Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

413 deiseb

 1. Ymrwymo i awdurdodau lleol fabwysiadu gwaith cynnal a chadw ystadau tai newydd

  248 llofnod

 2. Stop catchment intake for high school and allow intake from a feeder school.

  Gwrthodwyd

 3. Diddymu arholiadau mewn addysg

  7 llofnod

 4. Gadewch i Lena, Anna, Vika, Alexi a Ryta gadw eu hanifeiliaid anwes!

  6 llofnod

 5. Rhaid ymchwilio i benderfyniad Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i gau’r feddygfa yng ngogledd Penarth a symud cleifion i feddygon teulu sydd ymhell i ffwrdd.

  29 llofnod

 6. Mwy o ddiogelwch i goed hynafol a hynod yng Nghymru. Gall hen goed gael eu symud. Rhaid rhoi’r gorau i dorri coed

  405 llofnod

 7. Byddai agor Gorsaf Gerdded ym Magwyr a Gwndy, sy'n rhan o Raglen Gyflenwi yr Arglwydd Burns, yn llwyddiant cyflym.

  60 llofnod

 8. Prevent Welsh Assembly from wasting £25 million by increasing the assembly members from 60 to 96.

  Gwrthodwyd

 9. Dylid gwrthod y cynnig ynghylch 36 o Aelodau ychwanegol o’r Senedd erbyn 2026.

  383 llofnod

 10. Peidiwch â gadael cleifion â chanser y fron metastatig yng Nghymru y tu ôl

  1,282 llofnod

 11. Sicrhau bod archeolegwyr yn cynnal arolwg o bob gwaith mawr sy’n tarfu ar y ddaear

  29 llofnod

 12. Ailgyflwynwch y cynlluniau 'hawl i brynu' a 'rhentu i brynu'.

  5 llofnod

 13. Creu Cerdyn / Ap Trafnidiaeth Gyhoeddus Genedlaethol

  9 llofnod

 14. Sicrhau fod pob gem bêl droed Cymru yn aros ar S4C a sianeli sydd am ddim i wylio

  Gwrthodwyd

 15. Dylid gwahardd gwerthu gweddillion dynol heb brawf o ganiatâd, a dychwelyd gweddillion y bobl na chafwyd caniatâd ar eu cyfer

  14 llofnod

 16. Creu 'Strategaeth Cwsg Genedlaethol' i roi terfyn ar dlodi gwelyau plant yng Nghymru

  99 llofnod

 17. Dylid cytuno ar ddeiliadaeth o 105 diwrnod, yn hytrach na 182 diwrnod, er mwyn helpu i wahaniaethu rhwng busnesau llety gwyliau ac ail gartrefi

  3,218 llofnod

 18. Make it a rule to show Wales vs England world cup match in schools

  Gwrthodwyd

 19. make rail replacement buses accept tickets to stop them filling up with unruly teenagers...

  Gwrthodwyd

 20. Reduce motorcycle and vehicle noise and excessive speeding on Welsh Country Roads.

  Gwrthodwyd

 21. Adolygu’r polisi tai dros dro mewn argyfwng sy’n effeithio ar ein cymunedau.

  301 llofnod

 22. All health and social care workers to be entitled to the £1000 bonus in Wales

  Gwrthodwyd

 23. A48 - Make It Safe! Provide funds to BCBC to make the A48 safe between Island Farm & Broadlands

  Gwrthodwyd

 24. Rhaid gwarchod mynyddoedd unigryw Cambria yng Nghanolbarth Cymru drwy eu dynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  719 llofnod

 25. Gwneud i Lywodraeth Cymru adolygu ei bandiau a gwerthoedd treth gyngor.

  10 llofnod

 26. Ni ddylai arddangos gwybodaeth am galorïau ar fwydlenni fyth fod yn ofyniad cyfreithiol yng Nghymru.

  72 llofnod

 27. Ailystyried eithrio staff cartrefi gofal rhag cael y taliad ychwanegol ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol

  503 llofnod

 28. Cyflwyno cymhorthdal tai er mwyn sicrhau hawl pobl leol i fyw gartref #HawliFywAdref

  3 llofnod

 29. Diddymu yr angen i gael caloriau ar fwydlenni. Scrap the need for calories on a menu.

  Gwrthodwyd

 30. Newid y rheolau ymweld ar gyfer aelodau o’r teulu mewn ysbytai

  16 llofnod

 31. Dylai "Rhewi ar adeiladu ffyrdd" Llywodraeth Cymru gynnwys cymal ar gyfer achosion sy'n peri perygl i fywyd

  394 llofnod

 32. Dylid adolygu'r penderfyniad yn caniatáu i awdurdodau lleol gynyddu premiymau’r dreth gyngor ar ail gartrefi i 300 y cant

  624 llofnod

 33. Scrap the COVID-19 Vaccination Program for 5-11 Year Olds.

  Gwrthodwyd

 34. Friday weekend for Wales.

  Gwrthodwyd

 35. Let people with terminal illness die with dignity in Wales with assistance.

  Gwrthodwyd

 36. Rhondda Fach relief road.

  Gwrthodwyd

 37. Start a Welsh National cricket team. Cruced Cymru, perhaps.

  Gwrthodwyd

 38. Dod â "llosgi dan reolaeth" i ben yng Nghymru.

  593 llofnod

 39. Rhaid newid y ffordd y caiff awdurdodau lleol yng Nghymru eu llywodraethu gan ddefnyddio'r system Arweinydd/Cabinet/Craffu.

  121 llofnod

 40. Dylai asesiad a gwasanaethau cymorth ar gyfer Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADCG) gael eu cyflwyno ar frys ledled Cymru.

  115 llofnod

 41. Cyflwyno targedau statudol, a dyletswydd i adrodd ar gynnydd, i gynyddu gorchudd coetir yng Nghymru

  146 llofnod

 42. Gwnewch gyffordd Dorglwyd, Comins Coch ar yr A487 yn fwy diogel

  411 llofnod

 43. Public Enquiry into all aspects of how Welsh Government handled the Pandemic.

  Gwrthodwyd

 44. Defnyddiwch adeilad gwag y swyddfa dreth yn Llanisien, Caerdydd, i roi cartref dros dro i ffoaduriaid o Wcráin

  8 llofnod

 45. I ariannu lleoliad cymunedol ym mhob pentref a thref wledig i fod ar agor am 12 awr y dydd

  14 llofnod

 46. Advise Eluned Morgan to resign as a Member of the Senedd.

  Gwrthodwyd

 47. Stopiwch gau ysgolion cynradd os ydych chi eisiau i’r Gymraeg oroesi

  10 llofnod

 48. Deiseb ar gyfer ymchwiliad Llywodraeth Cymru i ymgyrch gweithredwyr hawliau traws ym Mhrifysgol Caerdydd

  2,300 llofnod

 49. Refund to customers of Dwr Cymru and Hafren Dyfrdwy for every discharge of untreated sewage

  Gwrthodwyd

 50. Creu, ariannu a chynnal digon o leoedd meithrin a gofal plant fforddiadwy i bob rhiant sy’n gweithio

  76 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV