Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

124 deiseb

 1. Gwneud ymwybyddiaeth amgylcheddol yn orfodol ac yn fodiwl allweddol mewn ysgolion yng Nghymru ar gyfer pob blwyddyn (Addysg Gynradd ac Uwchradd)

  141 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 13 Medi 2020

 2. Cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer biniau ailgylchu a chasglu deunyddiau i’w hailgylchu ym mhob lleoliad addysg yng Nghymru

  81 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Medi 2020

 3. Dylid categoreiddio ysgolion fel seilwaith hanfodol

  484 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Medi 2020

 4. Mynnu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol nawr ynghylch gwaredu mwd wedi’i halogi’n radiolegol yn nyfroedd Cymru.

  10,692 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Medi 2020

 5. Cefnogaeth ar gyfer y cynlluniau arfaethedig presennol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd yng Nghaerdydd mewn unrhyw ymchwiliad yn y dyfodol.

  11,392 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Medi 2020

 6. Rhowch statws “gweithiwyr allweddol” i bractisau deintyddol a'u staff

  233 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Medi 2020

 7. Rhowch gymorth ariannol i unigolion hunangyflogedig yn niwydiant cerddoriaeth fyw Cymru

  189 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Medi 2020

 8. Dylid gorfodi gwisgo mygydau/gorchuddion wyneb mewn siopau.

  5,516 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Medi 2020

 9. Sicrhau nad yw gwisgo mygydau mewn siopau yn dod yn orfodol

  412 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Medi 2020

 10. Triniaeth mewn siambr ocsigen i gleifion ffibromyalgia wedi'i hariannu drwy'r GIG

  64 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Medi 2020

 11. Dilyn Llywodraeth yr Alban a dysgu hanes LGBTQ Cymru ym mhob ysgol yng Nghymru.

  116 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Medi 2020

 12. Rhyddhau'r £59 miliwn o bunnoedd i'r celfyddydau er mwyn atal lleoliadau cerddoriaeth lleol ar lawr gwlad rhag cau

  100 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Medi 2020

 13. Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru.

  34,736 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 14. Caniatáu i ddisgyblion wisgo mygydau ym mhob rhan o safle’r ysgol

  97 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 15. Gadewch i bobl Cymru ddefnyddio ap Tracio ac Olrhain yr Almaen! Allwn ni ddim aros am ap o Loegr!

  62 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 16. Gwersi rhithwir ar-lein dan arweiniad athrawon ar gyfer pob plentyn ysgol

  2,772 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 17. Ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020 fel bod gwersi yn cael eu dysgu.

  5,743 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 18. Dylid sicrhau bod technoleg yr aelodau prosthetig a ddarperir gan GIG Cymru cystal â’r hyn a geir yng ngweddill y DU.

  561 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

 19. Gorchmynnwch Gynghorau Cymru i gymhwyso gordal o 100 y cant o leiaf i’r Dreth Gyngor ar ail gartrefi.

  1,026 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Awst 2020

 20. Caniatáu i Ysgolion Dawns yng Nghymru ailagor ar unwaith ar gyfer gwersi dan do

  1,307 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Awst 2020

 21. Sicrhau bod pob ysgol gynradd yn cadw pellter cymdeithasol o 1 metr fan lleiaf ym mis Medi 2020.

  124 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Awst 2020

 22. Dysgu cymorth cyntaf iechyd meddwl yn ysgolion Cymru

  222 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Awst 2020

 23. Dyfarnwch raddau a ragwelwyd gan athrawon i holl fyfyrwyr Cymru ar gyfer arholiadau 2020

  28,505 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Awst 2020

 24. Uno Yr Hôb a Chaergwrle i greu ward dau aelod yn Sir y Fflint.

  282 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 16 Awst 2020

 25. Dylid rhoi seibiant treth stamp o ran pob tŷ sy’n cael ei brynu yng Nghymru

  53 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Awst 2020

 26. Cynnal ymchwiliad annibynnol i'r dewis o safle ar gyfer y Ganolfan Ganser Velindre newydd arfaethedig.

  5,241 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Awst 2020

 27. Rhyddid i Roi Gwaed

  2,726 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Awst 2020

 28. Gwnewch y sector manwerthu’n gwbl hygyrch i bobl anabl

  173 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Awst 2020

 29. Caniatáu i adeiladau eglwysi ailagor – er enghraifft, ar gyfer addoli ar y cyd

  416 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Awst 2020

 30. Dylid diweddaru’r canllawiau fel bod Canolfannau Hapchwarae i Oedolion, sy'n fusnesau teuluol, yn gymwys ar gyfer Grantiau Busnes yng Nghymru

  706 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Gorffennaf 2020

 31. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu

  7,927 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 19 Gorffennaf 2020

 32. Galw ar Lywodraeth Cymru i beidio â symud, difrodi na dinistrio unrhyw symbolau hanesyddol yng Nghymru.

  415 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 33. Caniatáu i gampfeydd bach a safleoedd hyfforddi personol agor yn gynt yn ystod cyfyngiadau COVID.

  3,181 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Gorffennaf 2020

 34. Rhowch fynediad cyfartal at eu hysgolion a’u hathrawon i blant gweithwyr allweddol

  508 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Gorffennaf 2020

 35. Dylid rhoi’r gorau i ymgynghoriadau o bell sy’n gwahaniaethu o ran ceisiadau llosgyddion yn ystod y pandemig Covid-19

  392 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Gorffennaf 2020

 36. Sicrhewch fod sticer ar gael i ddangos eich bod yn byw yng Nghymru.

  80 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Gorffennaf 2020

 37. Mesurau i atal dyfeisiau diwifr rhag cael eu defnyddio mewn meithrinfeydd ac ysgolion cynradd

  55 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Gorffennaf 2020

 38. Mabwysiadu polisïau llywodraeth y DU o ran llacio’r cyfyngiadau symud

  96 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 39. Ailagor gwasanaethau deintyddol cyffredinol llawn yng Nghymru fel sydd wedi digwydd yn Lloegr.

  7,583 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 40. Ailystyriwch y codiad i’r dreth gyngor ar gyfer ail gartrefi tra'i bod yn anghyfreithlon i deithio i ail gartrefi.

  68 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 41. Caniatáu i gampfeydd a chanolfannau hamdden ailagor

  964 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 42. Gofynnwch i’r Senedd ailystyried ei phenderfyniad i beidio â rhoi cyllid brys i sŵau ac acwaria.

  6,299 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 43. Dylid darparu o leiaf bedair awr y dydd o addysg fyw i bob disgybl tra bod ysgolion ar gau oherwydd COVID-19

  100 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 44. Ymestyn grantiau ar unwaith i fusnesau bach yng Nghymru nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach

  130 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 45. Rhowch gymorth grant i fusnesau Gwely a Brecwast yng Nghymru sy'n talu’r dreth gyngor ac nid ardrethi busnes

  86 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 46. Darparu gofal plant i weithiwr allweddol sy'n cyfateb i'r hyn a oedd ar gael cyn pandemig Covid-19

  719 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Mehefin 2020

 47. Annog Llywodraeth Cymru i ddiwygio ei pholisi ar ryddhad ardrethi annomestig i helpu i gadw siopau Debenhams ar agor yng Nghymru

  5,790 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mehefin 2020

 48. Dylid ymestyn absenoldeb â thâl a chymorth ariannol a ddarperir mewn ymateb i Covid-19 i staff cronfa GIG Cymru sy'n agored i niwed a staff sy’n feichiog

  174 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mehefin 2020

 49. Diwygiad brys i ymestyn yr oedran y ceir hawl i gymorth addysgol ychwanegol o 25 i 26 ac i ddiffinio pandemig Covid–19 yng nghanllawiau'r Llywodraeth fel amgylchiad eithriadol

  537 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mai 2020

 50. Annog y Llywodraeth i gyflwyno ward ar wahân, heblaw’r ward famolaeth, ar gyfer teuluoedd sy'n colli plentyn drwy gamesgoriad

  52 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2020

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV