Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

56 deiseb

 1. Gwella Gofal Iechyd Endometriosis yng Nghymru Cefndir

  5,895 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Ionawr 2022

 2. Llywodraeth Cymru i gwrdd â chynulleidfa ehangach o ofalwyr di-dâl

  133 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 16 Ionawr 2022

 3. Canslo Arholiadau TGAU yng Nghymru

  396 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Ionawr 2022

 4. Gwella gwasanaethau iechyd i bobl ag epilepsi sy’n byw yng Nghymru

  1,334 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Ionawr 2022

 5. Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd

  30,133 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Ionawr 2022

 6. Gwahardd polystyren a phlastigau untro eraill!

  130 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Ionawr 2022

 7. Ystyried defnyddio Graddau a Aseswyd gan Athrawon ar gyfer dysgwyr na allent sefyll arholiadau TGAU ym mis Tachwedd oherwydd prawf COVID positif. Dylid sicrhau bod trefniadau tecach ar waith ar gyfer arholiadau mis Mai.

  126 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Ionawr 2022

 8. Dylid sicrhau darpariaeth briodol o wasanaethau a chefnogaeth i bobl yng Nghymru sydd wedi cael niwed i’r ymennydd

  443 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Ionawr 2022

 9. Dylai menywod gael ei sgrinio’n rheolaidd gyda phrawf gwaed o’r enw CA125 i ganfod canser yr ofari.

  389 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Ionawr 2022

 10. Ni ddylid cyfyngu ffordd newydd Blaenau’r Cymoedd i 50 mya.

  271 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Rhagfyr 2021

 11. Diddymu Rheoliadau Coronafeirws a dod â holl gyfyngiadau COVID-19 i ben

  89 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Rhagfyr 2021

 12. Mae pob eiliad yn cyfrif: Dylid gosod diffibriliwr ym mhob ysgol yng Nghymru i'r cyhoedd gael mynediad ato

  64 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Rhagfyr 2021

 13. Dylid cyflwyno arosfannau bysiau mwy gwyrdd, a mwy 'cyfeillgar i wenyn' ledled Cymru

  197 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Rhagfyr 2021

 14. Talu bonws i athrawon uwchradd am farcio a safoni asesiadau swyddogol haf 2021

  1,252 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Rhagfyr 2021

 15. Dileu'r hyn sy’n rhwystro mynediad i waith cymdeithasol ac annog parch cydradd rhwng gofal cymdeithasol ac iechyd

  475 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 3 Rhagfyr 2021

 16. Mae angen uned iechyd meddwl arbenigol i famau a babanod yng Ngogledd Cymru

  7,706 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 3 Rhagfyr 2021

 17. Gwahardd barbeciws untro o’n Parciau Cenedlaethol, Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol a thraethau yng Nghymru!

  223 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Tachwedd 2021

 18. Cynyddu'r cyllid sydd ar gael ar gyfer Gwasanaethau Iechyd, Addysg ac Ymwybyddiaeth Menywod

  242 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Tachwedd 2021

 19. Hysbysu pob person 18 oed sydd wedi derbyn gofal cymdeithasol fod ganddynt yr hawl i wneud cais am eu gwybodaeth bersonol

  260 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Tachwedd 2021

 20. Agor canolfannau/clinigau meddygol un stop Covid Hir

  1,214 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Tachwedd 2021

 21. Dylai Cyfoeth Naturiol Cymru orfod cynnal a chyhoeddi arolygon bywyd gwyllt blynyddol cyn cwympo coetir

  1,211 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 3 Tachwedd 2021

 22. Dylunio cynllun peilot Incwm Sylfaenol Cyffredinol ‘Ymadawyr Gofal a Mwy’ sy'n cynnwys amrywiaeth o bobl.

  1,051 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Tachwedd 2021

 23. Dylid gwahardd defnydd hamdden o Seadoo/sgïo jet yng Nghymru. Ac eithrio mewn ardaloedd dynodedig a reolir yn llym.

  1,432 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Hydref 2021

 24. Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru

  11,027 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Hydref 2021

 25. Dylid gwneud rhwymo ceffylau yn anghyfreithlon ac yn weithred o greulondeb yng Nghymru, ni waeth a oes gan y ceffylau gysgod neu beidio

  4,637 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Hydref 2021

 26. Ataliwch Lywodraeth Cymru rhag cyflwyno terfyn cyflymder cyffredinol o 20 milltir yr awr

  161 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Hydref 2021

 27. Dylid creu rhestr o bob gofalwr di-dâl yng Nghymru

  77 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 13 Hydref 2021

 28. Dechreuwch gyfeirio at ddinasoedd a threfi Cymru yn ôl eu henwau Cymraeg

  108 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 3 Hydref 2021

 29. Dylid gwahardd lladd cywion diwrnod oed yng Nghymru

  413 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Medi 2021

 30. Gwahardd saethu rhywogaethau adar sydd mewn perygl difrifol a rhoi’r diogelwch sydd ei angen mor daer arnynt!

  122 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Medi 2021

 31. Gwasanaeth sgrinio’r galon am ddim i bob plentyn rhwng 11 a 35 oed sy'n cynrychioli ei ysgol neu sir mewn chwaraeon

  3,092 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Medi 2021

 32. Deddfau newydd i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth

  10,555 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Medi 2021

 33. Cynnal ymchwiliad annibynnol i farwolaeth Glyn Summers a gweithredoedd Coleg y Cymoedd

  834 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Medi 2021

 34. Gwahardd y defnydd o fawn mewn garddwriaeth ac unrhyw ddeunydd tyfu erbyn 2023

  1,014 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Medi 2021

 35. Dylid gwahardd ar unwaith y defnydd o blwm gwenwynig yn holl ffrwydron Cymru … mae plwm yn lladd ein bywyd gwyllt!

  4,052 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Awst 2021

 36. Gosod terfyn cyflymder 20 milltir yr awr ar gyfer 100 metr bob ochr i'r groesfan newydd i gerddwyr yng Nglan Conwy

  85 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Awst 2021

 37. Amddiffyniad Cyfreithiol i Ardaloedd Tirwedd Arbennig dynodedig yng Nghymru

  416 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Mehefin 2021

 38. Cyhoeddwch dystiolaeth glir fod COVID 19 yn cael ei ledaenu mewn tafarndai a bwytai lle mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith

  87 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Mehefin 2021

 39. Ystyriwch ail-wneud y flwyddyn academaidd gyfredol hon ar gyfer myfyrwyr ar draws cymru.

  184 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mehefin 2021

 40. Dylid ymestyn y fwrsariaeth STEMM ôl-raddedig i bob myfyriwr MSc yng Nghymru.

  88 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Ebrill 2021

 41. Casglu a chyhoeddi data yn rheolaidd o ran faint o fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn

  60 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Ebrill 2021

 42. Ei gwneud yn ofynnol i ganolfannau arholiadau lleol yng Nghymru dderbyn myfyrwyr sy’n cael addysg yn y cartref ar gyfer arholiadau cyhoeddus

  393 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Mawrth 2021

 43. Helpwch gymunedau yng Nghymru i brynu asedau cymunedol: Gweithredwch Ran 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011

  655 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Ionawr 2021

 44. Cyflwyno cyllidebau iechyd personol a gofal personol yng Nghymru

  779 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Ionawr 2021

 45. Dylid creu Amgueddfa Genedlaethol ar gyfer Hanes a Threftadaeth Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

  490 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Rhagfyr 2020

 46. Cynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng. Mae angen newid!

  5,159 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

 47. Dylid gwahardd cewyll adar hela

  5,287 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

 48. Dylai penderfyniadau ar y cyd ac adolygu cynlluniau gofal iechyd meddwl misol fod yn ofyniad cyfreithiol

  1,462 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Tachwedd 2020

 49. Cefnogaeth ar gyfer y cynlluniau arfaethedig presennol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd yng Nghaerdydd mewn unrhyw ymchwiliad yn y dyfodol.

  11,392 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Medi 2020

 50. Ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020 fel bod gwersi yn cael eu dysgu.

  5,743 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2020

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV