Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

82 deiseb

 1. Dylid canslo asesiadau mewnol TGAU a Safon Uwch oherwydd diffyg dysgu

  44 llofnod

 2. Gohiriwch asesiadau wedi'u personoli mewn Rhifedd a Darllen

  40 llofnod

 3. Dylid creu rhestr o bob gofalwr di-dâl yng Nghymru

  39 llofnod

 4. Sefydlwch ragdybiaeth yn erbyn torri coed aeddfed i lawr yng Nghymru

  39 llofnod

 5. Dylid caniatáu i drinwyr gwallt symudol fynd yn ôl i'r gwaith nawr!

  33 llofnod

 6. Stopiwch y cynlluniau arfaethedig i wahardd pobl rhag dod i mewn i Gymru

  33 llofnod

 7. Dylid cynnwys hunanamddiffyn mewn gwersi addysg gorfforol mewn ysgolion

  32 llofnod

 8. Caniatewch i bobl sengl deithio allan o ddinasoedd i syrffio ar gyfer eu hiechyd meddwl pan fo cyfyngiadau symud ar waith.

  29 llofnod

 9. Peidio â chau’r sector lletygawrch yn Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy

  27 llofnod

 10. Cyflwyno cynllun clir ar gyfer codi cyfyngiadau’r cyfnod clo yng Nghymru a’r trothwyon sy’n rhaid eu cyrraedd

  26 llofnod

 11. Peidiwch â chyflwyno pasbortau brechlyn COVID-19 ar gyfer lleoliadau manwerthu a lletygarwch neu leoliadau eraill

  25 llofnod

 12. Dylai trinwyr gwallt a barbwyr gael yr hawl i grant COVID y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau, a gyhoeddwyd ar 15 Mawrth 2021

  20 llofnod

 13. Ail-enwi Trafnidiaeth Cymru yn Cledrau Cymru pan gaiff y rhwydwaith rheilffyrdd ei ailwladoli

  20 llofnod

 14. Gweithredu cyfanswm cyfreithiol ar nifer y cwn a ganiateir mewn eiddo cyfagos

  19 llofnod

 15. Ataliwch Lywodraeth Cymru rhag cyflwyno terfyn cyflymder cyffredinol o 20 milltir yr awr

  16 llofnod

 16. Caniatáu i rieni ddewis cymryd eu plant o’r ysgol yn ystod covid-19

  16 llofnod

 17. Dylid ailddechrau gwasanaethau rheilffordd o’r holl orsafoedd sydd wedi’u cau

  14 llofnod

 18. Dylid gadael i’n plant gael eu gwyliau haf. Canolbwyntiwch ar eu llesiant ac nid eu cyrhaeddiad academaidd.

  14 llofnod

 19. Cynnal ymchwiliad annibynnol i farwolaeth Glyn Summers a gweithredoedd Coleg y Cymoedd

  14 llofnod

 20. Gostwng Prisiau Trafnidiaeth Gyhoeddus i blant o dan 16 oed

  12 llofnod

 21. Darparu lefel o ofal plant am ddim i rieni sy’n gweithio sydd â phlant 12 mis oed a hŷn

  11 llofnod

 22. Caniatewch i rieni plant anabl dan 5 oed ffurfio swigen gefnogaeth dan y cyfyngiadau Lefel 4 newydd.

  10 llofnod

 23. Senedd Cymru i ddarparu Adolygiad/Panel i edrych ar faterion ehangach sy’n gysylltiedig ag ynni'r llanw ar draws Aber Hafren

  10 llofnod

 24. Defnyddio gwaith cwrs i lunio graddau Safon UG a Safon Uwch ar gyfer blwyddyn 2020-21.

  10 llofnod

 25. Defnyddio dirwyon COVID19 gan heddluoedd ac asiantaethau eraill Cymru i ariananu’r GIG

  9 llofnod

 26. Rhewi’r Dreth Gyngor breswyl yng Nghymru am y 5 mlynedd nesaf

  7 llofnod

 27. Caniatáu myfyrwyr blynyddoedd 11 a 13 i ddychwelyd i’r ysgol

  7 llofnod

 28. Dylid ailenwi Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd ar ôl y diweddar Howard Marks.

  7 llofnod

 29. Dylai cleifion sy’n cael trafferthion iechyd meddwl gael cynnig opsiynau wyneb yn wyneb fel dewis cyntaf

  6 llofnod

 30. Eithrio’r rhai sy’n prynu tŷ am y tro cyntaf rhag gorfod talu’r Dreth Trafodiadau Tir yn hytrach na thalu’r cyfraddau safonol

  6 llofnod

 31. Addysgu mesurau traddodiadol y Gymraeg mewn ysgolion i ennyn diddordeb myfyrwyr yn greadigol yn hanes Cymru.

  6 llofnod

 32. Newid y gofynion mynediad ar gyfer addysgu yng Nghymru

  4 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV