Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gwblhawyd

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi gorffen ystyried y deisebau hyn

417 deiseb

 1. Canslo asesiadau allanol ar ffurf arholiadau ar gyfer TGAU yn 2021 ac ymddiried yn ein hathrawon

  322 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mawrth 2021

 2. Ail-werthuso ac egluro’r sefyllfa o ran asesiadau TGAU, Safon UG a Safon Uwch

  1,583 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mawrth 2021

 3. Caewch yr ysgolion! Cadwch ein plant yn ddiogel. Oherwydd y cynnydd mewn COVID-19. Achubwch ein dyfodol.

  1,586 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 4. Agorwch ysgolion yn llawn i bob oedran yng Nghymru fel y cam nesaf o 15 Mawrth

  2,094 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 5. Caniatáu chwaraeon dŵr diogel, gan gadw pellter cymdeithasol, yn ystod cyfnodau clo y coronafeirws

  1,447 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 6. Dylid darparu map trywydd ar gyfer sut y gall priodasau gael eu cynnal yng Nghymru

  1,273 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 7. Dylid agor campfeydd awyr agored a chaniatáu chwaraeon awyr agored yng Nghymru yn yr un modd ag yn Lloegr ar 29 Mawrth

  272 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 8. Caniatáu i rieni sydd newydd fabwysiadu ffurfio swigen gefnogaeth yn y cyfyngiadau lefel rhybudd 4

  387 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 9. Capiwch holl dreth gyngor sir Cymru ar 3 y cant. Rhaid cynnal refferendwm o’r cyhoedd os dymunir mynd dros 3 y cant

  524 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 10. Dylid ailgychwyn chwaraeon tîm i blant yn unol â Lloegr ar Fawrth 29ain 2021

  68 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 11. Dylid gwneud etholiad y Senedd yn deg - caniatáu danfon taflenni gwleidyddol dan gyfyngiadau symud

  93 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 12. Ailagor canolfannau garddio yng Nghymru cyn gynted â phosibl

  11,217 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 13. Ail-agorwch ysgolion yn llawn ar unwaith ar ôl hanner tymor mis Chwefror

  625 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 14. Dylid ymestyn rhyddhad treth stamp yn dilyn cyhoeddi rhagor o gyfyngiadau symud

  79 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mawrth 2021

 15. Gadewch i rieni plant dan 1 oed ffurfio swigen gefnogaeth o dan gyfyngiadau Covid Haen 4 newydd

  8,520 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mawrth 2021

 16. Dylid caniatáu i drigolion Cymru deithio i bysgota yr un fath â'n cymheiriaid yn Lloegr

  2,519 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mawrth 2021

 17. Gostwng yr uchafswm ffioedd ar gyfer holl brifysgolion Cymru oherwydd gofynion dysgu o bell yn sgil COVID-19

  1,157 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mawrth 2021

 18. Dylai deisebau sydd â dros 5,000 o lofnodion fod yn destun dadl, nid cael eu hystyried ar gyfer dadl yn unig

  69 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mawrth 2021

 19. Caniatewch i rieni plant ifanc yrru i ddefnyddio parciau a meysydd chwarae lleol yn ystod y cyfyngiadau symud haen 4

  58 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 20. Rhoi terfyn ar unwaith ar waith carthu oddi ar arfordir Gŵyr, nes y ceir gwerthusiad o’r effeithiau andwyol

  63 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mawrth 2021

 21. Canslo 'asesiadau' allanol ar gyfer cymwysterau Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yn 2021 a defnyddio graddau a aseswyd gan athrawon yn unig

  8,728 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mawrth 2021

 22. Rhowch flaenoriaeth i bobl ag anabledd dysgu gael eu brechu yn erbyn COVID-19 yng Nghymru.

  1,913 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 23. Caniatáu chwaraeon wedi’u trefnu yn yr awyr agored ar gyfer pobl ifanc o dan 18 oed fel bod Cymru’n gweithredu yn unol â’r rheolau haen 4 yn Lloegr

  2,461 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 24. Galwad ar i Lywodraeth Cymru roi cyllid teg i Lyfrgell Genedlaethol Cymru

  14,338 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 25. Dylid caniatáu i aciwbigwyr traddodiadol yng Nghymru weithio yn ystod cyfnodau clo

  1,022 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Chwefror 2021

 26. Caniatáu i ddau unigolyn o ddwy aelwyd wahanol gwrdd ar gyfer ymarfer corff yn haen 4

  847 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mawrth 2021

 27. Cyflwyno mesurau diogelwch ar y ffyrdd ar yr A44 yn Llanbadarn Fawr, Ceredigion

  242 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Chwefror 2021

 28. Rhowch y £7 miliwn yn ôl yn y gronfa Trawsnewid Iechyd Meddwl.

  255 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 29. Dylid adfer nofio am ddim i bensiynwyr

  78 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 30. Codi blaenoriaeth gweithwyr allweddol nad ydynt yn gweithio i’r GIG sy’n wynebu'r cyhoedd wrth gyflwyno'r brechlyn ar gyfer Covid-19

  117 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mawrth 2021

 31. Caniatáu i gantorion / adloniant byw ailddechrau yn yr awyr agored

  605 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 32. Rhaid darparu lleoedd parcio pwrpasol am ddim ar gyfer holl staff ysbytai Cymru yn ystod eu sifft

  55 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Chwefror 2021

 33. Cyhoeddi canllawiau a chynllun talebau i achub gweithgarwch y sector babanod a phlant bach yng Nghymru

  91 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Chwefror 2021

 34. Atal fferm solar anferth fydd yn dinistrio dolydd hynafol ger y Fenni

  258 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 35. Blaenoriaethu athrawon, a staff ysgolion a gofal plant ar gyfer brechiadau COVID-19

  16,288 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mawrth 2021

 36. Rhowch y Brechlyn COVID i Swyddogion yr Heddlu fel blaenoriaeth

  10,879 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mawrth 2021

 37. Agor ysgolion i blant gweithwyr allweddol yn unig dros gyfnod clo Ionawr 2021

  560 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Chwefror 2021

 38. Gwnewch hyfforddiant adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) yn orfodol mewn ysgolion

  1,170 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Chwefror 2021

 39. Dylid gwneud i unrhyw gamau sy’n cael eu cyflwyno o ran Covid-19 fod yn destun pleidlais yn Senedd Cymru

  155 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 40. Rhowch derfyn ar gymhwyso'r un cyfyngiadau Covid-19 ar draws Cymru gyfan

  7,995 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 41. Caniatáu o leiaf un rhiant neu warcheidwad i wylio gemau pêl-droed sydd wedi'u trefnu i blant

  52 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 42. Sefydlu Asiantaeth Gorfodi ym maes yr Amgylchedd a Bywyd Gwyllt yng Nghymru i ymdrin â throseddau amgylcheddol.

  207 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 26 Ionawr 2021

 43. Sicrhau bod perchnogion ail gartrefi a thai gwyliau ar rent yng Nghymru yn pleidleisio yn eu prif gyfeiriad yn unig, mewn etholiadau datganoledig a lleol

  4,896 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mawrth 2021

 44. Dylai Llywodraeth Cymru atal pob cyfnod o gyfyngiadau symud ar unwaith

  56 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 45. Dileu Bagloriaeth Cymru orfodol i fyfyrwyr sydd am fynd i'r Brifysgol

  63 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 46. Caniatáu i gefnogwyr fynychu digwyddiadau chwaraeon yng Nghymru.

  105 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 47. Diogelwch ar y ffyrdd: Gostwng y terfyn cyflymder ar gefnffordd yr A487 i 20 milltir yr awr drwy Benparcau, Aberystwyth.

  335 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Chwefror 2021

 48. Rhowch derfyn ar ynysu torfol gan blant ysgol iach!

  1,177 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 49. Dylai Cymru arwain ar ddod â chyflogau’r GIG nôl i fod yn unol â chostau chwyddiant dros y 10 mlynedd diwethaf.

  190 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mawrth 2021

 50. Dylid sbarduno is-etholiad ar gyfer Aelodau sy'n dymuno newid eu hymlyniad o ran plaid

  372 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 26 Ionawr 2021

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV