Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

97 deiseb

 1. Dylid ymestyn y fwrsariaeth STEMM ôl-raddedig i bob myfyriwr MSc yng Nghymru.

  86 llofnod

 2. Gwneud bwlio ac aflonyddu mewn ysgolion yn drosedd pan fydd plant wedi cyrraedd yr oedran cyfrifoldeb troseddol

  84 llofnod

 3. Gwahardd tân gwyllt rhag cael ei werthu i'r cyhoedd

  81 llofnod

 4. Cyhoeddwch dystiolaeth glir fod COVID 19 yn cael ei ledaenu mewn tafarndai a bwytai lle mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith

  79 llofnod

 5. Dylid adfer nofio am ddim i bensiynwyr

  78 llofnod

 6. Y Siarter Urddas i ysbrydoli pob dinesydd i ddod yn llysgennad dros Gymru

  61 llofnod

 7. Rhoi terfyn ar unwaith ar waith carthu oddi ar arfordir Gŵyr, nes y ceir gwerthusiad o’r effeithiau andwyol

  61 llofnod

 8. Dylai deisebau sydd â dros 5,000 o lofnodion fod yn destun dadl, nid cael eu hystyried ar gyfer dadl yn unig

  60 llofnod

 9. Casglu a chyhoeddi data yn rheolaidd o ran faint o fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn

  59 llofnod

 10. Rhaid darparu lleoedd parcio pwrpasol am ddim ar gyfer holl staff ysbytai Cymru yn ystod eu sifft

  54 llofnod

 11. Stopiwch y cyfnodau atal byr yn ystod gwyliau hanner tymor. Dyma'r unig seibiannau y caniateir i staff addysgu eu cael

  52 llofnod

 12. Caniatáu i leoliadau adloniant o dan do ar gyfer plant aros yn agored drwy’r gaeaf

  50 llofnod

 13. Darparu grantiau ffioedd dysgu i gefnogi myfyrwyr meddygaeth sy’n astudio meddygaeth fel ail radd

  48 llofnod

 14. Profion COVID-19 wythnosol ar gyfer staff sy’n gofalu am bobl ag anghenion iechyd meddygol cymhleth

  47 llofnod

 15. Darparu grantiau di-dreth i bobl sy’n gweithio yn y celfyddydau a darparu cyllid grant i leoliadau celfyddydol.

  47 llofnod

 16. Dylid gwyrdroi’r polisi o roi brechiadau Covid-19 yn raddol a’u cyflwyno’n ddiymdroi

  38 llofnod

 17. Rhoi anrheg cystal ag un yr Alban o £500 i staff y GIG a gofal iechyd yng Nghymru

  37 llofnod

 18. Stopiwch y cynlluniau arfaethedig i wahardd pobl rhag dod i mewn i Gymru

  32 llofnod

 19. Sefydlwch ragdybiaeth yn erbyn torri coed aeddfed i lawr yng Nghymru

  29 llofnod

 20. Cynigiwch opsiynau astudio gartref i fyfyrwyr ag asthma.

  29 llofnod

 21. Darparu profion llygaid a sbectol am ddim gan y GIG bob dwy flynedd

  26 llofnod

 22. Caniatewch i bobl sengl deithio allan o ddinasoedd i syrffio ar gyfer eu hiechyd meddwl pan fo cyfyngiadau symud ar waith.

  25 llofnod

 23. Gohiriwch asesiadau wedi'u personoli mewn Rhifedd a Darllen

  24 llofnod

 24. Peidio â chau’r sector lletygawrch yn Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy

  24 llofnod

 25. Creu deddfwriaeth i atal preifateiddio’r GIG a Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd

  23 llofnod

 26. Gwneud y dystiolaeth wyddonol a’r ystadegau a ddefnyddir i ddylanwadu ar gyfyngiadau newydd yn gyhoeddus

  22 llofnod

 27. Rhaid atal awdurdodau lleol rhag gwastraffu arian ar dwmpathau arafu traffig

  22 llofnod

 28. Caniatáu i ganolfannau garddio sy’n ddiogel o ran COVID-19 ailagor, er mwyn diogelu iechyd meddwl y genedl

  21 llofnod

 29. Ail-enwi Trafnidiaeth Cymru yn Cledrau Cymru pan gaiff y rhwydwaith rheilffyrdd ei ailwladoli

  19 llofnod

 30. Gweithredu cyfanswm cyfreithiol ar nifer y cwn a ganiateir mewn eiddo cyfagos

  17 llofnod

 31. Rhaid i gyfyngiadau lefel 4 ddod i ben ar ôl cyfnod penodol fel y digwyddodd yn achos y cyfnod atal byr blaenorol

  15 llofnod

 32. Dylid ymestyn rhyddhad treth stamp yn dilyn cyhoeddi rhagor o gyfyngiadau symud

  13 llofnod

 33. Caniatáu i rieni ddewis cymryd eu plant o’r ysgol yn ystod covid-19

  13 llofnod

 34. CADWCH YSGOLION AR AGOR – ni ddylid BYTH ailadrodd y camgymeriad trasig o’u cau

  12 llofnod

 35. Darparu cyllid brys COVID-19 i gefnogi cyfleusterau a phyllau nofio yng Nghymru

  12 llofnod

 36. Gostwng Prisiau Trafnidiaeth Gyhoeddus i blant o dan 16 oed

  11 llofnod

 37. Caniatewch i rieni plant anabl dan 5 oed ffurfio swigen gefnogaeth dan y cyfyngiadau Lefel 4 newydd.

  10 llofnod

 38. Cyflwynwch gyfyngiadau symud yng Nghymru cyn y Nadolig sy’n para i’r Flwyddyn Newydd ac yn achub bywydau.

  10 llofnod

 39. Defnyddio gwaith cwrs i lunio graddau Safon UG a Safon Uwch ar gyfer blwyddyn 2020-21.

  10 llofnod

 40. Dylid penderfynu nawr i gynnal etholiadau 2021 drwy'r post.

  9 llofnod

 41. Senedd Cymru i ddarparu Adolygiad/Panel i edrych ar faterion ehangach sy’n gysylltiedig ag ynni'r llanw ar draws Aber Hafren

  9 llofnod

 42. Defnyddio dirwyon COVID19 gan heddluoedd ac asiantaethau eraill Cymru i ariananu’r GIG

  8 llofnod

 43. Caniatáu myfyrwyr blynyddoedd 11 a 13 i ddychwelyd i’r ysgol

  6 llofnod

 44. Agorwch glinigau ar gyfer pobl sy’n dioddef effeithiau tymor hir Covid-19. Rhowch y gofal sydd ei angen arnyn nhw hefyd.

  6 llofnod

 45. Addysgu mesurau traddodiadol y Gymraeg mewn ysgolion i ennyn diddordeb myfyrwyr yn greadigol yn hanes Cymru.

  6 llofnod

 46. Dylid ailenwi Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd ar ôl y diweddar Howard Marks.

  6 llofnod

 47. Caniatáu i’r siopau sy’n cael agor i werthu teganau ar gyfer y Nadolig.

  5 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV