Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

207 deiseb

 1. Investigate new moves from Academies affecting Grass Roots Football.

  Gwrthodwyd

 2. Make it compulsory for Welsh history and language to be taught in the Welsh education curriculum.

  Gwrthodwyd

 3. Ei gwneud yn ofyniad cyfreithiol i ailblannu coeden yn union le coeden sydd wedi'i chwympo â Gorchymyn Diogelu Coed.

  11 llofnod

 4. Dileu'r hyn sy’n rhwystro mynediad i waith cymdeithasol ac annog parch cydradd rhwng gofal cymdeithasol ac iechyd

  239 llofnod

 5. Adolygiad annibynnol di-oed o’r broses ddethol Haen 1 a Haen 2 yn Uwch-gynghrair Menywod Cymru

  2,526 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 6. Amddiffynnwch bobl Cymru - cymerwch gamau brys ar yr argyfwng tai nawr

  2,572 llofnod

 7. Mae angen uned iechyd meddwl arbenigol i famau a babanod yng Ngogledd Cymru

  2,326 llofnod

 8. Darparu mynediad llawn i driniaethau deintyddol y GIG ym mhob rhan o Gymru

  13 llofnod

 9. Cymorth i fusnesau bach: ariannu, cefnogi a defnyddio busnesau yng Nghymru

  15 llofnod

 10. Allow trans people over 16 to self-identify without a deed poll

  Gwrthodwyd

 11. Provide remuneration or bonuses to radiographers during the COVID 19 pandemic

  Gwrthodwyd

 12. Ailddechreuwch parkruns Cymru yr un pryd â rhai Lloegr

  155 llofnod

 13. Paratoi cais i Gymru gystadlu yng Nghystadleuaeth yr Eurovision

  1,225 llofnod

 14. Trethu mawn yn hytrach na’i wahardd

  4 llofnod

 15. Gwahardd barbeciws untro o’n Parciau Cenedlaethol, Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol a thraethau yng Nghymru!

  148 llofnod

 16. Remove the police and crime commissioner for South Wales Police

  Gwrthodwyd

 17. Cyflymu’r broses ar gyfer caniatáu ac ailddechrau digwyddiadau rhedeg bach yng Nghymru

  5 llofnod

 18. Atal gwahaniaethu ar sail gwallt ym maes gofal iechyd

  9 llofnod

 19. Gwrthodwch gynlluniau ar gyfer Cynllun Solar Ffermwyr Gwynllŵg, sef fferm solar ar gyrion Maerun.

  119 llofnod

 20. Cynyddu'r cyllid sydd ar gael ar gyfer Gwasanaethau Iechyd, Addysg ac Ymwybyddiaeth Menywod

  235 llofnod

 21. For the Welsh Government to diplomatically recognise the state of Palestine.

  Gwrthodwyd

 22. Gwahardd y defnydd o fawn mewn garddwriaeth ac unrhyw ddeunydd tyfu erbyn 2023

  778 llofnod

 23. Caniatáu i weithgareddau awyr agored wedi’u trefnu ar gyfer 30 o bobl ailddechrau ar 12 Ebrill

  998 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 24 Mai 2021

 24. Dylid gosod cerflun coffa o’r canwr Affricanaidd-Americanaidd Paul Robeson yn y Cymoedd

  373 llofnod

 25. Hysbysu pob person 18 oed sydd wedi derbyn gofal cymdeithasol fod ganddynt yr hawl i wneud cais am eu gwybodaeth bersonol

  257 llofnod

 26. Rhewi’r Dreth Gyngor breswyl yng Nghymru am y 5 mlynedd nesaf

  10 llofnod

 27. Dylai cleifion sy’n cael trafferthion iechyd meddwl gael cynnig opsiynau wyneb yn wyneb fel dewis cyntaf

  8 llofnod

 28. Darparu lefel o ofal plant am ddim i rieni sy’n gweithio sydd â phlant 12 mis oed a hŷn

  13 llofnod

 29. Agor canolfannau/clinigau meddygol un stop Covid Hir

  1,138 llofnod

 30. Dylid ailddechrau gwasanaethau rheilffordd o’r holl orsafoedd sydd wedi’u cau

  18 llofnod

 31. Gosod terfyn cyflymder 20 milltir yr awr ar gyfer 100 metr bob ochr i'r groesfan newydd i gerddwyr yng Nglan Conwy

  85 llofnod

  Ar gau am lofnodion newydd

 32. Dylid caniatáu i drinwyr gwallt symudol fynd yn ôl i'r gwaith nawr!

  35 llofnod

 33. Caniatáu i ysgolion asesu myfyrwyr fel y maent yn gweld yn addas, gan gynnwys defnyddio asesiadau llyfr agored

  2,312 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 34. Mae treillio ar wely’r môr yn lladd ein bywyd gwyllt morol… Rhowch y gorau i chwalu’n moroedd!

  205 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 35. Dylid canslo asesiadau mewnol TGAU a Safon Uwch oherwydd diffyg dysgu

  44 llofnod

 36. Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru

  6,666 llofnod

 37. Dylid cynnwys hunanamddiffyn mewn gwersi addysg gorfforol mewn ysgolion

  34 llofnod

 38. Dylai trinwyr gwallt a barbwyr gael yr hawl i grant COVID y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau, a gyhoeddwyd ar 15 Mawrth 2021

  21 llofnod

 39. Dylid gwneud rhwymo ceffylau yn anghyfreithlon ac yn weithred o greulondeb yng Nghymru, ni waeth a oes gan y ceffylau gysgod neu beidio

  4,524 llofnod

 40. Dylid cael gwared ar y camerâu cyflymder cyfartalog a’r terfyn cyflymder o 50mya ar yr M4 rhwng Casnewydd a Chaerdydd

  125 llofnod

 41. Dylid gwahardd defnyddio masgiau wyneb yn yr ystafell ddosbarth

  200 llofnod

 42. Dylid cyfateb y cyllid ar gyfer busnesau bach yn ystod y cyfyngiadau symud gyda Lloegr - gan gynnwys y grant ailgychwyn

  2,458 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 43. Dylid pennu dyddiad ar gyfer ailddechrau gweithgareddau wedi’u trefnu ar gyfer babanod a phlant bach

  1,756 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 44. Dylid gadael i’n plant gael eu gwyliau haf. Canolbwyntiwch ar eu llesiant ac nid eu cyrhaeddiad academaidd.

  15 llofnod

 45. Dylid ailagor y sector lletygarwch yng Nghymru erbyn 12 Ebrill 2021

  157 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 46. Ataliwch Lywodraeth Cymru rhag cyflwyno terfyn cyflymder cyffredinol o 20 milltir yr awr

  99 llofnod

 47. Dylid creu rhestr o bob gofalwr di-dâl yng Nghymru

  76 llofnod

 48. Buddsoddwch mewn amddiffynfeydd llifogydd ar y Tywi yng Nghaerfyrddin gan gynnwys ardal y Cei

  738 llofnod

 49. Adolygwch safonau Mynediad i Bractis Cyffredinol yng Nghymru yng ngoleuni pandemig

  515 llofnod

 50. Agorwch gampfeydd ar 15 Mawrth er mwyn cefnogi iechyd meddwl a llesiant corfforol pobl

  Gwrthodwyd

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV