Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gwblhawyd

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi gorffen ystyried y deisebau hyn

145 deiseb

 1. Codi’r cyfyngiadau ar ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored ar unwaith

  5,143 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mehefin 2022

 2. Cadwch ysgolion ar agor yn nhymor y Gwanwyn 2022. Digon yw digon.

  909 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mehefin 2022

 3. Dylid cyflwyno system orfodol o ficrosglodynnu cathod yng Nghymru

  854 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mehefin 2022

 4. Dylid creu Llyfrgell Farddoniaeth Genedlaethol Cymru

  410 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mehefin 2022

 5. Rhaid atal gollyngiadau carthion amrwd ar fyrder ym Mae'r Tŵr Gwylio a’r Hen Harbwr yn y Barri

  1,633 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Gorffennaf 2022

 6. Canslwch arholiadau Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru ar gyfer haf 2022

  146 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Mehefin 2022

 7. Rhowch y gorau i fod yn anghyson o ran canllawiau COVID. Gadewch i ysgolion gael yr un hyblygrwydd â sinemâu neu stadia

  421 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Mehefin 2022

 8. Cyflwyno gwersi ar fagu plant a sgiliau bywyd sylfaenol ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd

  258 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Mehefin 2022

 9. Achub yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Rhaid i Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg gadw gofal brys 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos, dan arweiniad meddyg ymgynghorol

  10,678 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Gorffennaf 2022

 10. Dylid adolygu'r broses o ran statws ardaloedd wedi’u rhag-asesu ar gyfer tyrbinau ar y tir, sy’n rhoi unigolion dan anfantais annheg.

  515 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Gorffennaf 2022

 11. Creu system adalw ar gyfer Aelodau o’r Senedd sy’n perfformio’n wael

  175 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ebrill 2022

 12. Profion COVID i blant sy'n addas i’r oedran

  376 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ebrill 2022

 13. Rheoli llygredd sy’n deillio o waith amaethyddol yn y rhannau o Afon Gwy ac Afon Hafren a leolir yng Nghymru Cefndir

  118 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mehefin 2022

 14. Dylid buddsoddi i sicrhau bod gan yr holl ysgolion seilwaith a chysylltedd rhyngrwyd effeithiol ac o safon.

  65 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mehefin 2022

 15. Gwahardd bagiau baw cŵn nad ydynt yn fioddiraddiadwy

  61 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 21 Mawrth 2022

 16. Lleihau’r dreth gyngor ar gyfer eiddo ar ystadau preifat Cefndir

  578 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mehefin 2022

 17. Cynnal refferendwm ar Gymru yn dod yn Genedl Noddfa

  1,170 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 21 Mawrth 2022

 18. Dylid newid enw ward etholiadol newydd Saltney, Sir y Fflint i "Saltney a Saltney Ferry."

  269 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ebrill 2022

 19. Galw ar Lywodraeth Cymru i beidio brechu plant 12 oed ac iau yn erbyn COVID-19

  478 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mai 2022

 20. Dylid dileu’r angen am basys Covid ar gyfer pob digwyddiad a gweithgaredd

  353 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 21 Mawrth 2022

 21. Dylid sicrhau’r hawl i fynediad o bell i bobl anabl a niwrowahanol

  158 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Gorffennaf 2022

 22. Dylid agor cyfleuster ysbyty llawn, gan gynnwys adran damweiniau ac achosion brys yng nghanolbarth Cymru

  1,811 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mai 2022

 23. Dylid newid y Rheolau Sefydlog a’r meini prawf ar gyfer derbyn deisebau.

  116 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Mehefin 2022

 24. Sicrhau bod tadau/partneriaid geni yn cael eu cynnwys ym mhob asesiad a gofal drwy gydol y cyfnod amenedigol

  322 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 21 Mawrth 2022

 25. Cael gwared ar y terfyn niferoedd ar gyfer cynulliadau awyr agored a chaniatáu i ddigwyddiadau cymunedol barhau

  2,488 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Chwefror 2022

 26. Cynrychiolaeth amrywiol a chyfartal yn y Senedd

  199 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Chwefror 2022

 27. Er cof am Aberfan, dylid ailenwi Ysbyty George Thomas.

  314 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Chwefror 2022

 28. Dylid mynnu bod pob darluniad o’n draig yn cynnwys pidyn

  1,104 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Chwefror 2022

 29. Llywodraeth Cymru i gwrdd â chynulleidfa ehangach o ofalwyr di-dâl

  133 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Mehefin 2022

 30. Canslo Arholiadau TGAU yng Nghymru

  396 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Chwefror 2022

 31. Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd

  30,133 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mai 2022

 32. Gwahardd polystyren a phlastigau untro eraill!

  130 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 24 Ionawr 2022

 33. Ystyried defnyddio Graddau a Aseswyd gan Athrawon ar gyfer dysgwyr na allent sefyll arholiadau TGAU ym mis Tachwedd oherwydd prawf COVID positif. Dylid sicrhau bod trefniadau tecach ar waith ar gyfer arholiadau mis Mai.

  126 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 24 Ionawr 2022

 34. Dylai menywod gael ei sgrinio’n rheolaidd gyda phrawf gwaed o’r enw CA125 i ganfod canser yr ofari.

  389 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 24 Ionawr 2022

 35. Ni ddylid cyfyngu ffordd newydd Blaenau’r Cymoedd i 50 mya.

  271 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Chwefror 2022

 36. Diddymu Rheoliadau Coronafeirws a dod â holl gyfyngiadau COVID-19 i ben

  89 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 24 Ionawr 2022

 37. Mae pob eiliad yn cyfrif: Dylid gosod diffibriliwr ym mhob ysgol yng Nghymru i'r cyhoedd gael mynediad ato

  64 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Mawrth 2022

 38. Dylid cyflwyno arosfannau bysiau mwy gwyrdd, a mwy 'cyfeillgar i wenyn' ledled Cymru

  197 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Chwefror 2022

 39. Cynyddu’r cyllid ar gyfer Clinigau Hunaniaeth Rywedd yng Nghymru

  52 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Ionawr 2022

 40. Mae angen uned iechyd meddwl arbenigol i famau a babanod yng Ngogledd Cymru

  7,706 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ebrill 2022

 41. Dileu'r hyn sy’n rhwystro mynediad i waith cymdeithasol ac annog parch cydradd rhwng gofal cymdeithasol ac iechyd

  475 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ebrill 2022

 42. Amddiffynnwch bobl Cymru - cymerwch gamau brys ar yr argyfwng tai nawr

  6,469 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Ionawr 2022

 43. Paratoi cais i Gymru gystadlu yng Nghystadleuaeth yr Eurovision

  1,257 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 29 Tachwedd 2021

 44. Gwahardd barbeciws untro o’n Parciau Cenedlaethol, Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol a thraethau yng Nghymru!

  223 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mai 2022

 45. Gwrthodwch gynlluniau ar gyfer Cynllun Solar Ffermwyr Gwynllŵg, sef fferm solar ar gyrion Maerun.

  122 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 29 Tachwedd 2021

 46. Dylid gosod cerflun coffa o’r canwr Affricanaidd-Americanaidd Paul Robeson yn y Cymoedd

  404 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 29 Tachwedd 2021

 47. Dylai Cyfoeth Naturiol Cymru orfod cynnal a chyhoeddi arolygon bywyd gwyllt blynyddol cyn cwympo coetir

  1,211 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Ionawr 2022

 48. Dylunio cynllun peilot Incwm Sylfaenol Cyffredinol ‘Ymadawyr Gofal a Mwy’ sy'n cynnwys amrywiaeth o bobl.

  1,051 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 21 Mawrth 2022

 49. Dylid gwneud rhwymo ceffylau yn anghyfreithlon ac yn weithred o greulondeb yng Nghymru, ni waeth a oes gan y ceffylau gysgod neu beidio

  4,637 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Mawrth 2022

 50. Dylid cael gwared ar y camerâu cyflymder cyfartalog a’r terfyn cyflymder o 50mya ar yr M4 rhwng Casnewydd a Chaerdydd

  145 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Tachwedd 2021

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV