Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

449 deiseb

 1. Dylid gwahardd gwerthu gweddillion dynol heb brawf o ganiatâd, a dychwelyd gweddillion y bobl na chafwyd caniatâd ar eu cyfer

  14 llofnod

 2. Creu 'Strategaeth Cwsg Genedlaethol' i roi terfyn ar dlodi gwelyau plant yng Nghymru

  103 llofnod

 3. Dylid cytuno ar ddeiliadaeth o 105 diwrnod, yn hytrach na 182 diwrnod, er mwyn helpu i wahaniaethu rhwng busnesau llety gwyliau ac ail gartrefi

  3,332 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 4. Make it a rule to show Wales vs England world cup match in schools

  Gwrthodwyd

 5. make rail replacement buses accept tickets to stop them filling up with unruly teenagers...

  Gwrthodwyd

 6. Reduce motorcycle and vehicle noise and excessive speeding on Welsh Country Roads.

  Gwrthodwyd

 7. Adolygu’r polisi tai dros dro mewn argyfwng sy’n effeithio ar ein cymunedau.

  305 llofnod

 8. All health and social care workers to be entitled to the £1000 bonus in Wales

  Gwrthodwyd

 9. A48 - Make It Safe! Provide funds to BCBC to make the A48 safe between Island Farm & Broadlands

  Gwrthodwyd

 10. Rhaid gwarchod mynyddoedd unigryw Cambria yng Nghanolbarth Cymru drwy eu dynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  2,960 llofnod

 11. Gwneud i Lywodraeth Cymru adolygu ei bandiau a gwerthoedd treth gyngor.

  13 llofnod

 12. Ni ddylai arddangos gwybodaeth am galorïau ar fwydlenni fyth fod yn ofyniad cyfreithiol yng Nghymru.

  77 llofnod

 13. Ailystyried eithrio staff cartrefi gofal rhag cael y taliad ychwanegol ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol

  536 llofnod

 14. Cyflwyno cymhorthdal tai er mwyn sicrhau hawl pobl leol i fyw gartref #HawliFywAdref

  3 llofnod

 15. Diddymu yr angen i gael caloriau ar fwydlenni. Scrap the need for calories on a menu.

  Gwrthodwyd

 16. Newid y rheolau ymweld ar gyfer aelodau o’r teulu mewn ysbytai

  18 llofnod

 17. Dylai "Rhewi ar adeiladu ffyrdd" Llywodraeth Cymru gynnwys cymal ar gyfer achosion sy'n peri perygl i fywyd

  444 llofnod

 18. Dylid adolygu'r penderfyniad yn caniatáu i awdurdodau lleol gynyddu premiymau’r dreth gyngor ar ail gartrefi i 300 y cant

  650 llofnod

 19. Scrap the COVID-19 Vaccination Program for 5-11 Year Olds.

  Gwrthodwyd

 20. Friday weekend for Wales.

  Gwrthodwyd

 21. Let people with terminal illness die with dignity in Wales with assistance.

  Gwrthodwyd

 22. Rhondda Fach relief road.

  Gwrthodwyd

 23. Start a Welsh National cricket team. Cruced Cymru, perhaps.

  Gwrthodwyd

 24. Dod â "llosgi dan reolaeth" i ben yng Nghymru.

  602 llofnod

 25. Rhaid newid y ffordd y caiff awdurdodau lleol yng Nghymru eu llywodraethu gan ddefnyddio'r system Arweinydd/Cabinet/Craffu.

  129 llofnod

 26. Dylai asesiad a gwasanaethau cymorth ar gyfer Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADCG) gael eu cyflwyno ar frys ledled Cymru.

  Gwrthodwyd

 27. Cyflwyno targedau statudol, a dyletswydd i adrodd ar gynnydd, i gynyddu gorchudd coetir yng Nghymru

  149 llofnod

 28. Gwnewch gyffordd Dorglwyd, Comins Coch ar yr A487 yn fwy diogel

  495 llofnod

 29. Public Enquiry into all aspects of how Welsh Government handled the Pandemic.

  Gwrthodwyd

 30. Defnyddiwch adeilad gwag y swyddfa dreth yn Llanisien, Caerdydd, i roi cartref dros dro i ffoaduriaid o Wcráin

  8 llofnod

 31. I ariannu lleoliad cymunedol ym mhob pentref a thref wledig i fod ar agor am 12 awr y dydd

  16 llofnod

 32. Advise Eluned Morgan to resign as a Member of the Senedd.

  Gwrthodwyd

 33. Stopiwch gau ysgolion cynradd os ydych chi eisiau i’r Gymraeg oroesi

  10 llofnod

 34. Deiseb ar gyfer ymchwiliad Llywodraeth Cymru i ymgyrch gweithredwyr hawliau traws ym Mhrifysgol Caerdydd

  2,331 llofnod

 35. Refund to customers of Dwr Cymru and Hafren Dyfrdwy for every discharge of untreated sewage

  Gwrthodwyd

 36. Creu, ariannu a chynnal digon o leoedd meithrin a gofal plant fforddiadwy i bob rhiant sy’n gweithio

  79 llofnod

 37. Dylid gosod cap ar y cynllun “cymorth i brynu” o 23% o bris y pwrcasiad gwreiddiol fel nad yw pobl yn cael eu gorfodi i werthu eu tŷ

  Gwrthodwyd

 38. A singing statue of Neville in Cardiff

  Gwrthodwyd

 39. Listen to the residents of north wales and stop declining this petition on the speed limit pilot

  Gwrthodwyd

 40. Enquiry into forcing people to take an experimental injection which did not work. Who benefited?

  Gwrthodwyd

 41. Stop 20mph zones in Wales

  Gwrthodwyd

 42. We want Jack Sargeant MS to step down from his duties as Member of The Senedd

  Gwrthodwyd

 43. Ditch the 20mph speed limit pilot in Wales

  Gwrthodwyd

 44. Rhaid atal gollyngiadau carthion amrwd ar fyrder ym Mae'r Tŵr Gwylio a’r Hen Harbwr yn y Barri

  1,633 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 11 Gorffennaf 2022

 45. Scrap the 20mph speed limit in Buckley and only apply it outside schools and some housing estates.

  Gwrthodwyd

 46. Remove the 20mph speed limit put in place in Flintshire County Council towns

  Gwrthodwyd

 47. Peidiwch â gadael i’r cynllun redeg allan ar gyfer pobl sy’n marw yng Nghymru

  2,195 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 48. Rhowch stop ar y camau i amddifadu Trefynwy o’i Cherbyd Ymateb Cyflym

  3,177 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 49. Dileu cymhwyster Bagloriaeth Cymru ym mhob ysgol uwchradd ac addysg uwch.

  Gwrthodwyd

 50. Dylid darparu cyllid ar gyfer mynediad cyffredinol i Wasanaethau Cyswllt Torri Esgyrn

  397 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV