Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gwblhawyd

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi gorffen ystyried y deisebau hyn

298 deiseb

 1. Peidiwch â chau’r Sector Lletygarwch (Tafarndai, Bwytai, Caffis) heb ddangos tystiolaeth wyddonol.

  25,301 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 12 Ionawr 2021

 2. Gosodwch gyfyngiadau symud i ysgolion gael pythefnos o wyliau cyn 24 Rhagfyr a galluogi pawb i gael amser teuluol.

  10,836 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Rhagfyr 2020

 3. Caniatáu i'r holl Gelfyddydau Perfformio ailagor - cerddoriaeth fyw, dawns, theatrau a neuaddau cyngerdd.

  338 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Rhagfyr 2020

 4. Peidiwch â newid ffin bleidleisio de Ystrad Mynach

  912 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Rhagfyr 2020

 5. Caniatewch i gorwyr a chorau ieuenctid ganu yng Nghymru ac i gerddorion ifanc berfformio mewn grwpiau

  861 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Rhagfyr 2020

 6. Dylid rhoi mannau addoli mewn dosbarth hanfodol, er mwyn caniatáu i bobl fynd i eglwys yn ystod cyfnod o gyfyngiadau symud

  3,591 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Rhagfyr 2020

 7. Atal ail gyfnod o gyfyngaidau symud cenedlaethol yng Nghymru.

  160 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Rhagfyr 2020

 8. Cynyddwch nifer y bobl sy'n cael bod mewn mannau awyr agored fel y gall pob tîm yng Nghymru ailddechrau chwarae pêl-droed

  5,330 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Rhagfyr 2020

 9. Newid i wyliau ysgol yr haf!

  84 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Rhagfyr 2020

 10. Dylid caniatáu i bobl hŷn gael mynediad i gyfleusterau chwaraeon awyr agored ar gyfer eu lles corfforol a meddyliol

  1,743 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Rhagfyr 2020

 11. Gadewch i dafarndai a bariau fasnachu, a chanslo'r cyrffyw

  750 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Rhagfyr 2020

 12. Sefydlu TGAU Astudiaethau Natur i helpu i baratoi cenedlaethau'r dyfodol i fynd i'r afael â'r bygythiadau sy'n wynebu natur

  210 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Tachwedd 2020

 13. Dileu arholiadau TGAU a Safon Uwch

  2,088 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Tachwedd 2020

 14. Sicrhau bod gweithgynhyrchu a chynhyrchu cyfarpar diogelu personol (PPE) digonol ar gyfer Cymru, yng Nghymru, ar ôl Covid-19.

  127 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Rhagfyr 2020

 15. Rhaid cefnogi busnesau bach a chanolig yn y diwydiant gwallt a harddwch yn ystod cyfnodau clo lleol

  1,070 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Tachwedd 2020

 16. Ail-agor ysgolion i ddisgyblion blwyddyn 11 yn hytrach na blwyddyn 8 o'r ail o Dachwedd ymlaen

  63 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Tachwedd 2020

 17. Dylid caniatáu i athletwyr amatur mewn ardal sydd o dan gyfyngiadau lleol barhau i hyfforddi a chael hyfforddiant y tu allan i'r ardal honno

  176 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Tachwedd 2020

 18. Addasu’r neges cyfyngiadau symud lleol i "Aros yn Lleol" yn hytrach nag aros o fewn ffiniau sirol

  193 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Tachwedd 2020

 19. Caniatáu swigod cefnogaeth yn ystod y cyfyngiadau symud

  108 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 12 Ionawr 2021

 20. Ymestyn y Dreth Trafodiadau Tir chwe mis arall ar ôl 31 Mawrth a chodi’r trothwy i £300,000

  57 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Rhagfyr 2020

 21. Dylid ailagor theatrau a lleoliadau perfformio yng Nghymru mewn pryd ar gyfer tymor yr Ŵyl.

  157 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Tachwedd 2020

 22. Peidiwch â gwneud mygydau na gorchuddion wyneb yn orfodol mewn DIM ysgolion (gan gynnwys ysgolion uwchradd).

  214 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Tachwedd 2020

 23. Atal yr arfer o ddargyfeirio Cerbydau Nwyddau Trwm drwy ardaloedd preswyl

  53 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Tachwedd 2020

 24. Dylid ymestyn y Grant Cartrefi Gwyrdd newydd i Gymru.

  1,413 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Tachwedd 2020

 25. Cyflwyno proses apeliadau yng Nghymru mewn perthynas â'r holl Raddau Asesu Canolfannau ar gyfer rhaglen arholiadau cyhoeddus 2020

  87 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Tachwedd 2020

 26. Gwneud ymwybyddiaeth amgylcheddol yn orfodol ac yn fodiwl allweddol mewn ysgolion yng Nghymru ar gyfer pob blwyddyn (Addysg Gynradd ac Uwchradd)

  141 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Tachwedd 2020

 27. Dylid categoreiddio ysgolion fel seilwaith hanfodol

  484 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Rhagfyr 2020

 28. Cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer biniau ailgylchu a chasglu deunyddiau i’w hailgylchu ym mhob lleoliad addysg yng Nghymru

  81 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Hydref 2020

 29. Rhowch statws “gweithiwyr allweddol” i bractisau deintyddol a'u staff

  233 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Tachwedd 2020

 30. Dylid gorfodi gwisgo mygydau/gorchuddion wyneb mewn siopau.

  5,516 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 31. Sicrhau nad yw gwisgo mygydau mewn siopau yn dod yn orfodol

  412 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 32. Triniaeth mewn siambr ocsigen i gleifion ffibromyalgia wedi'i hariannu drwy'r GIG

  64 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Tachwedd 2020

 33. Rhyddhau'r £59 miliwn o bunnoedd i'r celfyddydau er mwyn atal lleoliadau cerddoriaeth lleol ar lawr gwlad rhag cau

  100 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Tachwedd 2020

 34. Dilyn Llywodraeth yr Alban a dysgu hanes LGBTQ Cymru ym mhob ysgol yng Nghymru.

  116 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Hydref 2020

 35. Gwersi rhithwir ar-lein dan arweiniad athrawon ar gyfer pob plentyn ysgol

  2,772 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Rhagfyr 2020

 36. Gadewch i bobl Cymru ddefnyddio ap Tracio ac Olrhain yr Almaen! Allwn ni ddim aros am ap o Loegr!

  62 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Hydref 2020

 37. Caniatáu i ddisgyblion wisgo mygydau ym mhob rhan o safle’r ysgol

  97 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 29 Medi 2020

 38. Gorchmynnwch Gynghorau Cymru i gymhwyso gordal o 100 y cant o leiaf i’r Dreth Gyngor ar ail gartrefi.

  1,026 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Rhagfyr 2020

 39. Caniatáu i Ysgolion Dawns yng Nghymru ailagor ar unwaith ar gyfer gwersi dan do

  1,307 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 40. Sicrhau bod pob ysgol gynradd yn cadw pellter cymdeithasol o 1 metr fan lleiaf ym mis Medi 2020.

  124 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Tachwedd 2020

 41. Dyfarnwch raddau a ragwelwyd gan athrawon i holl fyfyrwyr Cymru ar gyfer arholiadau 2020

  28,505 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 42. Dysgu cymorth cyntaf iechyd meddwl yn ysgolion Cymru

  222 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Tachwedd 2020

 43. Uno Yr Hôb a Chaergwrle i greu ward dau aelod yn Sir y Fflint.

  282 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Tachwedd 2020

 44. Dylid rhoi seibiant treth stamp o ran pob tŷ sy’n cael ei brynu yng Nghymru

  53 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 45. Rhyddid i Roi Gwaed

  2,726 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Rhagfyr 2020

 46. Caniatáu i adeiladau eglwysi ailagor – er enghraifft, ar gyfer addoli ar y cyd

  416 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 47. Dylid diweddaru’r canllawiau fel bod Canolfannau Hapchwarae i Oedolion, sy'n fusnesau teuluol, yn gymwys ar gyfer Grantiau Busnes yng Nghymru

  706 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2020

 48. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu

  7,927 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Rhagfyr 2020

 49. Agor ysgolion ym mis Medi. Cael gwared ar ddysgu cyfunol.

  9,266 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 50. Rhowch fynediad cyfartal at eu hysgolion a’u hathrawon i blant gweithwyr allweddol

  508 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Tachwedd 2020

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV