Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

47 deiseb

 1. Cydnabod pwysigrwydd Cynorthwywyr Addysgu fel asedau pwysig i ysgolion drwy godi eu cyflog

  1,405 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Ionawr 2023

 2. Gofynnwn i Lywodraeth Cymru brynu Neuadd Dewi Sant fel adnodd cenedlaethol i Gymru.

  3,575 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Ionawr 2023

 3. Ailenwi ‘Wales’, gan ddefnyddio ei henw gwreiddiol, sef Cymru.

  414 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 16 Ionawr 2023

 4. Rhoi'r gorau i’r defnydd o gontractau allanol yng Nghanolfan Awyr Agored Genedlaethol Cymru, Plas Menai

  1,253 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 13 Ionawr 2023

 5. Dylid caniatáu eithriadau i'r rheol deiliadaeth 182 diwrnod i leihau niwed i fusnesau hunanddarpar dilys yng Nghymru

  1,750 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Rhagfyr 2022

 6. Helpu i wella ansawdd dŵr yn Afon Wysg drwy uwchraddio systemau carthffosiaeth yn nyffryn Wysg.

  1,612 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Rhagfyr 2022

 7. Dylai Llywodraeth Cymru ymrwymo i fabwysiadu gwaith cynnal a chadw ystadau tai newydd gan awdurdodau lleol

  267 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Tachwedd 2022

 8. Mwy o ddiogelwch i goed hynafol a hynod yng Nghymru. Gall hen goed gael eu symud. Rhaid rhoi’r gorau i dorri coed

  480 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Tachwedd 2022

 9. Insiwleiddio holl gartrefi Cymru rhag y gwres a'r oerfel... cyflwyno grantiau sy'n agored i bawb!

  279 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2022

 10. Adolygu’r polisi tai dros dro mewn argyfwng sy’n effeithio ar ein cymunedau.

  306 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Hydref 2022

 11. Ailystyried eithrio staff cartrefi gofal rhag cael y taliad ychwanegol ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol

  540 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Hydref 2022

 12. Dylai "Rhewi ar adeiladu ffyrdd" Llywodraeth Cymru gynnwys cymal ar gyfer achosion sy'n peri perygl i fywyd

  455 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Hydref 2022

 13. Dod â "llosgi dan reolaeth" i ben yng Nghymru.

  604 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Medi 2022

 14. Creu, ariannu a chynnal digon o leoedd meithrin a gofal plant fforddiadwy i bob rhiant sy’n gweithio

  260 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Medi 2022

 15. Peidiwch â gadael cleifion â chanser y fron metastatig yng Nghymru y tu ôl

  14,106 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Medi 2022

 16. Cynnal ymchwiliad i’r pryniant corfforaethol o’r proffesiwn milfeddygol yng Nghymru.

  308 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Awst 2022

 17. Byddai agor Gorsaf Gerdded ym Magwyr a Gwndy, sy'n rhan o Raglen Gyflenwi yr Arglwydd Burns, yn llwyddiant cyflym.

  297 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mehefin 2022

 18. Rhaid ymchwilio i benderfyniad Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i gau’r feddygfa yng ngogledd Penarth a symud cleifion i feddygon teulu sydd ymhell i ffwrdd.

  266 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Mehefin 2022

 19. Sicrhau bod triniaeth a sgrinio ar gyfer canser yn parhau yn ystod COVID19

  50 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Mehefin 2022

 20. Rhoi terfyn ar sefydlu unedau dofednod dwys trwy ddeddfu a chyflwyno moratoriwm hyd nes y gellir cyflawni hyn.

  4,347 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Mai 2022

 21. Galw ar y Llywodraeth i ail-ystyried eu penderfyniad i dynnu nôl o gynllun ffordd osgoi Llanbedr

  2,704 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2022

 22. Gwahardd defnyddio 'cymalau dim anifeiliaid anwes' mewn cytundebau tenantiaeth yng Nghymru

  857 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Ebrill 2022

 23. Peidiwch â gadael i’r cynllun redeg allan ar gyfer pobl sy’n marw yng Nghymru

  2,195 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Ebrill 2022

 24. Gwarantu cludiant ysgol ar gyfer holl ddisgyblion ysgolion cyfun

  181 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Mawrth 2022

 25. Llywodraeth Cymru i gynnal ymchwiliad cyhoeddus i benderfyniadau a wnaed ganddi cyn ac yn ystod y pandemig.

  2,116 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Mawrth 2022

 26. Gwneud unigolion yng Nghymru sydd ag anableddau cudd yn gymwys ar gyfer y Bathodyn Glas

  86 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 3 Mawrth 2022

 27. Gwahardd rasio milgwn yng Nghymru

  35,101 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2022

 28. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i arwain y ffordd drwy gefnogi treialon wythnos waith pedwar diwrnod yng Nghymru.

  1,619 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Ionawr 2022

 29. Gwella Gofal Iechyd Endometriosis yng Nghymru Cefndir

  5,895 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Ionawr 2022

 30. Gwella gwasanaethau iechyd i bobl ag epilepsi sy’n byw yng Nghymru

  1,334 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Ionawr 2022

 31. Cynyddu'r cyllid sydd ar gael ar gyfer Gwasanaethau Iechyd, Addysg ac Ymwybyddiaeth Menywod

  242 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Tachwedd 2021

 32. Agor canolfannau/clinigau meddygol un stop Covid Hir

  1,214 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Tachwedd 2021

 33. Dylid gwahardd defnydd hamdden o Seadoo/sgïo jet yng Nghymru. Ac eithrio mewn ardaloedd dynodedig a reolir yn llym.

  1,432 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Hydref 2021

 34. Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru

  11,027 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Hydref 2021

 35. Dylid creu rhestr o bob gofalwr di-dâl yng Nghymru

  77 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 13 Hydref 2021

 36. Dechreuwch gyfeirio at ddinasoedd a threfi Cymru yn ôl eu henwau Cymraeg

  108 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 3 Hydref 2021

 37. Cynnal ymchwiliad annibynnol i farwolaeth Glyn Summers a gweithredoedd Coleg y Cymoedd

  834 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Medi 2021

 38. Gwahardd y defnydd o fawn mewn garddwriaeth ac unrhyw ddeunydd tyfu erbyn 2023

  1,014 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Medi 2021

 39. Dylid gwahardd ar unwaith y defnydd o blwm gwenwynig yn holl ffrwydron Cymru … mae plwm yn lladd ein bywyd gwyllt!

  4,052 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Awst 2021

 40. Cyhoeddwch dystiolaeth glir fod COVID 19 yn cael ei ledaenu mewn tafarndai a bwytai lle mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith

  87 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Mehefin 2021

 41. Ystyriwch ail-wneud y flwyddyn academaidd gyfredol hon ar gyfer myfyrwyr ar draws cymru.

  184 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mehefin 2021

 42. Casglu a chyhoeddi data yn rheolaidd o ran faint o fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn

  60 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Ebrill 2021

 43. Helpwch gymunedau yng Nghymru i brynu asedau cymunedol: Gweithredwch Ran 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011

  655 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Ionawr 2021

 44. Cyflwyno cyllidebau iechyd personol a gofal personol yng Nghymru

  779 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Ionawr 2021

 45. Cynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng. Mae angen newid!

  5,159 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

 46. Mynediad Cyfartal i Ofal Iechyd ar gyfer yr Anabl

  121 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Mawrth 2020

 47. Dylid Darparu Tai Plant yng Nghymru i Blant sy'n Dioddef Camdriniaeth Rywiol

  227 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Rhagfyr 2018

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV