Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gwblhawyd

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi gorffen ystyried y deisebau hyn

210 deiseb

 1. Agor ysgolion ym mis Medi. Cael gwared ar ddysgu cyfunol.

  9,266 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 2. Caniatáu priodasau sy’n cynnwys 5 o bobl (cofrestrydd/y pâr/2 dyst) yn ystod COVID 19 yng Nghymru

  979 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 3. Cadw’r cyfyngiadau a osodwyd gan ddeddfwriaeth Covid 19, caniatáu teithio o fewn radiws o 5 milltir yn unig yng Nghymru.

  114 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Gorffennaf 2020

 4. Ymchwiliwch i Reoliadau Drafft y Gronfa Ddata Addysg 2020 – diangen ac yn tanseilio hawliau dynol

  236 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Gorffennaf 2020

 5. Dylid ail-agor cyrtiau tenis awyr agored a hyfforddiant yn unol â gweddill y DU ac Ewrop.

  214 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 6. Caniatáu i’r holl sŵau ac atyniadau bywyd gwyllt ailagor gyda chamau cadw pellter cymdeithasol ar waith ledled Cymru.

  248 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 7. Dylid llacio’r cyfyngiadau a gyflwynwyd gan ddeddfwriaeth COVID-19 er mwyn caniatáu i bobl deithio yng Nghymru

  15,193 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Gorffennaf 2020

 8. Ailagor siopau barbwyr a siopau trin gwallt cyn belled â’u bod yn gosod mesurau cadw pellter cymdeithasol llym.

  118 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 9. Talu grantiau Coronafeirws i bob busnes sy'n gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach, yr un fath â gweddill y DU

  360 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 10. STOPIWCH yr isafbris am alcohol

  64 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Gorffennaf 2020

 11. ACHUBWCH FEDDYGFEYDD ANGENRHEIDIOL

  69 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2020

 12. Gorsaf yn Sanclêr – Cefnogwch y cais am orsaf drennau yn Sanclêr

  562 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mehefin 2020

 13. Rhowch fynediad at slotiau dosbarthu siopa blaenoriaeth yr archfarchnadoedd i bobl sy’n agored i niwed yng Nghymru yn ystod COVID19

  73 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2020

 14. Gwrthwynebu cynnig Costain i weithredu Opsiwn B ar gyfer dargyfeirio'r A465 ym Mryn-mawr.

  1,128 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 15. Penderfyniadau Diweddar Ynglŷn â Graddau UG 2020

  219 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 16. Achub adran Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

  14,564 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Gorffennaf 2020

 17. Achub y caeau gleision yng Nghefn yr Hendy, Meisgyn

  697 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2020

 18. Gwneud i brifysgolion Cymru ystyried Bagloriaeth Cymru fel Safon Uwch

  71 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mehefin 2020

 19. Eli haul mewn ysgolion

  120 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 20. Annog y defnydd o 'Cymru' a 'Cymry' wrth gyfeirio atom ein hunain yn y Gymraeg a'r Saesneg

  127 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mehefin 2020

 21. Deiseb ar gyfer Meddygfa Glanyfferi

  117 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 22. Cael gwared ar y geiriau sy’n hyrwyddo adfer adnoddau olew a nwy o Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru

  253 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Ionawr 2020

 23. Addysgu Llesiant Mislifol mewn Ysgolion: Peidio â Gadael Cymru Tu Ôl

  846 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mehefin 2020

 24. Hysbysiad cynharach ynghylch cyllidebau cynghorau gan Lywodraeth Cymru #AchubEinGwasanaethau

  191 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Ionawr 2020

 25. Gwella mynediad i’r anabl yng ngorsaf reilffordd Trefforest fel blaenoriaeth

  232 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mehefin 2020

 26. Ydych chi’n gwrando arnom ni? Hawliau a Pharch i Addysg yn y Cartref!

  512 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Gorffennaf 2020

 27. Tynnu’n ôl y canllawiau arfaethedig ar gyfer addysg yn y cartref

  5,447 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Gorffennaf 2020

 28. Dim enw dwyieithog i’r Senedd

  1,033 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Tachwedd 2019

 29. Hyrwyddo'r defnydd o iaith arwyddion Makaton ym mhob ysgol yng Nghymru

  5,024 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

 30. Dylid Diogelu Coed Yw Hynafol Cymru

  77 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mehefin 2020

 31. Newid cyflymder pentre Cemaes i 30mya

  93 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

 32. Galw am Ymchwiliad Barnwrol Annibynnol i ad-drefnu gwasanaethau o fewn Bwrdd Iechyd Cwm Taf

  387 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mehefin 2020

 33. Iechyd Meddwl Tadau (Iechyd Meddwl Tadau Newydd)

  116 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2020

 34. Ymchwilio i’r ffordd y mae rhieni’n cael eu trin gan y gwasanaethau cyhoeddus

  121 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Hydref 2019

 35. Bysiau i bobl nid er elw

  514 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 19 Tachwedd 2019

 36. Rhwystrwch Ddatblygwyr rhag gosod rhwydi yn y gwrychoedd a’r coed

  1,508 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 37. Atal Ward 35 yn Ysbyty’r Tywysog Siarl rhag Cau

  281 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 38. Ardrethi busnes tecach i fusnesau Cymru

  80 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 39. Achub Ein Parciau yng Nghymru

  244 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mehefin 2020

 40. Mae angen dod â phrofion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol ar gyfer plant mor ifanc â 6 oed i ben ar unwaith

  256 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 21 Ionawr 2020

 41. Trethu Ail Gartrefi

  1,281 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

 42. Penodi Comisiynydd Anabledd Dysgu i Gymru

  568 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 21 Ionawr 2020

 43. Gwneud TGAU Iaith Gymraeg yn orfodol ym mhob ysgol yng Nghymru

  175 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2020

 44. Atal Aelodau Cynulliad rhanbarthol a etholwyd i gynrychioli pleidiau penodol rhag newid pleidiau

  1,301 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2020

 45. Trafnidiaeth Gyhoeddus Hygyrch a Chynhwysol ar gyfer Dinasyddion ag Anableddau Dysgu yng Nghymru

  203 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Hydref 2019

 46. Diwygio Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018 i gynnwys sefydliadau’r DU sydd â gweithrediadau dramor

  299 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

 47. Mae Cymru yn prysur golli ei henw da o ran cerddoriaeth, a’i threftadaeth

  2,226 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mehefin 2020

 48. Dylid ychwanegu addysg iechyd meddwl at y cwricwlwm addysgu gorfodol ar gyfer pob ysgol yng Nghymru

  1,947 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2020

 49. Rhaid cau’r drws yn glep ar wastraffu ynni

  91 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 19 Tachwedd 2019

 50. Cynllun gwisgoedd ysgol ail-law i blant

  54 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV