Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

114 deiseb

 1. Gosodwch gylchfan, nid goleuadau traffig, yng Nghyffordd angheuol Nash, Sir Benfro.

  439 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Ebrill 2024

 2. Dylid diwygio Bil Diwygio'r Senedd i ddarparu bod etholaethau'n cael cymeradwyo codiadau cyflog yr Aelodau o'r Senedd

  566 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Ebrill 2024

 3. Stopiwch y llifogydd yn Cae Nant Terrace, Sgiwen NAWR!

  776 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Ebrill 2024

 4. Dylid creu cynllun traffig cynaliadwy ar gyfer Dyffryn Rhiangoll

  258 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Ebrill 2024

 5. Dylid gosod goleuadau traffig wrth gylchfan McDonald’s ym Mhont-y-pŵl

  256 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Ebrill 2024

 6. Adfer gwasanaeth bws arfordirol 552 y Cardi Bach yn Ne Ceredigion!

  842 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mawrth 2024

 7. Cynnal arolwg barn cyhoeddus ar a ddylid adeiladu Ffordd Liniaru’r M4, a gweithredu’r canlyniad ar unwaith

  922 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Mawrth 2024

 8. Diddymu’r terfyn cyflymder 20mya ar y TRA4076 yn Johnston, Sir Benfro

  301 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Mawrth 2024

 9. Dylid gwneud hyn yn amod cyflogaeth ar gyfer Aelodau o’r Senedd – rhaid iddyn nhw ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn unig ar gyfer pob taith.

  1,359 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Mawrth 2024

 10. Dylid cyflwyno deddfwriaeth newydd i ddiogelu meysydd chwaraeon rhag baw cŵn

  2,518 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mawrth 2024

 11. Dylid gwahardd tân gwyllt o siopau

  2,174 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mawrth 2024

 12. Dylid dirymu Cynllun Cyflawni Cenedlaethol ar gyfer Trafnidiaeth Cymru 2022 i 2027

  714 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mawrth 2024

 13. Rhoi ffordd liniaru’r M4 ger Twneli Bryn-glas yn ne Cymru ar waith.

  958 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Mawrth 2024

 14. Cynyddwch y terfyn cyflymder ar yr M4 yn ôl i 70mya

  566 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Mawrth 2024

 15. Paratoi cais i Gymru gystadlu yng Nghystadleuaeth yr Eurovision

  344 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mawrth 2024

 16. Dileu’r terfynau 50mya ar yr M4 ger Casnewydd ac Abertawe ac ar yr A470 ger Pontypridd

  1,136 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Mawrth 2024

 17. Gofynnwn i Lywodraeth Cymru wyrdroi ei phenderfyniad i atal bysiau T2 rhag galw yng Ngarndolbenmaen

  282 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Mawrth 2024

 18. Rydym am i Lywodraeth Cymru gadw’r gyfraith 20mya ardderchog

  5,399 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Mawrth 2024

 19. Rwy’n gwrthwynebu ‘Bil Diwygio’r Senedd’ Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ar 18 Medi 2023, yn dod yn gyfraith.

  21,037 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Mawrth 2024

 20. Dylid rhoi’r gorau i ddefnyddio’r enw 'Anglesey' a defnyddio’r enw 'Ynys Môn' yn unig neu’r enw byrrach 'Môn'.

  2,245 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 19 Mawrth 2024

 21. Atal unrhyw gynllunio pellach ar gyfer codi tâl ar ddefnyddwyr ffyrdd yng Nghymru.

  10,183 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Mawrth 2024

 22. Rydym am i Lywodraeth Cymru ddiddymu’r gyfraith drychinebus ynghylch y terfyn cyflymder o 20mya

  469,571 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 13 Mawrth 2024

 23. Cosbau ariannol i Awdurdodau Addysg Lleol nad ydynt yn cydymffurfio â'r amserlenni ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol.

  327 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mawrth 2024

 24. Mae eisiau ac mae angen uned Iechyd Meddwl â gwelyau i ddynion arnom ni yng Ngogledd Cymru

  261 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Mawrth 2024

 25. Ailystyried Toriadau i Gyllid Ôl-raddedig a Chynyddu Benthyciadau Doethuriaeth i Gyfateb ag Ariantal Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI)

  2,032 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Chwefror 2024

 26. Cynyddu eglurder a hawliau’r rhai sy’n cael taliadau uniongyrchol neu Grant Byw’n Annibynnol Cymru er mwyn iddynt fyw'n annibynnol

  377 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Chwefror 2024

 27. Dylid gwneud y mynediad i Ardd Gudd A4042 Goetre Fawr yn ddiogel ar gyfer cerddwyr a cherbydau

  265 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Chwefror 2024

 28. Rhaid sicrhau na fydd pob bwyd a gaffaelir yn gyhoeddus yng Nghymru byth yn fegan neu’n llysieuol yn unig

  344 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2024

 29. Adnoddau Teg a Digonol ar gyfer Practisau Cyffredinol yng Nghymru

  21,620 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Chwefror 2024

 30. Dylai Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AAGIC) wneud Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif (PMDD) yn fodiwl datblygiad proffesiynol parhaus gorfodol mewn addysg feddygol ôl-radd.

  717 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Chwefror 2024

 31. Diwygio deddfwriaeth yng Nghymru i alinio â Lloegr mewn perthynas â chynyddu’r dreth gyngor yn ormodol

  331 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Ionawr 2024

 32. Cynyddu effeithiolrwydd gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru i atal llygredd yn y Teifi.

  1,321 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Ionawr 2024

 33. Cyflwyno opsiwn prawf ceg y groth yn y cartref yng Nghymru

  1,543 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ionawr 2024

 34. Atal datblygiadau newydd sylweddol ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Gwastadeddau Gwent

  4,567 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ionawr 2024

 35. Cyflwyno trwydded e-sigaréts ar gyfer siopau e-sigaréts pwrpasol.

  541 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ionawr 2024

 36. Dylid ymyrryd yn natblygiad Parc Arfordirol Penrhos yn gyrchfan wyliau ar Ynys Môn.

  11,992 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Ionawr 2024

 37. Dylid grymuso rhieni i ddewis: Yr hawl i gael eithriad a chyfranogiad cynhwysol yn y rhaglen Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb

  1,756 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Ionawr 2024

 38. Diwygio Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021

  15,160 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Ionawr 2024

 39. Dylid rheoleiddio'r sector steilio cŵn, er mwyn diogelu lles cŵn a hawliau perchnogion

  284 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Ionawr 2024

 40. Rhoi diwedd ar bob bwyd â chymhorthdal yn y Senedd ac i staff Llywodraeth Cymru yn gyffredinol.

  337 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Ionawr 2024

 41. Cyflwyno terfyn cyflymder o 30mya ar y gefnffordd trwy bentrefi Eglwys-fach a Ffwrnais

  419 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 3 Ionawr 2024

 42. Cynnal arolwg diduedd o’r trigolion sy'n byw yn ardaloedd y cynllun peilot ar gyfer terfyn cyflymder o 20mya

  779 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Rhagfyr 2023

 43. Dileu’r gofyniad i ffermwyr gael o leiaf 10 y cant o orchudd coed i allu manteisio ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy newydd.

  1,047 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Rhagfyr 2023

 44. Darparu cymorth dyngarol i Gaza

  1,795 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Rhagfyr 2023

 45. Dylid cyflwyno ffordd i etholwyr bleidleisio i gael gwared ar eu AS cyn diwedd eu tymor

  2,012 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Rhagfyr 2023

 46. Cyflwyno deddfwriaeth i’w gwneud yn orfodol cael diffibriliwr mewn gweithleoedd a chlybiau chwaraeon

  380 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Rhagfyr 2023

 47. Dylid gwahardd rhyddhau balwnau

  814 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Rhagfyr 2023

 48. Gwrthodwch bob cynllun ar gyfer Taliadau Defnyddwyr Ffyrdd, Parthau Atal Tagfeydd ac Ardollau Parcio mewn Gweithleoedd yng Nghymru

  340 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Rhagfyr 2023

 49. Gwahardd gwerthu e-sigaréts untro

  455 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Rhagfyr 2023

 50. Bathodyn glas gydol oes i unigolion sydd â diagnosis gydol oes

  1,618 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Rhagfyr 2023

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV