Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

127 deiseb

 1. Agor ysgolion i blant gweithwyr allweddol yn unig dros gyfnod clo Ionawr 2021

  560 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 16 Ionawr 2021

 2. Gwnewch hyfforddiant adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) yn orfodol mewn ysgolion

  1,170 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Ionawr 2021

 3. Dylid gwneud i unrhyw gamau sy’n cael eu cyflwyno o ran Covid-19 fod yn destun pleidlais yn Senedd Cymru

  155 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Ionawr 2021

 4. Rhowch derfyn ar gymhwyso'r un cyfyngiadau Covid-19 ar draws Cymru gyfan

  7,995 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Ionawr 2021

 5. Caniatáu o leiaf un rhiant neu warcheidwad i wylio gemau pêl-droed sydd wedi'u trefnu i blant

  52 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Ionawr 2021

 6. Rhoi terfyn ar ddirywiad treftadaeth Pontypridd - achubwch y Bont Wen

  304 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Ionawr 2021

 7. Peidiwch â gohirio etholiadau mis Mai 2021

  470 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Ionawr 2021

 8. Sefydlu Asiantaeth Gorfodi ym maes yr Amgylchedd a Bywyd Gwyllt yng Nghymru i ymdrin â throseddau amgylcheddol.

  207 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Ionawr 2021

 9. Sicrhau bod perchnogion ail gartrefi a thai gwyliau ar rent yng Nghymru yn pleidleisio yn eu prif gyfeiriad yn unig, mewn etholiadau datganoledig a lleol

  4,896 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Rhagfyr 2020

 10. Dylai Llywodraeth Cymru atal pob cyfnod o gyfyngiadau symud ar unwaith

  56 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Rhagfyr 2020

 11. Dileu Bagloriaeth Cymru orfodol i fyfyrwyr sydd am fynd i'r Brifysgol

  63 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Rhagfyr 2020

 12. Caniatáu i gefnogwyr fynychu digwyddiadau chwaraeon yng Nghymru.

  105 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Rhagfyr 2020

 13. Diogelwch ar y ffyrdd: Gostwng y terfyn cyflymder ar gefnffordd yr A487 i 20 milltir yr awr drwy Benparcau, Aberystwyth.

  335 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Rhagfyr 2020

 14. Dylai Cymru arwain ar ddod â chyflogau’r GIG nôl i fod yn unol â chostau chwyddiant dros y 10 mlynedd diwethaf.

  190 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Rhagfyr 2020

 15. Rhowch derfyn ar ynysu torfol gan blant ysgol iach!

  1,177 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Rhagfyr 2020

 16. Dylid sbarduno is-etholiad ar gyfer Aelodau sy'n dymuno newid eu hymlyniad o ran plaid

  372 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Rhagfyr 2020

 17. Dylid creu Amgueddfa Genedlaethol ar gyfer Hanes a Threftadaeth Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

  490 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Rhagfyr 2020

 18. Gwneud hyfforddiant gwrth-hiliaeth yn orfodol i bob Cynghorydd etholedig ac Aelod o'r Senedd yng Nghymru

  142 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Rhagfyr 2020

 19. Dysgwch blant Cymru am sut y gwnaeth Cymru wladychu Patagonia

  103 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 16 Rhagfyr 2020

 20. Dylid gwarchod lesddeiliaid yng Nghymru rhag talu am waith adfer cladin

  133 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 13 Rhagfyr 2020

 21. Gadewch i gorau ymarfer dan do os ydyn nhw'n cynhyrchu asesiad risg llawn i atal haint C-19

  498 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Rhagfyr 2020

 22. Cyflwyno deunyddiau dysgu gwrth-hiliaeth i blant mewn ysgolion yng Nghymru i leihau troseddau casineb.

  4,053 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Rhagfyr 2020

 23. Sefydlu ac adeiladu cangen newydd o Amgueddfa Cymru sy’n canolbwyntio ar ran Cymru mewn trefedigaethedd

  103 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Rhagfyr 2020

 24. Peidiwch â chau’r Sector Lletygarwch (Tafarndai, Bwytai, Caffis) heb ddangos tystiolaeth wyddonol.

  25,301 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Rhagfyr 2020

 25. Caniatáu i dafarndai a bwytai yng Nghymru weini alcohol / aros ar agor ar ôl 6pm

  4,619 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Rhagfyr 2020

 26. Ymchwilio i’r pwerau sydd gan Senedd Cymru mewn perthynas â gwahardd therapi newid cyfeiriadedd rhywiol

  144 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Rhagfyr 2020

 27. Peidiwch â gosod terfyn o 15 person ar weithgareddau dan do wedi'u trefnu – fel gwersi nofio a dosbarthiadau ffitrwydd – ar ôl y cyfnod atal byr

  2,394 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Rhagfyr 2020

 28. Dylid cynghori pawb yng Nghymru sy'n eithriadol o agored i niwed neu a fu’n cysgodi gynt i aros gartref, nid mynd i’r gwaith, yn ystod cyfnodau pan fo lefel uchel o haint Covid-19 yn y gymuned

  252 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Rhagfyr 2020

 29. Dylai rôl Cymru yn hanes trefedigaethol Prydain fod yn bwnc gorfodol mewn ysgolion.

  50 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Rhagfyr 2020

 30. Cynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng. Mae angen newid!

  5,159 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

 31. Dylid argraffu rhif cofrestru cerbydau ar becynnau bwyd brys a werthir drwy ffenest y car

  8,341 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

 32. Dylid diogelu Gwarchodfa Natur Cynffig gan ddefnyddio pwerau prynu gorfodol

  8,435 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

 33. Mae’r sector gwallt a harddwch wedi profi ei fod yn ddiogel o ran COVID-19. Peidiwch â’n cau a pheryglu swyddi yng Nghymru unwaith yn rhagor

  6,074 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

 34. Dileu Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb o’r elfen orfodol o Fil Cwricwlwm 2020.

  5,307 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

 35. Dylid gwahardd cewyll adar hela

  5,287 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

 36. Arbed y tir fferm a'r caeau gwyrdd yn Cosmeston

  5,272 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Tachwedd 2020

 37. Dylid agor cyrsiau golff gan eu bod yn chwarae rôl hanfodol o ran gwella iechyd corfforol ac iechyd meddyliol

  6,317 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Tachwedd 2020

 38. Cynyddu nifer y bobl sy’n cael mynd i dderbyniadau priodas.

  984 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Tachwedd 2020

 39. Caniatáu i bob siop sy’n gwerthu eitemau dianghenraid barhau i fasnachu yn ystod y cyfnod cyfyngiadau 17 diwrnod

  56 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Tachwedd 2020

 40. Rhowch godiad cyflog i nyrsys yn unol â’r hyn a roddir i staff rheng flaen eraill yn ystod pandemig COVID-19

  2,078 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Tachwedd 2020

 41. Caniatáu i athletwyr iau Cymru hyfforddi dan yr un rheoliadau Covid â’u cymheiriaid iau yn Lloegr

  219 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Tachwedd 2020

 42. Rhoi'r gorau i'r prawf rt-PCR i brofi ar gyfer COVID-19, gan nad yw’n addas i’r diben.

  96 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Tachwedd 2020

 43. Caniatáu cyfarfodydd ymbellhau cymdeithasol mewn gerddi preifat i ddilyn y wyddoniaeth ac osgoi teimlo’n ynysig

  273 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Tachwedd 2020

 44. Ei gwneud yn ofynnol i’r Senedd gynnal pleidlais i gymeradwyo cyfyngiadau lleol cyn eu gweithredu

  127 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Tachwedd 2020

 45. Rhowch rymoedd i Awdurdodau Lleol reoli'r farchnad dai yn ardaloedd gwledig a thwristaidd Cymru.

  5,386 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Tachwedd 2020

 46. Rhowch gefnogaeth ariannol i fusnesau Lletya Anifeiliaid Anwes.

  2,144 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Tachwedd 2020

 47. Cadwch gampfeydd ar agor ac ystyriwch eu bod nhw mor bwysig â siopau, os cyflwynir cyfyngiadau symud cenedlaethol unwaith yn rhagor.

  20,616 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Tachwedd 2020

 48. Dylai penderfyniadau ar y cyd ac adolygu cynlluniau gofal iechyd meddwl misol fod yn ofyniad cyfreithiol

  1,462 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Tachwedd 2020

 49. Caniatewch i archfarchnadoedd werthu eitemau “nad ydynt yn hanfodol” yn ystod y cyfyngiadau symud

  67,940 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Tachwedd 2020

 50. Ailystyried y cyfnod clo ac ymchwilio i dystiolaeth wyddonol nad yw’n gweithio a’i fod yn achosi mwy o niwed.

  2,189 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Tachwedd 2020

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV