Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

68 deiseb

 1. Dylid creu rhestr o bob gofalwr di-dâl yng Nghymru

  77 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 13 Hydref 2021

 2. Buddsoddwch mewn amddiffynfeydd llifogydd ar y Tywi yng Nghaerfyrddin gan gynnwys ardal y Cei

  740 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 3 Hydref 2021

 3. Adolygwch safonau Mynediad i Bractis Cyffredinol yng Nghymru yng ngoleuni pandemig

  516 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 3 Hydref 2021

 4. Dechreuwch gyfeirio at ddinasoedd a threfi Cymru yn ôl eu henwau Cymraeg

  108 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 3 Hydref 2021

 5. Lleihau’r costau ar gyfer prawf PCR yng Nghymru i’r rhai sy’n dychwelyd o wyliau tramor a rhoi terfyn ar hunanynysu i’r rhai sydd wedi cael y brechlyn

  203 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Medi 2021

 6. Ailddechreuwch parkruns Cymru yr un pryd â rhai Lloegr

  155 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Medi 2021

 7. Dylid gwahardd defnyddio masgiau wyneb yn yr ystafell ddosbarth

  207 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Medi 2021

 8. Peidiwch â chyflwyno pasbortau brechlyn COVID-19 ar gyfer lleoliadau manwerthu a lletygarwch neu leoliadau eraill

  336 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Medi 2021

 9. Dylid gwahardd lladd cywion diwrnod oed yng Nghymru

  413 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Medi 2021

 10. Gwahardd saethu rhywogaethau adar sydd mewn perygl difrifol a rhoi’r diogelwch sydd ei angen mor daer arnynt!

  122 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Medi 2021

 11. Dylid gosod Gwasanaethau Plant Caerdydd mewn mesurau arbennig, a chynnal adolygiad annibynnol ar frys

  325 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Medi 2021

 12. Dylai Gweinidogion Llywodraeth Cymru achub y coed, y gwrychoedd a'r caeau yng Nghefn yr Hendy, Meisgyn

  334 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Medi 2021

 13. Gwasanaeth sgrinio’r galon am ddim i bob plentyn rhwng 11 a 35 oed sy'n cynrychioli ei ysgol neu sir mewn chwaraeon

  3,092 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Medi 2021

 14. Sefydlu System Wobrwyo Genedlaethol Er Anrhydedd; Gwobr Urdd Marchog Cymru

  84 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Medi 2021

 15. Cynnal ymchwiliad annibynnol i farwolaeth Glyn Summers a gweithredoedd Coleg y Cymoedd

  834 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Medi 2021

 16. Deddfau newydd i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth

  10,555 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Medi 2021

 17. Deddfu i roi’r hawl i rydd-ddeiliaid mewn eiddo sydd newydd eu hadeiladu yr hawl i reoli eu hystadau eu hunain

  242 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Medi 2021

 18. Gofynnwch i Lywodraeth y DU am ganiatâd i gynnal refferendwm ar ddychwelyd pwerau datganoledig

  392 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Medi 2021

 19. Dylid sicrhau bod graddau asesu canolfannau yn cyfrannu at y graddau TGAU a Safon Uwch terfynol

  112 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Medi 2021

 20. Gwahardd y defnydd o fawn mewn garddwriaeth ac unrhyw ddeunydd tyfu erbyn 2023

  1,014 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Medi 2021

 21. Darparu grantiau ffioedd dysgu i gefnogi myfyrwyr meddygaeth sy’n astudio meddygaeth fel ail radd

  54 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Awst 2021

 22. Dylid cynnig brechiad Covid-19 i blant sy'n agored i niwed yn glinigol.

  347 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 16 Awst 2021

 23. Dechrau Cynllun Erasmus yng Nghymru i ganiatáu i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru fynd i wledydd yr Undeb Ewropeaidd

  1,486 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 16 Awst 2021

 24. Dylid atal pobl nad ydynt wedi byw yng Nghymru ers o leiaf 6 mis rhag ymgeisio yn etholiadau’r Senedd

  143 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Awst 2021

 25. Dylai cyfnod preswylio 3 blynedd o leiaf fod yn ofynnol i bob ymgeisydd yn etholiadau’r Senedd

  2,682 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Awst 2021

 26. Dylid gwahardd ar unwaith y defnydd o blwm gwenwynig yn holl ffrwydron Cymru … mae plwm yn lladd ein bywyd gwyllt!

  4,052 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Awst 2021

 27. Gosod terfyn cyflymder 20 milltir yr awr ar gyfer 100 metr bob ochr i'r groesfan newydd i gerddwyr yng Nglan Conwy

  85 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Awst 2021

 28. Mae treillio ar wely’r môr yn lladd ein bywyd gwyllt morol… Rhowch y gorau i chwalu’n moroedd!

  205 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Gorffennaf 2021

 29. Peintiwch y trenau ar reilffordd canolbarth Cymru fel eu bod yn debyg i lindys, er mwyn rhoi hwb i dwristiaeth.

  186 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Gorffennaf 2021

 30. Prydau ysgol am ddim i bob disgybl yng Nghymru

  980 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 13 Gorffennaf 2021

 31. Amddiffyniad Cyfreithiol i Ardaloedd Tirwedd Arbennig dynodedig yng Nghymru

  416 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Mehefin 2021

 32. Cyhoeddwch dystiolaeth glir fod COVID 19 yn cael ei ledaenu mewn tafarndai a bwytai lle mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith

  87 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Mehefin 2021

 33. Ystyriwch ail-wneud y flwyddyn academaidd gyfredol hon ar gyfer myfyrwyr ar draws cymru.

  184 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mehefin 2021

 34. Cefnogwch fusnesau teithio a thwristiaeth Cymru

  138 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Mai 2021

 35. Gwneud bwlio ac aflonyddu mewn ysgolion yn drosedd pan fydd plant wedi cyrraedd yr oedran cyfrifoldeb troseddol

  94 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Ebrill 2021

 36. Dylid ymestyn y fwrsariaeth STEMM ôl-raddedig i bob myfyriwr MSc yng Nghymru.

  88 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Ebrill 2021

 37. Casglu a chyhoeddi data yn rheolaidd o ran faint o fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn

  60 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Ebrill 2021

 38. Ei gwneud yn ofynnol i ganolfannau arholiadau lleol yng Nghymru dderbyn myfyrwyr sy’n cael addysg yn y cartref ar gyfer arholiadau cyhoeddus

  393 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Mawrth 2021

 39. Gwahardd cynhyrchu, gwerthu a defnyddio maglau anifeiliaid unwaith ac am byth yng Nghymru

  6,514 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Mawrth 2021

 40. Dylid addasu maes llafur hyfforddiant athrawon i gynnwys Hyfforddiant Trawsnewidiol a Deallusrwydd Emosiynol

  193 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Mawrth 2021

 41. Cynllun Mynd Allan i Helpu Allan

  261 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Chwefror 2021

 42. Dylai Llywodraeth Cymru ail-brynu ac adnewyddu Coleg Harlech

  6,666 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Chwefror 2021

 43. Mae angen cymhwyso mesurau deddfwriaethol nawr i weithredu argymhellion Comisiwn y Gyfraith i ddiddymu Lesddaliad

  425 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Chwefror 2021

 44. Helpwch gymunedau yng Nghymru i brynu asedau cymunedol: Gweithredwch Ran 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011

  655 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Ionawr 2021

 45. Cyflwyno cyllidebau iechyd personol a gofal personol yng Nghymru

  779 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Ionawr 2021

 46. Rhoi terfyn ar ddirywiad treftadaeth Pontypridd - achubwch y Bont Wen

  304 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Ionawr 2021

 47. Dylid creu Amgueddfa Genedlaethol ar gyfer Hanes a Threftadaeth Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

  490 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Rhagfyr 2020

 48. Dylid gwarchod lesddeiliaid yng Nghymru rhag talu am waith adfer cladin

  133 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 13 Rhagfyr 2020

 49. Sefydlu ac adeiladu cangen newydd o Amgueddfa Cymru sy’n canolbwyntio ar ran Cymru mewn trefedigaethedd

  103 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Rhagfyr 2020

 50. Dylid gwahardd cewyll adar hela

  5,287 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV