Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gwblhawyd

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi gorffen ystyried y deisebau hyn

80 deiseb

 1. Paratoi cais i Gymru gystadlu yng Nghystadleuaeth yr Eurovision

  1,257 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 29 Tachwedd 2021

 2. Gwrthodwch gynlluniau ar gyfer Cynllun Solar Ffermwyr Gwynllŵg, sef fferm solar ar gyrion Maerun.

  122 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 29 Tachwedd 2021

 3. Dylid gosod cerflun coffa o’r canwr Affricanaidd-Americanaidd Paul Robeson yn y Cymoedd

  404 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 29 Tachwedd 2021

 4. Dylid cael gwared ar y camerâu cyflymder cyfartalog a’r terfyn cyflymder o 50mya ar yr M4 rhwng Casnewydd a Chaerdydd

  145 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Tachwedd 2021

 5. Adolygwch safonau Mynediad i Bractis Cyffredinol yng Nghymru yng ngoleuni pandemig

  516 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Tachwedd 2021

 6. Lleihau’r costau ar gyfer prawf PCR yng Nghymru i’r rhai sy’n dychwelyd o wyliau tramor a rhoi terfyn ar hunanynysu i’r rhai sydd wedi cael y brechlyn

  203 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Hydref 2021

 7. Dylid gwahardd defnyddio masgiau wyneb yn yr ystafell ddosbarth

  207 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Hydref 2021

 8. Ailddechreuwch parkruns Cymru yr un pryd â rhai Lloegr

  155 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Hydref 2021

 9. Peidiwch â chyflwyno pasbortau brechlyn COVID-19 ar gyfer lleoliadau manwerthu a lletygarwch neu leoliadau eraill

  336 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2021

 10. Dylid gosod Gwasanaethau Plant Caerdydd mewn mesurau arbennig, a chynnal adolygiad annibynnol ar frys

  325 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Hydref 2021

 11. Dylai Gweinidogion Llywodraeth Cymru achub y coed, y gwrychoedd a'r caeau yng Nghefn yr Hendy, Meisgyn

  334 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Hydref 2021

 12. Sefydlu System Wobrwyo Genedlaethol Er Anrhydedd; Gwobr Urdd Marchog Cymru

  84 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Hydref 2021

 13. Deddfu i roi’r hawl i rydd-ddeiliaid mewn eiddo sydd newydd eu hadeiladu yr hawl i reoli eu hystadau eu hunain

  242 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2021

 14. Gofynnwch i Lywodraeth y DU am ganiatâd i gynnal refferendwm ar ddychwelyd pwerau datganoledig

  392 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2021

 15. Dylid sicrhau bod graddau asesu canolfannau yn cyfrannu at y graddau TGAU a Safon Uwch terfynol

  112 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Hydref 2021

 16. Darparu grantiau ffioedd dysgu i gefnogi myfyrwyr meddygaeth sy’n astudio meddygaeth fel ail radd

  54 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Hydref 2021

 17. Dechrau Cynllun Erasmus yng Nghymru i ganiatáu i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru fynd i wledydd yr Undeb Ewropeaidd

  1,486 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Hydref 2021

 18. Dylid cynnig brechiad Covid-19 i blant sy'n agored i niwed yn glinigol.

  347 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2021

 19. Dylai cyfnod preswylio 3 blynedd o leiaf fod yn ofynnol i bob ymgeisydd yn etholiadau’r Senedd

  2,682 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Tachwedd 2021

 20. Dylid atal pobl nad ydynt wedi byw yng Nghymru ers o leiaf 6 mis rhag ymgeisio yn etholiadau’r Senedd

  143 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Tachwedd 2021

 21. Dylid ond cau busnesau sydd wedi cael achos o COVID-19 yn gysylltiedig â nhw

  111 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 20 Medi 2021

 22. Mae treillio ar wely’r môr yn lladd ein bywyd gwyllt morol… Rhowch y gorau i chwalu’n moroedd!

  205 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 29 Tachwedd 2021

 23. Cynyddu'r addysgu a'r wybodaeth sydd ar gael yn rhwydd am gyffuriau yn ysgolion uwchradd Cymru

  102 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Medi 2021

 24. Peintiwch y trenau ar reilffordd canolbarth Cymru fel eu bod yn debyg i lindys, er mwyn rhoi hwb i dwristiaeth.

  186 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Hydref 2021

 25. Dylid cael gwared ar fesurau cadw pellter cymdeithasol ym mhob priodas yng Nghymru yr haf hwn ar ôl 15 Gorffennaf 2021

  809 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Medi 2021

 26. Darparu cynhyrchion mislif yn rhad ac am ddim i bob person sy’n cael mislif yng Nghymru

  481 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Medi 2021

 27. Y Siarter Urddas i ysbrydoli pob dinesydd i ddod yn llysgennad dros Gymru

  149 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Medi 2021

 28. Adolygiad annibynnol di-oed o’r broses ddethol Haen 1 a Haen 2 yn Uwch-gynghrair Menywod Cymru

  2,526 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 20 Medi 2021

 29. Stopiwch y cyfnodau atal byr yn ystod gwyliau hanner tymor. Dyma'r unig seibiannau y caniateir i staff addysgu eu cael

  52 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Medi 2021

 30. Mae angen atal Llywodraeth Cymru a grwpiau cyhoeddus rhag gwneud Cymru yn Genedl sy’n Noddfa

  1,619 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Medi 2021

 31. Gwahardd tân gwyllt rhag cael ei werthu i'r cyhoedd

  115 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Medi 2021

 32. Gadewch i ddinasyddion Cymru bleidleisio ar gyfyngiadau symud.

  289 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Gorffennaf 2021

 33. Cefnogwch fusnesau teithio a thwristiaeth Cymru

  138 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Hydref 2021

 34. Darparu grantiau di-dreth i bobl sy’n gweithio yn y celfyddydau a darparu cyllid grant i leoliadau celfyddydol.

  50 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 20 Medi 2021

 35. Caniatáu i weithgareddau awyr agored wedi’u trefnu ar gyfer 30 o bobl ailddechrau ar 12 Ebrill

  998 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 24 Mai 2021

 36. Dylid gwahardd gwerthu ac yfed alcohol yn y Senedd

  91 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Gorffennaf 2021

 37. Gwneud bwlio ac aflonyddu mewn ysgolion yn drosedd pan fydd plant wedi cyrraedd yr oedran cyfrifoldeb troseddol

  94 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Hydref 2021

 38. Caniatáu i ysgolion asesu myfyrwyr fel y maent yn gweld yn addas, gan gynnwys defnyddio asesiadau llyfr agored

  2,312 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Gorffennaf 2021

 39. Rhannu Sir Rhondda Cynon Taf ac uno Cwm Cynon â Sir Merthyr

  138 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Gorffennaf 2021

 40. Gwahardd cynhyrchu, gwerthu a defnyddio maglau anifeiliaid unwaith ac am byth yng Nghymru

  6,514 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Hydref 2021

 41. Llywodraeth Cymru i benodi Gweinidog anabledd pwrpasol o fewn tymor nesaf y Llywodraeth

  315 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 20 Medi 2021

 42. Dylid cyfateb y cyllid ar gyfer busnesau bach yn ystod y cyfyngiadau symud gyda Lloegr - gan gynnwys y grant ailgychwyn

  2,458 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Gorffennaf 2021

 43. Dylid ailagor y sector lletygarwch yng Nghymru erbyn 12 Ebrill 2021

  157 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Gorffennaf 2021

 44. Rhowch wyliau ardrethi busnes i safleoedd cartrefi gwyliau yng Nghymru, fel yn Lloegr

  640 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Gorffennaf 2021

 45. Dylid pennu dyddiad ar gyfer ailddechrau gweithgareddau wedi’u trefnu ar gyfer babanod a phlant bach

  1,756 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Gorffennaf 2021

 46. Dylid ei gwneud yn ofynnol i bob ysgol ddarparu addysg fyw/addysg wedi'i recordio bob dydd i bob disgybl nad yw’n dychwelyd i'r ysgol

  308 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Gorffennaf 2021

 47. Dylid addasu maes llafur hyfforddiant athrawon i gynnwys Hyfforddiant Trawsnewidiol a Deallusrwydd Emosiynol

  193 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2021

 48. Cychwyn Ymchwiliad Barnwrol Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

  126 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 20 Medi 2021

 49. Profion COVID-19 wythnosol ar gyfer staff sy’n gofalu am bobl ag anghenion iechyd meddygol cymhleth

  50 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Medi 2021

 50. Dylid adolygu'r canllawiau ar gyfer Prydau Ysgol Am Ddim, gan ddileu'r opsiwn ar gyfer dosbarthu parseli bwyd

  205 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 20 Medi 2021

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV