Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

80 deiseb

 1. Dylid canslo asesiadau mewnol TGAU a Safon Uwch oherwydd diffyg dysgu

  44 llofnod

 2. Gohiriwch asesiadau wedi'u personoli mewn Rhifedd a Darllen

  40 llofnod

 3. Rhaid i bob Ysbyty’r GIG, gan gynnwys y rhai sydd yn y cam cynllunio, gael ardal llesiant ar gyfer gweithwyr y GIG

  38 llofnod

 4. Cynyddu’r cyllid ar gyfer Clinigau Hunaniaeth Rywedd yng Nghymru

  38 llofnod

 5. Dod â’r mesurau cadw pellter cymdeithasol i ben erbyn mis Awst 2021.

  35 llofnod

 6. Dylid caniatáu i drinwyr gwallt symudol fynd yn ôl i'r gwaith nawr!

  35 llofnod

 7. Cyflwyno cynllun clir ar gyfer codi cyfyngiadau’r cyfnod clo yng Nghymru a’r trothwyon sy’n rhaid eu cyrraedd

  35 llofnod

 8. Dylid cynnwys hunanamddiffyn mewn gwersi addysg gorfforol mewn ysgolion

  34 llofnod

 9. Rhowch daliad bonws y GIG i’r gweithwyr asiantaeth sydd wedi gweithio mewn ysbytai a lleoliadau gofal iechyd eraill

  23 llofnod

 10. Diddymu Rheoliadau Coronafeirws a dod â holl gyfyngiadau COVID-19 i ben

  22 llofnod

 11. Dylai trinwyr gwallt a barbwyr gael yr hawl i grant COVID y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau, a gyhoeddwyd ar 15 Mawrth 2021

  21 llofnod

 12. Llywodraeth Cymru i gwrdd â chynulleidfa ehangach o ofalwyr di-dâl

  18 llofnod

 13. Dylid ailddechrau gwasanaethau rheilffordd o’r holl orsafoedd sydd wedi’u cau

  16 llofnod

 14. Caniatáu i rieni ddewis cymryd eu plant o’r ysgol yn ystod covid-19

  16 llofnod

 15. Cymorth i fusnesau bach: ariannu, cefnogi a defnyddio busnesau yng Nghymru

  15 llofnod

 16. Dylid gadael i’n plant gael eu gwyliau haf. Canolbwyntiwch ar eu llesiant ac nid eu cyrhaeddiad academaidd.

  15 llofnod

 17. Darparu mynediad llawn i driniaethau deintyddol y GIG ym mhob rhan o Gymru

  13 llofnod

 18. Darparu lefel o ofal plant am ddim i rieni sy’n gweithio sydd â phlant 12 mis oed a hŷn

  13 llofnod

 19. Cyfyngu ar gynnal ymweliadau ag eiddo preswyl wedi'i feddiannu yng Nghymru tan ddiwedd pandemig COVID-19

  12 llofnod

 20. Eithrio’r rhai sy’n prynu tŷ am y tro cyntaf rhag gorfod talu’r Dreth Trafodiadau Tir yn hytrach na thalu’r cyfraddau safonol

  11 llofnod

 21. Ei gwneud yn ofyniad cyfreithiol i ailblannu coeden yn union le coeden sydd wedi'i chwympo â Gorchymyn Diogelu Coed.

  10 llofnod

 22. Rhewi’r Dreth Gyngor breswyl yng Nghymru am y 5 mlynedd nesaf

  10 llofnod

 23. Caniatewch i rieni plant anabl dan 5 oed ffurfio swigen gefnogaeth dan y cyfyngiadau Lefel 4 newydd.

  10 llofnod

 24. Atal gwahaniaethu ar sail gwallt ym maes gofal iechyd

  8 llofnod

 25. Dylai cleifion sy’n cael trafferthion iechyd meddwl gael cynnig opsiynau wyneb yn wyneb fel dewis cyntaf

  8 llofnod

 26. Caniatáu myfyrwyr blynyddoedd 11 a 13 i ddychwelyd i’r ysgol

  8 llofnod

 27. Dechrau ymchwiliad cyhoeddus i Wasanaethau Brys Aneurin Bevan

  6 llofnod

 28. Cyflymu’r broses ar gyfer caniatáu ac ailddechrau digwyddiadau rhedeg bach yng Nghymru

  5 llofnod

 29. Newid y gofynion mynediad ar gyfer addysgu yng Nghymru

  5 llofnod

 30. Trethu mawn yn hytrach na’i wahardd

  4 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV