Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

601 deiseb

 1. Dylid diogelu Gwarchodfa Natur Cynffig gan ddefnyddio pwerau prynu gorfodol

  6,292 llofnod

 2. Caniatáu i athletwyr iau Cymru hyfforddi dan yr un rheoliadau Covid â’u cymheiriaid iau yn Lloegr

  213 llofnod

 3. Ailystyried y cyfnod clo ac ymchwilio i dystiolaeth wyddonol nad yw’n gweithio a’i fod yn achosi mwy o niwed.

  1,661 llofnod

 4. Grantiau ar gyfer cwmnïau cyfyngedig a hepgorwyd o gymorth yn sgil COVID-19

  43 llofnod

 5. Ease the restrictive lockdowns in Wales that are causing hardship and misery for people & businesses

  Gwrthodwyd

 6. Rhaid cefnogi busnesau bach a chanolig yn y diwydiant gwallt a harddwch yn ystod cyfnodau clo lleol

  1,065 llofnod

 7. Dylid ymestyn y fwrsariaeth STEMM ôl-raddedig i bob myfyriwr MSc yng Nghymru.

  83 llofnod

 8. Put higher fencing on the Chartist Bridge, Blackwood, Caerphilly to stop people jumping.

  Gwrthodwyd

 9. Gwneud bwlio ac aflonyddu mewn ysgolion yn drosedd pan fydd plant wedi cyrraedd yr oedran cyfrifoldeb troseddol

  69 llofnod

 10. Rhannu Sir Rhondda Cynon Taf ac uno Cwm Cynon â Sir Merthyr

  128 llofnod

 11. Allow couples who do not live together be to allowed to enter eachother's properties.

  Gwrthodwyd

 12. Polisi a chyllid clir ar gyfer ysbytai a chartrefi gofal ar gyfer ymweliadau rhithwir yn ystod cyfnodau o gyfyngiadau symud

  156 llofnod

 13. Dylid caniatáu i athletwyr amatur mewn ardal sydd o dan gyfyngiadau lleol barhau i hyfforddi a chael hyfforddiant y tu allan i'r ardal honno

  174 llofnod

 14. Change local lockdown restrictions from County boundaries to a 10 mile restriction

  Gwrthodwyd

 15. Casglu a chyhoeddi data yn rheolaidd o ran faint o fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn

  56 llofnod

 16. Addasu’r neges cyfyngiadau symud lleol i "Aros yn Lleol" yn hytrach nag aros o fewn ffiniau sirol

  185 llofnod

 17. Cyflwyno moratoriwm ar gymeradwyo unrhyw losgyddion gwastraff newydd ar raddfa fawr yng Nghymru.

  742 llofnod

 18. Allow extended households (bubbles) to still meet during local lockdowns

  Gwrthodwyd

 19. Caniatáu i blant fynd i mewn i ardaloedd dan gyfyngiadau symud i barhau i hyfforddi gyda'u clybiau chwaraeon.

  9,826 llofnod

 20. Make gazumping illegal in Wales as it is in Scotland.

  Gwrthodwyd

 21. Caniatáu swigod cefnogaeth yn ystod y cyfyngiadau symud

  101 llofnod

 22. Ei gwneud yn ofynnol i’r Senedd gynnal pleidlais i gymeradwyo cyfyngiadau lleol cyn eu gweithredu

  102 llofnod

 23. The removal of the current Health Minister from his position.

  Gwrthodwyd

 24. Support cbd companies to sell full spectrum products that are legal and continue to stay legal

  Gwrthodwyd

 25. Ei gwneud yn ofynnol i ganolfannau arholiadau lleol yng Nghymru dderbyn myfyrwyr sy’n cael addysg yn y cartref ar gyfer arholiadau cyhoeddus

  369 llofnod

 26. Dylid gwahardd cewyll adar hela

  3,914 llofnod

 27. Businesses to pay staff working from home realistic costs of extra heat/light computer/printer

  Gwrthodwyd

 28. Dileu Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb o’r elfen orfodol o Fil Cwricwlwm 2020.

  2,523 llofnod

 29. Gwahardd cynhyrchu, gwerthu a defnyddio maglau anifeiliaid unwaith ac am byth yng Nghymru

  1,073 llofnod

 30. Relax the guidance on holiday bans whilst in Local lock down, in-line with GOV.UK guidance

  Gwrthodwyd

 31. Newid pwyslais yr economi oddi wrth dwristiaeth anghynaladwy.

  Gwrthodwyd

 32. Partners allowed for entirety of labour/birth in ALL hospitals.

  Gwrthodwyd

 33. Implement an immediate individual financial support grant, equivalent to UBI via devolved powers.

  Gwrthodwyd

 34. To make the 16th September (Owain Glyndwr Day) a national holiday

  Gwrthodwyd

 35. Stop Penally Army Camp Being Used To Home Asylum Seekers

  Gwrthodwyd

 36. Caewch yr ysgolion! Cadwch ein plant yn ddiogel. Oherwydd y cynnydd mewn COVID-19. Achubwch ein dyfodol.

  25 llofnod

 37. Darparu cyllid brys COVID-19 i gefnogi cyfleusterau a phyllau nofio yng Nghymru

  9 llofnod

 38. Change Faenol Avenue to double yellow lines between Berthglyd and Llwyn Morfa

  Gwrthodwyd

 39. Protect and support for live music in Wales through the COVID-19 crisis

  Gwrthodwyd

 40. Reduce the amount of possible content that will be in the Summer 2021 GCSE and A-Level exams.

  Gwrthodwyd

 41. Dylid ailagor theatrau a lleoliadau perfformio yng Nghymru mewn pryd ar gyfer tymor yr Ŵyl.

  157 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 42. Darparu profion llygaid a sbectol am ddim gan y GIG bob dwy flynedd

  22 llofnod

 43. Dylai penderfyniadau ar y cyd ac adolygu cynlluniau gofal iechyd meddwl misol fod yn ofyniad cyfreithiol

  1,222 llofnod

 44. We call on the Welsh Govt to immediately introduce a National Universal Basic Income for Wales.

  Gwrthodwyd

 45. Rhowch ganiatâd i leoliadau cerddoriaeth gynnal digwyddiadau gyda chyfyngiadau Covid ar waith

  35 llofnod

 46. Llywodraeth Cymru i benodi Gweinidog anabledd pwrpasol o fewn tymor nesaf y Llywodraeth

  257 llofnod

 47. Allow birth partners to attend labour, birth and visitation as normal in all hospitals.

  Gwrthodwyd

 48. Rhaid atal awdurdodau lleol rhag gwastraffu arian ar dwmpathau arafu traffig

  8 llofnod

 49. Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno profion gorfodol ar yr holl deithwyr sy’n cyrraedd Maes Awyr Caerdydd

  174 llofnod

 50. A much needed zebra crossing by the library in Deri

  Gwrthodwyd

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV