Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gwblhawyd

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi gorffen ystyried y deisebau hyn

197 deiseb

 1. Dylid creu gofyniad bod paneli solar yn cael eu gosod ar bob cartref newydd yng Nghymru, a hynny fel amod o sicrhau caniatâd cynllunio.

  268 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Gorffennaf 2023

 2. Ystyriwch roi gofynion cyfreithiol ar waith i bob busnes preifat i sicrhau eu bod yn hygyrch i bawb

  284 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Mehefin 2023

 3. Dylid sicrhau bod yr holl weithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru yn cael eu talu'r Cyflog Byw Gwirioneddol newydd (£10.90) ar unwaith

  328 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Mai 2023

 4. Gostwng y cyfyngiad cyflymder ar yr A5 drwy Glasfryn

  271 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Mai 2023

 5. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi siomi pobl Gogledd Cymru a dylid ei rannu’n unedau llai.

  1,017 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Mai 2023

 6. Diogelu canolfannau hamdden a phyllau nofio rhag gorfod cau yn ystod yr argyfwng ynni presennol

  7,687 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Chwefror 2023

 7. Dylid ailddyrannu’r £30 miliwn sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer terfynau 20mya, i’r GIG, sydd mewn argyfwng, yn enwedig Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr!

  293 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Mawrth 2023

 8. Rhowch groesfan i gerddwyr ar yr A4042 wrth groesffordd Goytre Arms a lleihau’r terfyn cyflymder i 20mya

  423 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Gorffennaf 2023

 9. Eithrio ffyrdd A a B yng Nghymru o’r cyfyngiad cyflymder cyffredinol arfaethedig o 20 mya

  272 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Mawrth 2023

 10. Dyrannu cyllid ychwanegol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i sicrhau ei fod yn gynaliadwy

  1,893 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Gorffennaf 2023

 11. Gofynnwn i Lywodraeth Cymru brynu Neuadd Dewi Sant fel adnodd cenedlaethol i Gymru.

  3,575 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Mawrth 2023

 12. Ailenwi ‘Wales’, gan ddefnyddio ei henw gwreiddiol, sef Cymru.

  414 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 6 Chwefror 2023

 13. Rhoi'r gorau i’r defnydd o gontractau allanol yng Nghanolfan Awyr Agored Genedlaethol Cymru, Plas Menai

  1,253 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 6 Chwefror 2023

 14. Dylid caniatáu eithriadau i'r rheol deiliadaeth 182 diwrnod i leihau niwed i fusnesau hunanddarpar dilys yng Nghymru

  1,750 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Gorffennaf 2023

 15. Helpu i wella ansawdd dŵr yn Afon Wysg drwy uwchraddio systemau carthffosiaeth yn nyffryn Wysg.

  1,612 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Mawrth 2023

 16. Dylid cymhwyso buddiannau Cymru ac amddiffyn cyfraith ryngwladol yn erbyn marwolaeth pysgod oherwydd EDF-Hinkley yn Aber Afon Hafren

  565 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Ionawr 2023

 17. Gwarchod Mynydd Eglwysilan a Chefn Eglwysilan

  719 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Ionawr 2023

 18. Dylai Llywodraeth Cymru gynnal refferendwm cyn ehangu maint y Senedd.

  1,633 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Ionawr 2023

 19. Mwy o ddiogelwch i goed hynafol a hynod yng Nghymru. Gall hen goed gael eu symud. Rhaid rhoi’r gorau i dorri coed

  480 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Gorffennaf 2023

 20. Dylid gwrthod y cynnig ynghylch 36 o Aelodau ychwanegol o’r Senedd erbyn 2026.

  760 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Rhagfyr 2022

 21. Adolygu’r polisi tai dros dro mewn argyfwng sy’n effeithio ar ein cymunedau.

  306 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Mehefin 2023

 22. Rhaid gweithredu ar unwaith i roi terfyn ar aflonyddu rhywiol yn HOLL ysgolion Cymru, nid ysgolion uwchradd yn unig

  417 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Rhagfyr 2022

 23. Rhaid gwarchod mynyddoedd unigryw Cambria yng Nghanolbarth Cymru drwy eu dynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  3,571 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Ionawr 2023

 24. Dylid adolygu'r penderfyniad yn caniatáu i awdurdodau lleol gynyddu premiymau’r dreth gyngor ar ail gartrefi i 300 y cant

  669 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Hydref 2022

 25. Deiseb ar gyfer ymchwiliad Llywodraeth Cymru i ymgyrch gweithredwyr hawliau traws ym Mhrifysgol Caerdydd

  2,346 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Tachwedd 2022

 26. Gwnewch gyffordd Dorglwyd, Comins Coch ar yr A487 yn fwy diogel

  496 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Tachwedd 2022

 27. Dylid darparu cyllid ar gyfer mynediad cyffredinol i Wasanaethau Cyswllt Torri Esgyrn

  401 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Rhagfyr 2022

 28. Dylid cynnal arolwg cyhoeddus ar leihau'r terfyn cyflymder diofyn CYN iddo ddod i rym

  1,646 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Hydref 2022

 29. Gwneud i sefydliadau sector cyhoeddus Cymru adrodd ar allyriadau cwmpas 3 a’u cynnwys mewn targedau sero net

  339 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Rhagfyr 2022

 30. Galluogi trigolion Cymru i gael mynediad at lwybr diagnosis "Hawl i Ddewis" y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ar gyfer ADHD

  383 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Hydref 2022

 31. Dylid cytuno ar ddeiliadaeth o 105 diwrnod, yn hytrach na 182 diwrnod, er mwyn helpu i wahaniaethu rhwng busnesau llety gwyliau ac ail gartrefi

  3,332 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Rhagfyr 2022

 32. Codi’r cyfyngiadau ar ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored ar unwaith

  5,143 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mehefin 2022

 33. Rhaid ymchwilio i benderfyniad Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i gau’r feddygfa yng ngogledd Penarth a symud cleifion i feddygon teulu sydd ymhell i ffwrdd.

  266 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Gorffennaf 2023

 34. Sicrhau bod triniaeth a sgrinio ar gyfer canser yn parhau yn ystod COVID19

  50 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mawrth 2023

 35. Cadwch ysgolion ar agor yn nhymor y Gwanwyn 2022. Digon yw digon.

  909 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mehefin 2022

 36. Dylid cyflwyno system orfodol o ficrosglodynnu cathod yng Nghymru

  854 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mehefin 2022

 37. Dylid creu Llyfrgell Farddoniaeth Genedlaethol Cymru

  410 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mehefin 2022

 38. Rhaid atal gollyngiadau carthion amrwd ar fyrder ym Mae'r Tŵr Gwylio a’r Hen Harbwr yn y Barri

  1,633 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Gorffennaf 2022

 39. Canslwch arholiadau Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru ar gyfer haf 2022

  146 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Mehefin 2022

 40. Rhowch y gorau i fod yn anghyson o ran canllawiau COVID. Gadewch i ysgolion gael yr un hyblygrwydd â sinemâu neu stadia

  421 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Mehefin 2022

 41. Cyflwyno gwersi ar fagu plant a sgiliau bywyd sylfaenol ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd

  258 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Mehefin 2022

 42. Achub yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Rhaid i Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg gadw gofal brys 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos, dan arweiniad meddyg ymgynghorol

  10,678 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Gorffennaf 2022

 43. Galw ar y Llywodraeth i ail-ystyried eu penderfyniad i dynnu nôl o gynllun ffordd osgoi Llanbedr

  2,704 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mawrth 2023

 44. Ymestyn adran 25B o Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

  10,572 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Hydref 2022

 45. Lleihau amseroedd amser am ambiwlansys ac mewn adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn ddirfawr

  262 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 21 Tachwedd 2022

 46. Caffael y tir gan Network Rail lle mae ATR884 yn rhedeg fel llwybr caniataol a threfnu cynnal a chadw

  330 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Hydref 2022

 47. Rhowch stop ar y camau i amddifadu Trefynwy o’i Cherbyd Ymateb Cyflym

  3,177 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Hydref 2022

 48. Gwnewch Hydref 21ain yn Ddiwrnod Coffa swyddogol i'r rhai a laddwyd ac a effeithiwyd gan Drychineb Aberfan.

  53 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Rhagfyr 2022

 49. Dylid adolygu'r broses o ran statws ardaloedd wedi’u rhag-asesu ar gyfer tyrbinau ar y tir, sy’n rhoi unigolion dan anfantais annheg.

  515 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Gorffennaf 2022

 50. Creu system adalw ar gyfer Aelodau o’r Senedd sy’n perfformio’n wael

  175 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ebrill 2022

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV