Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

118 deiseb

 1. Rhowch rymoedd i Awdurdodau Lleol reoli'r farchnad dai yn ardaloedd gwledig a thwristaidd Cymru.

  5,386 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Tachwedd 2020

 2. Newid i wyliau ysgol yr haf!

  84 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Tachwedd 2020

 3. Rhowch gefnogaeth ariannol i fusnesau Lletya Anifeiliaid Anwes.

  2,144 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Tachwedd 2020

 4. Dylid caniatáu i bobl hŷn gael mynediad i gyfleusterau chwaraeon awyr agored ar gyfer eu lles corfforol a meddyliol

  1,743 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Tachwedd 2020

 5. Gadewch i dafarndai a bariau fasnachu, a chanslo'r cyrffyw

  750 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 13 Tachwedd 2020

 6. Sefydlu TGAU Astudiaethau Natur i helpu i baratoi cenedlaethau'r dyfodol i fynd i'r afael â'r bygythiadau sy'n wynebu natur

  210 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Tachwedd 2020

 7. Cadwch gampfeydd ar agor ac ystyriwch eu bod nhw mor bwysig â siopau, os cyflwynir cyfyngiadau symud cenedlaethol unwaith yn rhagor.

  20,616 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Tachwedd 2020

 8. Dileu arholiadau TGAU a Safon Uwch

  2,088 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Tachwedd 2020

 9. Dylai penderfyniadau ar y cyd ac adolygu cynlluniau gofal iechyd meddwl misol fod yn ofyniad cyfreithiol

  1,462 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Tachwedd 2020

 10. Caniatewch i archfarchnadoedd werthu eitemau “nad ydynt yn hanfodol” yn ystod y cyfyngiadau symud

  67,940 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Tachwedd 2020

 11. Ailystyried y cyfnod clo ac ymchwilio i dystiolaeth wyddonol nad yw’n gweithio a’i fod yn achosi mwy o niwed.

  2,189 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Tachwedd 2020

 12. Sicrhau bod gweithgynhyrchu a chynhyrchu cyfarpar diogelu personol (PPE) digonol ar gyfer Cymru, yng Nghymru, ar ôl Covid-19.

  127 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Tachwedd 2020

 13. Rhaid cefnogi busnesau bach a chanolig yn y diwydiant gwallt a harddwch yn ystod cyfnodau clo lleol

  1,070 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Tachwedd 2020

 14. Polisi a chyllid clir ar gyfer ysbytai a chartrefi gofal ar gyfer ymweliadau rhithwir yn ystod cyfnodau o gyfyngiadau symud

  187 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Tachwedd 2020

 15. Ail-agor ysgolion i ddisgyblion blwyddyn 11 yn hytrach na blwyddyn 8 o'r ail o Dachwedd ymlaen

  63 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2020

 16. Cyflwyno moratoriwm ar gymeradwyo unrhyw losgyddion gwastraff newydd ar raddfa fawr yng Nghymru.

  891 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2020

 17. Dylid caniatáu i athletwyr amatur mewn ardal sydd o dan gyfyngiadau lleol barhau i hyfforddi a chael hyfforddiant y tu allan i'r ardal honno

  176 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2020

 18. Addasu’r neges cyfyngiadau symud lleol i "Aros yn Lleol" yn hytrach nag aros o fewn ffiniau sirol

  193 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Hydref 2020

 19. Caniatáu swigod cefnogaeth yn ystod y cyfyngiadau symud

  108 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Hydref 2020

 20. Caniatáu i blant fynd i mewn i ardaloedd dan gyfyngiadau symud i barhau i hyfforddi gyda'u clybiau chwaraeon.

  9,867 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Hydref 2020

 21. Ymestyn y Dreth Trafodiadau Tir chwe mis arall ar ôl 31 Mawrth a chodi’r trothwy i £300,000

  57 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Hydref 2020

 22. Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno profion gorfodol ar yr holl deithwyr sy’n cyrraedd Maes Awyr Caerdydd

  184 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Hydref 2020

 23. Dylid caniatáu i bartneriaid genedigaeth fod yn bresennol adeg sganiau, dechrau esgor, yn ystod yr enedigaeth ac ar ôl yr enedigaeth.

  7,326 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Hydref 2020

 24. Dylid diddymu ffioedd cofrestru Cyngor y Gweithlu Addysg (EWC) a diwygio ei drefniant yn llwyr

  371 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Hydref 2020

 25. Deddfu i atal newid enwau Cymraeg tai.

  18,103 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Hydref 2020

 26. Llaciwch y cyfyngiadau gormodol i ganiatáu i ralïau chwaraeon modur gael eu cynnal yng Nghymru.

  3,889 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 3 Hydref 2020

 27. Caniatáu clybiau pêl-droed domestig Cymru i chwarae gemau cyfeillgar, a chaniatáu cefnogwyr i fynd i’r gemau

  2,045 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Hydref 2020

 28. Deiseb i wahardd maglu bywyd gwyllt i’w defnyddio yn y fasnach ffwr

  2,481 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Hydref 2020

 29. Tegwch i fyfyrwyr sy'n sefyll arholiadau yn 2021

  2,022 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Medi 2020

 30. Peidiwch â gwneud mygydau na gorchuddion wyneb yn orfodol mewn DIM ysgolion (gan gynnwys ysgolion uwchradd).

  214 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Medi 2020

 31. Dylid ymestyn y Grant Cartrefi Gwyrdd newydd i Gymru.

  1,413 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Medi 2020

 32. Cyflwyno proses apeliadau yng Nghymru mewn perthynas â'r holl Raddau Asesu Canolfannau ar gyfer rhaglen arholiadau cyhoeddus 2020

  87 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 19 Medi 2020

 33. Dylid categoreiddio ysgolion fel seilwaith hanfodol

  484 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Medi 2020

 34. Mynnu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol nawr ynghylch gwaredu mwd wedi’i halogi’n radiolegol yn nyfroedd Cymru.

  10,692 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Medi 2020

 35. Cefnogaeth ar gyfer y cynlluniau arfaethedig presennol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd yng Nghaerdydd mewn unrhyw ymchwiliad yn y dyfodol.

  11,392 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Medi 2020

 36. Rhowch gymorth ariannol i unigolion hunangyflogedig yn niwydiant cerddoriaeth fyw Cymru

  189 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Medi 2020

 37. Rhyddhau'r £59 miliwn o bunnoedd i'r celfyddydau er mwyn atal lleoliadau cerddoriaeth lleol ar lawr gwlad rhag cau

  100 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Medi 2020

 38. Triniaeth mewn siambr ocsigen i gleifion ffibromyalgia wedi'i hariannu drwy'r GIG

  64 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Medi 2020

 39. Dylid sicrhau bod technoleg yr aelodau prosthetig a ddarperir gan GIG Cymru cystal â’r hyn a geir yng ngweddill y DU.

  561 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 40. Ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020 fel bod gwersi yn cael eu dysgu.

  5,743 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 41. Gwersi rhithwir ar-lein dan arweiniad athrawon ar gyfer pob plentyn ysgol

  2,772 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 42. Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru.

  34,736 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 43. Gorchmynnwch Gynghorau Cymru i gymhwyso gordal o 100 y cant o leiaf i’r Dreth Gyngor ar ail gartrefi.

  1,026 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Awst 2020

 44. Sicrhau bod pob ysgol gynradd yn cadw pellter cymdeithasol o 1 metr fan lleiaf ym mis Medi 2020.

  124 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Awst 2020

 45. Dysgu cymorth cyntaf iechyd meddwl yn ysgolion Cymru

  222 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Awst 2020

 46. Uno Yr Hôb a Chaergwrle i greu ward dau aelod yn Sir y Fflint.

  282 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 16 Awst 2020

 47. Cynnal ymchwiliad annibynnol i'r dewis o safle ar gyfer y Ganolfan Ganser Velindre newydd arfaethedig.

  5,241 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Awst 2020

 48. Rhyddid i Roi Gwaed

  2,726 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Awst 2020

 49. Gwnewch y sector manwerthu’n gwbl hygyrch i bobl anabl

  173 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Awst 2020

 50. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu

  7,927 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 19 Gorffennaf 2020

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV