Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

460 deiseb

 1. Call in applications 20/00357/MJR & 16/01530/MJR & re-visit all related applications on this site.

  Gwrthodwyd

 2. Dylid gorfodi gwisgo mygydau/gorchuddion wyneb mewn siopau.

  4,507 llofnod

 3. Dylid caniatáu i briodasau gael eu cynnal ynghyd â gwleddoedd priodas llawn ar gyfer uchafswm o 100 o bobl.

  12 llofnod

  Ar gau am lofnodion newydd

 4. Archwilio pa mor ymarferol fyddai cyfleuster dylunio a gweithgynhyrchu ar gyfer Offer Meddygol yn GIG Cymru

  24 llofnod

 5. Caniatáu cysylltiad corfforol rhwng pobl o aelwydydd gwahanol, ar wahân i aelwydydd estynedig.

  14 llofnod

 6. Keep TY FFOREST COMMUNITY HOUSE OPEN

  Gwrthodwyd

 7. Dylid lleihau gofynion cadw pellter cymdeithasol i blant, fel y gallant gyfarfod a chwarae yn yr awyr agored yr haf hwn

  Gwrthodwyd

 8. Prevent change of purpose of the polish village in Pwlleli.

  Gwrthodwyd

 9. Make it Illegal not to Recycle Household Waste

  Gwrthodwyd

 10. Caniatáu i adeiladau eglwysi ailagor – er enghraifft, ar gyfer addoli ar y cyd

  416 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 11. Gorchmynnwch Gynghorau Cymru i gymhwyso gordal o 100 y cant o leiaf i’r Dreth Gyngor ar ail gartrefi.

  831 llofnod

 12. Agor ysgolion ym mis Medi. Cael gwared ar ddysgu cyfunol.

  9,266 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf 2020

 13. Caniatáu i Barlyrau Tatŵs a Salonau Harddwch, Campfeydd a Phyllau Nofio ailagor.

  Gwrthodwyd

 14. Open Gyms, Swimming Pools, Leisure Centres and other sporting facilities indoor and outdoor now

  Gwrthodwyd

 15. Welsh Parliament to take responsibility for the protection of the ‘Cofiwch Dryweryn’ mural

  Gwrthodwyd

 16. Cycle and walking path route from Glan Conwy to Conwy Bridge .

  Gwrthodwyd

 17. We are calling on the Cymric Government to remove the statue of Edward VIII fom Cymru.

  Gwrthodwyd

 18. Sefydlu Asiantaeth Gorfodi ym maes yr Amgylchedd a Bywyd Gwyllt yng Nghymru i ymdrin â throseddau amgylcheddol.

  167 llofnod

 19. Gorfodi pobl Cymru i wisgo masgiau wyneb mewn lleoedd cyhoeddus am fis o leiaf ar ôl iddynt agor.

  24 llofnod

 20. Helpu i ddiogelu lleoliadau cerddoriaeth a theatrau.

  21 llofnod

 21. Rhowch waharddiad ar werthu dyfeisiau sy’n hwyluso’r camddefnydd o silindrau n2o a’i gwneud yn anghyfreithlon i feddu ar silindrau o’r fath.

  27 llofnod

 22. Gadewch i bobl Cymru ddefnyddio ap Tracio ac Olrhain yr Almaen! Allwn ni ddim aros am ap o Loegr!

  61 llofnod

 23. Rhowch fynediad cyfartal at eu hysgolion a’u hathrawon i blant gweithwyr allweddol

  508 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 24. Enforce fines at beaches and beauty spots for littering.

  Gwrthodwyd

 25. Gwnewch y sector manwerthu’n gwbl hygyrch i bobl anabl

  173 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 26. Caniatáu i ddisgyblion wisgo mygydau ym mhob rhan o safle’r ysgol

  48 llofnod

 27. Dileu Bagloriaeth Cymru orfodol i fyfyrwyr sydd am fynd i'r Brifysgol

  15 llofnod

 28. Diogelwch ar y ffyrdd: Gostwng y terfyn cyflymder ar gefnffordd yr A487 i 20 milltir yr awr drwy Benparcau, Aberystwyth.

  313 llofnod

 29. Dylid sbarduno is-etholiad ar gyfer Aelodau sy'n dymuno newid eu hymlyniad o ran plaid

  268 llofnod

 30. Permanently change the name of the principality stadium to Dragon heart stadium.

  Gwrthodwyd

 31. Open gyms at the next 3 week review in Wales - 6th July!

  Gwrthodwyd

 32. Dylid caniatáu i bartneriaid genedigaeth fod yn bresennol adeg sganiau, dechrau esgor, yn ystod yr enedigaeth ac ar ôl yr enedigaeth.

  493 llofnod

 33. Dylid diweddaru’r canllawiau fel bod Canolfannau Hapchwarae i Oedolion, sy'n fusnesau teuluol, yn gymwys ar gyfer Grantiau Busnes yng Nghymru

  706 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 34. Ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020 fel bod gwersi yn cael eu dysgu.

  3,183 llofnod

 35. Dylid creu Amgueddfa Genedlaethol ar gyfer Hanes a Threftadaeth Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

  469 llofnod

 36. Save the Northern Meadow in Whitchurch Cardiff.

  Gwrthodwyd

 37. Deddfu i atal newid enwau Cymraeg tai.

  17,853 llofnod

 38. Caniatáu i gampfeydd bach a safleoedd hyfforddi personol agor yn gynt yn ystod cyfyngiadau COVID.

  3,181 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 39. Remove Welsh Labour from the Senedd

  Gwrthodwyd

 40. Mae angen i ni dyfu ein heconomi. Llunio cais i argyhoeddi Tesla i agor gigaffatri yng Nghymru

  19 llofnod

 41. Dylid caniatáu teithio’n ddi-rwystr rhwng Cymru a Lloegr.

  Gwrthodwyd

 42. Drop the 5 mile travel rule for people without close by family members

  Gwrthodwyd

 43. Darparu gofal plant i weithiwr allweddol sy'n cyfateb i'r hyn a oedd ar gael cyn pandemig Covid-19

  719 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 44. Dylai agor eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Cadw fod ymhlith y blaenoriaethau wrth lacio’r cyfyngiadau symud yng Nghymru

  11 llofnod

 45. Pass Lucy's Law and bring it info force. Lucy's Law will ban puppy farms in Wales.

  Gwrthodwyd

 46. Allow gyms and leisure centers to reopen.

  Gwrthodwyd

 47. Caniatáu i gampfeydd a chanolfannau hamdden ailagor

  964 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 48. Call to stop the war in Yemen: end arms sales to Saudi Arabia

  Gwrthodwyd

 49. Fall in line with central Governments COVID-19 regulations and stop separate rules for the Wales.

  Gwrthodwyd

 50. Gwneud hyfforddiant gwrth-hiliaeth yn orfodol i bob Cynghorydd etholedig ac Aelod o'r Senedd yng Nghymru

  129 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV