Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

100 deiseb

 1. Diwygiad brys i ymestyn yr oedran y ceir hawl i gymorth addysgol ychwanegol o 25 i 26 ac i ddiffinio pandemig Covid–19 yng nghanllawiau'r Llywodraeth fel amgylchiad eithriadol

  537 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mai 2020

 2. STOPIWCH yr isafbris am alcohol

  64 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 19 Mai 2020

 3. Annog y Llywodraeth i gyflwyno ward ar wahân, heblaw’r ward famolaeth, ar gyfer teuluoedd sy'n colli plentyn drwy gamesgoriad

  52 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2020

 4. Dylid ei gwneud yn ofynnol i archfarchnadoedd roi unrhyw fwyd sydd dros ben i elusennau

  84 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Mai 2020

 5. Gostwng yr oedran ar gyfer sgrinio canser y fron yng Nghymru o 50 i 30

  76 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mai 2020

 6. Gorsaf yn Sanclêr – Cefnogwch y cais am orsaf drennau yn Sanclêr

  562 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mai 2020

 7. Dylid talu costau angladdau pob un o staff y GIG sy’n marw o Covid-19 neu gyda’r feirws

  414 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Ebrill 2020

 8. Dylai llythyrau meddygon teulu fod am ddim i fyfyrwyr

  144 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Ebrill 2020

 9. Gwrthwynebu cynnig Costain i weithredu Opsiwn B ar gyfer dargyfeirio'r A465 ym Mryn-mawr.

  1,128 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Ebrill 2020

 10. Penderfyniadau Diweddar Ynglŷn â Graddau UG 2020

  219 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Ebrill 2020

 11. Gwahardd poteli llaeth plastig defnydd untro mewn ysgolion

  369 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Ebrill 2020

 12. Gosodwch derfyn cyfreithiol ar uchafswm y geist bridio mewn sefydliadau bridio cŵn trwyddedig yng Nghymru.

  229 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mawrth 2020

 13. Dylid mynd yn ôl i sillafu enwau lleoedd Cymraeg yn y ffordd Gymraeg

  1,096 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mawrth 2020

 14. ARBED YR HEN YSGOL GANOLRADD I FERCHED Y BONTFAEN RHAG EI DYMCHWEL

  5,541 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Mawrth 2020

 15. Dysgu Amaethyddiaeth ac Addysg Cefn Gwlad o oed 4 i 16 yn ein Hysgolion

  93 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mawrth 2020

 16. Achub adran Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

  14,564 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Mawrth 2020

 17. CF3 yn erbyn y Llosgydd

  2,224 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Mawrth 2020

 18. Mynediad Cyfartal i Ofal Iechyd ar gyfer yr Anabl

  121 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Mawrth 2020

 19. Yr Argyfwng Hinsawdd a Choedwig Genedlaethol i Gymru

  4,435 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Mawrth 2020

 20. Gwrthdroi’r toriadau i wasanaethau trenau cymudwyr yng Ngogledd-ddwyrain Cymru

  953 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Chwefror 2020

 21. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau brys i sicrhau gwelliannau i'r A487 rhwng Gellilydan a Maentwrog

  5,450 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Chwefror 2020

 22. Yr Awr Euraidd wrth Ddioddef Strôc – Amseroedd Ymateb Ambiwlansau i’w hailgategoreiddio o Statws Oren yn ôl i Statws Coch

  117 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Chwefror 2020

 23. Cylch gwaith bioamrywiaeth ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru

  1,195 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Chwefror 2020

 24. Gostwng nifer y llawdriniaethau a gaiff eu canslo

  100 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 25. Gosod embargo ar unwaith ar drwyddedau bridio cŵn newydd, ar adnewyddu trwyddedau ac ar geisiadau cynllunio nes bod y rheoliadau'n addas i’r diben a nes bod modd eu gorfodi.

  1,738 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Ionawr 2020

 26. Dylid stopio berwi cramenogion yn fyw (cimychiaid, crancod, cimychiaid afon, corgimychiaid ac ati)

  2,016 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ionawr 2020

 27. Gwneud i brifysgolion Cymru ystyried Bagloriaeth Cymru fel Safon Uwch

  71 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ionawr 2020

 28. Gwahardd Parcio ar Balmentydd - Addewid Palmant (Pavement Promise)

  801 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Ionawr 2020

 29. Cynnig Prawf Sgrinio Canser y Coluddyn ar ôl 74 oed

  69 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 24 Ionawr 2020

 30. Gwahardd pysgod aur rhag cael eu rhoi i ffwrdd mewn ffair. #OperationGoldfish

  2,416 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Ionawr 2020

 31. Addysg ar alergeddau bwyd mewn ysgolion a hyfforddiant EPI-PEN gorfodol

  173 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Ionawr 2020

 32. Eli haul mewn ysgolion

  120 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 3 Ionawr 2020

 33. Annog y defnydd o 'Cymru' a 'Cymry' wrth gyfeirio atom ein hunain yn y Gymraeg a'r Saesneg

  127 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Rhagfyr 2019

 34. Cyfleusterau toiled Changing Places

  1,273 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Rhagfyr 2019

 35. Dylid Darparu Adran Blinder Cronig yng Nghymru

  155 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Rhagfyr 2019

 36. Addysgu Llesiant Mislifol mewn Ysgolion: Peidio â Gadael Cymru Tu Ôl

  846 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Rhagfyr 2019

 37. Cyllidebu Ysgolion ar gyfer ADY

  106 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Tachwedd 2019

 38. Peidiwch â chyflwyno’r syniad i drwyddedu cŵn sioe, cathod sioe a cheffylau a ddangosir

  4,242 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Tachwedd 2019

 39. Trafnidiaeth Gyhoeddus ym Mlaenau Gwent

  1,332 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Tachwedd 2019

 40. Gwella mynediad i’r anabl yng ngorsaf reilffordd Trefforest fel blaenoriaeth

  232 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Tachwedd 2019

 41. Cyllid digonol i ddiogelu lles anifeiliaid fferm yn lladd-dai Cymru

  1,149 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Tachwedd 2019

 42. Ydych chi’n gwrando arnom ni? Hawliau a Pharch i Addysg yn y Cartref!

  512 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Tachwedd 2019

 43. Galwad am well gorfodaeth o ffermydd cŵn bach yng Nghymru

  112 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2019

 44. Deiseb yn galw am ymchwiliad cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru i gam-drin plant hanesyddol ar Ynys Byr

  4,820 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2019

 45. Creu Llwybr Amlddefnydd Lôn Las Môn

  2,216 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Hydref 2019

 46. Tynnu’n ôl y canllawiau arfaethedig ar gyfer addysg yn y cartref

  5,447 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Hydref 2019

 47. Gwneud thrombectomi ar gael 24-7 i gleifion yng Nghymru

  685 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Hydref 2019

 48. Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl

  5,682 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Hydref 2019

 49. Sicrhau bod Llysgenhadon Llesiant ym mhob ysgol yng Nghymru

  297 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Hydref 2019

 50. Dylid Diogelu Coed Yw Hynafol Cymru

  77 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Hydref 2019

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV