Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gwblhawyd

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi gorffen ystyried y deisebau hyn

213 deiseb

 1. Dylid oedi prosiectau solar a gwynt ar y tir dros 10 MW hyd nes y caiff potensial llawn ynni gwynt ar y môr ei gynnwys

  5,351 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Rhagfyr 2023

 2. Llywodraeth Cymru i roi’r gorau i daliadau peilot incwm sylfaenol i blant ar eu pen eu hunain sy’n ceisio lloches

  270 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Tachwedd 2023

 3. Dylid ailagor y safle rheilffordd yn Nantyderi, Goytre Fawr, i’n cynnwys ni ym Metro De Cymru.

  310 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Tachwedd 2023

 4. Argyfwng deintyddiaeth yng Nghymru. Rhaid sicrhau bod gan bob oedolyn a phlentyn fynediad at ddeintydd.

  639 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Tachwedd 2023

 5. Dylid amddiffyn gweithwyr asiantaeth yn y GIG

  422 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Tachwedd 2023

 6. Dylid adeiladu ffordd ymadael syml rhwng yr M48 tua’r gorllewin a'r M4 tua'r dwyrain yn Rhosied

  368 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Tachwedd 2023

 7. Cyflwyno mesurau diogelwch cynhwysfawr ar gyffordd 'Mynegbost' yr A477

  10,310 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Rhagfyr 2023

 8. Dylid cynnal refferendwm yn gofyn am gymeradwyaeth y bobl i gynyddu nifer yr Aelodau o'r Senedd o 36

  942 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Medi 2023

 9. Dylid sicrhau bod proses sgrinio'r galon ar gael i bob person ifanc 11-35 oed sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon

  3,671 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Medi 2023

 10. Dim dinasoedd na threfi ’15’ neu faint bynnag o funudau yng Nghymru heb gynnal pleidlais gyhoeddus.

  4,682 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Medi 2023

 11. Atal newid y terfynau cyflymder i 20mya ar 17eg Medi.

  21,920 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Medi 2023

 12. Prynu Sycharth, Cartref Owain Glyndŵr, er mwyn cadw'r safle yn saff i genedlaethau’r dyfodol

  10,539 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Tachwedd 2023

 13. Gwersi Cymraeg am ddim i bawb sydd isio dysgu'r iaith yng Nghymru

  858 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Medi 2023

 14. Dylid creu gofyniad bod paneli solar yn cael eu gosod ar bob cartref newydd yng Nghymru, a hynny fel amod o sicrhau caniatâd cynllunio.

  268 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Gorffennaf 2023

 15. Ystyriwch roi gofynion cyfreithiol ar waith i bob busnes preifat i sicrhau eu bod yn hygyrch i bawb

  284 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Mehefin 2023

 16. Dylid sicrhau bod yr holl weithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru yn cael eu talu'r Cyflog Byw Gwirioneddol newydd (£10.90) ar unwaith

  328 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Mai 2023

 17. Cyfleusterau Canolfannau Hamdden am ddim i blant.

  371 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Medi 2023

 18. Gostwng y cyfyngiad cyflymder ar yr A5 drwy Glasfryn

  271 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Mai 2023

 19. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi siomi pobl Gogledd Cymru a dylid ei rannu’n unedau llai.

  1,017 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Mai 2023

 20. Diogelu canolfannau hamdden a phyllau nofio rhag gorfod cau yn ystod yr argyfwng ynni presennol

  7,687 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Chwefror 2023

 21. Dylid ailddyrannu’r £30 miliwn sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer terfynau 20mya, i’r GIG, sydd mewn argyfwng, yn enwedig Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr!

  293 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Mawrth 2023

 22. Rhowch groesfan i gerddwyr ar yr A4042 wrth groesffordd Goytre Arms a lleihau’r terfyn cyflymder i 20mya

  423 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Gorffennaf 2023

 23. Eithrio ffyrdd A a B yng Nghymru o’r cyfyngiad cyflymder cyffredinol arfaethedig o 20 mya

  272 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Mawrth 2023

 24. Dyrannu cyllid ychwanegol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i sicrhau ei fod yn gynaliadwy

  1,893 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Gorffennaf 2023

 25. Gofynnwn i Lywodraeth Cymru brynu Neuadd Dewi Sant fel adnodd cenedlaethol i Gymru.

  3,575 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Mawrth 2023

 26. Ailenwi ‘Wales’, gan ddefnyddio ei henw gwreiddiol, sef Cymru.

  414 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 6 Chwefror 2023

 27. Rhoi'r gorau i’r defnydd o gontractau allanol yng Nghanolfan Awyr Agored Genedlaethol Cymru, Plas Menai

  1,253 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 6 Chwefror 2023

 28. Dylid caniatáu eithriadau i'r rheol deiliadaeth 182 diwrnod i leihau niwed i fusnesau hunanddarpar dilys yng Nghymru

  1,750 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Gorffennaf 2023

 29. Helpu i wella ansawdd dŵr yn Afon Wysg drwy uwchraddio systemau carthffosiaeth yn nyffryn Wysg.

  1,612 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Mawrth 2023

 30. Dylid cymhwyso buddiannau Cymru ac amddiffyn cyfraith ryngwladol yn erbyn marwolaeth pysgod oherwydd EDF-Hinkley yn Aber Afon Hafren

  565 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Ionawr 2023

 31. Gwarchod Mynydd Eglwysilan a Chefn Eglwysilan

  719 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Ionawr 2023

 32. Dylai Llywodraeth Cymru gynnal refferendwm cyn ehangu maint y Senedd.

  1,633 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Ionawr 2023

 33. Mwy o ddiogelwch i goed hynafol a hynod yng Nghymru. Gall hen goed gael eu symud. Rhaid rhoi’r gorau i dorri coed

  480 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Gorffennaf 2023

 34. Dylid gwrthod y cynnig ynghylch 36 o Aelodau ychwanegol o’r Senedd erbyn 2026.

  760 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Rhagfyr 2022

 35. Adolygu’r polisi tai dros dro mewn argyfwng sy’n effeithio ar ein cymunedau.

  306 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Mehefin 2023

 36. Rhaid gweithredu ar unwaith i roi terfyn ar aflonyddu rhywiol yn HOLL ysgolion Cymru, nid ysgolion uwchradd yn unig

  417 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Rhagfyr 2022

 37. Rhaid gwarchod mynyddoedd unigryw Cambria yng Nghanolbarth Cymru drwy eu dynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  3,571 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Ionawr 2023

 38. Dylid adolygu'r penderfyniad yn caniatáu i awdurdodau lleol gynyddu premiymau’r dreth gyngor ar ail gartrefi i 300 y cant

  669 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Hydref 2022

 39. Deiseb ar gyfer ymchwiliad Llywodraeth Cymru i ymgyrch gweithredwyr hawliau traws ym Mhrifysgol Caerdydd

  2,346 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Tachwedd 2022

 40. Dod â "llosgi dan reolaeth" i ben yng Nghymru.

  604 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Medi 2023

 41. Gwnewch gyffordd Dorglwyd, Comins Coch ar yr A487 yn fwy diogel

  496 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Tachwedd 2022

 42. Dylid darparu cyllid ar gyfer mynediad cyffredinol i Wasanaethau Cyswllt Torri Esgyrn

  401 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Rhagfyr 2022

 43. Dylid cynnal arolwg cyhoeddus ar leihau'r terfyn cyflymder diofyn CYN iddo ddod i rym

  1,646 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Hydref 2022

 44. Gwneud i sefydliadau sector cyhoeddus Cymru adrodd ar allyriadau cwmpas 3 a’u cynnwys mewn targedau sero net

  339 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Rhagfyr 2022

 45. Galluogi trigolion Cymru i gael mynediad at lwybr diagnosis "Hawl i Ddewis" y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ar gyfer ADHD

  383 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Hydref 2022

 46. Dylid cytuno ar ddeiliadaeth o 105 diwrnod, yn hytrach na 182 diwrnod, er mwyn helpu i wahaniaethu rhwng busnesau llety gwyliau ac ail gartrefi

  3,332 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Rhagfyr 2022

 47. Codi’r cyfyngiadau ar ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored ar unwaith

  5,143 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mehefin 2022

 48. Rhaid ymchwilio i benderfyniad Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i gau’r feddygfa yng ngogledd Penarth a symud cleifion i feddygon teulu sydd ymhell i ffwrdd.

  266 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Gorffennaf 2023

 49. Sicrhau bod triniaeth a sgrinio ar gyfer canser yn parhau yn ystod COVID19

  50 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mawrth 2023

 50. Cadwch ysgolion ar agor yn nhymor y Gwanwyn 2022. Digon yw digon.

  909 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mehefin 2022

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV