Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

49 deiseb

 1. Creu, ariannu a chynnal digon o leoedd meithrin a gofal plant fforddiadwy i bob rhiant sy’n gweithio

  260 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Medi 2022

 2. Peidiwch â gadael cleifion â chanser y fron metastatig yng Nghymru y tu ôl

  14,106 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Medi 2022

 3. Dylid darparu cyllid ar gyfer mynediad cyffredinol i Wasanaethau Cyswllt Torri Esgyrn

  401 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Medi 2022

 4. Dylid cynnal arolwg cyhoeddus ar leihau'r terfyn cyflymder diofyn CYN iddo ddod i rym

  1,646 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Awst 2022

 5. Gwneud i sefydliadau sector cyhoeddus Cymru adrodd ar allyriadau cwmpas 3 a’u cynnwys mewn targedau sero net

  339 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Awst 2022

 6. Cynnal ymchwiliad i’r pryniant corfforaethol o’r proffesiwn milfeddygol yng Nghymru.

  308 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Awst 2022

 7. Galluogi trigolion Cymru i gael mynediad at lwybr diagnosis "Hawl i Ddewis" y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ar gyfer ADHD

  383 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Awst 2022

 8. Byddai agor Gorsaf Gerdded ym Magwyr a Gwndy, sy'n rhan o Raglen Gyflenwi yr Arglwydd Burns, yn llwyddiant cyflym.

  297 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mehefin 2022

 9. Dylid cytuno ar ddeiliadaeth o 105 diwrnod, yn hytrach na 182 diwrnod, er mwyn helpu i wahaniaethu rhwng busnesau llety gwyliau ac ail gartrefi

  3,332 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mehefin 2022

 10. Sicrhau bod triniaeth a sgrinio ar gyfer canser yn parhau yn ystod COVID19

  50 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Mehefin 2022

 11. Rhaid ymchwilio i benderfyniad Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i gau’r feddygfa yng ngogledd Penarth a symud cleifion i feddygon teulu sydd ymhell i ffwrdd.

  266 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Mehefin 2022

 12. Rhoi terfyn ar sefydlu unedau dofednod dwys trwy ddeddfu a chyflwyno moratoriwm hyd nes y gellir cyflawni hyn.

  4,347 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Mai 2022

 13. Galw ar y Llywodraeth i ail-ystyried eu penderfyniad i dynnu nôl o gynllun ffordd osgoi Llanbedr

  2,704 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2022

 14. Ymestyn adran 25B o Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

  10,572 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 12 Mai 2022

 15. Lleihau amseroedd amser am ambiwlansys ac mewn adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn ddirfawr

  262 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Mai 2022

 16. Gwahardd defnyddio 'cymalau dim anifeiliaid anwes' mewn cytundebau tenantiaeth yng Nghymru

  857 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Ebrill 2022

 17. Caffael y tir gan Network Rail lle mae ATR884 yn rhedeg fel llwybr caniataol a threfnu cynnal a chadw

  330 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Ebrill 2022

 18. Rhowch stop ar y camau i amddifadu Trefynwy o’i Cherbyd Ymateb Cyflym

  3,177 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Ebrill 2022

 19. Gwnewch Hydref 21ain yn Ddiwrnod Coffa swyddogol i'r rhai a laddwyd ac a effeithiwyd gan Drychineb Aberfan.

  53 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ebrill 2022

 20. Peidiwch â gadael i’r cynllun redeg allan ar gyfer pobl sy’n marw yng Nghymru

  2,195 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Ebrill 2022

 21. Gwarantu cludiant ysgol ar gyfer holl ddisgyblion ysgolion cyfun

  181 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Mawrth 2022

 22. Llywodraeth Cymru i gynnal ymchwiliad cyhoeddus i benderfyniadau a wnaed ganddi cyn ac yn ystod y pandemig.

  2,116 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Mawrth 2022

 23. Gwneud unigolion yng Nghymru sydd ag anableddau cudd yn gymwys ar gyfer y Bathodyn Glas

  86 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 3 Mawrth 2022

 24. Gwahardd rasio milgwn yng Nghymru

  35,101 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2022

 25. Darparu llwybr clinigol, gofal meddygol, ac arbenigwyr i bobl â Syndrom Tourette yng Nghymru

  10,393 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Chwefror 2022

 26. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i arwain y ffordd drwy gefnogi treialon wythnos waith pedwar diwrnod yng Nghymru.

  1,619 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Ionawr 2022

 27. Gwella Gofal Iechyd Endometriosis yng Nghymru Cefndir

  5,895 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Ionawr 2022

 28. Gwella gwasanaethau iechyd i bobl ag epilepsi sy’n byw yng Nghymru

  1,334 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Ionawr 2022

 29. Dylid sicrhau darpariaeth briodol o wasanaethau a chefnogaeth i bobl yng Nghymru sydd wedi cael niwed i’r ymennydd

  443 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Ionawr 2022

 30. Talu bonws i athrawon uwchradd am farcio a safoni asesiadau swyddogol haf 2021

  1,252 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Rhagfyr 2021

 31. Cynyddu'r cyllid sydd ar gael ar gyfer Gwasanaethau Iechyd, Addysg ac Ymwybyddiaeth Menywod

  242 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Tachwedd 2021

 32. Hysbysu pob person 18 oed sydd wedi derbyn gofal cymdeithasol fod ganddynt yr hawl i wneud cais am eu gwybodaeth bersonol

  260 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Tachwedd 2021

 33. Agor canolfannau/clinigau meddygol un stop Covid Hir

  1,214 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Tachwedd 2021

 34. Dylid gwahardd defnydd hamdden o Seadoo/sgïo jet yng Nghymru. Ac eithrio mewn ardaloedd dynodedig a reolir yn llym.

  1,432 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Hydref 2021

 35. Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru

  11,027 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Hydref 2021

 36. Dylid creu rhestr o bob gofalwr di-dâl yng Nghymru

  77 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 13 Hydref 2021

 37. Dechreuwch gyfeirio at ddinasoedd a threfi Cymru yn ôl eu henwau Cymraeg

  108 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 3 Hydref 2021

 38. Cynnal ymchwiliad annibynnol i farwolaeth Glyn Summers a gweithredoedd Coleg y Cymoedd

  834 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Medi 2021

 39. Gwahardd y defnydd o fawn mewn garddwriaeth ac unrhyw ddeunydd tyfu erbyn 2023

  1,014 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Medi 2021

 40. Dylid gwahardd ar unwaith y defnydd o blwm gwenwynig yn holl ffrwydron Cymru … mae plwm yn lladd ein bywyd gwyllt!

  4,052 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Awst 2021

 41. Cyhoeddwch dystiolaeth glir fod COVID 19 yn cael ei ledaenu mewn tafarndai a bwytai lle mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith

  87 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Mehefin 2021

 42. Ystyriwch ail-wneud y flwyddyn academaidd gyfredol hon ar gyfer myfyrwyr ar draws cymru.

  184 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mehefin 2021

 43. Dylid ymestyn y fwrsariaeth STEMM ôl-raddedig i bob myfyriwr MSc yng Nghymru.

  88 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Ebrill 2021

 44. Casglu a chyhoeddi data yn rheolaidd o ran faint o fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn

  60 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Ebrill 2021

 45. Helpwch gymunedau yng Nghymru i brynu asedau cymunedol: Gweithredwch Ran 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011

  655 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Ionawr 2021

 46. Cyflwyno cyllidebau iechyd personol a gofal personol yng Nghymru

  779 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Ionawr 2021

 47. Cynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng. Mae angen newid!

  5,159 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Tachwedd 2020

 48. Mynediad Cyfartal i Ofal Iechyd ar gyfer yr Anabl

  121 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 6 Mawrth 2020

 49. Dylid Darparu Tai Plant yng Nghymru i Blant sy'n Dioddef Camdriniaeth Rywiol

  227 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Rhagfyr 2018

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV