Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

93 deiseb

 1. Caniatáu i ysgolion asesu myfyrwyr fel y maent yn gweld yn addas, gan gynnwys defnyddio asesiadau llyfr agored

  2,312 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Ebrill 2021

 2. Gwneud bwlio ac aflonyddu mewn ysgolion yn drosedd pan fydd plant wedi cyrraedd yr oedran cyfrifoldeb troseddol

  94 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Ebrill 2021

 3. Dylid ymestyn y fwrsariaeth STEMM ôl-raddedig i bob myfyriwr MSc yng Nghymru.

  88 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Ebrill 2021

 4. Rhannu Sir Rhondda Cynon Taf ac uno Cwm Cynon â Sir Merthyr

  138 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Ebrill 2021

 5. Casglu a chyhoeddi data yn rheolaidd o ran faint o fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn

  60 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Ebrill 2021

 6. Ei gwneud yn ofynnol i ganolfannau arholiadau lleol yng Nghymru dderbyn myfyrwyr sy’n cael addysg yn y cartref ar gyfer arholiadau cyhoeddus

  393 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Mawrth 2021

 7. Gwahardd cynhyrchu, gwerthu a defnyddio maglau anifeiliaid unwaith ac am byth yng Nghymru

  6,514 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Mawrth 2021

 8. Llywodraeth Cymru i benodi Gweinidog anabledd pwrpasol o fewn tymor nesaf y Llywodraeth

  315 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Mawrth 2021

 9. Caniatáu i rieni sydd newydd fabwysiadu ffurfio swigen gefnogaeth yn y cyfyngiadau lefel rhybudd 4

  387 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mawrth 2021

 10. Caniatáu chwaraeon dŵr diogel, gan gadw pellter cymdeithasol, yn ystod cyfnodau clo y coronafeirws

  1,447 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mawrth 2021

 11. Dylid ailagor y sector lletygarwch yng Nghymru erbyn 12 Ebrill 2021

  157 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mawrth 2021

 12. Dylid agor campfeydd awyr agored a chaniatáu chwaraeon awyr agored yng Nghymru yn yr un modd ag yn Lloegr ar 29 Mawrth

  272 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mawrth 2021

 13. Dylid pennu dyddiad ar gyfer ailddechrau gweithgareddau wedi’u trefnu ar gyfer babanod a phlant bach

  1,756 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mawrth 2021

 14. Dylid cyfateb y cyllid ar gyfer busnesau bach yn ystod y cyfyngiadau symud gyda Lloegr - gan gynnwys y grant ailgychwyn

  2,458 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mawrth 2021

 15. Rhowch wyliau ardrethi busnes i safleoedd cartrefi gwyliau yng Nghymru, fel yn Lloegr

  640 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mawrth 2021

 16. Dylid darparu map trywydd ar gyfer sut y gall priodasau gael eu cynnal yng Nghymru

  1,273 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mawrth 2021

 17. Agorwch ysgolion yn llawn i bob oedran yng Nghymru fel y cam nesaf o 15 Mawrth

  2,094 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mawrth 2021

 18. Dylid ei gwneud yn ofynnol i bob ysgol ddarparu addysg fyw/addysg wedi'i recordio bob dydd i bob disgybl nad yw’n dychwelyd i'r ysgol

  308 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Mawrth 2021

 19. Capiwch holl dreth gyngor sir Cymru ar 3 y cant. Rhaid cynnal refferendwm o’r cyhoedd os dymunir mynd dros 3 y cant

  524 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Mawrth 2021

 20. Dylid addasu maes llafur hyfforddiant athrawon i gynnwys Hyfforddiant Trawsnewidiol a Deallusrwydd Emosiynol

  193 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Mawrth 2021

 21. Dylid gwneud etholiad y Senedd yn deg - caniatáu danfon taflenni gwleidyddol dan gyfyngiadau symud

  93 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2021

 22. Cychwyn Ymchwiliad Barnwrol Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

  126 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2021

 23. Profion COVID-19 wythnosol ar gyfer staff sy’n gofalu am bobl ag anghenion iechyd meddygol cymhleth

  50 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Chwefror 2021

 24. Dylid adolygu'r canllawiau ar gyfer Prydau Ysgol Am Ddim, gan ddileu'r opsiwn ar gyfer dosbarthu parseli bwyd

  205 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Chwefror 2021

 25. Cynllun Mynd Allan i Helpu Allan

  261 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Chwefror 2021

 26. Ail-agorwch ysgolion yn llawn ar unwaith ar ôl hanner tymor mis Chwefror

  625 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Chwefror 2021

 27. Cyllid wedi'i dargedu ar gyfer canolfannau addysg awyr agored preswyl, sydd bellach yn methu â gweithredu am 12 mis.

  1,181 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Chwefror 2021

 28. Caniatewch i rieni plant ifanc yrru i ddefnyddio parciau a meysydd chwarae lleol yn ystod y cyfyngiadau symud haen 4

  58 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Chwefror 2021

 29. Dylai Llywodraeth Cymru ail-brynu ac adnewyddu Coleg Harlech

  6,666 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Chwefror 2021

 30. Mae angen cymhwyso mesurau deddfwriaethol nawr i weithredu argymhellion Comisiwn y Gyfraith i ddiddymu Lesddaliad

  425 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Chwefror 2021

 31. Caniatáu chwaraeon wedi’u trefnu yn yr awyr agored ar gyfer pobl ifanc o dan 18 oed fel bod Cymru’n gweithredu yn unol â’r rheolau haen 4 yn Lloegr

  2,461 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Chwefror 2021

 32. Rhowch flaenoriaeth i bobl ag anabledd dysgu gael eu brechu yn erbyn COVID-19 yng Nghymru.

  1,913 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Chwefror 2021

 33. Helpwch gymunedau yng Nghymru i brynu asedau cymunedol: Gweithredwch Ran 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011

  655 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Ionawr 2021

 34. Dylid adfer nofio am ddim i bensiynwyr

  78 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Ionawr 2021

 35. Caniatáu i gantorion / adloniant byw ailddechrau yn yr awyr agored

  605 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Ionawr 2021

 36. Cyflwyno cyllidebau iechyd personol a gofal personol yng Nghymru

  779 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Ionawr 2021

 37. Rhoi terfyn ar ddirywiad treftadaeth Pontypridd - achubwch y Bont Wen

  304 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Ionawr 2021

 38. Peidiwch â gohirio etholiadau mis Mai 2021

  470 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Ionawr 2021

 39. Dileu Bagloriaeth Cymru orfodol i fyfyrwyr sydd am fynd i'r Brifysgol

  63 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Rhagfyr 2020

 40. Rhowch derfyn ar ynysu torfol gan blant ysgol iach!

  1,177 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Rhagfyr 2020

 41. Dylid creu Amgueddfa Genedlaethol ar gyfer Hanes a Threftadaeth Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

  490 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Rhagfyr 2020

 42. Gwneud hyfforddiant gwrth-hiliaeth yn orfodol i bob Cynghorydd etholedig ac Aelod o'r Senedd yng Nghymru

  142 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Rhagfyr 2020

 43. Dysgwch blant Cymru am sut y gwnaeth Cymru wladychu Patagonia

  103 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 16 Rhagfyr 2020

 44. Dylid gwarchod lesddeiliaid yng Nghymru rhag talu am waith adfer cladin

  133 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 13 Rhagfyr 2020

 45. Cyflwyno deunyddiau dysgu gwrth-hiliaeth i blant mewn ysgolion yng Nghymru i leihau troseddau casineb.

  4,053 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Rhagfyr 2020

 46. Sefydlu ac adeiladu cangen newydd o Amgueddfa Cymru sy’n canolbwyntio ar ran Cymru mewn trefedigaethedd

  103 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Rhagfyr 2020

 47. Dylid argraffu rhif cofrestru cerbydau ar becynnau bwyd brys a werthir drwy ffenest y car

  8,341 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

 48. Cynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng. Mae angen newid!

  5,159 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

 49. Dylid gwahardd cewyll adar hela

  5,287 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

 50. Dileu Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb o’r elfen orfodol o Fil Cwricwlwm 2020.

  5,307 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV