Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

85 deiseb

 1. Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru

  4,134 llofnod

 2. Dylid gwneud rhwymo ceffylau yn anghyfreithlon ac yn weithred o greulondeb yng Nghymru, ni waeth a oes gan y ceffylau gysgod neu beidio

  4,008 llofnod

 3. Deddfau newydd i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth

  3,211 llofnod

 4. Adolygiad annibynnol di-oed o’r broses ddethol Haen 1 a Haen 2 yn Uwch-gynghrair Menywod Cymru

  2,498 llofnod

 5. Dylai cyfnod preswylio 3 blynedd o leiaf fod yn ofynnol i bob ymgeisydd yn etholiadau’r Senedd

  2,346 llofnod

 6. Mae angen uned iechyd meddwl arbenigol i famau a babanod yng Ngogledd Cymru

  2,264 llofnod

 7. Amddiffynnwch bobl Cymru - cymerwch gamau brys ar yr argyfwng tai nawr

  1,635 llofnod

 8. Mae angen atal Llywodraeth Cymru a grwpiau cyhoeddus rhag gwneud Cymru yn Genedl sy’n Noddfa

  1,619 llofnod

 9. Dechrau Cynllun Erasmus yng Nghymru i ganiatáu i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru fynd i wledydd yr Undeb Ewropeaidd

  1,484 llofnod

 10. Paratoi cais i Gymru gystadlu yng Nghystadleuaeth yr Eurovision

  1,176 llofnod

 11. Talu bonws i athrawon uwchradd am farcio a safoni asesiadau swyddogol haf 2021

  1,163 llofnod

 12. Prydau ysgol am ddim i bob disgybl yng Nghymru

  968 llofnod

 13. Gwahardd y defnydd o fawn mewn garddwriaeth ac unrhyw ddeunydd tyfu erbyn 2023

  736 llofnod

 14. Buddsoddwch mewn amddiffynfeydd llifogydd ar y Tywi yng Nghaerfyrddin gan gynnwys ardal y Cei

  735 llofnod

 15. Adolygwch safonau Mynediad i Bractis Cyffredinol yng Nghymru yng ngoleuni pandemig

  513 llofnod

 16. Agor canolfannau/clinigau meddygol un stop Covid Hir

  483 llofnod

 17. Darparu cynhyrchion mislif yn rhad ac am ddim i bob person sy’n cael mislif yng Nghymru

  481 llofnod

 18. Amddiffyniad Cyfreithiol i Ardaloedd Tirwedd Arbennig dynodedig yng Nghymru

  416 llofnod

 19. Gofynnwch i Lywodraeth y DU am ganiatâd i gynnal refferendwm ar ddychwelyd pwerau datganoledig

  366 llofnod

 20. Agorwch gampfeydd ar 15 Mawrth er mwyn cefnogi iechyd meddwl a llesiant corfforol pobl

  335 llofnod

 21. Dylid gosod Gwasanaethau Plant Caerdydd mewn mesurau arbennig, a chynnal adolygiad annibynnol ar frys

  320 llofnod

 22. Dylid gwahardd lladd cywion diwrnod oed yng Nghymru

  319 llofnod

 23. Hysbysu pob person 18 oed sydd wedi derbyn gofal cymdeithasol fod ganddynt yr hawl i wneud cais am eu gwybodaeth bersonol

  256 llofnod

 24. Dylid gosod cerflun coffa o’r canwr Affricanaidd-Americanaidd Paul Robeson yn y Cymoedd

  249 llofnod

 25. Deddfu i roi’r hawl i rydd-ddeiliaid mewn eiddo sydd newydd eu hadeiladu yr hawl i reoli eu hystadau eu hunain

  236 llofnod

 26. Cynyddu'r cyllid sydd ar gael ar gyfer Gwasanaethau Iechyd, Addysg ac Ymwybyddiaeth Menywod

  231 llofnod

 27. Dylid gwahardd ar unwaith y defnydd o blwm gwenwynig yn holl ffrwydron Cymru … mae plwm yn lladd ein bywyd gwyllt!

  212 llofnod

 28. Dileu'r hyn sy’n rhwystro mynediad i waith cymdeithasol ac annog parch cydradd rhwng gofal cymdeithasol ac iechyd

  202 llofnod

 29. Dylid gwahardd defnyddio masgiau wyneb yn yr ystafell ddosbarth

  198 llofnod

 30. Mae treillio ar wely’r môr yn lladd ein bywyd gwyllt morol… Rhowch y gorau i chwalu’n moroedd!

  192 llofnod

 31. Peintiwch y trenau ar reilffordd canolbarth Cymru fel eu bod yn debyg i lindys, er mwyn rhoi hwb i dwristiaeth.

  184 llofnod

 32. Ailddechreuwch parkruns Cymru yr un pryd â rhai Lloegr

  151 llofnod

 33. Y Siarter Urddas i ysbrydoli pob dinesydd i ddod yn llysgennad dros Gymru

  149 llofnod

 34. Dylid atal pobl nad ydynt wedi byw yng Nghymru ers o leiaf 6 mis rhag ymgeisio yn etholiadau’r Senedd

  141 llofnod

 35. Gwrthodwch gynlluniau ar gyfer Cynllun Solar Ffermwyr Gwynllŵg, sef fferm solar ar gyrion Maerun.

  117 llofnod

 36. Gwahardd tân gwyllt rhag cael ei werthu i'r cyhoedd

  115 llofnod

 37. Dylid sicrhau bod graddau asesu canolfannau yn cyfrannu at y graddau TGAU a Safon Uwch terfynol

  112 llofnod

 38. Dylid cael gwared ar y camerâu cyflymder cyfartalog a’r terfyn cyflymder o 50mya ar yr M4 rhwng Casnewydd a Chaerdydd

  111 llofnod

 39. Dylid ond cau busnesau sydd wedi cael achos o COVID-19 yn gysylltiedig â nhw

  111 llofnod

 40. Gwahardd saethu rhywogaethau adar sydd mewn perygl difrifol a rhoi’r diogelwch sydd ei angen mor daer arnynt!

  106 llofnod

 41. Cynyddu'r addysgu a'r wybodaeth sydd ar gael yn rhwydd am gyffuriau yn ysgolion uwchradd Cymru

  100 llofnod

 42. Dechreuwch gyfeirio at ddinasoedd a threfi Cymru yn ôl eu henwau Cymraeg

  87 llofnod

 43. Gosod terfyn cyflymder 20 milltir yr awr ar gyfer 100 metr bob ochr i'r groesfan newydd i gerddwyr yng Nglan Conwy

  81 llofnod

 44. Sefydlu System Wobrwyo Genedlaethol Er Anrhydedd; Gwobr Urdd Marchog Cymru

  80 llofnod

 45. Gwahardd barbeciws untro o’n Parciau Cenedlaethol, Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol a thraethau yng Nghymru!

  77 llofnod

 46. Dylid cyflwyno arosfannau bysiau mwy gwyrdd, a mwy 'cyfeillgar i wenyn' ledled Cymru

  74 llofnod

 47. Dylid creu rhestr o bob gofalwr di-dâl yng Nghymru

  68 llofnod

 48. Darparu grantiau ffioedd dysgu i gefnogi myfyrwyr meddygaeth sy’n astudio meddygaeth fel ail radd

  52 llofnod

 49. Stopiwch y cyfnodau atal byr yn ystod gwyliau hanner tymor. Dyma'r unig seibiannau y caniateir i staff addysgu eu cael

  52 llofnod

 50. Sefydlwch ragdybiaeth yn erbyn torri coed aeddfed i lawr yng Nghymru

  46 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV