Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

59 deiseb

 1. Dylid cytuno ar ddeiliadaeth o 105 diwrnod, yn hytrach na 182 diwrnod, er mwyn helpu i wahaniaethu rhwng busnesau llety gwyliau ac ail gartrefi

  3,332 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mehefin 2022

 2. Codi’r cyfyngiadau ar ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored ar unwaith

  5,143 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Mehefin 2022

 3. Rhaid ymchwilio i benderfyniad Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i gau’r feddygfa yng ngogledd Penarth a symud cleifion i feddygon teulu sydd ymhell i ffwrdd.

  266 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Mehefin 2022

 4. Sicrhau bod triniaeth a sgrinio ar gyfer canser yn parhau yn ystod COVID19

  50 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Mehefin 2022

 5. Cadwch ysgolion ar agor yn nhymor y Gwanwyn 2022. Digon yw digon.

  909 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Mehefin 2022

 6. Dylid cyflwyno system orfodol o ficrosglodynnu cathod yng Nghymru

  854 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Mehefin 2022

 7. Dylid creu Llyfrgell Farddoniaeth Genedlaethol Cymru

  410 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Mehefin 2022

 8. Rhaid atal gollyngiadau carthion amrwd ar fyrder ym Mae'r Tŵr Gwylio a’r Hen Harbwr yn y Barri

  1,633 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Mehefin 2022

 9. Canslwch arholiadau Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru ar gyfer haf 2022

  146 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mehefin 2022

 10. Rhowch y gorau i fod yn anghyson o ran canllawiau COVID. Gadewch i ysgolion gael yr un hyblygrwydd â sinemâu neu stadia

  421 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Mai 2022

 11. Cyflwyno gwersi ar fagu plant a sgiliau bywyd sylfaenol ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd

  258 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Mai 2022

 12. Rhoi terfyn ar sefydlu unedau dofednod dwys trwy ddeddfu a chyflwyno moratoriwm hyd nes y gellir cyflawni hyn.

  4,347 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Mai 2022

 13. Achub yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Rhaid i Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg gadw gofal brys 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos, dan arweiniad meddyg ymgynghorol

  10,678 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Mai 2022

 14. Ymestyn adran 25B o Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

  10,572 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2022

 15. Galw ar y Llywodraeth i ail-ystyried eu penderfyniad i dynnu nôl o gynllun ffordd osgoi Llanbedr

  2,704 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2022

 16. Lleihau amseroedd amser am ambiwlansys ac mewn adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn ddirfawr

  262 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Mai 2022

 17. Gwahardd defnyddio 'cymalau dim anifeiliaid anwes' mewn cytundebau tenantiaeth yng Nghymru

  857 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Ebrill 2022

 18. Caffael y tir gan Network Rail lle mae ATR884 yn rhedeg fel llwybr caniataol a threfnu cynnal a chadw

  330 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Ebrill 2022

 19. Rhowch stop ar y camau i amddifadu Trefynwy o’i Cherbyd Ymateb Cyflym

  3,177 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Ebrill 2022

 20. Gwnewch Hydref 21ain yn Ddiwrnod Coffa swyddogol i'r rhai a laddwyd ac a effeithiwyd gan Drychineb Aberfan.

  53 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ebrill 2022

 21. Peidiwch â gadael i’r cynllun redeg allan ar gyfer pobl sy’n marw yng Nghymru

  2,195 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Ebrill 2022

 22. Dylid adolygu'r broses o ran statws ardaloedd wedi’u rhag-asesu ar gyfer tyrbinau ar y tir, sy’n rhoi unigolion dan anfantais annheg.

  515 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Ebrill 2022

 23. Gwarantu cludiant ysgol ar gyfer holl ddisgyblion ysgolion cyfun

  181 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Mawrth 2022

 24. Rheoli llygredd sy’n deillio o waith amaethyddol yn y rhannau o Afon Gwy ac Afon Hafren a leolir yng Nghymru Cefndir

  118 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Mawrth 2022

 25. Llywodraeth Cymru i gynnal ymchwiliad cyhoeddus i benderfyniadau a wnaed ganddi cyn ac yn ystod y pandemig.

  2,116 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Mawrth 2022

 26. Dylid buddsoddi i sicrhau bod gan yr holl ysgolion seilwaith a chysylltedd rhyngrwyd effeithiol ac o safon.

  65 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Mawrth 2022

 27. Gwneud unigolion yng Nghymru sydd ag anableddau cudd yn gymwys ar gyfer y Bathodyn Glas

  86 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 3 Mawrth 2022

 28. Lleihau’r dreth gyngor ar gyfer eiddo ar ystadau preifat Cefndir

  578 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mawrth 2022

 29. Gwahardd rasio milgwn yng Nghymru

  35,101 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2022

 30. Dylid sicrhau’r hawl i fynediad o bell i bobl anabl a niwrowahanol

  158 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 19 Chwefror 2022

 31. Darparu llwybr clinigol, gofal meddygol, ac arbenigwyr i bobl â Syndrom Tourette yng Nghymru

  10,393 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Chwefror 2022

 32. Dylid newid y Rheolau Sefydlog a’r meini prawf ar gyfer derbyn deisebau.

  116 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Chwefror 2022

 33. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i arwain y ffordd drwy gefnogi treialon wythnos waith pedwar diwrnod yng Nghymru.

  1,619 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Ionawr 2022

 34. Gwella Gofal Iechyd Endometriosis yng Nghymru Cefndir

  5,895 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Ionawr 2022

 35. Llywodraeth Cymru i gwrdd â chynulleidfa ehangach o ofalwyr di-dâl

  133 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 16 Ionawr 2022

 36. Gwella gwasanaethau iechyd i bobl ag epilepsi sy’n byw yng Nghymru

  1,334 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Ionawr 2022

 37. Dylid sicrhau darpariaeth briodol o wasanaethau a chefnogaeth i bobl yng Nghymru sydd wedi cael niwed i’r ymennydd

  443 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Ionawr 2022

 38. Talu bonws i athrawon uwchradd am farcio a safoni asesiadau swyddogol haf 2021

  1,252 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Rhagfyr 2021

 39. Cynyddu'r cyllid sydd ar gael ar gyfer Gwasanaethau Iechyd, Addysg ac Ymwybyddiaeth Menywod

  242 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Tachwedd 2021

 40. Hysbysu pob person 18 oed sydd wedi derbyn gofal cymdeithasol fod ganddynt yr hawl i wneud cais am eu gwybodaeth bersonol

  260 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Tachwedd 2021

 41. Agor canolfannau/clinigau meddygol un stop Covid Hir

  1,214 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Tachwedd 2021

 42. Dylid gwahardd defnydd hamdden o Seadoo/sgïo jet yng Nghymru. Ac eithrio mewn ardaloedd dynodedig a reolir yn llym.

  1,432 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Hydref 2021

 43. Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru

  11,027 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Hydref 2021

 44. Dylid creu rhestr o bob gofalwr di-dâl yng Nghymru

  77 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 13 Hydref 2021

 45. Dechreuwch gyfeirio at ddinasoedd a threfi Cymru yn ôl eu henwau Cymraeg

  108 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 3 Hydref 2021

 46. Cynnal ymchwiliad annibynnol i farwolaeth Glyn Summers a gweithredoedd Coleg y Cymoedd

  834 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Medi 2021

 47. Gwahardd y defnydd o fawn mewn garddwriaeth ac unrhyw ddeunydd tyfu erbyn 2023

  1,014 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Medi 2021

 48. Dylid gwahardd ar unwaith y defnydd o blwm gwenwynig yn holl ffrwydron Cymru … mae plwm yn lladd ein bywyd gwyllt!

  4,052 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Awst 2021

 49. Cyhoeddwch dystiolaeth glir fod COVID 19 yn cael ei ledaenu mewn tafarndai a bwytai lle mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith

  87 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Mehefin 2021

 50. Ystyriwch ail-wneud y flwyddyn academaidd gyfredol hon ar gyfer myfyrwyr ar draws cymru.

  184 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mehefin 2021

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV