Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gwblhawyd

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi gorffen ystyried y deisebau hyn

229 deiseb

 1. Dylid gorfodi gwisgo mygydau/gorchuddion wyneb mewn siopau.

  5,516 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 2. Sicrhau nad yw gwisgo mygydau mewn siopau yn dod yn orfodol

  412 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 3. Caniatáu i ddisgyblion wisgo mygydau ym mhob rhan o safle’r ysgol

  97 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 29 Medi 2020

 4. Caniatáu i Ysgolion Dawns yng Nghymru ailagor ar unwaith ar gyfer gwersi dan do

  1,307 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 5. Dyfarnwch raddau a ragwelwyd gan athrawon i holl fyfyrwyr Cymru ar gyfer arholiadau 2020

  28,505 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 6. Dylid rhoi seibiant treth stamp o ran pob tŷ sy’n cael ei brynu yng Nghymru

  53 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 7. Caniatáu i adeiladau eglwysi ailagor – er enghraifft, ar gyfer addoli ar y cyd

  416 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 8. Dylid diweddaru’r canllawiau fel bod Canolfannau Hapchwarae i Oedolion, sy'n fusnesau teuluol, yn gymwys ar gyfer Grantiau Busnes yng Nghymru

  706 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 9. Agor ysgolion ym mis Medi. Cael gwared ar ddysgu cyfunol.

  9,266 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 10. Caniatáu i gampfeydd bach a safleoedd hyfforddi personol agor yn gynt yn ystod cyfyngiadau COVID.

  3,181 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 11. Sicrhewch fod sticer ar gael i ddangos eich bod yn byw yng Nghymru.

  80 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 12. Caniatáu priodasau sy’n cynnwys 5 o bobl (cofrestrydd/y pâr/2 dyst) yn ystod COVID 19 yng Nghymru

  979 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 13. Gofynnwch i’r Senedd ailystyried ei phenderfyniad i beidio â rhoi cyllid brys i sŵau ac acwaria.

  6,299 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 14. Cadw’r cyfyngiadau a osodwyd gan ddeddfwriaeth Covid 19, caniatáu teithio o fewn radiws o 5 milltir yn unig yng Nghymru.

  114 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Gorffennaf 2020

 15. Rhowch gymorth grant i fusnesau Gwely a Brecwast yng Nghymru sy'n talu’r dreth gyngor ac nid ardrethi busnes

  86 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 16. Caniatáu i gampfeydd a chanolfannau hamdden ailagor

  964 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 17. Mabwysiadu polisïau llywodraeth y DU o ran llacio’r cyfyngiadau symud

  96 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 18. Ymchwiliwch i Reoliadau Drafft y Gronfa Ddata Addysg 2020 – diangen ac yn tanseilio hawliau dynol

  236 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Gorffennaf 2020

 19. Dylid ail-agor cyrtiau tenis awyr agored a hyfforddiant yn unol â gweddill y DU ac Ewrop.

  214 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 20. Caniatáu i’r holl sŵau ac atyniadau bywyd gwyllt ailagor gyda chamau cadw pellter cymdeithasol ar waith ledled Cymru.

  248 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 21. Dylid llacio’r cyfyngiadau a gyflwynwyd gan ddeddfwriaeth COVID-19 er mwyn caniatáu i bobl deithio yng Nghymru

  15,193 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Gorffennaf 2020

 22. Ailagor siopau barbwyr a siopau trin gwallt cyn belled â’u bod yn gosod mesurau cadw pellter cymdeithasol llym.

  118 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 23. Talu grantiau Coronafeirws i bob busnes sy'n gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach, yr un fath â gweddill y DU

  360 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 24. Annog Llywodraeth Cymru i ddiwygio ei pholisi ar ryddhad ardrethi annomestig i helpu i gadw siopau Debenhams ar agor yng Nghymru

  5,790 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 25. Diwygiad brys i ymestyn yr oedran y ceir hawl i gymorth addysgol ychwanegol o 25 i 26 ac i ddiffinio pandemig Covid–19 yng nghanllawiau'r Llywodraeth fel amgylchiad eithriadol

  537 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 26. STOPIWCH yr isafbris am alcohol

  64 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Gorffennaf 2020

 27. ACHUBWCH FEDDYGFEYDD ANGENRHEIDIOL

  69 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2020

 28. Gorsaf yn Sanclêr – Cefnogwch y cais am orsaf drennau yn Sanclêr

  562 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mehefin 2020

 29. Rhowch fynediad at slotiau dosbarthu siopa blaenoriaeth yr archfarchnadoedd i bobl sy’n agored i niwed yng Nghymru yn ystod COVID19

  73 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2020

 30. Gwrthwynebu cynnig Costain i weithredu Opsiwn B ar gyfer dargyfeirio'r A465 ym Mryn-mawr.

  1,128 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 31. Penderfyniadau Diweddar Ynglŷn â Graddau UG 2020

  219 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 32. Dysgu Amaethyddiaeth ac Addysg Cefn Gwlad o oed 4 i 16 yn ein Hysgolion

  93 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 29 Medi 2020

 33. Achub adran Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

  14,564 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Gorffennaf 2020

 34. Achub y caeau gleision yng Nghefn yr Hendy, Meisgyn

  697 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2020

 35. Gwneud i brifysgolion Cymru ystyried Bagloriaeth Cymru fel Safon Uwch

  71 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mehefin 2020

 36. Gwahardd pysgod aur rhag cael eu rhoi i ffwrdd mewn ffair. #OperationGoldfish

  2,416 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 29 Medi 2020

 37. Eli haul mewn ysgolion

  120 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 38. Annog y defnydd o 'Cymru' a 'Cymry' wrth gyfeirio atom ein hunain yn y Gymraeg a'r Saesneg

  127 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mehefin 2020

 39. Deiseb ar gyfer Meddygfa Glanyfferi

  117 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 40. Cael gwared ar y geiriau sy’n hyrwyddo adfer adnoddau olew a nwy o Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru

  253 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Ionawr 2020

 41. Addysgu Llesiant Mislifol mewn Ysgolion: Peidio â Gadael Cymru Tu Ôl

  846 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mehefin 2020

 42. Hysbysiad cynharach ynghylch cyllidebau cynghorau gan Lywodraeth Cymru #AchubEinGwasanaethau

  191 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Ionawr 2020

 43. Gwella mynediad i’r anabl yng ngorsaf reilffordd Trefforest fel blaenoriaeth

  232 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mehefin 2020

 44. Ydych chi’n gwrando arnom ni? Hawliau a Pharch i Addysg yn y Cartref!

  512 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Gorffennaf 2020

 45. Creu Llwybr Amlddefnydd Lôn Las Môn

  2,216 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 29 Medi 2020

 46. Tynnu’n ôl y canllawiau arfaethedig ar gyfer addysg yn y cartref

  5,447 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Gorffennaf 2020

 47. Dim enw dwyieithog i’r Senedd

  1,033 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Tachwedd 2019

 48. Hyrwyddo'r defnydd o iaith arwyddion Makaton ym mhob ysgol yng Nghymru

  5,024 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

 49. Dylid Diogelu Coed Yw Hynafol Cymru

  77 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mehefin 2020

 50. Newid cyflymder pentre Cemaes i 30mya

  93 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV