig

  8,551 llofnod

 4. Gadewch i rieni plant dan 1 oed ffurfio swigen gefnogaeth o dan gyfyngiadau Covid Haen 4 newydd

  8,164 llofnod

 5. Gwahardd cynhyrchu, gwerthu a defnyddio maglau anifeiliaid unwaith ac am byth yng Nghymru

  4,079 llofnod

 6. Caniatáu chwaraeon wedi’u trefnu yn yr awyr agored ar gyfer pobl ifanc o dan 18 oed fel bod Cymru’n gweithredu yn unol â’r rheolau haen 4 yn Lloegr

  2,397 llofnod

 7. Dylid caniatáu i drigolion Cymru deithio i bysgota yr un fath â'n cymheiriaid yn Lloegr

  2,172 llofnod

 8. Dylai Llywodraeth Cymru ail-brynu ac adnewyddu Coleg Harlech

  2,121 llofnod

 9. Blaenoriaethu ac achub y Sector Gofal Plant - Profi, brechu ac ariannu

  2,100 llofnod

 10. Dylai cyfnod preswylio 3 blynedd o leiaf fod yn ofynnol i bob ymgeisydd yn etholiadau’r Senedd

  2,026 llofnod

 11. Ail-werthuso ac egluro’r sefyllfa o ran asesiadau TGAU, Safon UG a Safon Uwch

  1,579 llofnod

 12. Caewch yr ysgolion! Cadwch ein plant yn ddiogel. Oherwydd y cynnydd mewn COVID-19. Achubwch ein dyfodol.

  1,564 llofnod

 13. Dechrau Cynllun Erasmus yng Nghymru i ganiatáu i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru fynd i wledydd yr Undeb Ewropeaidd

  1,276 llofnod

 14. Gostwng yr uchafswm ffioedd ar gyfer holl brifysgolion Cymru oherwydd gofynion dysgu o bell yn sgil COVID-19

  1,079 llofnod

 15. Rhowch flaenoriaeth i bobl ag anabledd dysgu gael eu brechu yn erbyn COVID-19 yng Nghymru.

  1,030 llofnod

 16. Dylid caniatáu i aciwbigwyr traddodiadol yng Nghymru weithio yn ystod cyfnodau clo

  1,020 llofnod

 17. Caniatáu i ddau unigolyn o ddwy aelwyd wahanol gwrdd ar gyfer ymarfer corff yn haen 4

  825 llofnod

 18. Prydau ysgol am ddim i bob disgybl yng Nghymru

  767 llofnod

 19. Cyllid wedi'i dargedu ar gyfer canolfannau addysg awyr agored preswyl, sydd bellach yn methu â gweithredu am 12 mis.

  746 llofnod

 20. Helpwch gymunedau yng Nghymru i brynu asedau cymunedol: Gweithredwch Ran 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011

  648 llofnod

 21. Caniatáu i gantorion / adloniant byw ailddechrau yn yr awyr agored

  605 llofnod

 22. Galwad ar i Lywodraeth Cymru roi cyllid teg i Lyfrgell Genedlaethol Cymru

  527 llofnod

 23. Dylid sicrhau bod myfyrwyr nyrsio yn cael eu talu am leoliadau clinigol yn ystod pandemig COVID-19

  517 llofnod

 24. Capiwch holl dreth gyngor sir Cymru ar 3 y cant. Rhaid cynnal refferendwm o’r cyhoedd os dymunir mynd dros 3 y cant

  486 llofnod

 25. Darparu cynhyrchion mislif yn rhad ac am ddim i bob person sy’n cael mislif yng Nghymru

  422 llofnod

 26. Mae angen cymhwyso mesurau deddfwriaethol nawr i weithredu argymhellion Comisiwn y Gyfraith i ddiddymu Lesddaliad

  417 llofnod

 27. Stopio’r coronafeirws a helpu busnesau bach. Cadw’r gwaharddiad ar archfarchnadoedd yn gwerthu eitemau dianghenraid

  396 llofnod

 28. Ei gwneud yn ofynnol i ganolfannau arholiadau lleol yng Nghymru dderbyn myfyrwyr sy’n cael addysg yn y cartref ar gyfer arholiadau cyhoeddus

  389 llofnod

 29. Caniatáu i rieni sydd newydd fabwysiadu ffurfio swigen gefnogaeth yn y cyfyngiadau lefel rhybudd 4

  377 llofnod

 30. Ailgyflwyno Profion Gyrru a Gwersi ar gyfer dysgwyr yng Nghymru

  347 llofnod

 31. Canslo asesiadau allanol ar ffurf arholiadau ar gyfer TGAU yn 2021 ac ymddiried yn ein hathrawon

  312 llofnod

 32. Llywodraeth Cymru i benodi Gweinidog anabledd pwrpasol o fewn tymor nesaf y Llywodraeth

  303 llofnod

 33. Gadewch i ddinasyddion Cymru bleidleisio ar gyfyngiadau symud.

  270 llofnod

 34. Amddiffyniad Cyfreithiol i Ardaloedd Tirwedd Arbennig dynodedig yng Nghymru

  262 llofnod

 35. Atal fferm solar anferth fydd yn dinistrio dolydd hynafol ger y Fenni

  258 llofnod

 36. Rhowch y £7 miliwn yn ôl yn y gronfa Trawsnewid Iechyd Meddwl.

  255 llofnod

 37. Cyflwyno mesurau diogelwch ar y ffyrdd ar yr A44 yn Llanbadarn Fawr, Ceredigion

  240 llofnod

 38. Dylid addasu maes llafur hyfforddiant athrawon i gynnwys Hyfforddiant Trawsnewidiol a Deallusrwydd Emosiynol

  191 llofnod

 39. Peintiwch y trenau ar reilffordd canolbarth Cymru fel eu bod yn debyg i lindys, er mwyn rhoi hwb i dwristiaeth.

  175 llofnod

 40. Ystyriwch ail-wneud y flwyddyn academaidd gyfredol hon ar gyfer myfyrwyr ar draws cymru.

  175 llofnod

 41. Cefnogwch fusnesau teithio a thwristiaeth Cymru

  136 llofnod

 42. Rhannu Sir Rhondda Cynon Taf ac uno Cwm Cynon â Sir Merthyr

  135 llofnod

 43. Blaenoriaethu criwiau badau achub gwirfoddol, a gwasanaethau brys eraill, i gael brechlyn COVID-19

  132 llofnod

 44. Dylid atal pobl nad ydynt wedi byw yng Nghymru ers o leiaf 6 mis rhag ymgeisio yn etholiadau’r Senedd

  123 llofnod

 45. Cychwyn Ymchwiliad Barnwrol Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

  123 llofnod

 46. Dylid gwahardd ar unwaith y defnydd o blwm gwenwynig yn holl ffrwydron Cymru … mae plwm yn lladd ein bywyd gwyllt!

  108 llofnod

 47. Dylid ond cau busnesau sydd wedi cael achos o COVID-19 yn gysylltiedig â nhw

  108 llofnod

 48. Codi blaenoriaeth gweithwyr allweddol nad ydynt yn gweithio i’r GIG sy’n wynebu'r cyhoedd wrth gyflwyno'r brechlyn ar gyfer Covid-19

  106 llofnod

 49. Cynyddu'r addysgu a'r wybodaeth sydd ar gael yn rhwydd am gyffuriau yn ysgolion uwchradd Cymru

  99 llofnod

 50. Cyhoeddi canllawiau a chynllun talebau i achub gweithgarwch y sector babanod a phlant bach yng Nghymru

  91 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV