Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

315 deiseb

 1. Creu dull adalw ar gyfer Aelodau’r Cynulliad

  8 llofnod

 2. Sicrhau bod Llysgenhadon Llesiant ym mhob ysgol yng Nghymru

  297 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 3. Gorlifdiroedd

  14 llofnod

 4. Grwpiau Cymraeg i Blant ar gyfer Cas-gwent a Chil-y-coed

  25 llofnod

  Ar gau am lofnodion newydd

 5. STOPIWCH yr isafbris am alcohol

  64 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 6. Cael gwared ar y geiriau sy’n hyrwyddo adfer adnoddau olew a nwy o Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru

  253 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Ionawr 2020

 7. Annog y Llywodraeth i gyflwyno ward ar wahân, heblaw’r ward famolaeth, ar gyfer teuluoedd sy'n colli plentyn drwy gamesgoriad

  52 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 8. Gwneud i brifysgolion Cymru ystyried Bagloriaeth Cymru fel Safon Uwch

  71 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 9. Addysg ar alergeddau bwyd mewn ysgolion a hyfforddiant EPI-PEN gorfodol

  173 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 10. Gostwng yr oedran ar gyfer sgrinio canser y fron yng Nghymru o 50 i 30

  76 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 11. Gostwng nifer y llawdriniaethau a gaiff eu canslo

  100 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 12. Tynnu’n ôl y canllawiau arfaethedig ar gyfer addysg yn y cartref

  5,447 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 13. Gwahardd poteli llaeth plastig defnydd untro mewn ysgolion

  369 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 14. Ydych chi’n gwrando arnom ni? Hawliau a Pharch i Addysg yn y Cartref!

  512 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 15. Gwahardd Parcio ar Balmentydd - Addewid Palmant (Pavement Promise)

  801 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 16. Deiseb ar gyfer Meddygfa Glanyfferi

  117 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 17. Dylid Diogelu Coed Yw Hynafol Cymru

  77 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 18. Dim enw dwyieithog i’r Senedd

  1,033 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Tachwedd 2019

 19. Gwella mynediad i’r anabl yng ngorsaf reilffordd Trefforest fel blaenoriaeth

  232 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 20. Hysbysiad cynharach ynghylch cyllidebau cynghorau gan Lywodraeth Cymru #AchubEinGwasanaethau

  191 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Ionawr 2020

 21. Gosod embargo ar unwaith ar drwyddedau bridio cŵn newydd, ar adnewyddu trwyddedau ac ar geisiadau cynllunio nes bod y rheoliadau'n addas i’r diben a nes bod modd eu gorfodi.

  1,738 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 22. Galwad am well gorfodaeth o ffermydd cŵn bach yng Nghymru

  112 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 23. Creu Llwybr Amlddefnydd Lôn Las Môn

  2,216 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 24. Gosodwch derfyn cyfreithiol ar uchafswm y geist bridio mewn sefydliadau bridio cŵn trwyddedig yng Nghymru.

  229 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 25. Dysgu Amaethyddiaeth ac Addysg Cefn Gwlad o oed 4 i 16 yn ein Hysgolion

  93 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 26. Cyllidebu Ysgolion ar gyfer ADY

  106 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 27. CF3 yn erbyn y Llosgydd

  2,224 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 28. Peidiwch â chyflwyno’r syniad i drwyddedu cŵn sioe, cathod sioe a cheffylau a ddangosir

  4,242 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 29. Newid cyflymder pentre Cemaes i 30mya

  93 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

 30. Mynediad Cyfartal i Ofal Iechyd ar gyfer yr Anabl

  121 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 31. Yr Argyfwng Hinsawdd a Choedwig Genedlaethol i Gymru

  4,435 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 32. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau brys i sicrhau gwelliannau i'r A487 rhwng Gellilydan a Maentwrog

  5,450 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 33. Yr Awr Euraidd wrth Ddioddef Strôc – Amseroedd Ymateb Ambiwlansau i’w hailgategoreiddio o Statws Oren yn ôl i Statws Coch

  117 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 34. Cylch gwaith bioamrywiaeth ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru

  1,195 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 35. Annog y defnydd o 'Cymru' a 'Cymry' wrth gyfeirio atom ein hunain yn y Gymraeg a'r Saesneg

  127 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 36. Cynnig Prawf Sgrinio Canser y Coluddyn ar ôl 74 oed

  69 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 37. Achub Ward Sam Davies yn Ysbyty y Barri

  13,265 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 38. Dylid stopio berwi cramenogion yn fyw (cimychiaid, crancod, cimychiaid afon, corgimychiaid ac ati)

  2,016 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 39. Gwahardd pysgod aur rhag cael eu rhoi i ffwrdd mewn ffair. #OperationGoldfish

  2,416 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 40. Cyllid digonol i ddiogelu lles anifeiliaid fferm yn lladd-dai Cymru

  1,149 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 41. Eli haul mewn ysgolion

  120 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 42. Ffilmio a Recordio Cyfarfodydd Cyngor

  58 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 43. Galw am Ymchwiliad Barnwrol Annibynnol i ad-drefnu gwasanaethau o fewn Bwrdd Iechyd Cwm Taf

  387 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 44. Cyfleusterau toiled Changing Places

  1,273 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 45. Dylid Darparu Adran Blinder Cronig yng Nghymru

  155 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 46. Addysgu Llesiant Mislifol mewn Ysgolion: Peidio â Gadael Cymru Tu Ôl

  846 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 47. Ymchwilio i’r ffordd y mae rhieni’n cael eu trin gan y gwasanaethau cyhoeddus

  121 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Hydref 2019

 48. Penodi Comisiynydd Anabledd Dysgu i Gymru

  568 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 21 Ionawr 2020

 49. Dylid gwahardd defnyddio byrddau A yng Nghymru

  80 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 50. Atal Aelodau Cynulliad rhanbarthol a etholwyd i gynrychioli pleidiau penodol rhag newid pleidiau

  1,301 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2020

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV