Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

116 deiseb

 1. Dylid ailagor theatrau a lleoliadau perfformio yng Nghymru mewn pryd ar gyfer tymor yr Ŵyl.

  157 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Hydref 2020

 2. Dylid diddymu ffioedd cofrestru Cyngor y Gweithlu Addysg (EWC) a diwygio ei drefniant yn llwyr

  371 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Hydref 2020

 3. Deddfu i atal newid enwau Cymraeg tai.

  18,103 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Hydref 2020

 4. Llaciwch y cyfyngiadau gormodol i ganiatáu i ralïau chwaraeon modur gael eu cynnal yng Nghymru.

  3,889 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 3 Hydref 2020

 5. Deiseb i wahardd maglu bywyd gwyllt i’w defnyddio yn y fasnach ffwr

  2,481 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Hydref 2020

 6. Caniatáu clybiau pêl-droed domestig Cymru i chwarae gemau cyfeillgar, a chaniatáu cefnogwyr i fynd i’r gemau

  2,045 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Hydref 2020

 7. Tegwch i fyfyrwyr sy'n sefyll arholiadau yn 2021

  2,022 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Medi 2020

 8. Peidiwch â gwneud mygydau na gorchuddion wyneb yn orfodol mewn DIM ysgolion (gan gynnwys ysgolion uwchradd).

  214 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Medi 2020

 9. Atal yr arfer o ddargyfeirio Cerbydau Nwyddau Trwm drwy ardaloedd preswyl

  53 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Medi 2020

 10. Dylid ymestyn y Grant Cartrefi Gwyrdd newydd i Gymru.

  1,413 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Medi 2020

 11. Cyflwyno proses apeliadau yng Nghymru mewn perthynas â'r holl Raddau Asesu Canolfannau ar gyfer rhaglen arholiadau cyhoeddus 2020

  87 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 19 Medi 2020

 12. Gwneud ymwybyddiaeth amgylcheddol yn orfodol ac yn fodiwl allweddol mewn ysgolion yng Nghymru ar gyfer pob blwyddyn (Addysg Gynradd ac Uwchradd)

  141 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 13 Medi 2020

 13. Dylid categoreiddio ysgolion fel seilwaith hanfodol

  484 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Medi 2020

 14. Cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer biniau ailgylchu a chasglu deunyddiau i’w hailgylchu ym mhob lleoliad addysg yng Nghymru

  81 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Medi 2020

 15. Mynnu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol nawr ynghylch gwaredu mwd wedi’i halogi’n radiolegol yn nyfroedd Cymru.

  10,692 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Medi 2020

 16. Cefnogaeth ar gyfer y cynlluniau arfaethedig presennol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd yng Nghaerdydd mewn unrhyw ymchwiliad yn y dyfodol.

  11,392 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Medi 2020

 17. Rhowch statws “gweithiwyr allweddol” i bractisau deintyddol a'u staff

  233 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Medi 2020

 18. Rhowch gymorth ariannol i unigolion hunangyflogedig yn niwydiant cerddoriaeth fyw Cymru

  189 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Medi 2020

 19. Dilyn Llywodraeth yr Alban a dysgu hanes LGBTQ Cymru ym mhob ysgol yng Nghymru.

  116 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Medi 2020

 20. Triniaeth mewn siambr ocsigen i gleifion ffibromyalgia wedi'i hariannu drwy'r GIG

  64 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Medi 2020

 21. Rhyddhau'r £59 miliwn o bunnoedd i'r celfyddydau er mwyn atal lleoliadau cerddoriaeth lleol ar lawr gwlad rhag cau

  100 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Medi 2020

 22. Gadewch i bobl Cymru ddefnyddio ap Tracio ac Olrhain yr Almaen! Allwn ni ddim aros am ap o Loegr!

  62 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 23. Ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020 fel bod gwersi yn cael eu dysgu.

  5,743 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 24. Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru.

  34,736 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 25. Dylid sicrhau bod technoleg yr aelodau prosthetig a ddarperir gan GIG Cymru cystal â’r hyn a geir yng ngweddill y DU.

  561 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 26. Gwersi rhithwir ar-lein dan arweiniad athrawon ar gyfer pob plentyn ysgol

  2,772 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 27. Gorchmynnwch Gynghorau Cymru i gymhwyso gordal o 100 y cant o leiaf i’r Dreth Gyngor ar ail gartrefi.

  1,026 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Awst 2020

 28. Sicrhau bod pob ysgol gynradd yn cadw pellter cymdeithasol o 1 metr fan lleiaf ym mis Medi 2020.

  124 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Awst 2020

 29. Dysgu cymorth cyntaf iechyd meddwl yn ysgolion Cymru

  222 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Awst 2020

 30. Uno Yr Hôb a Chaergwrle i greu ward dau aelod yn Sir y Fflint.

  282 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 16 Awst 2020

 31. Cynnal ymchwiliad annibynnol i'r dewis o safle ar gyfer y Ganolfan Ganser Velindre newydd arfaethedig.

  5,241 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Awst 2020

 32. Rhyddid i Roi Gwaed

  2,726 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Awst 2020

 33. Gwnewch y sector manwerthu’n gwbl hygyrch i bobl anabl

  173 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Awst 2020

 34. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu

  7,927 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 19 Gorffennaf 2020

 35. Galw ar Lywodraeth Cymru i beidio â symud, difrodi na dinistrio unrhyw symbolau hanesyddol yng Nghymru.

  415 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 36. Rhowch fynediad cyfartal at eu hysgolion a’u hathrawon i blant gweithwyr allweddol

  508 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Gorffennaf 2020

 37. Dylid rhoi’r gorau i ymgynghoriadau o bell sy’n gwahaniaethu o ran ceisiadau llosgyddion yn ystod y pandemig Covid-19

  392 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Gorffennaf 2020

 38. Mesurau i atal dyfeisiau diwifr rhag cael eu defnyddio mewn meithrinfeydd ac ysgolion cynradd

  55 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Gorffennaf 2020

 39. Ailagor gwasanaethau deintyddol cyffredinol llawn yng Nghymru fel sydd wedi digwydd yn Lloegr.

  7,583 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 40. Ymestyn grantiau ar unwaith i fusnesau bach yng Nghymru nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach

  130 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 41. Dylid darparu o leiaf bedair awr y dydd o addysg fyw i bob disgybl tra bod ysgolion ar gau oherwydd COVID-19

  100 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 42. Ailystyriwch y codiad i’r dreth gyngor ar gyfer ail gartrefi tra'i bod yn anghyfreithlon i deithio i ail gartrefi.

  68 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 43. Darparu gofal plant i weithiwr allweddol sy'n cyfateb i'r hyn a oedd ar gael cyn pandemig Covid-19

  719 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Mehefin 2020

 44. Dylid ymestyn absenoldeb â thâl a chymorth ariannol a ddarperir mewn ymateb i Covid-19 i staff cronfa GIG Cymru sy'n agored i niwed a staff sy’n feichiog

  174 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mehefin 2020

 45. Annog y Llywodraeth i gyflwyno ward ar wahân, heblaw’r ward famolaeth, ar gyfer teuluoedd sy'n colli plentyn drwy gamesgoriad

  52 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2020

 46. Dylid ei gwneud yn ofynnol i archfarchnadoedd roi unrhyw fwyd sydd dros ben i elusennau

  84 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Mai 2020

 47. Gostwng yr oedran ar gyfer sgrinio canser y fron yng Nghymru o 50 i 30

  76 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mai 2020

 48. Dylid talu costau angladdau pob un o staff y GIG sy’n marw o Covid-19 neu gyda’r feirws

  414 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Ebrill 2020

 49. Dylai llythyrau meddygon teulu fod am ddim i fyfyrwyr

  144 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Ebrill 2020

 50. Gwahardd poteli llaeth plastig defnydd untro mewn ysgolion

  369 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Ebrill 2020

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV