Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

97 deiseb

 1. Rhyddid i Roi Gwaed

  2,726 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Awst 2020

 2. Gwnewch y sector manwerthu’n gwbl hygyrch i bobl anabl

  173 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Awst 2020

 3. Caniatáu i adeiladau eglwysi ailagor – er enghraifft, ar gyfer addoli ar y cyd

  416 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Awst 2020

 4. Dylid diweddaru’r canllawiau fel bod Canolfannau Hapchwarae i Oedolion, sy'n fusnesau teuluol, yn gymwys ar gyfer Grantiau Busnes yng Nghymru

  706 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Gorffennaf 2020

 5. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu

  7,927 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 19 Gorffennaf 2020

 6. Galw ar Lywodraeth Cymru i beidio â symud, difrodi na dinistrio unrhyw symbolau hanesyddol yng Nghymru.

  415 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 7. Rhowch fynediad cyfartal at eu hysgolion a’u hathrawon i blant gweithwyr allweddol

  508 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Gorffennaf 2020

 8. Caniatáu i gampfeydd bach a safleoedd hyfforddi personol agor yn gynt yn ystod cyfyngiadau COVID.

  3,181 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Gorffennaf 2020

 9. Dylid rhoi’r gorau i ymgynghoriadau o bell sy’n gwahaniaethu o ran ceisiadau llosgyddion yn ystod y pandemig Covid-19

  392 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Gorffennaf 2020

 10. Sicrhewch fod sticer ar gael i ddangos eich bod yn byw yng Nghymru.

  80 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Gorffennaf 2020

 11. Ymestyn grantiau ar unwaith i fusnesau bach yng Nghymru nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach

  130 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 12. Dylid darparu o leiaf bedair awr y dydd o addysg fyw i bob disgybl tra bod ysgolion ar gau oherwydd COVID-19

  100 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 13. Gofynnwch i’r Senedd ailystyried ei phenderfyniad i beidio â rhoi cyllid brys i sŵau ac acwaria.

  6,299 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 14. Ailagor gwasanaethau deintyddol cyffredinol llawn yng Nghymru fel sydd wedi digwydd yn Lloegr.

  7,583 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 15. Ailystyriwch y codiad i’r dreth gyngor ar gyfer ail gartrefi tra'i bod yn anghyfreithlon i deithio i ail gartrefi.

  68 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 16. Mabwysiadu polisïau llywodraeth y DU o ran llacio’r cyfyngiadau symud

  96 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 17. Rhowch gymorth grant i fusnesau Gwely a Brecwast yng Nghymru sy'n talu’r dreth gyngor ac nid ardrethi busnes

  86 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 18. Caniatáu i gampfeydd a chanolfannau hamdden ailagor

  964 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2020

 19. Darparu gofal plant i weithiwr allweddol sy'n cyfateb i'r hyn a oedd ar gael cyn pandemig Covid-19

  719 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Mehefin 2020

 20. Annog Llywodraeth Cymru i ddiwygio ei pholisi ar ryddhad ardrethi annomestig i helpu i gadw siopau Debenhams ar agor yng Nghymru

  5,790 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mehefin 2020

 21. Dylid ymestyn absenoldeb â thâl a chymorth ariannol a ddarperir mewn ymateb i Covid-19 i staff cronfa GIG Cymru sy'n agored i niwed a staff sy’n feichiog

  174 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mehefin 2020

 22. Diwygiad brys i ymestyn yr oedran y ceir hawl i gymorth addysgol ychwanegol o 25 i 26 ac i ddiffinio pandemig Covid–19 yng nghanllawiau'r Llywodraeth fel amgylchiad eithriadol

  537 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mai 2020

 23. Annog y Llywodraeth i gyflwyno ward ar wahân, heblaw’r ward famolaeth, ar gyfer teuluoedd sy'n colli plentyn drwy gamesgoriad

  52 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2020

 24. Dylid ei gwneud yn ofynnol i archfarchnadoedd roi unrhyw fwyd sydd dros ben i elusennau

  84 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Mai 2020

 25. Gostwng yr oedran ar gyfer sgrinio canser y fron yng Nghymru o 50 i 30

  76 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mai 2020

 26. Dylid talu costau angladdau pob un o staff y GIG sy’n marw o Covid-19 neu gyda’r feirws

  414 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Ebrill 2020

 27. Dylai llythyrau meddygon teulu fod am ddim i fyfyrwyr

  144 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Ebrill 2020

 28. Gwahardd poteli llaeth plastig defnydd untro mewn ysgolion

  369 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Ebrill 2020

 29. Dylid mynd yn ôl i sillafu enwau lleoedd Cymraeg yn y ffordd Gymraeg

  1,096 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mawrth 2020

 30. Gosodwch derfyn cyfreithiol ar uchafswm y geist bridio mewn sefydliadau bridio cŵn trwyddedig yng Nghymru.

  229 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mawrth 2020

 31. ARBED YR HEN YSGOL GANOLRADD I FERCHED Y BONTFAEN RHAG EI DYMCHWEL

  5,541 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Mawrth 2020

 32. Dysgu Amaethyddiaeth ac Addysg Cefn Gwlad o oed 4 i 16 yn ein Hysgolion

  93 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mawrth 2020

 33. CF3 yn erbyn y Llosgydd

  2,224 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Mawrth 2020

 34. Mynediad Cyfartal i Ofal Iechyd ar gyfer yr Anabl

  121 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Mawrth 2020

 35. Yr Argyfwng Hinsawdd a Choedwig Genedlaethol i Gymru

  4,435 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mawrth 2020

 36. Gwrthdroi’r toriadau i wasanaethau trenau cymudwyr yng Ngogledd-ddwyrain Cymru

  953 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Chwefror 2020

 37. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau brys i sicrhau gwelliannau i'r A487 rhwng Gellilydan a Maentwrog

  5,450 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Chwefror 2020

 38. Yr Awr Euraidd wrth Ddioddef Strôc – Amseroedd Ymateb Ambiwlansau i’w hailgategoreiddio o Statws Oren yn ôl i Statws Coch

  117 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Chwefror 2020

 39. Cylch gwaith bioamrywiaeth ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru

  1,195 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Chwefror 2020

 40. Gostwng nifer y llawdriniaethau a gaiff eu canslo

  100 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 41. Gosod embargo ar unwaith ar drwyddedau bridio cŵn newydd, ar adnewyddu trwyddedau ac ar geisiadau cynllunio nes bod y rheoliadau'n addas i’r diben a nes bod modd eu gorfodi.

  1,738 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Ionawr 2020

 42. Dylid stopio berwi cramenogion yn fyw (cimychiaid, crancod, cimychiaid afon, corgimychiaid ac ati)

  2,016 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ionawr 2020

 43. Gwahardd Parcio ar Balmentydd - Addewid Palmant (Pavement Promise)

  801 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Ionawr 2020

 44. Cynnig Prawf Sgrinio Canser y Coluddyn ar ôl 74 oed

  69 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Ionawr 2020

 45. Gwahardd pysgod aur rhag cael eu rhoi i ffwrdd mewn ffair. #OperationGoldfish

  2,416 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Ionawr 2020

 46. Addysg ar alergeddau bwyd mewn ysgolion a hyfforddiant EPI-PEN gorfodol

  173 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Ionawr 2020

 47. Cyfleusterau toiled Changing Places

  1,273 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Rhagfyr 2019

 48. Dylid Darparu Adran Blinder Cronig yng Nghymru

  155 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Rhagfyr 2019

 49. Cyllidebu Ysgolion ar gyfer ADY

  106 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Tachwedd 2019

 50. Peidiwch â chyflwyno’r syniad i drwyddedu cŵn sioe, cathod sioe a cheffylau a ddangosir

  4,242 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Tachwedd 2019

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV