Cynhaliwyd Etholiad y Senedd ar 6 Mai 2021.

Bydd y broses ddeisebu yn ailagor yn fuan ac fe fydd y deisebau yn cael eu hystyried ar ôl i bwyllgor newydd gael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

58 deiseb

 1. Caniatáu i ysgolion asesu myfyrwyr fel y maent yn gweld yn addas, gan gynnwys defnyddio asesiadau llyfr agored

  2,312 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Ebrill 2021

 2. Dylid ymestyn y fwrsariaeth STEMM ôl-raddedig i bob myfyriwr MSc yng Nghymru.

  88 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Ebrill 2021

 3. Gwneud bwlio ac aflonyddu mewn ysgolion yn drosedd pan fydd plant wedi cyrraedd yr oedran cyfrifoldeb troseddol

  94 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Ebrill 2021

 4. Rhannu Sir Rhondda Cynon Taf ac uno Cwm Cynon â Sir Merthyr

  138 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Ebrill 2021

 5. Casglu a chyhoeddi data yn rheolaidd o ran faint o fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn

  60 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Ebrill 2021

 6. Ei gwneud yn ofynnol i ganolfannau arholiadau lleol yng Nghymru dderbyn myfyrwyr sy’n cael addysg yn y cartref ar gyfer arholiadau cyhoeddus

  393 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Mawrth 2021

 7. Gwahardd cynhyrchu, gwerthu a defnyddio maglau anifeiliaid unwaith ac am byth yng Nghymru

  6,514 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Mawrth 2021

 8. Llywodraeth Cymru i benodi Gweinidog anabledd pwrpasol o fewn tymor nesaf y Llywodraeth

  315 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Mawrth 2021

 9. Rhowch wyliau ardrethi busnes i safleoedd cartrefi gwyliau yng Nghymru, fel yn Lloegr

  640 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mawrth 2021

 10. Dylid ailagor y sector lletygarwch yng Nghymru erbyn 12 Ebrill 2021

  157 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mawrth 2021

 11. Dylid pennu dyddiad ar gyfer ailddechrau gweithgareddau wedi’u trefnu ar gyfer babanod a phlant bach

  1,756 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mawrth 2021

 12. Dylid cyfateb y cyllid ar gyfer busnesau bach yn ystod y cyfyngiadau symud gyda Lloegr - gan gynnwys y grant ailgychwyn

  2,458 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mawrth 2021

 13. Dylid ei gwneud yn ofynnol i bob ysgol ddarparu addysg fyw/addysg wedi'i recordio bob dydd i bob disgybl nad yw’n dychwelyd i'r ysgol

  308 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Mawrth 2021

 14. Dylid addasu maes llafur hyfforddiant athrawon i gynnwys Hyfforddiant Trawsnewidiol a Deallusrwydd Emosiynol

  193 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Mawrth 2021

 15. Cychwyn Ymchwiliad Barnwrol Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

  126 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2021

 16. Dylid adolygu'r canllawiau ar gyfer Prydau Ysgol Am Ddim, gan ddileu'r opsiwn ar gyfer dosbarthu parseli bwyd

  205 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Chwefror 2021

 17. Profion COVID-19 wythnosol ar gyfer staff sy’n gofalu am bobl ag anghenion iechyd meddygol cymhleth

  50 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Chwefror 2021

 18. Cynllun Mynd Allan i Helpu Allan

  261 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Chwefror 2021

 19. Cyllid wedi'i dargedu ar gyfer canolfannau addysg awyr agored preswyl, sydd bellach yn methu â gweithredu am 12 mis.

  1,181 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Chwefror 2021

 20. Dylai Llywodraeth Cymru ail-brynu ac adnewyddu Coleg Harlech

  6,666 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Chwefror 2021

 21. Mae angen cymhwyso mesurau deddfwriaethol nawr i weithredu argymhellion Comisiwn y Gyfraith i ddiddymu Lesddaliad

  425 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Chwefror 2021

 22. Helpwch gymunedau yng Nghymru i brynu asedau cymunedol: Gweithredwch Ran 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011

  655 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Ionawr 2021

 23. Cyflwyno cyllidebau iechyd personol a gofal personol yng Nghymru

  779 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Ionawr 2021

 24. Rhoi terfyn ar ddirywiad treftadaeth Pontypridd - achubwch y Bont Wen

  304 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Ionawr 2021

 25. Peidiwch â gohirio etholiadau mis Mai 2021

  470 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Ionawr 2021

 26. Dylid creu Amgueddfa Genedlaethol ar gyfer Hanes a Threftadaeth Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

  490 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Rhagfyr 2020

 27. Dylid gwarchod lesddeiliaid yng Nghymru rhag talu am waith adfer cladin

  133 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 13 Rhagfyr 2020

 28. Cyflwyno deunyddiau dysgu gwrth-hiliaeth i blant mewn ysgolion yng Nghymru i leihau troseddau casineb.

  4,053 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Rhagfyr 2020

 29. Sefydlu ac adeiladu cangen newydd o Amgueddfa Cymru sy’n canolbwyntio ar ran Cymru mewn trefedigaethedd

  103 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Rhagfyr 2020

 30. Dylid gwahardd cewyll adar hela

  5,287 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

 31. Cynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng. Mae angen newid!

  5,159 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

 32. Dylid argraffu rhif cofrestru cerbydau ar becynnau bwyd brys a werthir drwy ffenest y car

  8,341 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

 33. Arbed y tir fferm a'r caeau gwyrdd yn Cosmeston

  5,272 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Tachwedd 2020

 34. Caniatáu cyfarfodydd ymbellhau cymdeithasol mewn gerddi preifat i ddilyn y wyddoniaeth ac osgoi teimlo’n ynysig

  273 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Tachwedd 2020

 35. Rhoi'r gorau i'r prawf rt-PCR i brofi ar gyfer COVID-19, gan nad yw’n addas i’r diben.

  96 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Tachwedd 2020

 36. Rhowch rymoedd i Awdurdodau Lleol reoli'r farchnad dai yn ardaloedd gwledig a thwristaidd Cymru.

  5,386 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Tachwedd 2020

 37. Dylai penderfyniadau ar y cyd ac adolygu cynlluniau gofal iechyd meddwl misol fod yn ofyniad cyfreithiol

  1,462 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Tachwedd 2020

 38. Ailystyried y cyfnod clo ac ymchwilio i dystiolaeth wyddonol nad yw’n gweithio a’i fod yn achosi mwy o niwed.

  2,189 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Tachwedd 2020

 39. Polisi a chyllid clir ar gyfer ysbytai a chartrefi gofal ar gyfer ymweliadau rhithwir yn ystod cyfnodau o gyfyngiadau symud

  187 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Tachwedd 2020

 40. Cyflwyno moratoriwm ar gymeradwyo unrhyw losgyddion gwastraff newydd ar raddfa fawr yng Nghymru.

  891 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2020

 41. Dylid caniatáu i bartneriaid genedigaeth fod yn bresennol adeg sganiau, dechrau esgor, yn ystod yr enedigaeth ac ar ôl yr enedigaeth.

  7,326 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Hydref 2020

 42. Mynnu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol nawr ynghylch gwaredu mwd wedi’i halogi’n radiolegol yn nyfroedd Cymru.

  10,692 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Medi 2020

 43. Cefnogaeth ar gyfer y cynlluniau arfaethedig presennol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd yng Nghaerdydd mewn unrhyw ymchwiliad yn y dyfodol.

  11,392 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Medi 2020

 44. Rhowch gymorth ariannol i unigolion hunangyflogedig yn niwydiant cerddoriaeth fyw Cymru

  189 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Medi 2020

 45. Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru.

  34,736 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 46. Ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020 fel bod gwersi yn cael eu dysgu.

  5,743 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 47. Dylid sicrhau bod technoleg yr aelodau prosthetig a ddarperir gan GIG Cymru cystal â’r hyn a geir yng ngweddill y DU.

  561 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 48. Cynnal ymchwiliad annibynnol i'r dewis o safle ar gyfer y Ganolfan Ganser Velindre newydd arfaethedig.

  5,241 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Awst 2020

 49. ARBED YR HEN YSGOL GANOLRADD I FERCHED Y BONTFAEN RHAG EI DYMCHWEL

  5,541 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Mawrth 2020

 50. Mynediad Cyfartal i Ofal Iechyd ar gyfer yr Anabl

  121 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Mawrth 2020

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV