Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

77 deiseb

 1. Mae treillio ar wely’r môr yn lladd ein bywyd gwyllt morol… Rhowch y gorau i chwalu’n moroedd!

  205 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Gorffennaf 2021

 2. Cynyddu'r addysgu a'r wybodaeth sydd ar gael yn rhwydd am gyffuriau yn ysgolion uwchradd Cymru

  102 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 16 Gorffennaf 2021

 3. Dylid cael gwared ar fesurau cadw pellter cymdeithasol ym mhob priodas yng Nghymru yr haf hwn ar ôl 15 Gorffennaf 2021

  809 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Gorffennaf 2021

 4. Peintiwch y trenau ar reilffordd canolbarth Cymru fel eu bod yn debyg i lindys, er mwyn rhoi hwb i dwristiaeth.

  186 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Gorffennaf 2021

 5. Prydau ysgol am ddim i bob disgybl yng Nghymru

  980 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 13 Gorffennaf 2021

 6. Darparu cynhyrchion mislif yn rhad ac am ddim i bob person sy’n cael mislif yng Nghymru

  481 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Gorffennaf 2021

 7. Y Siarter Urddas i ysbrydoli pob dinesydd i ddod yn llysgennad dros Gymru

  149 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Gorffennaf 2021

 8. Adolygiad annibynnol di-oed o’r broses ddethol Haen 1 a Haen 2 yn Uwch-gynghrair Menywod Cymru

  2,526 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Gorffennaf 2021

 9. Stopiwch y cyfnodau atal byr yn ystod gwyliau hanner tymor. Dyma'r unig seibiannau y caniateir i staff addysgu eu cael

  52 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Mehefin 2021

 10. Mae angen atal Llywodraeth Cymru a grwpiau cyhoeddus rhag gwneud Cymru yn Genedl sy’n Noddfa

  1,619 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mehefin 2021

 11. Amddiffyniad Cyfreithiol i Ardaloedd Tirwedd Arbennig dynodedig yng Nghymru

  416 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Mehefin 2021

 12. Gwahardd tân gwyllt rhag cael ei werthu i'r cyhoedd

  115 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Mehefin 2021

 13. Cyhoeddwch dystiolaeth glir fod COVID 19 yn cael ei ledaenu mewn tafarndai a bwytai lle mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith

  87 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Mehefin 2021

 14. Ystyriwch ail-wneud y flwyddyn academaidd gyfredol hon ar gyfer myfyrwyr ar draws cymru.

  184 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mehefin 2021

 15. Gadewch i ddinasyddion Cymru bleidleisio ar gyfyngiadau symud.

  289 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mehefin 2021

 16. Darparu grantiau di-dreth i bobl sy’n gweithio yn y celfyddydau a darparu cyllid grant i leoliadau celfyddydol.

  50 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Mai 2021

 17. Cefnogwch fusnesau teithio a thwristiaeth Cymru

  138 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Mai 2021

 18. Dylid gwahardd gwerthu ac yfed alcohol yn y Senedd

  91 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Mai 2021

 19. Dylid ymestyn y fwrsariaeth STEMM ôl-raddedig i bob myfyriwr MSc yng Nghymru.

  88 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Ebrill 2021

 20. Gwneud bwlio ac aflonyddu mewn ysgolion yn drosedd pan fydd plant wedi cyrraedd yr oedran cyfrifoldeb troseddol

  94 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Ebrill 2021

 21. Caniatáu i ysgolion asesu myfyrwyr fel y maent yn gweld yn addas, gan gynnwys defnyddio asesiadau llyfr agored

  2,312 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Ebrill 2021

 22. Rhannu Sir Rhondda Cynon Taf ac uno Cwm Cynon â Sir Merthyr

  138 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Ebrill 2021

 23. Casglu a chyhoeddi data yn rheolaidd o ran faint o fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn

  60 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Ebrill 2021

 24. Ei gwneud yn ofynnol i ganolfannau arholiadau lleol yng Nghymru dderbyn myfyrwyr sy’n cael addysg yn y cartref ar gyfer arholiadau cyhoeddus

  393 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Mawrth 2021

 25. Gwahardd cynhyrchu, gwerthu a defnyddio maglau anifeiliaid unwaith ac am byth yng Nghymru

  6,514 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Mawrth 2021

 26. Llywodraeth Cymru i benodi Gweinidog anabledd pwrpasol o fewn tymor nesaf y Llywodraeth

  315 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Mawrth 2021

 27. Dylid cyfateb y cyllid ar gyfer busnesau bach yn ystod y cyfyngiadau symud gyda Lloegr - gan gynnwys y grant ailgychwyn

  2,458 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mawrth 2021

 28. Rhowch wyliau ardrethi busnes i safleoedd cartrefi gwyliau yng Nghymru, fel yn Lloegr

  640 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mawrth 2021

 29. Dylid ailagor y sector lletygarwch yng Nghymru erbyn 12 Ebrill 2021

  157 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mawrth 2021

 30. Dylid pennu dyddiad ar gyfer ailddechrau gweithgareddau wedi’u trefnu ar gyfer babanod a phlant bach

  1,756 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mawrth 2021

 31. Dylid ei gwneud yn ofynnol i bob ysgol ddarparu addysg fyw/addysg wedi'i recordio bob dydd i bob disgybl nad yw’n dychwelyd i'r ysgol

  308 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Mawrth 2021

 32. Dylid addasu maes llafur hyfforddiant athrawon i gynnwys Hyfforddiant Trawsnewidiol a Deallusrwydd Emosiynol

  193 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Mawrth 2021

 33. Cychwyn Ymchwiliad Barnwrol Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

  126 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2021

 34. Dylid adolygu'r canllawiau ar gyfer Prydau Ysgol Am Ddim, gan ddileu'r opsiwn ar gyfer dosbarthu parseli bwyd

  205 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Chwefror 2021

 35. Profion COVID-19 wythnosol ar gyfer staff sy’n gofalu am bobl ag anghenion iechyd meddygol cymhleth

  50 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Chwefror 2021

 36. Cynllun Mynd Allan i Helpu Allan

  261 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Chwefror 2021

 37. Cyllid wedi'i dargedu ar gyfer canolfannau addysg awyr agored preswyl, sydd bellach yn methu â gweithredu am 12 mis.

  1,181 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Chwefror 2021

 38. Dylai Llywodraeth Cymru ail-brynu ac adnewyddu Coleg Harlech

  6,666 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Chwefror 2021

 39. Mae angen cymhwyso mesurau deddfwriaethol nawr i weithredu argymhellion Comisiwn y Gyfraith i ddiddymu Lesddaliad

  425 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Chwefror 2021

 40. Helpwch gymunedau yng Nghymru i brynu asedau cymunedol: Gweithredwch Ran 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011

  655 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Ionawr 2021

 41. Cyflwyno cyllidebau iechyd personol a gofal personol yng Nghymru

  779 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Ionawr 2021

 42. Peidiwch â gohirio etholiadau mis Mai 2021

  470 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Ionawr 2021

 43. Rhoi terfyn ar ddirywiad treftadaeth Pontypridd - achubwch y Bont Wen

  304 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Ionawr 2021

 44. Dylid creu Amgueddfa Genedlaethol ar gyfer Hanes a Threftadaeth Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

  490 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Rhagfyr 2020

 45. Dylid gwarchod lesddeiliaid yng Nghymru rhag talu am waith adfer cladin

  133 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 13 Rhagfyr 2020

 46. Cyflwyno deunyddiau dysgu gwrth-hiliaeth i blant mewn ysgolion yng Nghymru i leihau troseddau casineb.

  4,053 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Rhagfyr 2020

 47. Sefydlu ac adeiladu cangen newydd o Amgueddfa Cymru sy’n canolbwyntio ar ran Cymru mewn trefedigaethedd

  103 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Rhagfyr 2020

 48. Dylid gwahardd cewyll adar hela

  5,287 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

 49. Cynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng. Mae angen newid!

  5,159 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

 50. Dylid argraffu rhif cofrestru cerbydau ar becynnau bwyd brys a werthir drwy ffenest y car

  8,341 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV