Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gwblhawyd

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi gorffen ystyried y deisebau hyn

178 deiseb

 1. ACHUBWCH FEDDYGFEYDD ANGENRHEIDIOL

  69 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2020

 2. Rhowch fynediad at slotiau dosbarthu siopa blaenoriaeth yr archfarchnadoedd i bobl sy’n agored i niwed yng Nghymru yn ystod COVID19

  73 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2020

 3. Achub y caeau gleision yng Nghefn yr Hendy, Meisgyn

  697 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2020

 4. Deiseb ar gyfer Meddygfa Glanyfferi

  117 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 5. Cael gwared ar y geiriau sy’n hyrwyddo adfer adnoddau olew a nwy o Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru

  253 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Ionawr 2020

 6. Hysbysiad cynharach ynghylch cyllidebau cynghorau gan Lywodraeth Cymru #AchubEinGwasanaethau

  191 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Ionawr 2020

 7. Dim enw dwyieithog i’r Senedd

  1,033 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Tachwedd 2019

 8. Hyrwyddo'r defnydd o iaith arwyddion Makaton ym mhob ysgol yng Nghymru

  5,024 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

 9. Newid cyflymder pentre Cemaes i 30mya

  93 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

 10. Iechyd Meddwl Tadau (Iechyd Meddwl Tadau Newydd)

  116 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2020

 11. Ymchwilio i’r ffordd y mae rhieni’n cael eu trin gan y gwasanaethau cyhoeddus

  121 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Hydref 2019

 12. Bysiau i bobl nid er elw

  514 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 19 Tachwedd 2019

 13. Rhwystrwch Ddatblygwyr rhag gosod rhwydi yn y gwrychoedd a’r coed

  1,508 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 14. Atal Ward 35 yn Ysbyty’r Tywysog Siarl rhag Cau

  281 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 15. Ardrethi busnes tecach i fusnesau Cymru

  80 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 16. Mae angen dod â phrofion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol ar gyfer plant mor ifanc â 6 oed i ben ar unwaith

  256 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 21 Ionawr 2020

 17. Trethu Ail Gartrefi

  1,281 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

 18. Penodi Comisiynydd Anabledd Dysgu i Gymru

  568 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 21 Ionawr 2020

 19. Gwneud TGAU Iaith Gymraeg yn orfodol ym mhob ysgol yng Nghymru

  175 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2020

 20. Atal Aelodau Cynulliad rhanbarthol a etholwyd i gynrychioli pleidiau penodol rhag newid pleidiau

  1,301 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2020

 21. Trafnidiaeth Gyhoeddus Hygyrch a Chynhwysol ar gyfer Dinasyddion ag Anableddau Dysgu yng Nghymru

  203 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Hydref 2019

 22. Diwygio Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018 i gynnwys sefydliadau’r DU sydd â gweithrediadau dramor

  299 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

 23. Dylid ychwanegu addysg iechyd meddwl at y cwricwlwm addysgu gorfodol ar gyfer pob ysgol yng Nghymru

  1,947 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2020

 24. Rhaid cau’r drws yn glep ar wastraffu ynni

  91 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 19 Tachwedd 2019

 25. Cynllun gwisgoedd ysgol ail-law i blant

  54 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

 26. Amddiffyn rhywogaethau rhestredig Coch ac Amber yng Nghymru

  173 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 27. Capio Codiadau Treth Gyngor yng Nghymru

  55 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Gorffennaf 2019

 28. Gwahardd gwerthu nwyddau sydd wedi eu pecynnu mewn plastig untro ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru

  125 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Medi 2019

 29. Gwersi Cymraeg am ddim i bobl Cymru

  95 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 30. Dylid diogelu cyllid ysgolion neu gyfaddef bod y gwasanaeth a ddarperir yn gwanhau

  5,784 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Tachwedd 2019

 31. Gwneud Murlun ‘Cofiwch Dryweryn' yn dirnod Cymreig dynodedig

  1,016 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Tachwedd 2019

 32. Gwneud addysg wleidyddol yn elfen orfodol o'r cwricwlwm cenedlaethol newydd

  117 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2020

 33. Dylid gwneud Gwersi Sgiliau Bywyd yn Orfodol ar y cwricwlwm

  286 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2020

 34. Dylid creu Tasglu Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl Plant

  91 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

 35. Adolygiad o ryddhad ardrethi busnesau bach

  1,132 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Mehefin 2019

 36. Ymgyrch Ymwybyddiaeth Gyhoeddus Sepsis - Cymru

  238 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Gorffennaf 2019

 37. Taenellwyr Dŵr i arbed bywydau nid i wneud arian!

  209 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Medi 2019

 38. Gwneud hyfforddiant Anabledd Dysgu yn orfodol ar gyfer staff ysbytai

  5,654 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Rhagfyr 2019

 39. Cyflwyno trwydded i reoli tir ar gyfer saethu adar hela mewn ymgais i roi terfyn ar erlid adar ysglyfaethus

  119 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Mehefin 2019

 40. Dileu’r cyfyngiadau amser ar y gilfan i’r dwyrain o Grucywel

  209 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Hydref 2019

 41. Creu ffynhonnau dŵr yng nghanol dinasoedd a threfi er mwyn rhoi diwedd ar wastraff plastig

  149 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Mehefin 2019

 42. Rhowch gyfle i Fyfyrwyr Cymru ddewis yr opsiwn astudio gorau ar eu cyfer hwy

  127 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Ionawr 2019

 43. Amddiffyn Gwastatir Gwent ac atal traffordd arfaethedig yr M4

  12,270 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Mehefin 2019

 44. Adolygu Cynllun Datblygu Lleol Castell-nedd Port Talbot ar unwaith

  56 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Rhagfyr 2018

 45. Rhowch Derfyn ar Wrthdaro Buddiant yng Nghyfansoddiad Awdurdodau Lleol

  56 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Rhagfyr 2019

 46. Mwy o hawliau trydydd parti mewn apeliadau cynllunio

  59 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Rhagfyr 2019

 47. Rhowch lais i bobl ifanc yn y broses o gomisiynu gwasanaethau lleol yng Nghymru

  4,252 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Ionawr 2020

 48. Cynnwys cynnig amgen ‘Pont Benidgeidfran’ ar gyfer trydedd bont dros y Fenai yn y broses asesu ffurfiol

  278 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Rhagfyr 2018

 49. Cyllid Teg i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (CBSCNPT) a phob Awdurdod Lleol arall

  225 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 12 Chwefror 2019

 50. Dylid troi canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd ynghylch llygredd aer yn gyfraith yng Nghymru a chyflwyno Deddf Aer Glân newydd i Gymru

  150 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2020

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV