Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

101 deiseb

 1. Cyflwyno mesurau diogelwch ar y ffyrdd ar yr A44 yn Llanbadarn Fawr, Ceredigion

  158 llofnod

 2. Ymchwilio i’r pwerau sydd gan Senedd Cymru mewn perthynas â gwahardd therapi newid cyfeiriadedd rhywiol

  142 llofnod

 3. Gwneud hyfforddiant gwrth-hiliaeth yn orfodol i bob Cynghorydd etholedig ac Aelod o'r Senedd yng Nghymru

  141 llofnod

 4. Atal ail gyfnod o gyfyngaidau symud cenedlaethol yng Nghymru.

  138 llofnod

 5. Rhannu Sir Rhondda Cynon Taf ac uno Cwm Cynon â Sir Merthyr

  133 llofnod

 6. Cefnogwch fusnesau teithio a thwristiaeth Cymru

  132 llofnod

 7. Sicrhau bod gweithgynhyrchu a chynhyrchu cyfarpar diogelu personol (PPE) digonol ar gyfer Cymru, yng Nghymru, ar ôl Covid-19.

  127 llofnod

 8. Ei gwneud yn ofynnol i’r Senedd gynnal pleidlais i gymeradwyo cyfyngiadau lleol cyn eu gweithredu

  126 llofnod

 9. Gadewch i ddinasyddion Cymru bleidleisio ar gyfyngiadau symud.

  111 llofnod

 10. Caniatáu swigod cefnogaeth yn ystod y cyfyngiadau symud

  108 llofnod

 11. Dysgwch blant Cymru am sut y gwnaeth Cymru wladychu Patagonia

  103 llofnod

 12. Sefydlu ac adeiladu cangen newydd o Amgueddfa Cymru sy’n canolbwyntio ar ran Cymru mewn trefedigaethedd

  102 llofnod

 13. Mae hyfforddwyr cymwys o bob camp yn cael eu hatal rhag hyfforddi plant yn y chwaraeon o’u dewis yn eu priod glybiau oherwydd ffiniau’r cyfyngiadau lleol.

  92 llofnod

 14. Cyhoeddi canllawiau a chynllun talebau i achub gweithgarwch y sector babanod a phlant bach yng Nghymru

  91 llofnod

 15. Rhoi'r gorau i'r prawf rt-PCR i brofi ar gyfer COVID-19, gan nad yw’n addas i’r diben.

  86 llofnod

 16. Newid i wyliau ysgol yr haf!

  84 llofnod

 17. Dylid ymestyn y fwrsariaeth STEMM ôl-raddedig i bob myfyriwr MSc yng Nghymru.

  83 llofnod

 18. Dylid gwarchod lesddeiliaid yng Nghymru rhag talu am waith adfer cladin

  80 llofnod

 19. Gwneud bwlio ac aflonyddu mewn ysgolion yn drosedd pan fydd plant wedi cyrraedd yr oedran cyfrifoldeb troseddol

  74 llofnod

 20. Dylid adfer nofio am ddim i bensiynwyr

  71 llofnod

 21. Dileu Bagloriaeth Cymru orfodol i fyfyrwyr sydd am fynd i'r Brifysgol

  58 llofnod

 22. Ymestyn y Dreth Trafodiadau Tir chwe mis arall ar ôl 31 Mawrth a chodi’r trothwy i £300,000

  57 llofnod

 23. Casglu a chyhoeddi data yn rheolaidd o ran faint o fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn

  57 llofnod

 24. Rhaid darparu lleoedd parcio pwrpasol am ddim ar gyfer holl staff ysbytai Cymru yn ystod eu sifft

  50 llofnod

 25. Dylai rôl Cymru yn hanes trefedigaethol Prydain fod yn bwnc gorfodol mewn ysgolion.

  48 llofnod

 26. Darparu grantiau di-dreth i bobl sy’n gweithio yn y celfyddydau a darparu cyllid grant i leoliadau celfyddydol.

  47 llofnod

 27. Grantiau ar gyfer cwmnïau cyfyngedig a hepgorwyd o gymorth yn sgil COVID-19

  46 llofnod

 28. Rhoi terfyn ar unwaith ar waith carthu oddi ar arfordir Gŵyr, nes y ceir gwerthusiad o’r effeithiau andwyol

  44 llofnod

 29. Caniatáu i bob siop sy’n gwerthu eitemau dianghenraid barhau i fasnachu yn ystod y cyfnod cyfyngiadau 17 diwrnod

  42 llofnod

 30. Rhowch ganiatâd i leoliadau cerddoriaeth gynnal digwyddiadau gyda chyfyngiadau Covid ar waith

  38 llofnod

 31. Addysgu disgyblion am ymateb ymladd/ffoi/rhewi y corff mewn ysgolion.

  34 llofnod

 32. Ail-agor ysgolion i ddisgyblion blwyddyn 11 yn hytrach na blwyddyn 8 o'r ail o Dachwedd ymlaen

  33 llofnod

 33. Archwilio pa mor ymarferol fyddai cyfleuster dylunio a gweithgynhyrchu ar gyfer Offer Meddygol yn GIG Cymru

  32 llofnod

 34. Rhowch waharddiad ar werthu dyfeisiau sy’n hwyluso’r camddefnydd o silindrau n2o a’i gwneud yn anghyfreithlon i feddu ar silindrau o’r fath.

  31 llofnod

 35. Cynigiwch opsiynau astudio gartref i fyfyrwyr ag asthma.

  29 llofnod

 36. Caewch yr ysgolion! Cadwch ein plant yn ddiogel. Oherwydd y cynnydd mewn COVID-19. Achubwch ein dyfodol.

  27 llofnod

 37. Caniatewch i bobl sengl deithio allan o ddinasoedd i syrffio ar gyfer eu hiechyd meddwl pan fo cyfyngiadau symud ar waith.

  24 llofnod

 38. Stopiwch y cynlluniau arfaethedig i wahardd pobl rhag dod i mewn i Gymru

  24 llofnod

 39. Mae angen i ni dyfu ein heconomi. Llunio cais i argyhoeddi Tesla i agor gigaffatri yng Nghymru

  24 llofnod

 40. Gostwng yr uchafswm ffioedd ar gyfer holl brifysgolion Cymru oherwydd gofynion dysgu o bell yn sgil COVID-19

  23 llofnod

 41. Darparu profion llygaid a sbectol am ddim gan y GIG bob dwy flynedd

  23 llofnod

 42. Creu deddfwriaeth i atal preifateiddio’r GIG a Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd

  20 llofnod

 43. Rhaid atal awdurdodau lleol rhag gwastraffu arian ar dwmpathau arafu traffig

  19 llofnod

 44. Atal y Senedd rhag gwahardd ysmygu yn yr awyr agored.

  19 llofnod

 45. Caniatáu cysylltiad corfforol rhwng pobl o aelwydydd gwahanol, ar wahân i aelwydydd estynedig.

  16 llofnod

 46. Dylai agor eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Cadw fod ymhlith y blaenoriaethau wrth lacio’r cyfyngiadau symud yng Nghymru

  15 llofnod

 47. Caniatáu i ganolfannau garddio sy’n ddiogel o ran COVID-19 ailagor, er mwyn diogelu iechyd meddwl y genedl

  14 llofnod

 48. Darparu cyllid brys COVID-19 i gefnogi cyfleusterau a phyllau nofio yng Nghymru

  11 llofnod

 49. Gostwng Prisiau Trafnidiaeth Gyhoeddus i blant o dan 16 oed

  10 llofnod

 50. Ystyriwch ail-wneud y flwyddyn academaidd gyfredol hon ar gyfer myfyrwyr ar draws cymru.

  10 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV