Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

117 deiseb

 1. Rhowch fynediad cyfartal at eu hysgolion a’u hathrawon i blant gweithwyr allweddol

  508 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Gorffennaf 2020

 2. Caniatáu i gampfeydd bach a safleoedd hyfforddi personol agor yn gynt yn ystod cyfyngiadau COVID.

  3,181 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Gorffennaf 2020

 3. Dylid rhoi’r gorau i ymgynghoriadau o bell sy’n gwahaniaethu o ran ceisiadau llosgyddion yn ystod y pandemig Covid-19

  392 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Gorffennaf 2020

 4. Sicrhewch fod sticer ar gael i ddangos eich bod yn byw yng Nghymru.

  80 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Gorffennaf 2020

 5. Caniatáu priodasau sy’n cynnwys 5 o bobl (cofrestrydd/y pâr/2 dyst) yn ystod COVID 19 yng Nghymru

  979 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Gorffennaf 2020

 6. Gofynnwch i’r Senedd ailystyried ei phenderfyniad i beidio â rhoi cyllid brys i sŵau ac acwaria.

  6,299 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 7. Dylid darparu o leiaf bedair awr y dydd o addysg fyw i bob disgybl tra bod ysgolion ar gau oherwydd COVID-19

  100 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 8. Ailystyriwch y codiad i’r dreth gyngor ar gyfer ail gartrefi tra'i bod yn anghyfreithlon i deithio i ail gartrefi.

  68 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 9. Rhowch gymorth grant i fusnesau Gwely a Brecwast yng Nghymru sy'n talu’r dreth gyngor ac nid ardrethi busnes

  86 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 10. Mabwysiadu polisïau llywodraeth y DU o ran llacio’r cyfyngiadau symud

  96 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 11. Caniatáu i gampfeydd a chanolfannau hamdden ailagor

  964 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 12. Cadw’r cyfyngiadau a osodwyd gan ddeddfwriaeth Covid 19, caniatáu teithio o fewn radiws o 5 milltir yn unig yng Nghymru.

  114 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 13. Caniatáu i’r holl sŵau ac atyniadau bywyd gwyllt ailagor gyda chamau cadw pellter cymdeithasol ar waith ledled Cymru.

  248 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 14. Ymchwiliwch i Reoliadau Drafft y Gronfa Ddata Addysg 2020 – diangen ac yn tanseilio hawliau dynol

  236 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 15. Ailagor gwasanaethau deintyddol cyffredinol llawn yng Nghymru fel sydd wedi digwydd yn Lloegr.

  7,583 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 16. Ymestyn grantiau ar unwaith i fusnesau bach yng Nghymru nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach

  130 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 17. Dylid ail-agor cyrtiau tenis awyr agored a hyfforddiant yn unol â gweddill y DU ac Ewrop.

  214 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 18. Dylid llacio’r cyfyngiadau a gyflwynwyd gan ddeddfwriaeth COVID-19 er mwyn caniatáu i bobl deithio yng Nghymru

  15,193 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Mehefin 2020

 19. Darparu gofal plant i weithiwr allweddol sy'n cyfateb i'r hyn a oedd ar gael cyn pandemig Covid-19

  719 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Mehefin 2020

 20. Ailagor siopau barbwyr a siopau trin gwallt cyn belled â’u bod yn gosod mesurau cadw pellter cymdeithasol llym.

  118 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Mehefin 2020

 21. Talu grantiau Coronafeirws i bob busnes sy'n gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach, yr un fath â gweddill y DU

  360 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mehefin 2020

 22. Annog Llywodraeth Cymru i ddiwygio ei pholisi ar ryddhad ardrethi annomestig i helpu i gadw siopau Debenhams ar agor yng Nghymru

  5,790 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mehefin 2020

 23. Dylid ymestyn absenoldeb â thâl a chymorth ariannol a ddarperir mewn ymateb i Covid-19 i staff cronfa GIG Cymru sy'n agored i niwed a staff sy’n feichiog

  174 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mehefin 2020

 24. Diwygiad brys i ymestyn yr oedran y ceir hawl i gymorth addysgol ychwanegol o 25 i 26 ac i ddiffinio pandemig Covid–19 yng nghanllawiau'r Llywodraeth fel amgylchiad eithriadol

  537 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mai 2020

 25. STOPIWCH yr isafbris am alcohol

  64 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 19 Mai 2020

 26. Annog y Llywodraeth i gyflwyno ward ar wahân, heblaw’r ward famolaeth, ar gyfer teuluoedd sy'n colli plentyn drwy gamesgoriad

  52 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2020

 27. Dylid ei gwneud yn ofynnol i archfarchnadoedd roi unrhyw fwyd sydd dros ben i elusennau

  84 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Mai 2020

 28. Gostwng yr oedran ar gyfer sgrinio canser y fron yng Nghymru o 50 i 30

  76 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mai 2020

 29. Dylid talu costau angladdau pob un o staff y GIG sy’n marw o Covid-19 neu gyda’r feirws

  414 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Ebrill 2020

 30. Gwrthwynebu cynnig Costain i weithredu Opsiwn B ar gyfer dargyfeirio'r A465 ym Mryn-mawr.

  1,128 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Ebrill 2020

 31. Dylai llythyrau meddygon teulu fod am ddim i fyfyrwyr

  144 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Ebrill 2020

 32. Penderfyniadau Diweddar Ynglŷn â Graddau UG 2020

  219 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Ebrill 2020

 33. Gwahardd poteli llaeth plastig defnydd untro mewn ysgolion

  369 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Ebrill 2020

 34. Gosodwch derfyn cyfreithiol ar uchafswm y geist bridio mewn sefydliadau bridio cŵn trwyddedig yng Nghymru.

  229 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mawrth 2020

 35. Dylid mynd yn ôl i sillafu enwau lleoedd Cymraeg yn y ffordd Gymraeg

  1,096 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mawrth 2020

 36. ARBED YR HEN YSGOL GANOLRADD I FERCHED Y BONTFAEN RHAG EI DYMCHWEL

  5,541 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Mawrth 2020

 37. Dysgu Amaethyddiaeth ac Addysg Cefn Gwlad o oed 4 i 16 yn ein Hysgolion

  93 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mawrth 2020

 38. CF3 yn erbyn y Llosgydd

  2,224 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Mawrth 2020

 39. Achub adran Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

  14,564 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Mawrth 2020

 40. Mynediad Cyfartal i Ofal Iechyd ar gyfer yr Anabl

  121 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Mawrth 2020

 41. Yr Argyfwng Hinsawdd a Choedwig Genedlaethol i Gymru

  4,435 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mawrth 2020

 42. Gwrthdroi’r toriadau i wasanaethau trenau cymudwyr yng Ngogledd-ddwyrain Cymru

  953 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Chwefror 2020

 43. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau brys i sicrhau gwelliannau i'r A487 rhwng Gellilydan a Maentwrog

  5,450 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Chwefror 2020

 44. Yr Awr Euraidd wrth Ddioddef Strôc – Amseroedd Ymateb Ambiwlansau i’w hailgategoreiddio o Statws Oren yn ôl i Statws Coch

  117 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Chwefror 2020

 45. Cylch gwaith bioamrywiaeth ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru

  1,195 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Chwefror 2020

 46. Gostwng nifer y llawdriniaethau a gaiff eu canslo

  100 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 47. Gosod embargo ar unwaith ar drwyddedau bridio cŵn newydd, ar adnewyddu trwyddedau ac ar geisiadau cynllunio nes bod y rheoliadau'n addas i’r diben a nes bod modd eu gorfodi.

  1,738 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Ionawr 2020

 48. Dylid stopio berwi cramenogion yn fyw (cimychiaid, crancod, cimychiaid afon, corgimychiaid ac ati)

  2,016 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ionawr 2020

 49. Gwneud i brifysgolion Cymru ystyried Bagloriaeth Cymru fel Safon Uwch

  71 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ionawr 2020

 50. Gwahardd Parcio ar Balmentydd - Addewid Palmant (Pavement Promise)

  801 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Ionawr 2020

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV